ТОП 10:

Тестові завдання з змістового модуля № 2Рівень

1. Оберіть одну вірну відповідь. Метод збору первинної вербальної інформації, основу якого складає безпосередня чи опосередкована взаємодія між дослідником і респондентом, – це: а) тестування; б) опитування; в) інтерв'ю; г) анкетування.

2. Оберіть одну вірну відповідь. Із запропонованих нижче фаз процесу опитування зайвою є: а) адаптація; б) досягнення поставленої мети; в) зняття напруги; г) аналіз результатів опитування.

3. Оберіть одну вірну відповідь. Основою для виокремлення інтерв'ю та анкетування як різновидів опитування виступає: а) характер взаємозв’язків соціолога і респондента; б) ступінь формалізації опитування; в) частота проведення опитувань; г) масштаб опитування.

4. Оберіть одну вірну відповідь. Розтиражований документ, який містить у собі певну сукупність питань, сформульованих та пов’язаних між собою за встановленими правилами, і призначених для вимірювання базових параметрів досліджуваного соціального явища, називають: а) інструкцією інтерв’юера; б) протоколом інтерв’юера; в) тестом; г) анкетою.

5. Оберіть одну вірну відповідь. Анкетування, яке передбачає безпосереднє отримання респондентом анкети з рук соціолога, є: а) роздатковим; б) пресовим; в) поштовим; г) вибірковим.

6. Оберіть одну вірну відповідь. Міру відповідності запитання анкети досліджуваному показникові називають: а) валідністю;

б) релевантністю; в) репрезентативністю; г) об’єктивністю.

7. Оберіть одну вірну відповідь. Поняття „стійкість інструментарію вимірювання” ототожнюється зі: а) ступенем відповідності зареєстрованих у процесі вимірювання характеристик і характеристик, які планувалось виміряти; б) ступенем відтворюваності результатів вимірювання при повторному використанні інструменту на тій же групі, при тих таки умовах; в) мірою зв’язку між даними, отриманими на опосередковане запитання, з даними, отриманими за іншими критеріями, обґрунтованість яких учасникам опитування видається більш вірогідною; г) здатність інструменту вимірювання фіксувати з необхідним ступенем дрібності відмінності серед респондентів відносно вимірюваних характеристик.

8. Оберіть одну вірну відповідь. Питання анкети, в якому респондентові пропонується лише обрати кілька відповідей із запропонованого переліку, належать до такого різновиду запитань як: а) закриті альтернативні запитання; б) закриті „запитання-меню”; в) відкриті запитання; г) напівзакриті запитання.

9. Оберіть одну вірну відповідь. З поданих нижче різновидів інтерв’ю, виокремлених за таким критерієм як ступінь формалізації, зайвим є: а) стандартизоване інтерв’ю; б) напівстандартизоване інтерв’ю; в) вільне інтерв’ю; г) телефонне інтерв’ю.

10. Оберіть одну вірну відповідь. Акти поведінки тих, за ким ведеться спостереження – це: а) об’єкт спостереження; б) предмет спостереження; в) категорія спостереження; г) одиниця спостереження.

11. Оберіть одну вірну відповідь. Категорія спостереження, це: а) акти поведінки тих, за ким ведеться спостереження; б) сукупність ознак, які є властивими об'єкту спостереження і цікавлять спостерігача; в) конкретні ознаки об'єкту спостереження, які є особливо значущими для розв'язання дослідницьких завдань, виражають операціональні поняття, визначені в програмі дослідження, мають кількісний характер та можуть бути заміряними; г) вимоги до ситуації, за наявності яких можна проводити чи не проводити спостереження

12. Оберіть одну вірну відповідь. Про різновид якого соціологічного спостереження йдеться: „Спостерігач навмисно впроваджується до об’єкту, що вивчається, приймає безпосередню участь у процесах, які відбуваються в об’єкті, при цьому ті, за ким ведеться спостереження знають про факт перебування в їхньому середовищі спостерігача й обізнані з метою його діяльності”: а) включене відкрите спостереження; б) включене приховане спостереження; в) напівстандартизоване спостереження; г) пілотажне спостереження.

13. Оберіть одну вірну відповідь. Здатність окремих завдань тесту і тесту в цілому диференціювати респондентів відносно максимального та мінімального результатів тесту, називається: а) валідністю; б) дискримінантністю; в) надійністю; г)репрезентативністю.

14. Оберіть одну вірну відповідь. Тести, що виявляють ступінь готовності людини до певного виду професійної діяльності, рівень засвоєння нею необхідних для цієї діяльності знань і навичок, називають: а) тестами здібностей; б) проективними тестами; в) професійними тестами; г) тестами інтелекту. 15. Оберіть одну вірну відповідь. Тестові методики, в яких випробовуваним пропонуються неструктуровані завдання, що допускають багато шляхів вирішення, називають: а) проективними; б) ситуаційними;

в) широкоорієнтованими; г) тестами спеціальних здібностей.

16. Оберіть одну вірну відповідь. В соціологічному тесті оптимальна кількість запитань має становити: а) 5-10; б) 10-20; в) 20-30; г) 30-40.

17. Оберіть одну вірну відповідь. Яку з нижченаведених функцій не виконують експертні опитування: а) діагностичну; б) конструюючу; в) оцінюючу; г) прогностичну.

18. Оберіть одну вірну відповідь. Який серед названих нижче критерієв відбору експертів вважається основним: а) наявність вищої освіти; б) розвинуиа інтуіція; в) компетентність; г) готовність йти на контакт.

19. Оберіть одну вірну відповідь. Як називається такий метод добору експертів, за якого вони рекомендують для участі в експертному опитуванні колег, знайомих фахівців, інших копетентних осіб: а) метод сценарієв; б) метод „снігової кулі”; в) метод колективної оцінки авторитетності експертів; г) метод суду.

20. Оберіть одну вірну відповідь. При використанні якого методу отримання експертних оцінок застосовується правило „заборони критики”: а) методу експертних комісій; б) методу Дельфі; в) методу „мозкового штурму/атаки”; г) методу суду.

21. Оберіть одну вірну відповідь. Що означає поняття „ітеративність”?: а) послідовність; б) компромісність; в) узгодженість;

г) змінність.

22. Оберіть одну вірну відповідь. Яка інформація в соціології вважається документальною?: а) будь-яка інформація, зафіксована в друкованому чи рукописному тексті, на магнітній стрічці, фото-, кіноплівці чи інших носіях; б) лише офіційні матеріали (нормативно-правові акти, статистичні та відомчі дані тощо); в) лише результати соціологічних досліджень; г) лише наукові публікації.

23. Оберіть одну вірну відповідь. В соціології під адаптацією змісту документа до дослідницьких завдань, на основі інтуїтивного розуміння, узагальнення змісту та логічного обґрунтування зроблених висновків, називають: а) формалізовнаим аналізом; б) традиційним аналізом; в) контент-аналізом; г) вторинним аналізом.

24. Оберіть одну вірну відповідь. Який різновид документів є зайвим в наступній класифікації, проведеній залежно від статуса джерела?: а) офіційні; б) неофіційні; в) цільові; г) матеріали ЗМІ.

25. Оберіть одну вірну відповідь. При визначені ступеня достовірності джерела, слід зважати на: а) походження документу; б) наміри автора документа; в) обставини створення документу; г) все вище перераховане.

26. Оберіть одну вірну відповідь. В контент-аналітичному дослідженні лінгвістичну одиницю мови чи інший елемент змісту, які виступають індикаторами явища, що цікавить дослідника, називають: а) категорією аналізу; б) одиницею аналізу / смисловою одиницею; в) одиниця підрахунку; г) одиниця контексту.

27. Оберіть одну вірну відповідь. Основний методичний документ контент-аналізу, в якому зведені в ціле (як правило, у вигляді таблиці) всі категорії аналізу та одиниці аналізу, називається: а) кодувальною матрицею; б) кодувальним аркушем; в) класифікатором контент-аналізу; г) інструкцією кодувальнику.

28. Оберіть одну вірну відповідь. Яке з наведених визначень є визначенням поняття „експеримент в соціології”:

а) засіб отримання інформації про кількісні та якісні зміни показників діяльності та поведінки соціального об'єкта в результаті впливу на нього декількох скерованих та контрольованих факорів (змінних); б) засіб отримання інформації шляхом з'ясування міжособистісних відносин в малій групі завдяки фіксації взаємних почуттів приязні чи неприязні серед членів групи; в) стандартизоване випробування, в основі якого лежить спеціально підготований набір завдань; г) формалізований метод вивчення текстової та графічної інформації, суть якого полягає у переведенні інформації, що вивчається, в кількісні показники та її статистичній обробці.

29. Оберіть одну вірну відповідь. В соціологічному експерименті, фактор, змінювання якого визначається незалежною змінною називається: а) залежною змінною; б) експериментальною змінною; в)керованою змінною; г)контрольованою змінною.

30. Оберіть одну вірну відповідь. Експеримент, за якого дослідник заздалегідь не обирає й не готує незалежну змінну, а також не впливає нею на експериментальну групу, називається: а) контрольованим; б) природним; в) активно-спрямованим; г) лабораторним.

Рівень

 

1. Приведіть у відповідність до визначеного критерію типи анкетних запитань:

1) за змістом запитання; 2) за наявністю чи відсутністю відповідей; 3) за метою, відповідно до якої ставиться питання; 4) за формою запитання; 5) за графічним оформленням а) закриті, напівзакриті, відкриті; б) запитання про факти, запитання про знання, запитання про думки, настанови, мотиви поведінки; в) текстові запитання, питання-ілюстрації, питання-таблиці, питання-графіки, питання-діаграми; г) безпосередні, непрямі; д) результативні й функціональні.

 

2. Яким типам анкетних запитань відповідають названі види запитань:

1) … 2) … а) підготовчі, контактні, контрольні, буферні, „питання-фільтри”; б) питання „так-ні”, альтернативні, „питання-меню”.

 

3. Визначте тип та вид наступного анкетного запитання:

„Чи задоволені Ви своєю роботою?

Дуже задоволений .................................................1

Радше задоволений, ніж невдоволений........ .......2

Робота мені байдужа...........................................3

Скоріше невдоволений, ніж задоволений............4

Дуже невдоволений................................................5”

 

4. Визначте тип та вид наступного анкетного запитання:

„З нижченаведеного переліку оберіть, будь ласка, ті газети, які ви читаєте більш-менш регулярно (не рідше одного разу на місяць)?”:

„Дзеркало тижня”...............1

„День”...................................2

„Урядовий кур’єр”...............3

„2000”..................................4

„Бульвар”............................5

„Арт-Мозаика”..................6

„ Сільські вісті”.................7

„Донецкие новости”..........8

„Коммунист”.....................9

„Город”.............................10

„Зодиак”.............................11

„Сад-огород”.....................12

„Моя семья”......................13

„Алло”...............................14

Інші газети_____________”

 

5. Визначте тип та вид наступного анкетного запитання:

„Скажіть, будь ласка, як часто в Вашій родині обговорюються наступні проблеми?

Варіанти проблем Часто Не часто Не обговорюються
Виховання дітей
Матеріальний стан
Стан здоров’я
Спільний відпочинок
Взаємини з родичами та близькими

 

6. Яка помилка допущена при формулюванні питання анкети: „Як Ви оцінюєте рівень соціальної напруги в Вашому регіоні ?”:

а) невизначеність понять; б) неконкретність; б) неоднозначність; г) тенденційність.

 

7. Яка помилка допущена при формулюванні питання анкети: „Як би Ви оцінили сучасну політичну ситуацію в Україні ?”:

а) невизначеність понять; б) неконкретність; б) неоднозначність; г) тенденційність.

 

8. Яка помилка допущена при формулюванні питання анкети: „Чи часто Ви відчуваєте потребу сходити в театр, послухати музику, почитати художню літературу ?”

а) невизначеність понять; б) неконкретність; б) неоднозначність; г) тенденційність.

 

9. Яка помилка допущена при формулюванні питання анкети: „Чи вважаєте Ви достатньою міру соціальної захищеності жителів Вашого міста (району) з урахуванням нездорової екологічної обстановки у Вашому регіоні?”:

а) невизначеність понять; б) неконкретність; б) неоднозначність; г) тенденційність.

 

10. Яка помилка при формуванні віяла відповідей допущена у наступному запитанні анкети:

„Чи збираєтеся Ви виїхати з Вашого населеного пункту?

Так, я бажаю виїхати...................................................................1

Ні, я залишуся жити тут............................................................2

Я ще не прийняв остаточного рішення з цього питання.........3”.

 

11. Заповніть таблицю, зазначивши переваги чи недоліки кожного з запропонованих видів анкетування:

 

Різновид анкетування Переваги Недоліки
1) роздаткове    
2) поштове    
3) пресове    

 

12. Заповніть таблицю, зазначивши недоліки кожного з запропонованих методів опитування:

 

Метод опитування Переваги Недоліки
1) анкетування    
2) інтерв’ю    

 

13. Спробуйте розробити вступну частину анкети для соціологічного дослідження на тему „Ціннісні орієнтації студентської молоді” (не забуваючи про те, що вступна частина має містити у собі безпосереднє звернення до респондента, роз’яснення мети дослідження, мотивування до роботи з анкетою, гарантію анонімності, інструкцію щодо заповнення).

 

14. Заповніть таблицю, коротко описавши зміст прийомів техніки рrobling (з англ. – зондування), яка забезпечує оптимальний перебіг вільного чи напівстандартизованого інтерв’ю:

 

Прийом Зміст
1) пауза  
2) підбадьорювання  
3)„відлуння”  
4) питання-синоніми  
5) пряме прохання дати більш розлогу відповідь  
6) парафраз  
7) запитання-підсумок  
8) пряме прохання розтлумачити відповідь  
9) конкретизуючи запитання  
10) „мутація” чи зміна теми  

 

15. Спробуйте правильно сформулювати запитання, наведені в якості прикладів типових помилок, яких припускаються соціологи, укладаючи анкетні запитання, у завданнях № 6-9 2-го рівня даного змістового модулю.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.014 с.)