ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВПрактичне навчання магістрів за напрямом підготовки 051 «Економіка» є складовою частиною освітньої програми магістратури. Підготовка магістрів передбачає виробничу і науково-дослідницьку практики.

Термін проведення виробничої практики магістрів: 6 тижнів на другому курсі в третьому семестрі відповідно до затвердженого графіка навчального процесу. Термін проведення науково-дослідницької практики магістрів: 2 тижня на другому курсі в третьому семестрі відповідно до затвердженого графіка навчального процесу.

 

1.1. Ціль, завдання та зміст практики студентів

Метою проходження виробничої практики є апробація студентами набутих теоретичних знань з економіки підприємства та її методологічного інструментарію, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень відповідно до кваліфікаційного рівня в умовах реально функціонуючого підприємства.

Завданнямивиробничої практики магістрів є:

- отримання даних, пов’язаних зі специфікою роботи економічних, фінансових, маркетингових і аналітичних служб підприємств різних видів діяльності і форм власності;

- пошук інформації для обґрунтування пропозицій та заходів щодо підвищення рівня ефективності діяльності підприємств.

Виробнича практика є основою для виконання науково-дослідницької практики, а також для написання магістерської роботи.

Метою проходження науково-дослідницької практики є закріплення студентами набутих практичних навичок в науковій діяльності, формування професійних компетенцій в сфері науково-дослідної, організаційно-управлінській та економічній діяльності.

Завданняминауково-дослідницької практики є:

- збір та узагальнення інформації для складання звітів, доповідей і наукових публікацій;

- систематизація інформації за темою дослідження, вибір методів вирішення завдань магістерського дослідження;

- розробка стратегії розвитку підприємства для вирішення функціональних бізнес-завдань;

- вивчення способів та прийомів узагальнення аналітичних матеріалів для обґрунтування проблеми, яка досліджується в магістерській роботі, формулювання рекомендацій щодо удосконалення бізнес-процесів і вибору раціональних економічних рішень.

В результаті проходження науково-дослідницької практики магістри повинні:

знати:

- методи дослідження і проведення експериментальних робіт;

- методи аналізу і обробки експериментальних даних;

- інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що стосуються професійної сфери;

- вимоги до оформлення науково-технічної документації;

- основні результати новітніх досліджень, які опубліковані в провідних професійних журналах за проблемами економіки підприємства;

вміти:

- формулювати мету і завдання дослідження;

- обирати і обґрунтовувати методики дослідження, методи вирішення завдань дослідження;

- розробляти робочі плани і програми наукового дослідження;

- проводити збір, обробку, аналіз і систематизацію інформації за темою дослідження;

- оформляти результати наукових досліджень;

- публічно представляти теоретичні і практичні результати наукового дослідження;

володіти:

- сучасними методиками побудови економетричних моделей;

- навичками самостійної дослідницької роботи.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, що розробляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом.

Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна навчальна програма практики, на основі якої розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Під час науково-дослідницької практики студенти поглиблюють та закріпляють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал длявиконання кваліфікаційної роботи магістра.

Бази практики визначаються кафедрою економіки. Виробнича практика студентів кафедри економіки проводиться на конкретних підприємствах (незалежно від форми власності), які мають відповідні умови згідно з робочою програмою та задовольняють вимоги кваліфікаційного рівня магістра з економіки. Науково-дослідницька практика може бути проведена на базі економічного, фінансового підрозділу конкретного підприємства (незалежно від форми власності), в науково-дослідній організації, установі системи вищої освіти.

У разі, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням юридичних або фізичних осіб, база практики може бути запропонована замовниками, якщо інше не передбачено контрактом.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе і пропонувати місце проходження практики.

1.2. Організація і керівництво практикою студентів

Відповідальність за організацію і проведення практики, а також за навчально-методичне забезпечення і контроль проходження практики згідно з програмою і конкретним завданням покладається на керівництво кафедри економіки НТУ.

Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням на кафедрі економіки здійснює керівник практики, який призначається завідуючим кафедрою і має погодинне навантаження згідно з діючими нормативами.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

Студентам магістратури видається за погодженням з науковим керівником напрямок і зміст наукових досліджень, їх кінцевий результат та методично-календарний план їх проведення.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою спільно з деканатом з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання, а також побажання студентів і їх замовників.

Витрати на практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку магістрів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляється деканатом і погоджується з базами практики.

Контроль проходження науково-дослідницької практики здійснюється науковим керівником магістра відповідно до індивідуальної програми практики.

Керівник практики від кафедри зобов'язаний:

· перед початком практики проконтролювати підготовленість баз практики та керувати процесом укладення договорів і підготовкою робочих програм практики;

· забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику:

1) інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;

2) надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, робочої програми, індивідуального завдання, календарного плану проходження практики);

· консультувати студентів з питань збору та підготовки матеріалів для звіту про практику;

· подавати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення процесів проходження практики студентів;

· брати участь у складі робочої комісії під час захисту студентами звіту з практики.

Студенти-практиканти під час проходження практики зобов'язані:

- до початку практики одержати на кафедрі направлення на практику, від керівника практики - консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики і визначити своє місце і порядок проходження практики;

- додержуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, організації чи установи;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- протягом восьмого тижня третього семестру оформити звіт про проходження виробничої практики та скласти залік з практики;

- протягом десятого тижня третього семестру оформити звіт про проходження науково-дослідницької практики та скласти залік з практики.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.009 с.)