Рецензування магістерської роботи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рецензування магістерської роботиЗавершена і відповідним чином оформлена магістерська робота, підписана студентом і консультантом, подається науковому керівникові за два тижні до початку роботи екзаменаційних комісій. Роботи здаються заздалегідь для того, щоб у наукового керівника було достатньо часу для рецензування, а у студентів, при необхідності, можливість виправити зазначені у відгуку недоліки (зауваження).

Протягом 2-3 днів науковий керівник повинен вичитати роботу та зробити висновок про її допуск чи недопуск до захисту. При цьому у відгуку вказуються актуальність теми, теоретичний рівень і практичне значення роботи, характеризується становлення студента до виконання магістерської роботи. У кінці відгуку дається висновок щодо відповідності магістерської роботи вимогам вищої школи, її оцінки і присвоєння випускнику кваліфікації магістр з економіки.

Після перевірки змісту і оформлення науковий керівник повертає магістерську роботу автору, підписуючи титульний аркуш. Автор, одержавши роботу після рецензування, ознайомлюється з відгуком і готується до захисту. Якщо у відгуку мають місце певні зауваження щодо змісту і оформлення магістерської роботи, то студент повинен їх врахувати та зробити виправлення в тексті. У випадку недопущення роботи до захисту (якщо робота не відповідає вимогам) автор, ознайомившись із зауваженнями наукового керівника та вимогами, виконує магістерську роботу наново або обирає іншу тему.

Окрім відгуку наукового керівника до магістерської роботи додається рецензія. Рецензентом магістерської роботи може бути викладач суміжної кафедри НТУ, іншого вузу за спорідненою спеціальністю або ж спеціаліст з економіки, який має вищу освіту і стаж практичної діяльності з відповідної спеціальності.

У рецензії повинна бути вказана тема роботи та її актуальність, дана оцінка структури роботи, ступінь розробки теми в цілому і окремих її розділів, питань, рівень теоретичної підготовки випускника та його вміння використовувати свої знання для вирішення практичних завдань, практична цінність роботи і техніко-економічна доцільність прийнятих рішень, недоліки магістерської роботи, якість оформлення розрахунково-пояснювальної записки, вказано на ступінь відповідності магістерської роботи вимогам вищої школи, її оцінки і присвоєння випускнику кваліфікації магістр з економіки. У рецензії необхідно вказати посаду, науковий ступінь і вчене звання рецензента. Якщо рецензент працює в іншій організації, то підпис рецензента завіряється печаткою даної організації.

Приклад написання рецензії наведено в додатку З.


Захист магістерської роботи

Захист магістерської роботи відбувається в два етапи. Перший етап – попередній захист на кафедрі відповідно до сформованих комісій та списків студентів. Другий етап – захист перед екзаменаційною комісією (ЕК).

За тиждень до захисту перед екзаменаційною комісією проходить попередній захист магістерської роботи на кафедрі у присутності наукового керівника роботи. На попередній захист виноситься закінчена в повному обсязі, підписана студентом, керівником і консультантами магістерська робота. Магістр протягом 5 – 7 хвилин доповідає головний зміст своєї роботи, а потім відповідає на поставлені запитання з теми роботи. Якщо якість виконання магістерської роботи відповідає основним вимогам, а магістр володіє матеріалом роботи, призначається термін захисту.

Завідувач випускаючої кафедри на підставі поданих матеріалів і документів, визначає ступінь відповідності магістерської роботи вимогам вищої школи, якість її оформлення і вирішує питання про її допуск до захисту на засіданні ЕК, про що робить відповідну позначку на титульному аркуші роботи за своїм підписом і підписує висновок кафедри про допуск випускника до захисту магістерської роботи.

Одночасно деканат готує і подає екзаменаційній комісії інформацію про виконання випускником навчального плану і одержані оцінки з теоретичних курсів, курсових робіт, практик, державних іспитів.

Захист магістерської роботи проводиться у терміни, визначені наказом по університету, на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії. До захисту допускають роботи, які відповідають вимогам вищої школи до підготовки дипломних робіт.

У ЕК до початку захисту магістерських робіт направляються такі документи:

- довідка декана факультету про виконання студентом навчального плану, а також характеристика студента за час навчання в НТУ;

- відгук керівника про роботу студента над магістерською роботою;

- рецензія на магістерську роботу.

 

При підготовці магістерської роботи до захисту важливе значення треба приділити доповіді та ілюстративному матеріалу у вигляді рисунків, схем, таблиць, які відображають результати досліджень, основні висновки та пропозиції, що містяться в магістерській роботі. Не можна використовувати як ілюстративний матеріал рисунки, схеми, таблиці, які відсутні у самій випускній роботі.

Кількість ілюстративного матеріалу рекомендується у межах 10-12 для магістерських робіт. Їх слід виконувати на білому папері. Кожен аркуш повинен мати відповідний заголовок та заголовки таблиць, рисунків, які наведені на ньому. Приклад оформлення титульного аркуша ілюстративних матеріалів до магістерської роботи представлено в додатку И.

В додатку К міститься приклад оформлення аркуша ілюстративного матеріалу магістерської роботи.

У процесі підготовки до захисту магістерської роботи студент має ознайомитися з відгуком наукового керівника і рецензією, продумати відповіді по суті зроблених зауважень і підготувати тези доповіді. У доповіді (7-10 хвилин) необхідно коротко викласти зміст роботи (актуальність теми, методику дослідження, стану проблем з теми дослідження і шляхів їх вирішення тощо), надати характеристику базового підприємства та вказати основні висновки та пропозиції для нього. У процесі доповіді випускник повинен використовувати ілюстративний матеріал, поданий для ознайомлення членами ЕК (5 примірників).

Після закінчення доповіді студент має відповісти на запитання членів ЕК і присутніх у залі. Відповідаючи на запитання, випускник може користуватися своєю магістерською роботою, називати цифрові дані з неї, цитувати окремі місця, посилатися на відповідні розрахунки, таблиці тощо. Відповіді на запитання повинні бути чіткими, конкретними, переконливими, теоретично обґрунтованими, а в разі необхідності – підкріплені цифровими даними. Кількість запитань, що задаються випускнику під час захисту не регламентується.

Рішення ЕК про оцінку магістерської роботи, присвоєння кваліфікації та видачу диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При рівному числі голосів оцінка голови ЕК є вирішальною. Рішення ЕК оголошується в той же день після оформлення і підписання протоколів роботи ЕК та залікових книжок студентів.

Оцінюючи магістерську роботу, ЕК враховує зміст доповіді випускника, аргументованість його відповідей на запитання, якість виконання і оформлення магістерської роботи, її оцінку рецензентом, рівень поточної успішності студента, відгук керівника.

Критерії оцінювання

Поточну оцінку якості виконання і попереднього захисту студентом магістерської роботи виставляють науковий керівник і рецензент, а підсумкову оцінку за результатами захисту роботи виставляють члени Екзаменаційної комісії за відповідними критеріями оцінювання (додаток Л).

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості магістерської роботи:

1. Змістовні аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

- логічна відповідність структури роботи поставленим цілям і завданням;

- широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

- наявність альтернативних підходів до вирішення визначених науково-практичних завдань;

- рівень обґрунтованості запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

2. Якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

Результати захисту магістерської роботи оцінюються за 100-бальною шкалою із переведенням підсумкової кількості балів у національну шкалу (4-х бальну). Кожен член ЕК оцінює підготовку студента в межах від 0 до 100 балів, враховуючи повноту відповідей на питання, якість і зміст магістерської роботи, оцінки керівника і рецензента. Підсумкову кількість балів визначають як середнє арифметичне кількості кожного члена ЕК.

У випадку, коли магістерська робота захищена з оцінкою „відмінно”, а загальний інтегральний рейтинг студента перевищує 80% (кількість оцінок „добре” не перевищує 25%, а решта оцінок – „відмінно”), ЕК може надати слухачеві рекомендацію на вступ до аспірантури.

Студент, який одержав незадовільну оцінку під час захисту магістерської роботи відраховується з університету і йому видається академічна довідка. У разі визнання захисту магістерської роботи незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003. – 208с.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV – ВР [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

3. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р.№1560-ХІІ [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

4. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ. [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/

5. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції(робіт, послуг) у промисловості, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. №473. [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

6. Указ Президента України “Про Концепцію амортизаційної політики” від 7.03.2001 р. №169/2001. [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

7. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: [підруч.для студ.вищ.навч.закл.]/ Бардиш Г.О. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

8. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Бачурин А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с.

9. Беа Ф.К. Экономика предприятия / Беа Ф.К., Дихтл Э., Швайтцер М.: пер. с нем. А.П.Павлов – М.: ИНФРА-М, 1999. – XVI, 928 с.

10. Бізнес-планування: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – К.: Знання, 2013. – 207 с.

11. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Богоявленська Ю.В. – К.: «Кондор», 2004. -336 с.

12. Бойчик І.М. Економіка підприємства. [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.]. – К.: 2002. – 480 с.

13. Бондар Н.М. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Бондар Н.М. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.

14. Верба В.А. Проектний аналіз: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Верба В.А., Загородніх О.А. – К.: КНЕУ, 2000.

15. Воркут Т.А. Проектний аналіз. [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Воркут Т.А. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 440 с.

16. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Гавва В.Н., Божко Е.А. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

17. Гетьман О.О. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Гетьман О.О., Шаповал В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

18. Горфинкель В.Я. Экономика организаций (предприятий): [учеб.для студ.высш.учеб.зав.] / Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 608 с.

19. Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Должанський І.З., Загорна Т.О. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.

20. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Должанський І.З., Загорна Т.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

21. Економіка підприємства: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [А.В. Шегда, М.П. Нахаба та ін.]; за ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

22. Економіка підприємства: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [Й.М.Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін.]; за ред. Й.М.Петровича. – Львів: “Магнолія плюс”, 2006. – 580 с.

23. Економіка підприємства: підруч. для студ.вищ.навч.закл. / [С.Ф. Покропивний, М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П. та ін.]; за ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.

24. Економічний аналіз: теорія і практика: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній та ін.]; за ред. А.Г. Загороднього – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 440 с.

25. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

26. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Краснокутська Н. С. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

27. Кривов’язнюк І.В. Економічна діагностика. [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Кривов’язнюк І.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 456 с.

28. Круш П.В. Оцінка бізнесу: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Круш П.В., Поліщук С.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

29. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. – К.: «Знання», 2012. – 318 с.

30. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: [монографія] / Лахтіонова Л.А. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

31. Макаровська Т.П. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Макаровська Т.П., Бондар Н.М. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

32. Македон В.В. Бізнес-планування: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Македон В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2009. - 236 с.

33. Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів денної форми навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства» / Укл. Л.С. Козак, Петровська С.І., Гребельник Є.С., Василик О.В. - К.: НТУ, 2013. – 20 с.

34. Митяй О.В. Проектний аналіз: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Митяй О.В. – К.: «Знання», 2011. – 311 с.

35. Никонова И. Проектный анализ и проектное финансирование. [учеб.для студ.высш.учеб.зав.] / Никонова И. – М.: «Альпина Паблишер», 2012. – 154 с.

36. Організаційно-функціональні аспекти економіки і менеджменту: навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл. / [П.Р. Левковець, С.І. Андрусенко, Ю.М. Гедз та ін.]; під ред. П.Р. Левковця. – К.: УТУ, ІЕБТ, 2000. – 397 с.

37. Примак Т.О. Економіка підприємств: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Примак Т.О. – К.: МАУП, 1999. – 108 с.

38. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): [учеб.для студ.высш.учеб.зав.] / Раицкий К.А. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 1012 с.

39. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Савицька Г.В. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

40. Семенов Г.А. Дипломне проектування з економіки підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 124 с.

41. Сербиновский Б.Ю. Экономика предприятий автомобильного транспорта: [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Сербиновский Б.Ю., Фролов А.Н., Напхоненко Н.В. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 496 с.

42. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

43. Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием. [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Туревский И.С. – М.: Высшая школа, 2005. – 222 с.

44. Фінанси підприємств: підруч. для студ.вищ.навч.закл. / [А.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; за ред. А.М. Поддєрьогіна. [5-те вид.] – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.

45. Чеснакова Л.С. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Чеснакова Л.С. - К: “Логос”, 2001. – 143 с.

46. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: [учеб.для студ.высш.учеб.зав.] / Шеремет А.Д. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 352 с.

47. Экономика автомобильного транспорта: учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав. / [А.Г. Будрин, Е.В. Будрина, М.Г. Григорян и др.]; под ред. Г.А.Кононовой. – М: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с.

48. Экономика предприятия: учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав. / [Л.Г. Мельник, А.И. Киринцева, С.Н. Ильяшенко и др.]; под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с. [8 с.].

Електронні джерела

49. http://www.bank.gov.ua/- Офіційний сайт Національного банку України.

50. http://www.kmu.gov.ua/ - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

51. http://www.me.gov.ua/ - Офіційний сайт Мі ністерства економічного розвитку і торгівлі.

52. http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України.

53. http://www.rada.gov.ua/ - Офіційний сайт Верховної Ради України.

54. http://www.sta.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної податкової служби України.

55. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної служби статистики України.


Додаток А

Зразок титульного аркуша звіту про практику

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.015 с.)