ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕСТИ КОНТРОЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯТЕСТИ КОНТРОЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

З дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання»

для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта,

додаткова спеціальність 6.030203 Практична психологія ,

спеціалізації : іноземна мова (англійська), фізична культура.

Розробник:

 

Доцент ____________________ ПОБІРЧЕНКО О. М.

підпис

Завідувач кафедри ____________________ МУЗИКА О. Я.

підпис

 

 

Декан факультету ___________________ ДУДНИК О. В.

підпис, печать


АНОТАЦІЯ

Студентам пропонуються тестові завдання, які відображають об’єм теоретичного програмного матеріалу навчального курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання».

Тести складаються з 150 теоретичних запитань. До кожного запитання подано 3 варіанта відповідей, одна з яких є правильною. Студентам правильну відповідь потрібно позначити. Ліміт часу на сеанс вирішення тестових завдань відводиться 150 хв.


1.«Образотворче мистецтво з методикою навчання» має на меті:

А. Формування спеціаліста в галузі образотворчого мистецтва;

Б. Формування основ професійно-педагогічної свідомості вчителя образотворчого мистецтва і початкових класів;

В. Формування навичок образотворчої діяльності учнів.

 

2. Продовжіть речення: «Метою уроків образотворчого мистецтва у початкових класах є…»

А. Естетичне виховання учнів початкової школи;

Б. Формування творчих здібностей та образотворчих вмінь і навичок молодших школярів;

В. Розвиток високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу.

 

3.Основні завдання художньо-естетичного розвитку молодших школярів засобами образотворчого мистецтва у сучасній школі структуруються за такими напрямками:

А. Сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання мистецтва) та практична художня діяльність (репродуктивно-творча і творча);

Б. Естетично-оцінний та художньо-творчий;

В. Художньо-мистецький та творчо-діяльнісний.

 

4. Продовжіть речення: «У курсі методики навчання образотворчого мистецтва висвітлюються такі аспекти:...»

А. Мета і завдання навчання образотворчого мистецтва у початкових класах, засоби, методи і форми організації навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва і в позакласній роботі;

Б. Роль вчителя як організатора і керівника естетичного виховання, засоби, методи і форми організації навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва і в позакласній роботі;

В. Мета, завдання і зміст вивчення образотворчого мистецтва у початкових класах, розкриваються засоби, методи, прийоми навчально-виховної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі, форми організації естетичного виховання молодших школярів в позаурочній, в позакласній роботі та засоби підвищення ефективності навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва.

 

5. Структура курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» обумовлена:

А. Вимогами діючої програми початкової школи і сучасним розвитком науки про дитячу художню творчість;

Б. Вимогами Міністерства освіти і науки України;

В. Є довільною.

6. Центральне місце методики займають питання:

А. Навчання малювання з натури, на теми, за уявою;

Б. Навчання дітей малювання у реальному, декоративному та у різних стильових напрямках від абстрактних до асоціативно виражальних;

В.Декоративного малювання та художнього конструювання.

 

7. Назвіть складові педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів, який викладає образотворче мистецтво:

А. Знати наукові основи образотворчої грамоти; володіти методами викладання основ малюнку, живопису і композиції; мати науково-методичні практичні вміння і навички з педагогічного малюнку;

Б. Мати науково-методичні практичні вміння і навички з педагогічного малюнку;

В. Володіти методами викладання основ малюнку, живопису і композиції.

Перспектива - це

А. Наука про закономірності зображення предметів у просторі;

Б. Наука про закономірності зображення анатомічних властивостей людини;

В. Наука про основні властивості кольору.

Картинна площина - це

А. Частина простору перед нашими очима, в якій ми бачимо предмети найбільш чітко;

Б. Називається вертикальна площина, яка знаходиться між нашим зором і предметом, який ми малюємо;

В. Уявна точка на лінії горизонту, де сходяться при побудові малюнка всі прямі лінії, що віддаляються.

151. Лінія горизонту:

А. Уявна лінія, межа між небом і землею;

Б. Уявна лінія на рівні зору;

В. Уявна лінія, що віддаляється.

152. Точка сходження:

А. Частина простору перед нашими очима, в якій ми бачимо предмети найбільш чітко

Б. Називається вертикальна площина, яка знаходиться між нашим зором і предметом, який ми малюємо;

В. Уявна точка на лінії горизонту, де сходяться при побудові малюнка всі прямі лінії, що віддаляються.

153. Програмою вивчення образотворчого мистецтва передбачено ознайомлення дітей з історією, різновидами, жанрами мистецтва під час уроків:

А. Сприймання мистецтва;

Б. Конструктивної діяльності;

В. Декоративно-прикладної діяльності.

154. Основна мета уроків сприймання мистецтва:

А. Навчити дітей розуміти мову образотворчого мистецтва, самостійно аналізувати твори різних видів і жанрів, удосконалювати знання та уявлення про образотворче мистецтво та його історію;

Б. Навчити дітей розуміти мову образотворчого мистецтва, висловлювати свою думку використовуючи образотворчу термінологію; удосконалювати знання та уявлення про образотворче мистецтво та його історію;

В. Систематично розвивати у дітей здатність свідомо сприймати й оцінювати явища художньої культури, розуміти значення мистецтва у житті людей, суспільства; розвивати практичні навички сприймання форм і явищ навколишньої дійсності.

155. Сприймання мистецтва включає в себе такі навчальні проблеми:

А. Розвиток здібностей емоційного переживання у зв’язку зі змістом твору і вміння висловити своє ставлення до нього; ознайомлення з образною мовою різних видів образотворчого мистецтва;

Б. Розвиток здібностей емоційного переживання у зв'язку зі змістом твору і вміння висловити своє ставлення до нього; ознайомлення з образною мовою різних видів образотворчого мистецтва, розвиток умінь розпізнавати засоби художнього вираження; формування знань і уявлень про мистецтво

В. Ознайомлення з образною мовою різних видів образотворчого мистецтва, розвиток умінь розпізнавати засоби художнього вираження; формування знань і уявлень про мистецтво.

156. Під час уроків сприймання мистецтва слід демонструвати не більше :

А. 5-7 художніх творів;

Б. 10-15 художніх творів;

В. 3-4 художніх творів.

157. Аналізується твір мистецтва за такими критеріями:

А. Колорит твору, кольорова гама, тональність, композиційний центр, плановість твору, образність, настрій; засоби впливу на глядача.;

Б. Кольорова гама, композиція, композиційний центр, плановість твору, перспектива; образність, настрій; засоби впливу на глядача;

В. Колорит твору, кольорова гама, тональність, композиція, композиційний центр, плановість твору, перспектива; образність, настрій; засоби впливу на глядача.

158. Розділ «Сприймання» з програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів включає в себе два взаємозв’язаних види діяльності:

А. Естетичне сприймання дійсності і сприймання мистецтва;

Б. Естетичне сприймання мистецтва і природи;

В. Естетичне сприймання природи і навколишнього світу.

159. Словесне малювання картини - це методичний прийом, коли:

А. Учень розповідає про одну з двох запропонованих картин, інші учні мають відгадати, про який твір іде мова;

Б. Добір слів-синонімів, які визначають настрій героїв (наприклад, сумний-невеселий, безрадісний; злий-сердитий, жорстокий, лютий; добрий, гарний, щиросердечний та інші);

В. Відбувається придумування діалогу (монологу) героїв.

160. Озвучування картини - це методичний прийом, коли:

А. Складається характеристика художніх образів;

Б. Встановлюється «Що відбувається (відбувалось) з героями?» та інше;

В. Відбувається придумування діалогу (монологу) героїв.

Гравюра або естамп - це

А. Чорно-білий рисунок, виконаний в одному екземплярі, літографія;

Б. Ілюстрація;

В. Ксилографія.

167. Архітектура це:

А. Художнє конструювання предметів;

Б. Цілісні ансамблі будівель, площ, проспектів, парки, стадіони;

В. Художньо оформлені предмети побуту.

168. Жанр в образотворчому мистецтві об’єднує різновиди творів мистецтва за такою ознакою:

А. За призначенням;

Б. За змістом;

В. За манерою виконання.

169.Знайдіть графічні техніки серед нижче перелічених:

А. Акварель, олія, фломастер, пастель;

Б. Олівець, вугіль, сангіна, тупі, акварель;

В. Офорт, ліногравюра, літографія, ксилографія

170. Виділіть основні ознаки творів декоративно-прикладного мистецтва:

А. Монохроматичність, лаконічність виразних засобів;

Б. Краса, корисність, стилізованість зображень;

В. Тривимірність, пластика.

171. Барельєф - це:

А. Об’ємна кругла скульптура;

Б. Плоске зображення, що низько виступає над площиною;

В. Скульптурне зображення, що виступає меншою половиною своєї висоти над площиною.

172. Художня техніка - це:

А. Фактура художнього матеріалу;

Б. Приладдя та інструменти, за допомогою яких створено художні зображення;

В. Спосіб створення художнього зображення в живопису, графіці, скульптурі.

173. Інтер’єр у живопису і графіці -це:

А. Зображення різноманітних внутрішніх приміщень;

Б.Зовнішній вигляд і будова предметів та об’єктів;

В. Зображення природи, навколишнього простору.

174. Виберіть найбільш повне означення дизайну:

А. Вид діяльності, пов’язаний з художнім конструювання предметів побуту;

Б. Вид діяльності пов’язаний з проектуванням предметного світу та його художнім конструюванням;

В. Технічна естетика.

175. Пропорції предмета - це:

А. Внутрішня будова предмета;

Б. Співвідношення частин предмета за величиною;

В. Загальний вигляд предмета.

ТЕСТИ КОНТРОЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.011 с.)