ТОП 10:

Тестові завдання з змістового модуля № 3Рівень

1. Оберіть одну вірну відповідь. Ключовий етап соціологічного дослідження, в ході якого відбувається безпосередня перевірка відповідності зібраній інформації моделям соціальних явищ, називається:

а) операціоналізація даних; б) аналіз даних; в) візуалізація даних.

2. Оберіть одну вірну відповідь. Візуалізація зібраної соціологічної інформації, називається:

а) аналіз соціологічних даних; б) операціоналізація соціологічних даних; в) обробка соціологічної інформації.

3. Оберіть одну вірну відповідь. Побудова певної моделі соціального явища, що вивчається, і перевірка відповідності цій моделі наявним даним, називається:

а) аналіз соціологічних даних; б) операціоналізація соціологічних даних; в) обробка соціологічної інформації.

4. Оберіть одну вірну відповідь. Елементарна, одинична частина об'єкту дослідження, називається:

а) одиниця аналізу; б) змінна.

5. Оберіть одну вірну відповідь. Елементарний показник, ознака, що характеризує одна з властивостей соціологічного дослідження, що вивчаються, називається:

а) одиниця аналізу; б) змінна.

6. Оберіть одну вірну відповідь. Статистична обробка даних проводиться з допомогою:

а) калькулятора; б) персонального комп'ютера; в) фахівця в інформаційних технологіях.

7. Доповніть твердження.. Планування аналізу дослідження включає дві складові, назвіть їх.

8. Доповніть твердження. Вибір конкретних методів статистичного аналізу визначається двома основними умовами, назвіть їх.

9. Оберіть одну вірну відповідь. Шкала, в якій код відповіді є не більше ніж найменуванням категорії, називається:

а) номінальна; б) метрична; в) порядкова.

10. Оберіть одну вірну відповідь. Шкала, при якій кожен варіант відповіді характеризує його рангове місце, називається:

а) номінальна; б) метрична; в) порядкова..

11. Оберіть одну вірну відповідь. Шкала з рівними значеннями інтервалом між позиціями відповідей, називається:

а) номінальна; б) метрична; в) порядкова.

12. Доповніть твердження. Назвіть основні пакети програм для аналізу соціологічних даних.

13. Доповніть твердження. Назвіть основні змістовні етапи обробки даних соціологічного дослідження.

14. Оберіть одну вірну відповідь. Аналіз соціологічних даних, який розкриває деякі характеристики частотних розподілів, називається:

а) пояснювальний аналіз; б) двовимірний описовий аналіз; в) одновимірний описовий аналіз

15. Аналіз соціологічних даних, пов'язаний з описом форми і сили взаємозв'язку між змінними, називається:

а) пояснювальний аналіз; б) двовимірний описовий аналіз; в) одновимірний описовий аналіз.

16. Оберіть одну вірну відповідь. Аналіз соціологічних даних, направлений на виявлення сили впливу змінних один на одного, називається:

а) пояснювальний аналіз; б) двовимірний описовий аналіз; в) одновимірний описовий аналіз

17. Оберіть одну вірну відповідь. Функція отримання загальних уявлень про соціальні групи, що вивчаються, називається:

а) аналіз частотних розподілів; б) аналіз двовимірних таблиць; в) статистичний аналіз.

18. Оберіть одну вірну відповідь. Заходами середньої тенденції для номінальної шкали є:

а) мода; б) мода, медіана, середнє арифметичне; в) мода, медіана.

19. Оберіть одну вірну відповідь. Заходами середньої тенденції для порядкової шкали є:

а) мода; б) мода, медіана, середнє арифметичне; в) мода, медіана.

20. Оберіть одну вірну відповідь. Заходами середньої тенденції для метричної шкали є:

а) мода; б) мода, медіана, середнє арифметичне; в) мода, медіана.

21. Оберіть одну вірну відповідь. Значення, яке найчастіше зустрічається в одновимірній таблиці, називається:

а) медіана; б) мода; в) середнє арифметичне.

22. Оберіть одну вірну відповідь. Крапка на шкалі, яка ділить всю сукупність опитаних на дві рівні частини, називається:

а) медіана; б) мода; в) середнє арифметичне.

23. Доповніть твердження. Про що свідчить кореляція між двома ознаками?

24. Оберіть одну вірну відповідь. Вид підсумкового документа соціологічного дослідження, адресований фахівцям, які вивчають подібну проблематику, називається:

а) звіт; б) наукова стаття; в) публікація в ЗМІ.

25. Оберіть одну вірну відповідь. Вид підсумкового документа соціологічного дослідження, призначений для замовника емпіричного дослідження, називається:

а) звіт; б) наукова стаття; в) публікація в ЗМІ.

 

Рівень

1. Визначте відповідність між коефіцієнтами середньої тенденції та видами шкал:

а) мода; б) медіана; в) середнє арифметичне. 1) номінальні; 2) метричні; 3) порядкові.

 

2. Визначте типову належність коефіцієнтів зв’язку:

 

1) коефіцієнти зв’язку засновані на прогнозі; 2) коефіцієнти зв’язку, засновані на χ2; а) коефіцієнт Пірсона; б) коефіцієнт Крамера; в) коефіцієнти Гутмана; г) коефіцієнт Чупрова.

 

3. У таблиці одновимірного частотного розподілу в межах пакету SPSS колонка Frequency означає:

а) кількість респондентів, які обрали той чи інший варіант відповіді;

б) кількість респондентів, які не відповіли на запитання;

в) відсоток респондентів, які обрали той чи інший варіант відповіді;

г) одновимірний частотний розподіл від кількості респондентів, що відповіли на запитання.

4. У таблиці одновимірного частотного розподілу в межах пакету SPSS колонка Percent означає:

а) кількість респондентів, які обрали той чи інший варіант відповіді;

б) кількість респондентів, які не відповіли на запитання;

в) відсоток респондентів, які обрали той чи інший варіант відповіді;

г) одновимірний частотний розподіл від кількості респондентів, що відповіли на запитання.

5. У таблиці одновимірного частотного розподілу в межах пакету SPSS колонка Valid Percent означає:

а) кількість респондентів, які обрали той чи інший варіант відповіді;

б) кількість респондентів, які не відповіли на запитання;

в) відсоток респондентів, які обрали той чи інший варіант відповіді;

г) одновимірний частотний розподіл від кількості респондентів, що відповіли на запитання.

6. Найчастіше для вивчення взаємозв’язків двох змінних та перевірки гіпотези про причинно-наслідкову залежність двох або більше змінних, використовують:

а) таблиці сполучення;

б) таблиці спостереження;

в) таблиці візуалізації;

г) таблиці інтерпретації.

7. Визначте, які шкали є дискретними (між позиціями шкали немає перехідних варіантів відповідей), які є безперервними та проміжними за характеристикою „дискретність-безперервність”:

 

а) дискретні; б) безперервні; в) проміжні. 1) номінальні; 2) метричні; 3) порядкові.

 

 

8. Поміркуйте, у чому полягає різниця між обробкою та аналізом, описанням та поясненням отриманої емпіричної інформації? Аргументуйте відповідь.

9. Для розуміння причин вибору респондентами одного з можливих об’єктів або варіантів дії їм пропонується зробити вибір, ранжуючи варіанти відповіді за ступенем важливості або ж оцінюючи кожний варіант окремо (тоді дослідник формує рангову шкалу самостійно, спираючись на оцінки респондента). Виходячи з цього, поміркуйте і визначте, що саме ранжування або оцінювання 1) займає менше часу, більше подобається респондентам і тому частіше використовується в опитуваннях; 2) що надає більш точну, надійну та валідну інформацію.

10. Вибір рівня статистичного аналізу в рамках опитування визначається практичними міркуваннями, вимогами до якості вимірювання, стратегією аналізу даних. Поміркуйте, чи кожна змінна може бути виміряна на різних рівнях статистичного аналізу?

11. Поміркуйте та визначте, яке з двох тверджень є правильним. Відповідь обґрунтуйте: 1) практично завжди емпіричні дані можуть бути перегруповані так, що рівень вимірювання стане вище; 2) практично завжди емпіричні дані, що дозволяють отримати високий рівень вимірювання, можуть бути перегруповані так, що рівень вимірювання стане нижче.

 

12. Розрахуйте за результатами одновимірного частотного розподілу, отриманого шляхом обертання емпіричних даних у пакеті SPSS, медіану для змінної „Наскільки Ви задоволені станом власного здоров’я?”, яка фіксує відповіді респондентів за 7-бальною порядковою шкалою (табл. 1). Відповідь обґрунтуйте:

Таблиця 1

 

Одновимірний частотний розподіл відповідей респондентів на питання

„Наскільки Ви задоволені станом власного здоров’я?”

 

№ з/п   Frequency Percent Valid percent Cumulative percent
  Повністю задоволений   Цілком невдоволений   12,2   12,9 14,1 11,2 11,7 13,1 24,9 12,2   12,9 14,1 11,2 11,7 13,1 24,9 12,2   25,1 39,2 50,4 62,1 75,2 100,0
Total 2 754 100,0 100,0  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.008 с.)