ТОП 10:

Назвіть видатних учених, які наголошували на визначальній ролі методики навчання образотворчого мистецтва.А.З. С. Баконій, А. В. Бакушинський, І. П. Глінська, Г. І. Нарбут, Б. М. Нєменський, Б. П. Юсов;

Б. М. М. Фіцула, І Я. Лернер, М. Д. Ярмаченко, I. A. Зязюн;

В. М. С. Вашуленко, Н. Я. Скрипченко, О. Я. Савченко, К. Д. Ушинський.

9. У 20-х роках XX століття найпоширенішими стали два напрямки методики викладання образотворчого мистецтва:

А. Методика «формування вільних творців» та методика «технічної творчості»;

Б. Методика «комплексного навчання малювання» та методика «розвитку вільної творчості дитини»;

В. Методика «формування образотворчих навичок» та методика «технічної творчості».

 

10. Назвіть представників методики «комплексного навчання малювання»:

А. Д. Н. Кардовський, М. М. Ростовцев, В. С. Кузін, М. Ф. Солом’яний, М. А. Кириченко, О. Я. Боровиков, В. Ю. Єлін, Г. С. Коробов та інші;

Б. А. В. Бакушинський, Г. В. Лабунська, В. Є. Пестель, І. П. Глінська, В. М. Полуніна, Б. М. Нєменський, Н. М. Фоміна, Б. Л. Юсов, Л. М. Любарська, О. Є. Ковальов та інші.

В. Г. В. Лабунська, В. Є. Пестель, О. Я. Боровиков, В. Ю. Єлін, Л. М. Любарська, О. Є. Ковальов та інші.

 

11. Назвіть представників методики «розвитку вільної творчості дитини»:

А. А. В. Бакушинський, Г. В. Лабунська, В. Є. Пестель, І. П. Глінська, В. М. Полуніна, Б. М. Нєменський, Н. М. Фоміна, Б. П. Юсов, Л. М. Любарська, О. Є. Ковальов та інші;

Б. Г. В. Лабунська, В. Є. Пестель, О. Я. Боровиков, В. Ю. Єлін, Л. М. Любарська, О. Є. Ковальов та інші.

В. А. В. Бакушинський, Г. В. Лабунська, В. Є. Пестель, І. П. Глінська, В. М. Полуніна, Б. М. Нєменський, Н. М. Фоміна, Б. Л. Юсов, Л. М. Любарська, О. Є. Ковальов та інші.

 

12. Охарактеризуйте зміст «комплексного» напрямку методики навчання образотворчого мистецтва :

А. Полягає у розробці комплексу програм з образотворчого мистецтва;

Б. Полягає в актуалізації сензитивних та творчих можливостей учнів в умовах звичайної загальноосвітньої школи;

В. Опанування «технічного образу» через навчально-технічний рисунок на шкоду «художньому образові» через естетичне сприймання та образотворчість.

 

13. Охарактеризуйте сутність методики «розвитку вільної творчості»:

А. Полягає у розробці комплексу програм з образотворчого мистецтва;

Б. Опанування «технічного образу» через навчально-технічний рисунок на шкоду «художньому образові» через естетичне сприймання та образотворчість;

В. Полягає в актуалізації сензитивних та творчих можливостей учнів в умовах звичайної загальноосвітньої школи.

14. У 90-х роках 20 століття програмовий зміст, дисципліни «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів структурувався за такими умовними напрямками:

А. «Колір», «форма», «композиція», «простір та об’єм», «сприймання дійсності», «сприймання творів мистецтва»;

Б. «Колір», «форма», «композиція», «простір та об’єм»;

В. «Сприймання дійсності», «сприймання творів мистецтва».

15. Назвіть сучасних вчених розробників програм, підручників, навчально-методичних посібників з образотворчого мистецтва для початкових класів:

А. А. В. Бакушинський, Г. В. Лабунська, В. Є. Пестель, І. П. Глінська, М. Полуніна, Б. М. Нєменський, Н. М. Фоміна, Б. П. Юсов, Л. М. Любарська, О. Є. Ковальов та інші;

Б. Д. Н.Кардовський, М. М. Ростовцев, В. С. Кузін, М. Ф. Солом’яним, М. А. Кириченко, О. Я. Боровиков, В. Ю. Єлін, Г. С. Коробов та ін.,

В. Л. В. Бичкова, Л. М. Любарська, Л. В. Бабенко, Є. В. Ковальов, В. Коновець, О. О. Красовська, Шмагало Р. Т., Марчук Ж. С., Вачкова І. Б., Чорного О. В., Гнатюка М. В.

16. Принципи, на яких базується процес викладання образотворчого мистецтва у початковій школі :

А. Виховуючий характер навчання, систематичності і послідовності, свідомості та активності навчання, наочності, принцип зв’язку навчання з практикою, культуровідповідності;

Б. Виховуючий характер навчання, науковості, систематичності і по­слідовності, свідомості та активності навчання, наочності, принцип зв’язку навчання з практикою, діалогу культур, інтегративності, врахування вікових особливостей учнів;

В. Науковості, систематичності і послідовності, свідомості та активності навчання, наочності, принцип зв’язку навчання з практикою, природовідповідності, культуровідповідності.

17. Педагогічні умови навчання образотворчого мистецтва:

А. Створення позитивної атмосфери навчання, досягнення діалоговості взаємодії вчителя і учня, забезпечення пріоритету творчої практичної діяльності;

Б. Виховуючий характер навчання, свідомість та активність навчання, систематичність та послідовність;

В. Спонукання до творчого вираження, створення педагогічних ситуацій, урізноманітнення форм і видів діяльності.

18. Принципи навчання мистецьких дисциплін за Г.М.Падалкою:

А.Науковості, систематичності і послідовності, свідомості та активності навчання, наочності, принцип зв’язку навчання з практикою, природовідповідності, культуровідповідності;

Б. Створення позитивної атмосфери навчання, досягнення діалоговості взаємодії вчителя і учня, забезпечення пріоритету творчої практичної діяльності;

В. Цілісності, культуровідповідності, естетичної спрямованості, індивідуалізації, рефлексії.

20. Предмет курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» розглядає:

А.Мету і завдання викладання образотворчого мистецтва у початковій школі;

Б. Основи образотворчої грамоти учнів 1-4 кл. і пропонує ефективні методи, прийоми і форми організації процесу естетичного виховання молодших школярів, формування у них емоційно-ціннісного ставлення до себе, навколишнього світу і творів мистецтва;

В. Методи викладання образотворчого мистецтва у початкових класах.

21. Нова система художньої освіти і естетичного виховання була започаткована в 70-тих роках 20 століття вченими-педагогами:

А. Б.М.Нєменським та Б.П.Юсовим;

Б. О.П.Рудницькою та Г.М.Падалкою;

В. С.В.Коновець та Л.М. Любарською.

22. Під методами формування образотворчих знань, умінь та навичок слід розуміти:

А. Основні закономірності організації навчальної роботи з образотворчого мистецтва;

Б. Способи упорядкованої взаємної діяльності вчителя і учнів, спрямований на розв’язання навчальних, розвивальних виховних завдань предмету «Образотворче мистецтво»;

В.Методологічні засади навчання образотворчої діяльності

23. Прийомами навчання називають:

А. Окремі деталі, складові частини методу;

Б. Способи створення зображень;

В. Способи використання художніх матеріалів.

24. Класифікація методів навчання за І. Я. Лернером та М. Н. Скаткіним включає:

А.Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемні, частково-пошукові, дослідницькі;

Б. Репродуктивні, інтерактивні, ігрові, евристичні;

В. Інформаційно-рецептивні, репродуктивні, дослідницькі, евристичні, проблемні.

25. Інформаційно-рецептивний метод включає:

А. Спостереження, обстеження предметів, сприймання творів мистецтва;

Б. Вправи, творчі завдання, ескізи, замальовки;

В.Постановку дослідів, експериментів.

26. Репродуктивний метод охоплює:

А. Спостереження, обстеження предметів, сприймання творів мистецтва;

Б. Вправи, творчі завдання, ескізи, замальовки;

В. Постановку дослідів, експериментів.

27. Дослідницькі методики включають:

А. Спостереження, обстеження предметів, сприймання творів мистецтва;

Б. Вправи, творчі завдання, ескізи, замальовки;

В. Проведення дослідів, експериментів.

28. Інтерактивні методи навчання малювання:

А. Вправи, творчі завдання, ескізи, замальовки;

Б. Мозковий штурм, робота в малих групах і парах, колективна творча робота;

В. Спостереження, обстеження предметів, сприймання творів мистецтва;

29. Розкрийте сутність вправ пошукового характеру:

А. Вимагає постановку проблеми, яка не має однозначних рішень;

Б. Спостереження, обстеження предметів, сприймання творів мистецтва;

В. Вирішення творчих ситуацій

30. Розкрийте сутність вправ дослідницького характеру:

А. Вирішення завдань репродуктивного характеру;

Б. Вирішення творчих ситуацій;

В. Поступове опанування процедури творчості і методів творення.

31. Розкрийте сутність вправ евристичного характеру:

А.Передбачає поелементне навчання творчої діяльності;

Б. Виконання вправ;

В. Завдання репродуктивного характеру.

32. Класифікуйте основні різновиди вправ за набуттям образотворчих вмінь і навичок молодшими школярами:

А. Вправи на розвиток спостережливості і зорової пам’яті, на розвиток спритності та гнучкості руки, на сприймання та відтворення кольорів, на розвиток тактильних і кінестезичних відчуттів, на розвиток композиційних навичок;

Б. Вправи в повітрі, в альбомі олівцем; вправи на засвоєння прийомів ліплення, роботи з папером; виконання ескізів декоративних композицій, тематичних малюнків; аналіз пропорцій, будови тіла тварин і птахів;

В. Вправи з основ кольорознавства (на поєднання, на утворення до­поміжних кольорів, на заливку, вливання кольору в колір, на знайомство з окремими техніками живопису); вправи на засвоєння прийомів ліплення, роботи з папером.

33.Обгрунтуйте роль ігрових методів навчання молодших школярів:

А. Виховання самостійності творчої уяви;

Б. Активізація дитячої уяви, фантазії і творчості;

В. Формування образотворчих навичок.

34. Назвіть словесні методи навчання образотворчого мистецтва:

А. Бесіда, розповідь, словесний опис, пояснення;

Б. Демонстрація, педагогічний рисунок, ескіз;

В. Дослід, гра, спостереження.

35.Назвіть практичні методи навчання образотворчого мистецтва:

А. Бесіда, розповідь, словесний опис, пояснення;

Б. Вправи, підготовчі вправи, виконання ескізу, етюдні замальовки;

В. Дослід, гра, спостереження.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.011 с.)