ТОП 10:

Методологічні засади експериментального дослідження оперативного запам'ятовування.Методи, методика і процедура дослідження.

Проводячи психологічні експерименти, необхідно пам’ятати про культуру дослідження та етичні вимоги до його проведення.

• Експерименти, що проводяться вами, не повинні шкодити взаєминам і психологічному комфорту студентів та викладачів.

• Необхідно дотримуватися принципу конфіденційності інформації про окремі характеристики досліджуваних. У курсовій роботі імена та прізвища досліджуваних шифруються.

• За умови користування стандартними процедурами дослідження, доцільно виготовити і роздати респондентам стандартні бланки для відповідей. Якщо процедура вашого дослідження не стандартизована, теж слід підготувати деякі необхідні матеріали, наприклад, однотипні аркуші паперу, що не лише заощаджує час проведення дослідження,але й дозволяє якісно оформити його результати.

• Всі продукти діяльності, які були одержані в ході дослідження, мають бути представлені у курсовій роботі. Якщо це бланки з відповідями, малюнки тощо, їх можна зібрати у конверт і представити у додатках. Якщо це дані спостережень - їх доцільно систематизувати у таблицях.

Третій розділ

Як правило, в третьому розділі проводиться аналіз результатів дослідження. Аналіз має бути структурованим, тобто ви маєте виділити напрямки, по яких аналізуватимете отримані в результаті дослідження дані. Ці напрямки в ідеалі мають визначати зміст і назви підрозділів (параграфів). Слід пам'ятати, що саме в цьому розділі ви маєте реалізувати завдання дослідження і довести положення, які виносяться на захист. Структура третього розділу може бути такою:

Приклад.

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ЗНАКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Результати дослідження вікових та індивідуальних особливостей оперативного запам’ятовування п’ятикласників

3.2. Дослідження особливостей оперативного запам’ятовування знакової інформації п’ятикласниками.

У цьому розділі систематизуються й аналізуються одержані результати, а також порівнюються з результатами, одержаними іншими дослідниками і робляться проміжні висновки. При написанні цього розділу застосовуються методи математичної статистики, вибір яких залежить від стратегій дослідження (дивіться наступний розділ цього посібника).

Висновки

Обсяг висновків - 2-3 сторінки. Ви маєте зробити короткі висновки по кожному розділу курсової роботи. Більш детально слід зупинитися на викладі результатів, які були одержані в третьому розділі.

Треба відмітити, чи виконані завдання дослідження, чи підтвердилася гіпотеза. Після такого вступу потрібно сформулювати 3-4 висновки. Висновки мають бути максимально конкретними і по можливості, містити методичні рекомендації.

У кінці розділу прийнято писати про перспективи подальших досліджень.

Бібліографія

Список літератури записується в алфавітному порядку із зазначенням прізвищ та ініціалів автора назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Приклад.

1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К.:Рад.школа, 1989. - 608 с.

2. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к

изучению одаренности // Вопросы Психологии. - 1994. - №5. - С.86-95.

3. Основи психології Підручник /За загал. ред. О.В. Киричука, В.А.Роменця - К.: Либідь, 1995.-632с.

4. Schneider Kirk J., May Rollo. The Psychology of Existence: an integrative, clinical perspective. McGrow Hill, Inc.,1995,- 330p.

Порада. Курсову роботу бажано зробити у 2 примірниках, один з яких здається на кафедру, де робота виконувалася, а другий - залишиться вам.

Додатки

Курсова робота може мати один чи кілька додатків, які не враховуються в обсяг роботи. В додатки доцільно включати опис громіздких методик, таблиці, де підсумовані і систематизовані експериментальні дані, а також дитячі твори, малюнки, статистичні розрахунки тощо.

У тексті курсової роботи слід робити посилання на додатки, коли ви хочете проілюструвати те чи інше положення.

Приклад. Результати експериментального дослідження згруповані у таблиці (див. додаток 1).

Додатки позначаються великими літерами латинського алфавіту і підписуютьсязверху.

Приклад. Додаток А.(Назва додатка).

Додатки розміщуються у кінці курсової роботи. Сторінки, на яких розміщені додатки, теж нумеруються.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.005 с.)