ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 7. Державні органи приватизації1. Державну політику в сфері приватизації здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.

2. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим діють на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України", цього Закону, інших законів України з питань приватизації.

(Абзац другий частини другої статті 7 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012)

(Абзац третій частини другої статті 7 виключено на підставі Закону № 1361-VI від 20.05.2009)

3. Державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють такі основні повноваження:

змінюють у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;

здійснюють повноваження власника державного майна у процесі приватизації;

виступають орендодавцем майна, що перебуває у державній власності, згідно з законодавством;

продають майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств;

створюють комісії з приватизації;

затверджують плани приватизації майна, що перебуває у державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;

розробляють проекти державних програм приватизації і подають їх на затвердження Верховній Раді України;

укладають угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу;

укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації;

(Абзац десятий частини третьої статті 7 в редакції Закону № 2801-IV від 06.09.2005)

укладають договори про проведення оцінки об’єктів приватизації та земельних ділянок державної власності, на яких такі об’єкти розташовані;

(Частину третю статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012)

укладають договори про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою внесення таких земельних ділянок до статутного капіталу господарських товариств;

(Частину третю статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012)

укладають договори про розроблення документації із землеустрою;

(Частину третю статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012)

укладають у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації;

(Частину третю статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 1863-IV від 24.06.2004)

(Абзац частини третьої статті 7 виключено на підставі Закону № 3370-IV від 19.01.2006)

вносять земельні ділянки державної власності до статутного капіталу господарських товариств відповідно до законодавства;

(Частину третю статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012)

виступають з боку держави засновником підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;

беруть участь у розробці міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання;

здійснюють захист майнових прав державних підприємств, організацій, установ, а також акцій (часток, паїв), що належать державі, на території України та за її кордоном;

контролюють виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;

здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

(Частину третю статті 7 доповнено абзацом згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008)

Державні органи приватизації здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами України з питань приватизації.

4. Державні органи приватизації оприлюднюють та надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

(Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014)

5. Посадові особи державних органів приватизації несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за неправомірні дії щодо майна, яке приватизується, у порядку, встановленому законодавством.

6. Державні органи приватизації не мають права втручатися в діяльність підприємств, за винятком випадків, передбачених законодавством України та установчими документами цих підприємств.

7. Органи приватизації в Автономній Республіці Крим діють у межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, і повноважень, делегованих Верховною Радою Автономної Республіки Крим щодо розпорядження майном, що належить Автономній Республіці Крим.

Органи приватизації в Автономній Республіці Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, є підзвітними та підконтрольними Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

(Частину статті 7 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012)

(Частину статті 7 виключено на підставі Закону № 1724-III від 18.05.2000)

10. Діяльність та рішення органів з питань приватизації, акціонування, конкурсів, створення яких не передбачено цим Законом, не поширюються на державні органи приватизації та не беруться ними до виконання.

Стаття 8. Покупці

1. Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею, можуть бути: (Абзац перший частини першої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства;

юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених частиною третьою цієї статті;

юридичні особи інших держав.

2. Для спільної участі в приватизації громадяни можуть створювати господарські товариства, в тому числі із членів трудового колективу, в порядку, встановленому законодавством України.

Господарське товариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується, засновується на підставі рішення загальних зборів, у яких брало участь більше 50 відсотків працівників підприємства або їх уповноважених представників.

3. Не можуть бути покупцями:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;

(Абзац другий частини третьої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

(Абзац частини третьої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

працівники державних органів приватизації; (Абзац четвертий частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000)

(Абзац п'ятий частини третьої статті 8 виключено на підставі Закону № 2182-III від 21.12.2000)

державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

(Частину третю статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012)

особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

(Частину третю статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012- зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012)

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб;

(Частину третю статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012; в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;

(Абзац частини третьої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства. (Абзац частини третьої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

Термін "контроль" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про акціонерні товариства", термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов’язані особи" вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

(Абзац частини третьої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

4. Потенційні покупці - юридичні особи зобов'язані подати до державного органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників. (Абзац перший частини четвертої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012)

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті, покладається на покупця.

(Абзац другий частини четвертої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:

(Частину четверту статті 8 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012; в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); (Абзац частини четвертої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону;

(Абзац частини четвертої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан.

(Абзац частини четвертої статті 8 в редакції Закону № 1005-VIII від 16.02.2016)

(Частину п'яту статті 8 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012)

(Статтю 9 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012)

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.008 с.)