Саморегулівної організації оцінювачів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Саморегулівної організації оцінювачів 

1. Цей Порядок установлює процедуру визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів.

2. Всеукраїнська громадська організація фізичних осіб, які визнані оцінювачами, що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації оцінювачів, може набути такий статус у разі, коли:

вона утворена і діє на засадах самоврядування, а її діяльність не передбачає отримання прибутку;

статутними документами передбачено фіксоване індивідуальне членство;

кількісний склад цієї організації налічує не менш як 250 оцінювачів;

90 відсотків загальної кількості її членів провадять професійну оціночну діяльність у будь-якій формі;

установлено відповідно до статутних документів процедуру внутрішньої сертифікації її членів.

3. Всеукраїнська громадська організація (далі – громадська організація), що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації оцінювачів, подає до Фонду державного майна такі документи:

копії статутних документів та свідоцтва про її реєстрацію;

довідку про її структуру (структура центрального органу управління, перелік місцевих осередків, із зазначенням їх керівників, поштових адрес, контактних телефонів);

перелік фізичних осіб - членів громадської організації, складений за формою згідно з додатком до цього Порядку;

копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації оцінювачів.

Для з'ясування повноти та достовірності відомостей зазначених документів проводиться перевірка в порядку, встановленому Фондом державного майна. Термін перевірки не повинен бути більше ніж 21 день від дати отримання Фондом документів.

4. Процедура внутрішньої сертифікації оцінювачів, які є членами громадської організації (далі - процедура внутрішньої сертифікації), передбачає:

утворення експертної ради, склад і порядок діяльності якої затверджено рішенням громадської організації;

контроль за підвищенням кваліфікації оцінювачів, які є членами громадської організації;

визначення механізму рецензування звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, які є членами громадської організації;

обов'язкове рецензування звітів про оцінку майна не рідше одного разу на рік;

звітність про діяльність з виконання процедури внутрішньої сертифікації;

визначення наслідків невиконання оцінювачем вимог процедури внутрішньої сертифікації чи отримання негативного результату рецензування звітів про оцінку майна, яка ним проводилася;

порядок розв'язання спорів щодо практичної діяльності оцінювачів, які є членами громадської організації, в тому числі спорів, пов'язаних з отриманням негативних результатів рецензування звітів про оцінку майна.

5. За наслідками розгляду та перевірки документів, поданих громадською організацією згідно з пунктом 3 цього Порядку, Фонд державного майна приймає рішення (у формі наказу) про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів або відмову у визнанні такого статусу.

Про прийняте рішення Фонд державного майна повідомляє громадську організацію у триденний термін.

6. У визнанні статусу саморегулівної організації оцінювачів громадській організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав:

невідповідність громадської організації вимогам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку;

неподання громадською організацією документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, неповноти чи недостовірності документів, що було виявлено під час їх перевірки;

припинення або тимчасова заборона діяльності громадської організації.

7. Саморегулівна організація оцінювачів у разі внесення змін до її статутних документів, процедури внутрішньої сертифікації чи складу членів організації подає до Фонду державного майна відповідні документи не пізніше ніж у двотижневий термін від дати, коли такі зміни відбулися.

Фонд державного майна здійснює контроль за відповідністю саморегулівних організацій оцінювачів вимогам, визначеним пунктом 2 цього Порядку.

8. Статус саморегулівної організації оцінювачів анулюється Фондом державного майна у разі:

невідповідності саморегулівної організації оцінювачів вимогам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку;

неподання або невчасного подання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку;

припинення або тимчасової заборони її діяльності;

невиконання саморегулівною організацією оцінювачів повноважень з громадського регулювання професійної оціночної діяльності, визначених статтею 28 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

прийняття в порядку, визначеному статутними документами, рішення про припинення її повноважень з громадського регулювання оціночної діяльності.

9. Спори, пов'язані з визнанням (відмовою у визнанні чи анулюванням) Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, розв'язуються в порядку, визначеному законодавством.

10. Фонд державного майна забезпечує інформування громадськості про визнання та анулювання статусу саморегулівних організацій оцінювачів.

 

 

Зразок

Додаток

до Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів

 

ПЕРЕЛІК

фізичних осіб - членів

________________________________________________________________________________________

(назва громадської організації згідно із статутними документами)

№ п/п Прізвище, ім'я та по батькові Членство у громадській організації (рік вступу) Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (ким видане, дата видачі, номер)* Місце роботи, поштова адреса, посада (на підставі завіреної довідки з місця роботи) Контактний телефон
           

_______________

* У разі відсутності кваліфікаційного свідоцтва робиться запис "немає".

________________________________ ________ ______________________

(посада керівника громадської організації) ` (підпис) (ініціали та прізвище)

"___" __________ 200__р.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 26 вересня 2002 р. N 1447

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.006 с.)