ТОП 10:

Тема 15. Методика та концептуальна схема аналізуПлан

1. Методика аналізу преси.

2. Каталог проблем у пресі: самостійність вибору.

3. Публічні оцінки влади: демонстрація приналежності.

Література:

1. Іванов В.Ф. Контент-аналіз: Методологія і методика дослідження ЗМК: Навч. посібник. - К.: Наук. думка, 2000. – 112 с.

2. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К.Горшкова, Ф.Э.Шереги. - М.: Политиздат, 2000. – 256 с.

3. Коневский Е.А., Саганенко Г.И., Гайдукова Л.М., Клименко Е.Н. Диалоговая система классификации и анализа текстов // Социология 4 М. - 2000. - Т.9. – С. 98 - 121.

4. Куркин В.В. Контент-анализ художественных текстов // Социол. исслед. - 2000. - № 6. - С. 60 - 66.

5. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - Кн. 2. - Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент / Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. - М.: Наука, 2000. – 228 с.

6. Рабочая книга социолога. - 3-е изд. – М., 2003. - 478 с.

7. Фукс-Хайнритц В. Биографический метод // Биографический метод в социологии: история, методология, практика / Ред. колл.: В. В. Семенова, Е. Ю. Мещеркина. М., 2000. – С. 11-41.

8. Хоффман А. Достоверность и надежность в устной истории // Биографический метод в социологии: история, методология, практика /Ред. колл.: В. В. Семенова, Е. Ю. Мещеркина. М., 2000. - С. 42-50.

9. Чураков А.Н. Компьютерный контент-анализ. - М.: Ин-т социологии РАН, 2000. – 153 с.

ЗМІСТОВИЙ Модуль 3.

Прикладні методи, технології та підходи

В якісних соціологічних дослідженНЯх

Тема 16. Поняття та особливості методології якісних досліджень

План

1. Історіографія інтерпретативних наук.

2. Інституціоналізація якісної соціології в Україні.

3. Теоретичні засади якісних методів в соціальних науках.

Література:

1. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. – 2-у изд., перераб. и доп. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. – 384 с.

2. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240. – [Электронный ресурс].

3. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации. – М.: Научный мир, 2001. – 214 с. – [Электронный ресурс].

4. Штейнберг И.Е., Шанин Т., Ковалев Е.М., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования.– [Электронный ресурс].

5. Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л. Скокової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.

 

Тема 17. Проектування якісних досліджень та підготовка до поля

План

1. Проектування якісних досліджень

2. Підготовка до поля.

Література:

1. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. – 2-у изд., перераб. и доп. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. – 384 с.

2. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. (“Социополис”: Библиотека современного социогуманитарного знания). – [Электронный ресурс].

3. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240. – [Электронный ресурс].

4. Страусе А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. – [Электронный ресурс].

5. Штейнберг И.Е., Шанин Т., Ковалев Е.М., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования.– [Электронный ресурс].

6. Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л. Скокової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.

 

Тема 18. Види якісних досліджень та порядок дій дослідника

План

1. Різновиди якісних досліджень: кейс-стаді, етнографічні дослідження, усні історії, історія сім’ї, історія життя людини, біографічний метод.

2. Порядок дій дослідника в яківни дослідженнях.

Література:

1.Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. (“Социополис”: Библиотека современного социогуманитарного знания). – [Электронный ресурс].

2.Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240. – [Электронный ресурс].

3.Страусе А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. – [Электронный ресурс].

4.Штейнберг И.Е., Шанин Т., Ковалев Е.М., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования.– [Электронный ресурс].

5.Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л. Скокової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.

 

Тема 19. Глибинне інтерв`ю

План

1.Глибинне інтерв’ю: види, технологія, послідовність кроків підготовки.

2.Основні стратегії побудови вибірки.

3.Зміст інтерв’ю. Послідовність та види запитань. Формулювання запитань.

4.Після інтерв’ю. Знаки і правила транскрибування.

Література:

1. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 301 с. – [Электронный ресурс].

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. (“Социополис”: Библиотека современного социогуманитарного знания). – [Электронный ресурс].

2.Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240. – [Электронный ресурс].

3.Страусе А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. – [Электронный ресурс].

4.Штейнберг И.Е., Шанин Т., Ковалев Е.М., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования.– [Электронный ресурс].

5.Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л. Скокової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.

 

Тема 20. Фокус-групове інтерв`ю

План

1.Основні характеристики фокус-групового інтерв’ю.

2. Етапи проведення фокус-груп.

3. Документи фокус-групи.

Література:

1. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью // Перевод с английского к.э.н. Т.Н.Федоровской. – Под редакцией к.э.н. С.А.Белановского – [Электронный ресурс].

2. Белановский С.А. Метод фокус-групп. – М.: Издательство Магистр, 1996.-272 с. – [Электронный ресурс].

3. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 301 с. – [Электронный ресурс].

4. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. (“Социополис”: Библиотека современного социогуманитарного знания). – [Электронный ресурс].

5. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240. – [Электронный ресурс].

6. Страусе А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. – [Электронный ресурс].

7. Штейнберг И.Е., Шанин Т., Ковалев Е.М., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования.– [Электронный ресурс].

8. Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л. Скокової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.005 с.)