ТОП 10:

Методи та організація дослідження.Тут дуже коротко перераховуються методи та методики, які використовуються при проведенні дослідження. Характеризується вибірка (кого досліджували, їх вік, у якій школі навчаються, протягом якого часу проводилося дослідження чи проводилося ретестування, тощо.)

Наукова новизна.

Просто і невимушено в кількох словах зазначається, що нового вносить представлена робота в психологічну науку.

Приклад. Вперше на матеріалі вивчення української мови у 5 класі досліджено особливості функціонування оперативної пам'яті та її зв'язок з успішністю учнів.

Практичне значення.

В даному пункті зазначаються шляхи використати одержаних результатів, конкретизуються галузі застосування наукових даних. Бажано користуватися словами «деякі» , «певні», «в окремих випадках», тощо.

Приклад. Одержані в результаті виконання курсової роботи дані щодо особливостей оперативної пам'яті п'ятикласників дозволять оптимізувати вивчення деяких тем з української мови шляхом опори на творче осмислення матеріалу взамін його репродуктивного відтворення.

Надійність і вірогідність, як правило визначається репрезентативністю вибірки (кількістю і складом досліджуваних, які б повністю відображали характеристики явища, що вивчається в генеральній сукупності, тобто у всіх п’ятикласників у нашому випадку), узгодженістю теоретичної моделі досліджуваного явища з методами його дослідження, застосуванням методів, які адаптовані саме для подібних досліджень і соціокультурної ситуації та ще й доповнюють одне одного або дозволяють робити контроль результатів.

Приклад. Надійність і вірогідність дослідження забезпечувалися репрезентативністю вибірки (48 учнів 5-х класів), застосуванням методів, адекватних меті і завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу, використанням методів математичної статистики.

Перший розділ

У цьому розділі, як правило, аналізується література з вибраної проблеми і описується власна модель досліджуваного явища. В його назву ви можете включити формулювання досліджуваної проблеми, але в дещо більш широкому контексті. Іншими словами, назва та й зміст першого розділу мають відображати те предмет-об’єктне відношення, про яке йшлося вище. Так, якщо тема вашого дослідження - "Особливості оперативного запам'ятовування знакової інформації п’ятикласниками", то назва першого розділу може бути такою:

Приклад. РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Загалом же, назва та зміст цього розділу мають відображати стан досліджуваної вами проблеми в сучасній психології.

Як правило, всі розділи курсової роботи мають бути структурованими, тобто поділеними на два-три підрозділи. У першому підрозділі необхідно аналізувати проблему, так би мовити, ближче до об’єкта дослідження, а в другому - до предмета. Це має бути відображено в назвах підрозділів.

Приклад.

1.1 Місце та значення оперативного запам'ятовування в процесі розвитку пам'яті у підлітковому віці.

1.2 Проблема оперативного запам'ятовування знакової інформації.

У параграфі 1.1. ви аналізуєте, як представлена вибрана вами проблема у психологічних дослідженнях. Бажано скласти для себе план аналізу, який би виділяв основні напрямки таких досліджень. Можна структурувати аналіз за

такими критеріями якдослідження у вітчизняній і зарубіжній психології, дослідження різних психологічних шкіл та напрямків, дослідження у різних галузях психології тощо. План аналізу може також відображати історію розвитку проблеми.

У кінці параграфа робиться узагальнення на 0,5-1 сторінку, де коротко викладаєте висновки про результати аналізу. Ці узагальнення не слід спеціально виділяти, можна обмежитися коротким узагальненням: Отже, в результаті проведеного аналізу виявилося..., Таким чином, можна дійти висновку…

У параграфі 1.2. висвітлюється зміст предмета дослідження, надається аналіз тих наукових робіт, які присвячені досліджуваній проблемі. Якщо саме таких досліджень не виявиться, то потрібно брати найбільш близькі за тематикою. У цьому параграфі, виходячи з аналізу літератури, слід побудувати власну модель досліджуваного явища, власне бачення, яке, втім, може й не давати повної пояснювальної схеми. Після цього необхідно відмітити деякі прояви та характеристики оперативної пам’яті, які вже вивчені іншими авторами. Але разом з цим слід також написати, що про окремі характеристики даних у літературі, що була доступна вам, немає, і на виявлення їх буде спрямована експериментальна частина вашого дослідження.

Порада:Перш, ніж писати, потрібно перечитати та продивитися велику кількість літературних джерел, зокрема, класиків вітчизняної та зарубіжної літератури, які вивчали проблему, що досліджується, статті з журналів та наукових збірників за останні п’ять років. При цьому слід робити виписки, обов'язково зазначаючи джерело з усіма реквізитами і номер сторінки, з якої взято цитату. По можливості зміст першого розділу має бути аналізом, а не цитатником, і тим більше не плагіатом. Цитувати можна і треба але лише там, де цитата є ілюстрацією вашого аналізу.

Другий розділ.

Зміст другого розділу значною мірою залежить від стратегії експериментального дослідження, яку ви виберете. Але, як правило цей розділ присвячений методам і методиці дослідження. Слово методика - багатозначне. У першому значенні воно означає конкретизацію якогось загальнонаукового методу для потреб конкретного дослідження. Наприклад, є загальнонауковий метод - експеримент і є соціометрична методика як конкретизація цього методу, яка спрямована на виявлення структури соціальних стосунків. Друге значення слова методика - це комплекс, набір методик, узгоджених завданнями одного дослідження. Отже, ви можете писати так: "Методика даного дослідження включає опитувальник Р. Кеттелла, метод соціометрії і т.д.". Таким чином, назва другого розділу може бути такою:

Приклад. Розділ II Методи та методика дослідження.

Цей розділ може складатися з двох підрозділів (параграфів). Два параграфи доцільно робити тоді, коли методи, які ви маєте застосовувати, діляться на дві групи. Це буває, коли дослідження здійснюється на межі двох дисциплін (наприклад, психології і мовознавства), або ж коли ви хочете об'єднати у своєму дослідженні кілька наукових підходів (наприклад номотетичний та ідеографічний, діяльнісний та суб’єктний). У такому випадку один з параграфів має описувати методичні процедури, які застосовуються в рамках одного підходу, а другий параграф описує особливості методичного апарату другого підходу.

Може бути й інший варіант. У першому параграфі робиться обґрунтування експериментального дослідження. Ви пояснюєте чому вибрані саме такі, а не інші методи і методики. При цьому ви посилаєтесь на дослідження інших авторів. Не зайвим буде прослідкувати релевантність (відповідність) методів тим теоретичним викладкам, які ви зробили у розділі І.

У другому параграфі описуються конкретні методики дослідження і процедури проведення дослідження. Якщо методики стандартизовані широко розповсюджені, то можна обмежитися посиланням на автора методики і джерело, звідки вона взята. Але якщо ви розробили свою методику: опитувальник чи план бесіди, то доцільно їх привести повністю. Слід також описувати процедуру дослідження: коли і за яких умов воно проводилося (чи це був початок навчального року, чи кінець, на першому уроці, чи на останньому, міська школа, чи сільська, словом, всі дані, які могли вплинути на результати досліджень). За такого підходу назви параграфів другого розділу можуть бути сформульовані так:

Приклад.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.006 с.)