ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до структури та змісту магістерської роботиСтруктура магістерської роботи визначається завданнями і проблематикою дослідження. Магістерська робота повинна містити:

титульний аркуш;

завдання на підготовку роботи;

реферат;

зміст;

перелік умовних позначень (за необхідності);

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

 

Титульний аркуш вважається першою сторінкою магістерської роботи. Він містить найменування міністерства; вищого навчального закладу; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву магістерської роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; місто і рік написання. Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи, яка виконується студентами Факультету економіки та права наведено у додатку Г.

 

Завдання на підготовку роботи оформляється, як правило, на стандартному бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, і розміщується після титульної сторінки. Зразок завдання на магістерську роботу наведено в додатку Д.

 

Реферат розміщують безпосередньо після завдання на дипломну роботу. Оформлення реферату здійснюється після закінчення написання всіх розділів, висновків та пропозицій. Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому, має бути стислим, інформаційним і повинен включати дані про:

- мету роботи, методи дослідження, об’єкт дослідження та основні його характеристики, отримані результати, наукову і практичну значимість роботи;

- обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, формул, додатків, кількість використаних джерел;

- перелік ключових слів, які є основними поняттями, термінами, що характеризують суть роботи, має складатися з 5-15 слів (словосполучень).

Обсяг реферату повинен становити не більше однієї сторінки. Приклад складання реферату наведено в додатку Е.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, а також вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Приклад оформлення змісту наведено в додатку Ж

 

Перелік умовних позначень (за необхідності). Якщо в магістерській роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий окремим списком, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа – їх детальне розшифрування.

Якщо в магістерській роботі якісь окремі терміни, скорочення, символи, позначення таке інше повторюються менше трьох разів, то їх до такого переліку не включають, але розшифровують у тексті (в дужках) при першому згадуванні.

 

Вступ має розкривати сутність і стан вивчення наукової проблеми та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Оформлення вступу здійснюється після закінчення написання всіх розділів, висновків та пропозицій. Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінки. У вступі подають загальну характеристику магістерської роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з вже існуючими підходами до розв’язання проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку транспортної галузі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко вказують зв’язок вибраного напряму дослідження з науково-дослідною роботою кафедри, а також з галузевими планами та програмами. Наприклад, магістерську роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри економіки Національного транспортного університету «Економічний розвиток і підприємництво в Україні (2016-2020 рр.)».

Мета і завдання дослідження. Формулюють головну мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Наприклад, мету для обраної нами як взірець теми «Економічна діагностика стану автотранспортного підприємства» можна сформулювати наступним чином: діагностика ефективності діяльності автотранспортного підприємства в сучасних умовах господарювання та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо економічної діагностики стану автотранспортного підприємства.

Об’єкт і предмет дослідження. Вказують об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. Предметом економічної науки є виробничі відносини, закономірності, принципи, методи, методологія тощо. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дослідження, яка відображається на титульному аркуші як її назва. Наприклад, об’єктом для обраної нами теми буде процес діагностики діяльності автотранспортного підприємства; предметом – науково-методичне забезпечення економічного діагностування діяльності підприємства.

Методи дослідження. Подають перелік використаних наукових принципів, методології та методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети, зокрема, методи логічного узагальнення, статистичні, фінансові, інші специфічні прийоми і методи.

Інформаційна база дослідження. Вказують теоретичну й методологічну базу дослідження: закони України, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться в монографіях, спеціальній та періодичній літературі.

Наукова новизна одержаних результатів. Обґрунтовують наукову новизну одержаних результатів, чітко формулюючи наукові положення, запропоновані студентом самостійно, відокремлюючи основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни.

Практичне значення одержаних результатів. Вказують на практичне значення одержаних результатів. У магістерській роботі, що має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендацій щодо їх використання, наприклад, в навчальному процесі при викладанні певних дисциплін; а у роботі, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Апробація результатів. Вказується на яких наукових конференціях оприлюднені результати досліджень, викладених в магістерській роботі.

 

Основна частина магістерської роботи складається з трьох розділів та підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів дослідження. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу виділити важливі положення, уникаючи другорядних подробиць.

Перший розділ (25-30 стор.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому висвітлюють теоретичний та методичний аспекти обраної теми, які є результатом ґрунтовного аналізу та критичної оцінки наукової літератури.

В цьому розділі можна окреслити основні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою, щоб краще зрозуміти та визначити тенденції розвитку досліджуваного явища чи процесу. Варто також показати законодавче та нормативне забезпечення досліджуваної проблеми, здійснити аналіз статистичних матеріалів, які характеризують рівень вирішення проблеми. Доцільно проаналізувати зарубіжний досвід організації досліджуваного явища чи процесу та обґрунтувати доцільність його використання у вітчизняних умовах. В окремому підрозділі першого розділу викладаються методи та засоби аналізу, які використовуються в наступних розділах роботи.

Другий розділ (25-30 стор.) структурно складається з 4-5 підрозділів. У ньому автор повинен виконати практичне дослідження та аналіз досліджуваних питань на прикладі конкретної (чи декількох) господарюючої структури, опираючись на бухгалтерські та статистичні дані.

У розділі подається детальна техніко-економічна характеристика об’єкту дослідження, на базі якого виконується магістерська робота. Здійснюється аналіз статистичних матеріалів, які характеризують рівень вирішення проблеми, стан вибраного об’єкту відповідно до теми магістерської роботи.

Розділ повинен містити аналіз фактичних даних, які відображають результати діяльності підприємства за останні 2-3 роки. Результати аналізу доцільно представляти у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем.

Третій розділ (20-25 стор.) структурно вміщує 3-4 підрозділи.

В цьому розділі автор повинен визначити основні напрямки поліпшення стану підприємства на ринку транспортних послуг; дати конкретні економічно обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в діяльності підприємства, визначити резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства на базі сучасної економічної науки.

Невід’ємною частиною обґрунтування запропонованих автором заходів є розрахунок їх ефективності з докладним описом та розшифруванням, наприклад: за рахунок чого на підприємстві збільшиться прибуток, поліпшаться умови праці, зменшаться експлуатаційні витрати тощо.

У висновках (3-5 стор.) викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в магістерській роботі. Вказуються основні заходи щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися в роботі та зазначається економічний ефект від їх запровадження. Подають висновки і рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів.

Висновки та пропозиції мають бути стислими, добре обґрунтованими та чітко сформульованими.

 

Список використаних джерел повинен містити тільки ті джерела, що були дійсно використані автором під час виконання магістерської роботи. Перелік джерел можна розміщувати одним із таких способів:

- в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків;

- в порядку появи посилань у тексті;

- у хронологічному порядку.

Що стосується останнього варіанту, то він передбачає розміщення джерел наступним чином: спочатку законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента, далі авторів і заголовків в алфавітному порядку, в кінці, за наявності, – іноземних авторів.

Як взірець оформлення списку використаних джерел може служити наведений у даних методичних рекомендаціях «Перелік рекомендованої літератури».

У додатках наводиться допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття основного тексту роботи:

- таблиці допоміжних цифрових даних, зокрема матеріали бухгалтерської та статистичної звітності підприємства;

- проміжні розрахунки, які проводилися за допомогою обчислювальної техніки;

- інструкції та методики вирішення певних проблемних питань.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)