ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прийом визначення пропорцій предмета з натури.А. Візуальний;

Б. Пропорційний;

В.Наочний.

42. До дидактичних засобів навчання образотворчого мистецтва в початковій школі належать:

А. Слово вчителя, навчально-методичний комплект, технічні засоби;

Б. Художні приладдя і матеріали;

В. ТЗН, ППЗ, смартдошки, інтерактивні дошки.

43. Мова вчителя виконує функції:

А. Педагогічну, інформаційну;

Б. Розвивальну, виховну;

В. Інформаційну, педагогічну, виховну, розвивальну, естетичну функції;

44. Слово вчителя виявляється у:

А. Виразному доступному мовленні;

Б. Визначеному темпі мовлення, силі голосу, ритмомелодиці мовленого;

В. Змісті мовленого.

45. Основна функція слова вчителя:

А. Інформаційна;

Б. Виховна;

В. Розвивальна.

46. До навчально-методичного комплекту входять:

А. Підручники, навчально-методичні посібники, репродукції художніх творів;

Б. Підручники, навчальні посібники, альбоми та демонстраційні матеріали, роздавальний матеріал, методичні посібники для вчителя;

В. Репродукції художніх творів, дитячі роботи, таблиці, ілюстрації.

47. Шкільний підручник з образотворчого мистецтва - це вид навчальної літератури, який представляє:

А.Знання і види діяльності з предмета «Образотворче мистецтво» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мистецтво» та вимог навчальної програми з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку;

Б. Ілюстративний матеріал з предмета «Образотворче мистецтво» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мистецтво» та вимог навчальної програми з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку;

В. Навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і творчо-діяльнісною складовими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мистецтво» та вимог навчальної програми з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку;

48. Шкільний підручник з образотворчого мистецтва укладено за:

А. Державним стандартом освітньої галузі «Мистецтво»;

Б. Навчальним планом;

В. Програмою Шмагало Р. Т., Марчук Ж. С., Вачкова І. Б., Чорного О. В., Гнатюка М. В. «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів.

49. Підручник - явище багатофункціональне і є:

А. Основним засобом навчання школярів;

Б. Додатковим засобом навчання школярів;

В. Ілюстративним засобом навчання школярів.

50. Інформаційна функція підручника «Образотворче мистецтво» реалізується:

А. У формі мистецтвознавчих знань, які дібрані та згруповані за дидактичними принципами науковості і доступності;

Б. У вигляді підготовчих вправ та творчих завдань, які дібрані та згруповані за дидактичними принципами науковості і доступності;

В. У формі репродукцій та ілюстрацій, які дібрані та згруповані за дидактичними принципами науковості і доступності.

51. Мистецтвознавчі поняття формуються на основі:

А. Читання текстів;

Б. Сприймання творів;

В.Аналізу репродукцій художніх творів, ілюстрацій, текстів.

52. Виховна функція підручника «Образотворче мистецтво» реалізується:

А. У змісті навчального матеріалу через досвід емоційно-ціннісного ставлення до людей, навколишнього світу та творчої діяльності

Б. Через формування афективної сфери школярів (їхніх емоцій, почуттів, мотивів, пізнавального інтересу);

В. Через зміст навчального матеріалу та його вдалому поліграфічному оформленні

53. Мотиваційна функція підручника «Образотворче мистецтво» реалізується:

А. Через зміст навчального матеріалу через досвід емоційно-ціннісного ставлення до людей, навколишнього світу та творчої діяльності;

Б. Через формування афективної сфери школярів (їхніх емоцій, почуттів, мотивів, пізнавального інтересу);

В. Через формування загальнолюдських та національних цінностей: добра, гуманізму, толерантності, любові до рідного краю, своєї держави, відповідальності за майбутнє.

54. Посібники зазвичай містять:

А. Виклад основних вимог до вивчення образотворчого мистецтва в певному класі, спрямовують діяльність учителя на здійснення дидактичних, розвивальних та виховних завдань уроку»;

Б. Виклад програмового матеріалу в певному класі, спрямовують діяльність учителя на послідовне здійснення дидактичних, розвивальних та виховних завдань уроку;

В. Доповнює своїм змістом сторінки відповідного підручника

55. Демонстраційними матеріалами у процесі навчання образотворчого мистецтва у початкових класах є наступні:

А. Технічні засоби навчання, педагогічні програмні засоби;

Б. малюнки, репродукції, технічні засоби навчання;

В. предметні наочні посібники, об’ємні моделі, навчально-методичні таблиці, репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

56. Предметні наочні посібники:

А. Гіпсові фігури, розети, іграшки, предмети побуту, опудала;

Б. Дротяні моделі геометричних фігур, фігури людини;

В. Репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

57. Об’ємні моделі:

А. Муляжі, гіпсові фігури, розети, іграшки, предмети побуту, опудала;

Б.Дротяні моделі геометричних фігур, фігури людини;

В. Репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

58. Навчально-методичні таблиці:

А. Таблиці, карти, схеми, графіки;

Б. Дротяні моделі геометричних фігур, фігури людини;

В. Репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

59. Ілюстративні засоби :

А. Муляжі, гіпсові фігури, розети, іграшки, предмети побуту, опудала;

Б. Дротяні моделі геометричних фігур, фігури людини;

В. Репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

60. До екранно-звукових засобів навчання належать:

А. Навчальні діафільми та діапозитиви, застосування яких можлиио з використанням діапроекторів та кодоскопів;

Б. Навчальні грамзаписи, магнітні записи та радіопередачі;

В. Навчальні кінофільми, телепередачі, створені на студіях науково-популярних та документальних фільмів.

61. Організаційними формами навчання називають:

А. Спосіб взаємодії вчителя та учня у навчально-виховному процесі;

Б. Дидактичну структуру уроку;

В. Прийоми викладу навчального матеріалу у курсі викладання образотворчого мистецтва.

62. Урок, екскурсія, самостійна робота, практичні заняття, індивідуальна робота, домашня навчальна робота - це:

А. Методи навчання і виховання;

Б. Форми організації навчання;

В. Принципи навчання.

63. Головною організаційною формою при викладанні образотворчого мистецтва у початкових класах є:

А. Урок;

Б. Семінар;

В. Практична робота.

64. Які загальнодидактичні етапи уроку визначено вченим:

А. М.М. Фіцулою;

Б. М.Д. Ярмаченком;

В. І.Я. Лернером.

65. Визначення дидактичної структури уроку образотворчого мистецтва залежить від:

А. Виду образотворчої діяльності;

Б. Типу уроку, його мети та завдань;

В. Використання методів і прийомів роботи на уроці.

66. Найбільш бажаними в сучасних умовах можна вважати такі типи уроків образотворчого мистецтва:

А. Уроки оволодіння образотворчою грамотою, уроки сприймання та оцінювання явиш мистецтва та дійсності, уроки колективної образотворчої діяльності, уроки створення самостійних творчих робіт, уроки ознайомлення з мистецькими творами, інтегровані уроки образотворчого мистецтва;

Б. Комбінований урок, урок вивчення нового матеріалу, урок закріплення вивченого матеріалу, урок узагальнення і систематизації знань учнів.

В. Урок-екскурсія, урок-дослідження, урок-практикум, урок-роздум, урок-школа дизайну, урок-гра.

67. Урок образотворчого мистецтва має свою специфіку і належить до предметів:

А. Природничого циклу;

Б. Гуманітарного циклу;

В. Естетичного циклу.

68. Уроки оволодіння образотворчою грамотою це:

А. Заняття з композиції, малювання з натури, опанування форми, кольору, об’єму, різних художніх технік;

Б. Втілення власного задуму учнів в оригінальних творчих роботах;

В. Сприймання, аналіз та оцінка певного художнього твору або явища дійсності.

69. Уроки сприймання та оцінювання явиш мистецтва та дійсності це:

А. Втілення власного задуму учнів в оригінальних творчих роботах;

Б. Сприймання, аналіз та оцінка певного художнього твору або явища дійсності;

В. Заняття з композиції, малювання з натури, опанування форми, об’єму, різних художніх технік.

70. Уроки колективної образотворчої діяльності:

А. Вивчення різних видів та жанрів образотворчого мистецтва;

Б. Заняття з композиції, малювання з натури, опанування форми, кольору, об’єму, різних художніх технік;

В. Виконання колективної творчої роботи за спільним задумом теми та художньої техніки.

71. Уроки створення самостійних творчих робіт:

А. Вивчення різних видів та жанрів образотворчого мистецтва;

Б. Втілення власного задуму учнів в оригінальних творчих роботах;

В. Сприймання, аналіз та оцінка певного художнього твору або явища дійсності.

72. Уроки ознайомлення з мистецькими творами:

А. Вивчення різних видів та жанрів образотворчого мистецтва;

Б. Втілення власного задуму учнів в оригінальних творчих роботах;

В. Заняття з композиції, малювання з натури, опанування форми, кольору, об’єму, різних художніх технік.

73. Інтегровані уроки з елементами образотворчого мистецтва:

А. Сприймання, аналіз та оцінка певного художнього твору або явища дійсності;

Б. На яких здійснюється взаємне проникнення різних видів мистецтв на базі образотворчого мистецтва;

В. Заняття з композиції, малювання з натури, опанування форми, ко­льору, об’єму, різних художніх технік.

74. Етапи комбінованого уроку образотворчого мистецтва:

А. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого матеріалу. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку. Засвоєння нового матеріалу. Навчально-пізнавальна робота. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Б. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого матеріалу. Засвоєння нового матеріалу. Навчально-пізнавальна робота. Підсумок уроку Домашнє завдання.

В. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого матеріалу. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку. Засвоєння нового матеріалу. Навчально-пізнавальна робота. Закріплення нового матеріалу. Творча практична робота. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

75. Організаційний етап уроку включає:

А. Підготовку учнів до роботи, організацію робочого місця;

Б. Теоретико-аналітичну роботу; підготовчі вправи; пояснення послідовності виконання завдання та композиційне розміщення зображення; самостійну роботу учнів під керівництвом учителя;

встановлення, які уміння і навички здобули учні наданому уроці, аналіз робіт учнів, оцінювання, виставка робіт; взаєморецензування з метою розвитку зв’язного мовлення, критичного мислення.

76. Актуалізація опорних знань включає:

А. Теоретико-аналітичну роботу; підготовчі вправи; пояснення послідовності виконання завдання та композиційне розміщення зображення; самостійну роботу учнів під керівництвом учителя;

Б. Повторення набутих раніше знань; перевірку домашнього завдання; перегляд закінчених робіт минулого уроку, з їх позитивним аналізом;

В. Встановлення, які уміння і навички здобули учні на даному уроці, аналіз робіт учнів, оцінювання, виставка робіт; взаєморецензування з метою розвитку зв’язного мовлення, критичного мислення.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.019 с.)