Програма практики та підведення її підсумків
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма практики та підведення її підсумківОсновним організаційним документом щодо проведення практики є її програма. Програма виробничої практики передбачає ознайомлення з наступними питаннями.

Загальне ознайомлення з підприємством. Історія створення і розвитку підприємства. Характеристика продукції (послуг), її номенклатура і асортимент; рівень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і загальний технологічний рівень виробництва. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.

Організаційна структура і управління підприємством. Форми власності та господарювання. Організаційно-правова форма бізнесу. Ознайомитися із структурою виробничих підрозділів підприємства (основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), господарствами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему організаційної структури управління підприємством. Виявити, які зміни відбулися в структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку. Більш глибоко вивчити економічну службу на підприємстві, її функції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього середовища, взаємозв'язок з іншими службами.

Майно і власність підприємства. Ознайомитися зі складом майна підприємства, основних фондів, оборотних коштів та інших активів; формами власності на майно.

Вивчити джерела формування майна підприємства (внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити цим питанням, якщо підприємство є акціонерним, товариством з обмеженою відповідальністю або спільним.

Взаємовідносини підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою. З'ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими органами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо. Дати оцінку стабільності виробничих зв'язків. Ознайомитися із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

Система маркетингу на підприємстві. Ознайомитися зі структурою підрозділу, що управляє маркетинговою діяльністю. За відсутності його організаційних форм з'ясувати розподіл маркетингових функцій між відділами управління.

Охарактеризувати ринок продукції підприємства, його особливості і перспективи, з'ясувати, як проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію і настільки вони ефективні. Хоча б у загальному вигляді дати оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Слід з'ясувати стратегію маркетингу підприємства на перспективу щодо номенклатури продукції, ринку збуту.

Вивчити систему цін на продукцію підприємства, порядок розробки та встановлення цін; фактори впливу на рівень цін підприємства.

Система планування діяльності підприємства. Ознайомитися з системою планів підприємства, організацією їх розробки. З'ясувати, яким підрозділом і якими методами проводиться розробка і вибір стратегії розвитку підприємства.

Витрати та фінанси підприємства. Ознайомитися з порядком формування витрат, показниками собівартості продукції: кошторисом витрат на виробництво, собівартістю продукції. Аналіз динаміки прибутку підприємства показників рентабельності продукції і виробництва.

Податки та обов'язкові платежі. Ознайомитися з системою податків підприємства, методикою їх обчислення. Звернути увагу на пільги щодо оподаткування, їх стимулюючу роль в інвестиційній діяльності підприємства і виконанні соціальних програм.

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Оцінити напрямки інноваційної діяльності підприємства. Надати характеристику проектам, які реалізуються на підприємстві. Вказати критерії, які застосовуються у практиці прийняття проектних рішень.

Фінансова оцінка діяльності підприємства. Надати характеристику фінансового стану підприємства, використовуючи данні його фінансової звітності за період 2-3 останні роки. Виконати горизонтальний та вертикальний аналізи, розрахувати коефіцієнти ліквідності активів, фінансової стійкості, ділової активності. Визначити напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

 

Результати проходження виробничої практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Орієнтовна структура звіту

Титульний аркуш (додаток А), на якому повинна міститись печатка з місця проходження практики.

Вступ. Чітко формулюються мета й завдання роботи, визначаються коло питань, об’єкт дослідження, методи та інформаційна база дослідження (1-2 стор.).

1. Загальна характеристика підприємства – бази практики (до 5 стор.).

2. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства за підрозділами програми практики (до 10 стор.).

3. Аналіз обраного напрямку діяльності підприємства та рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування (5 стор.).

Висновки. Стисло сформулювати головні висновки та практичні рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань (1-2 стор.).

У кожному розділі звіту слід зробити самостійні висновки, органічно їх пов’язати, підпорядковуючи основному спрямуванню теми. Характер і зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних і прогнозних оцінках функціонування та розвитку об’єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках.

 

Програма науково-дослідницької практики передбачає ознайомлення з наступними питаннями:

Формування концепції магістерського дослідження. Необхідно розкрити концепцію наукового дослідження відповідно до обраної студентом теми магістерської роботи. Потрібно описати основні категорії дослідження, а саме: актуальність теми, мету і завдання дослідження, об’єкт і предмет дослідження, методи дослідження, інформаційну базу дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

Поточний стан і перспективи розвитку підприємства. Історія створення і розвитку підприємства. Форми власності та господарювання. Організаційно-правова форма бізнесу. Склад та джерела формування майна підприємства. Представити схему організаційної структури управління підприємством.

Охарактеризувати ринок продукції підприємства, його особливості і перспективи. Охарактеризувати систему планування на підприємстві. Оцінити напрямки інвестиційної діяльності підприємства.

Місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.

Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства за останні 2-3 роки.

Представити аналіз витрат на виробництво. Навести результати аналізу динаміки прибутку підприємства, показників рентабельності продукції і виробництва.

Надати характеристику фінансового стану підприємства, використовуючи данні його фінансової звітності за період 2-3 останні роки. Визначити напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

 

За підсумками науково-дослідницької практики магістр складає письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність і обґрунтованість рекомендацій.

Орієнтовна структура звіту

Титульний аркуш (додаток А), на якому повинна міститись печатка з місця проходження практики.

Вступ. Чітко формулюються мета й завдання роботи, визначаються коло питань, об’єкт дослідження, методи та інформаційна база дослідження (1-2 стор.).

1. Формування концепції магістерського дослідження (до 5 стор.).

2. Загальна характеристика підприємства – бази практики (до 5 стор.).

3. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства за підрозділами програми практики (до 10 стор.).

4. Аналіз обраного напрямку діяльності підприємства та рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування (5 стор.).

Висновки. Стисло сформулювати головні висновки та практичні рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань (1-2 стор.).

У кожному розділі звіту слід зробити самостійні висновки, органічно їх пов’язати, підпорядковуючи основному спрямуванню теми.

Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особливості, які виникають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації, теми дипломної роботи. Взагалі, звіти будуються за єдиною схемою на основі діючих методичних рекомендацій. При цьому вимоги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту.

Звіт повинен містити рукописний (машинописний) текст, розрахунки, таблиці, схеми, ілюстрований матеріал. До нього доцільно включити планові і звітні документи за різними напрямками економічного керівництва, витяги (фрагменти) із Положень щодо відділів апарату управління; інструкцій, документів, що доповнюють матеріал, зібраний відповідно до програми практики. Такі матеріали згодом можуть знадобитися для написання магістерської роботи і будуть використані як додаток до неї.

Організація захисту звіту про практику

Студент за 3-4 дні до закінчення строку практики подає звіт керівнику практики від підприємства, який за умови позитивної оцінки звіту складає характеристику на студента.

Керівник практики від кафедри оцінює звіт студента і дає відзив з рекомендацією про захист перед комісією кафедри.

Робота, виконана з суттєвими відхиленнями від вимог, повертається студенту на доопрацювання.

Захист звіту про проходження практики приймає комісія, призначена розпорядженням завідувача кафедри.

Захист звіту проводиться у такому порядку: повідомлення практиканта (до 10 хв.); оголошення відзивів керівників від підприємства і кафедри; запитання членів комісії; відповіді студента на запитання.

За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно.

У випадку негативної оцінки звіту про практику вважається, що студент не виконав навчальний план, тому повинен бути відрахований з університету.

 

Критерії оцінки результатів практики.

Оцінка «відмінно»(А, 90-100 балів) виставляється за таких умов: зміст та оформлення звіту бездоганні. Характеристика студента позитивна. На всі запитання членів комісії з програми практики і виконаної роботи студент дає повні і точні відповіді.

Оцінка «добре» (В, 82-89 балів) виставляється за таких умов: не суттєві зауваження щодо оформлення звіту. Характеристика студента позитивна. У відповідях студента на запитання членів комісії з програми практики є окремі неточності.

Оцінка «добре» (С, 74-81 балів) виставляється за таких умов: не суттєві зауваження щодо змісту і оформлення звіту. Характеристика студента позитивна. У відповідях студента на запитання членів комісії з програми практики є окремі неточності.

Оцінка «задовільно»(D, 64-73 бали) виставляється за таких умов: недбале оформлення звіту. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові й логічні похибки. Характеристика студента в цілому позитивна. Відповідаючи на запитання членів комісії з програми практики, студент почуває себе невпевнено, збивається, припускається помилок, не має твердих знань.

Оцінка «задовільно»(Е, 60-63 бали) виставляється за таких умов: недбале оформлення звіту. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце суттєві розрахункові й логічні похибки. Характеристика студента в цілому позитивна. Відповідаючи на запитання членів комісії з програми практики, студент почуває себе невпевнено, збивається, припускається помилок, е має твердих знань.

Оцінка «незадовільно»(FX, 35-59 балів) виставляється за таких умов: у звіті висвітлені не всі розділи програми практики або робота запозичена. Характеристика студента негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовольняючих відповідей.

Оцінка «незадовільно»(F, 0-34 бали) виставляється за таких умов: у звіті висвітлені не всі розділи програми практики, робота запозичена. Характеристика студента негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовольняючих відповідей.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.008 с.)