ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до підготовки та захистуМагістерських робіт за спеціальністю 051 «Економіка»

(спеціалізація «Економіка підприємства»)

Київ 2016


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Методичні рекомендації до підготовки та захисту

Магістерських робіт за спеціальністю 051 «Економіка»

(спеціалізація «Економіка підприємства»)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___ від «___»_________2016 р.

Перший проректор, професор

 

____________________ М.О. БІЛЯКОВИЧ

 

Київ 2016


 

Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства») / Укл. Козак Л.С., Бойко В.В. – К.: НТУ, 2016. – 47 с.

 

Укладачі: Козак Л.С., к.е.н., проф.

Бойко В.В., к.е.н., доц.

 

Рецензенти: проф. Бідняк М.Н., д.т.н., професор

проф. Базилюк А.В., д.е.н., профессор

проф. Бондар Н.М., д.е.н., доцент

ЗМІСТ

Стор.

Загальні положення…………………………………………………………

 

1. Практична підготовка магістрів …………………………………………

1.1. Ціль, завдання та зміст практики студентів…………………………..

1.2. Організація і керівництво практикою студентів…………………….

1.3. Програма практики та підведення її підсумків……………………...

 

2. Порядок виконання магістерської роботи.……………………………

2.1. Етапи виконання і вибір напрямку магістерської роботи………………

2.2. Орієнтовна тематика магістерських робіт……………………………….

2.3. Вимоги до структури та змісту магістерської роботи…………………..

2.4. Підбір і опрацювання літератури.…………………………………….

 

3. Правила оформлення магістерської роботи……………………………….

3.1. Загальні принципи оформлення……………………………………….

3.2. Оформлення таблиць…………………………………………………..

3.3. Оформлення ілюстрацій……………………………………………….

3.4. Оформлення формул…………………………………………………..

3.5. Оформлення посилань на використані джерела……………………..

3.6. Оформлення додатків………………………………………………….

 

4. Оформлення відзиву, рецензії та організація захисту роботи………..

4.1. Рецензування магістерської роботи……………………………………..

4.2. Захист магістерської роботи……………………………………………..

4.3. Критерії оцінювання…………………………………………………..

 

Список рекомендованої літератури……………………………………….

Додатки……………………………………………………………………...


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Магістерське дослідження завершує підготовку магістрів і відіграє важливу роль у їхньому формуванні як фахівців, спроможних адаптувати теоретичні моделі до сучасних умов виробничої діяльності вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, зокрема транспортної галузі.

Магістерська робота є самостійним комплексним дослідженням, яке виконується для підтвердження кваліфікаційного рівня її автора. Підготовка та захист магістерської роботи передбачені навчальним планом за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»).

Метою виконання магістерської роботи є: систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення інформації з усіх навчальних дисциплін, а також матеріалів, зібраних під час проходження виробничої та науково-дослідницької практик.

Магістерська робота повинна розроблятись на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, національною економікою. Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихідних матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи розв’язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і запропонувати до впровадження ефективні заходи.

Магістрам, як правило, пропонуються науково-дослідні теми. У цьому разі головним завданням магістерського дослідження є поглиблене вивчення сутності теоретичних моделей та пошук способів їх адаптації до сучасних умов виробничої діяльності вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, зокрема транспортної галузі. Процес виконання магістерської роботи повинен забезпечувати не стільки вирішення наукових проблем, скільки засвідчити здатність автора належним чином вести науковий пошук, творчо опрацьовувати наукову літературу, законодавчу та нормативну базу, статистичні та практичні дані, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи наукового пізнання, вміти застосовувати їх при написанні магістерської роботи. Головний критерій оцінки таких магістерських робіт – наявність елементів наукової новизни.

Окремим магістрам за погодженням з науковим керівником також може бути запропонована тема практичного спрямування. У цьому разі головним завданням дослідження є виявлення здатності до самостійного, ефективного вирішення питань планування, організації, аналізу діяльності в якості управлінського працівника підприємства транспорту; виявлення уміння застосовувати наукові методи та інформаційні технології при економічному обґрунтуванні конкретних господарських рішень.

Тема магістерської роботи повинна носити комплексний характер і передбачати одночасно вирішення організаційних, виробничо-економічних і фінансових питань стосовно діяльності підприємства, його підрозділів, регіону, галузі або національної економіки.

Магістерська робота повинна відображати рівень знань студентом загальнонаукових і спеціальних дисциплін, економічних законів, та їх застосування у практичній та науково-дослідній діяльності. При написанні магістерської роботи студент повинен довести своє вміння користуватися інформаційними джерелами, нормативними документами (законами України, постановами Верховної Ради, Уряду тощо), сучасними методами обробки статистичних даних, інформаційними технологіями, оцінювати існуючі наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів.

Магістерська робота не передбачає безпосереднє переписування підручників, монографій, статей. Зібраний матеріал повинен бути узагальненим, проаналізованим, творчо переосмисленим з обов’язковим авторським баченням проблеми. Виклад потрібно здійснювати своїми словами, уникаючи незрозумілих термінів і складних мовних зворотів.

Викладати матеріал у магістерській роботі потрібно логічно, уникати використання невпорядкованого, несистематизованого матеріалу, застарілих даних.

Зустрічаються випадки, коли кілька студентів пишуть дипломні роботи на однакову тему з однаковим змістом (має місце переписування). Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються.

Отже, відповідно до встановлених у вищій школі вимог магістерська робота повинна відповідати стандартам. У першу чергу вона має бути виконана автором самостійно на основі опрацьованого найновішого теоретичного, статистичного і практичного матеріалу, містити власні висновки і пропозиції, бути належно структурованою і оформленою. Механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, не оформлені належним чином, а тим більше виготовлені шляхом плагіату в інших авторів магістерські роботи до захисту не допускаються.

Всі методичні питання, викладені в даних рекомендаціях, призначені як для магістрів, так і для їх наукових керівників.

Метою розробки методичних рекомендацій є надання студентам – випускникам необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної роботи по збору матеріалів, написанню і захисту магістерської роботи.

Регламентація вимог до магістерського дослідження встановлює єдиний зразок його керівництва і повинна стимулювати творчу розробку теми магістерської роботи та прояв максимуму ініціативи в рамках чітко визначних загальнообов’язкових вимог.

В основу розробки “Методичних рекомендацій” покладені стандарти вищої освіти, відповідні постанови Кабінету Міністрів та нормативні матеріали Міністерства освіти і науки України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.008 с.)