ТОП 10:

Тестові завдання з змістового модуля № 1Рівень

1. Оберіть одну вірну відповідь. Лонгітюднесоціологічне дослідження – це дослідження: а) разове; б) розвідувальне;в) аналітичне; г) повторне.

2. Оберіть одну вірну відповідь. Пілотажне соціологічне дослідження - це дослідження: а) описове; б) аналітичне;в) панельне;г) розвідувальне.

3. Оберіть одну вірну відповідь. При проведенні пілотажного або розвідувального дослідження засто­совується метод: а) квотної вибірки; б) стихійної вибірки;в) кластерного відбору; г) метод основногомасиву.

4. Оберіть одну вірну відповідь. До спеціальних соціологічних методів відносять: а) метод системного аналізу;б) метод позитивного підходу; в) спостереження.

5. Оберіть одну вірну відповідь. Методом соціологічного дослідження є: а) проведення соціологічного експерименту над об'єктом;б) отримання нових знань про об'єкт вивчення;в) розробка наукової гіпотези.

6. Оберіть одну вірну відповідь. Найрідше використовується при дослідженнях метод: а) спостереження; б) експеримент;в) анкетування.

7. Оберіть одну вірну відповідь Метою пілотажного дослідженняє: а) апробація методики дослідження;б) опис загальних рис розвитку суспільства;в) детальний аналіз об'єкта дослідження.

8. Оберіть одну вірну відповідь. Результатом якого дослідження є аналіз об'єкта, розробка правил, теорій: а) описового; б) пілотажного;в) аналітичного.

9. Оберіть одну вірну відповідь Аналітичне дослідження: а) має на меті не лише отримання інформації, а й з'ясуванняпрактично-наслідкових зв’язків та відносин; б) проводиться за певною програмою та передбачає отримання важ­ливих відомостей про те чи інше соціальне явище;в) охоплює невелику кількість тих, хто обстежується, та проводить­ся за спрощеною програмою.

10. Оберіть одну вірну відповідь. Соціологічне дослідження – це: а) система знань та навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією;б) система параметрів майбутнього соціального об'єкта або якісно нового стану існуючого об'єкта; в) система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище сус­пільного життя;г) методи типологізації соціальних об'єктів.

11. Оберіть одну вірну відповідь. Суть виявлення проблемної ситуації, як етапу проведення конкретно-соціологічного дослідження, найкраще охарактеризувати словами: а) знати, щоб передбачити; б) знання про незнання;в) знання - основна теорія.

12. Оберіть одну вірну відповідь. Методологічний розділ програми соціологічного дослідження включає: а) визначення виду вибірки;б) розробку методів збору первинної соціологічної інформації;в) інтерпретацію й операціоналізацію основних понять дослідження.

13. Оберіть одну вірну відповідь. Наукова гіпотеза – це: а) припущення; б) затверджена теорія;в) неперевірене практикою положення.

14. Оберіть одну вірну відповідь. Уточнення змісту аналізованих понять – це: а) обґрунтування; б) інтерпретація;в) вимірювання.

15. Оберіть одну вірну відповідь. Мета дослідження – це: а) те, заради чого проводиться дослідження;б) логічні етапи дослідження;в) постановка й уточнення проблеми дослідження.

16. Оберіть одну вірну відповідь. У методологічному розділі програми соціологічного дослідження є всі нижче перераховані пункти, крім: а) формулювання робочих гіпотез;б) визначення основних методів збору інформації;в) формулюваннята обґрунтування проблеми дослідження, визначення об'єкта та предмета дослідження; г) відзначення мети та завдань дослідження, уточнення, інтерпретація основних понять.

17. Оберіть одну вірну відповідь. Найбільш значущі з теоретичної або практичної точки зору особливості, сторони об'єкта, які необхідно дослідити – це: а) проблема; б) проблемна ситуація;в) предмет.

18. Оберіть одну вірну відповідь. Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає: а) структурну операціоналізацію понять;б) формулювання наукових гіпотез дослідження;в) опис прийомів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації.

19. Оберіть одну вірну відповідь. Сукупністьспеціальнихприйомів ефективного використання певного методу – це:

а) техніка; б) методика; в) методологія; г) процедура.

20. Оберіть одну вірну відповідь. Сукупність соціальних об’єктів, на які поширюються висновки дослідження, називається: а) експериментальною групою; б) генеральною сукупністю;в) референтною групою; г)вибірковою сукупністю.

21. Оберіть одну вірну відповідь. Вибіркова сукупність – це: а) певна кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за певними правилами;б) частина генеральної сукупності, відібрана випадково;в) уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками;г) усі відповіді правильні.

22. Оберіть одну вірну відповідь. Метод „снігового кому” – один із видів вибірки: а) випадкової; б) цілеспрямованої;в) стихійної.

23. Оберіть одну вірну відповідь. Репрезентативність – це: а) властивість вибірки, при якій склад досліджувальної групи приблизно відповідає складу генеральної сукупності;б) властивість вибірки, при якій склад досліджувальної групи відповідає соціальному складу суспільства;в) властивість генеральної сукупності відповідати соціальному складу суспільства.

24. Оберіть одну вірну відповідь. Вибіркова сукупність – це: а) безпосереднє джерело інформації в соціологічному дослідженні;б) вся сукупність одиниць спостереження, що мають відношення до проблеми дослідження;в) частина генеральної сукупності, яка підлягає безпосередньому дослідженню.

25. Оберіть одну вірну відповідь. Стихійний відбір – це: а) відбір за принципом добровільності; б) відбір за принципом випадковості;в) відбір за принципом порядності.

Рівень

1. Зазначте пропущений основний метод збирання соціологічної інформації:опитування, спостереження, експеримент, ...?

2. Визначте пропущений вид соціологічного дослідження: розвідувальне, аналітичне, ...?

3. Під час дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді науковцями Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, починаючи з 2000 р. з інтервалом 3-5 років був проведений ряд опитувань за однією методикою. Визначте вид даного повторного дослідження:

а) панельне;

б) когортне;

в) моніторингове;

г) трендове;

д) лонгітюдне.

4. У соціології емпіричні та прикладні дослідження мають власні специфічні риси і тому розглядаються як різні типи. Визначте, які особливості характеризують емпіричне дослідження, а які прикладне:

 

1) емпіричне;   2) прикладне. а) спрямованість на отримання нового знання;   б) застосування теорії до конкретного об’єкту;   в) підтвердження або спростування теорії;   г) обов’язкова репрезентативність;   д) необов’язкова репрезентативність – можливість проведення дослідження на одному окремому об’єкті.

 

5. Які види дослідження спрямовані на досягнення наступних цілей:

 

1) розвідувальне;     2) аналітичне;     3) описове. а) отримання попередніх даних про подію, явище або процес;   б) визначення істинних причин події, явища, встановлення залежностей між різними соціальними об’єктами та їх характеристиками;   в) отримання даних, що дозволяють сформувати цілісне уявлення про подію, явище або процес, що вивчається.

6. Проаналізуйте сутність та обґрунтуйте необхідність застосування соціологічного дослідження щодо отримання достовірного наукового знання.

7. Визначте специфіку соціологічного дослідження у порівнянні з іншими видами досліджень у сфері соціально-гуманітарного знання.

8. Визначте специфіку конкретизації об'єкту, предмету, цілей та завдань у теоретичному та прикладному дослідженнях.

9. Нижче наведені короткі анотації різних соціологічних досліджень. Спираючись на надану інформацію, визначте вид кожного дослідження:

- у 1948 р. П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном та У. Макфі в місті Ельміра (США) були проведені опитування тих самих респондентів; ці опитування періодично повторювались з метою дослідження електоральної активності населення;

- з 1992 Інститутом соціології НАН України щорічно проводиться дослідження „Українське суспільство” з використанням одного й того ж інструментарію для того, щоби проаналізувати зміни соціальних показників, які відбивають динаміку та сучасний стан розвитку українського суспільства на шляху до демократичних перетворень;

- у 2008 р. вийшла публікація Є. Головахи та А. Горбачика „Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами „Європейського соціального дослідження” 2005-2007 роки”. Дослідження проведене Інститутом соціології НАН України в рамках міжнародного проекту „Європейське соціальне дослідження”. Наприкінці 2004 р. – на початку 2005 р. за єдиною погодженою методикою та із використанням єдиного інструментарію було проведено дослідження другої хвилі проекту – в 24 країнах Європи. На початку 2007 р. була проведена третя хвиля цього дослідження. Дані дослідження стали об’єктивною та неупередженою інформацією про перебіг соціальних та політичних процесів в Україні;

- у 2009 р. на базі соціологічної науково-дослідної лабораторії Донецького державного університету управління було проведено дослідження „Ціннісні орієнтації та життєві компетенції "євросиріт"”. Опитування проводилося серед студентів Донецьких вищих навчальних закладів за квотною вибіркою;

- у період з квітня 2009 р. по квітень 2010 р. соціологічною науково-дослідною лабораторією Донецького державного університету управління проводилося дослідження на тему „Фізична культура та здоровий спосіб життя студентів”. Метою цього дослідження є вивчення ставлення студентів до фізичної культури як складової здорового способу життя, їх думки стосовно організації оздоровчої роботи в ДонДУУ. Результатом дослідження стануть практичні рекомендації щодо оптимізації діяльності ректорату, органів студентського самоврядування в цьому напрямку.

10. У 2008 р. Донецьке відділення Соціологічної асоціації України (САУ) спільно з Львівським відділенням САУ проводили дослідження „Соціальні практики мешканців Львову та Донецька”, а в 2009 р. – дослідження на тему „Соціально-економічні аспекти ринку праці: Донецьк – Львів”, в яке був включений блок питань, присвячених соціальним ієрархіям. В обох випадках дослідження проводилося за допомогою анкетування, розмір вибірки в першому і другому дослідженнях склали 800 осіб. Чи можуть дані першого та другого дослідження лягти в основу порівняльного аналізу?Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.005 с.)