КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇКритерії оцінювання Кількість набраних балів Оцінка за 4-х бальною шкалою Рівень компетентності
1 2 3 4
Об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних джерел інформації; актуальність; оригінальність технічних, технологічних, організаційних управлінських рішень; практичне значення результатів; обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками; повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінка рішення); всебічність оцінки впливу результатів (надійність системи, безпека, екологія, ресурсозбереження тощо); ілюстративний матеріал повністю розкриває зміст магістерської роботи; наявність посилань на джерела інформації; відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; використання креслень та пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів; загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу; якість оформлення; самостійність виконання. Під час захисту МР студент проявив глибокі знання, вміння творчо застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач та творчі здатності аргументованого обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків практичних задач з аналізом достовірності отриманих результатів. Відгук і рецензія позитивні. 90-100 (відмінно) високий (творчий)

Продовження додатку Л

1 2 3 4
Висвітлення стану питання з використанням сучасних джерел інформації; актуальність; застосування технічних, організаційних управлінських рішень; практичне значення результатів; повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінка рішення); всебічність оцінки впливу результатів; ілюстративний матеріал повністю розкриває зміст магістерської роботи; наявність посилань на джерела інформації; використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; використання креслень та ПЗ відповідно до чинних стандартів; загальна та професійна грамотність. Під час захисту МР студент виявив достатні знання й розуміння, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач та здатності аргументованого обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків практичних задач. Відгук і рецензія мають окремі загальні зауваження. 82-89 (добре) достатній (конструктивно-варіативний)
Висвітлення стану питання; актуальність; застосування певних технічних, технологічних, організаційних управлінських рішень; практичне значення результатів; відображення структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінка рішення) з незначними недоліками; оцінка впливу результатів; ілюстративний матеріал розкриває зміст магістерської роботи; наявність посилань на джерела інформації; наявність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, висвітлення отриманих результатів; використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; використання креслень та пояснювальної записки з незначними відхиленнями відповідно до чинних стандартів; загальна та професійна грамотність; самостійність виконання; здатність виправляти помилки, серед яких є суттєві. Під час захисту МР студент виявив достатні знання й розуміння, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач. Відгук і рецензія містять окремі загальні зауваження. 74-81 (добре) достатній (конструктивно-варіативний)

Продовження додатку Л

1 2 3 4
Висвітлення стану питання з певними недоліками змістового характеру; нечітке формулювання мети роботи; відображення структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінка рішення) загального характеру; ілюстративний матеріал не повністю розкриває зміст магістерської роботи; наявність посилань на джерела інформації; наявність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, висвітлення отриманих результатів; виконання ілюстративного матеріалу та тексту роботи з незначними відхиленнями відповідно до чинних стандартів; загальна та професійна грамотність. Під час захисту МР студент виявив середні знання основних положень, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач на репродуктивному рівні. Відгук і рецензія містять окремі зауваження. 64-73 (задовільно) середній (репродуктивний)
Висвітлення стану питання з певними недоліками змістового характеру; нечітке формулювання мети роботи; відображення структури розрахунків описового характеру; ілюстративний матеріал не повністю розкриває зміст магістерської роботи; виконання ілюстративного матеріалу та тексту МР зі значними помилками і відхиленнями відповідно до чинних стандартів; загальна професійна грамотність, здатність виправляти помилки. Під час захисту МР студент виявив знання основних положень на мінімальному рівні, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач на репродуктивному рівні. Відгук і рецензія містять окремі зауваження. 60-63 (задовільно) середній (репродуктивний)
Зміст роботи не розкриває тему повністю чи в її основній частині; сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта.; мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження; автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат; не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів з теми дослідження; кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням; немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал; обсяг та оформлення не відповідають вимогам роботи, виконана неохайно, з помилками; володіння матеріалом на рівні окремих фрагментів.   35-59 (незадовільно) низький (рецептивно-продуктивний)

Продовження додатку Л

1 2 3 4
Під час захисту МР студент виявив знання основних положень на рівні окремих фрагментів, не володіє вміннями застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач. Відгук і рецензія містять окремі зауваження. 35-59 (незадовільно) низький (рецептивно-продуктивний)
Матеріал висвітлено на рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. Заходи, що пропонуються, не випливають з аналізу і носять декларативний характер. Під час захисту МР студент виявив знання основних положень, не володіє вміннями застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних задач. Відгук і рецензія містять значні зауваження. 1-34 (незадовільно) низький (рецептивно-продуктивний)

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)