ТОП 10:

Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин ІС «Страхування»ІС «Страхування», як і більшість ІС, структурно складається з функціональної і забезпечувальної підсистем. Функціональна підсистема вирізняється спеціалізацією функцій і задач різних рівнів системи (центральних і регіональних/місцевих). Вона визначається згідно із завданнями управління, які характерні для того чи іншого рівня системи, та організаційною структурою, що склалася (див.рис.7.2).

 


Рис.7.2. Склад структурних елементів функціональної підсистеми ІС «Страхування»

 

Склад структурних елементів функціональної підсистеми ІС «Страхування» залежно від рівня управління представлений наступними підсистемами:

§ функціональна підсистма центрального рівня:

(1) підсистема 01 «Планування» - призначена для розробки планів прибутків і збитків за всіма видами страхування, планів надходження страхових платежів; проектів річних планів, контрольних цифр щодо кожного виду страхування, тощо;

(2) підсистема 02 «Бухгалтерський облік і звітність» - автоматичне виконання операцій обліку господарських (грошових і поточних) операцій, бухгалтерських звітів в цілому по страховій організації, формування зведених бухгалтерських балансів, аналітичних розробок щодо них; автоматизація функцій контролю за правильністю укладання балансів у підзвітних рівнях страхової компанії завдяки створенню єдиної міжрівневої БД та спеціалізованих АРМ із широким використанням технології розподіленої обробки даних в запитувальному режимі функціонування;

(3) підсистема 03 «Праця і зарплата» - розробка проектів кошторисів витрат на утримання компанії, їх обліку, формування звітів з праці та зарплати, формування зведених звітніх документів та аналітичних розробок до них;

(4) підсистема 04 «Статистичний облік і звітність» - формування зведених статистичних звітів за всіма видами страхування, фінансовими результатами страхових операцій за рік; визначення основних показників роботи компанії, укладання аналітичних розробок за всіма видами звітності, організаційно-масової і контрольно-ревізійної роботи;

(5) підсистема 05 «Правове забезпечення» - облік, зберігання і пошук правових та інформативних актів за всіма видами діяльності страхової компанії;

(6) підсистема 06 «Контроль виконання документів»- розв’язаннязадач з обліку, зберігання і пошуку законодавчих, правових, інформаційних актів зі страхування;

(7) підсистема 07 «Кадри» - облік і аналіз персонального складу страхової компанії, планування і прогнозування потреби в кадрах.

Підсистеми 06-07 розв’язуються в рамках автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС), використання якої дозволяє централізувати збір і контроль інформації, одержувати відповіді із законодавчих, правових, нормативних та інших питань всім користувачам ситеми за умов, що з нею одночасно працюють кілька користувачів.

(8) підсистема «Тарифи і нормативи» - автоматизований розрахунок тарифних ставок за всіма видами страхування, резервів, середніх цін, розрахунки відомчих нормативів розподілу фонду економічного стимулювання;

(9) підсистема «Автоматизована обробка інформації» - розв’язування задач з організації автоматизованої обробки страхової інформації в страховій компанії; формування зведених звітів про переведення страхової інформаціїна обробку, витрат коштів на автоматизовану обробку за типом ЕОМ і адміністративно-територіальними одиницями в розрахунку на один особовий рахунок.

§ функціональної підсистема низових ланок:

аналогічна функціональній підсистмі центрального рівня – містить тіж 9 підсистем, де 7 перших (підсистеми 01-07)- аналогічні. Різниться:

(8) підсистема 08 «Ведення операцій за договорами страхування» - автоматизація розрахунків з ведення обліку об’єктів страхування і обчислення страхових платежів, розв’язання задач визначення збитків та виплат страхового відшкодування й страхових сум;

(9) підсистема 09 «Контроль і аналіз діяльності страхової компанії» - визначення основних показників роботи компанії на місцях, її відділів, дільниць, агентів тощо.

Кожна підсистема, в свою чергу, на всіх рівнях ІС «Страхування» структурно включає функціональні блоки, комплекси задач, конкретні задачі та функції.

Забезпечувальна частина ІС «Страхування» охоплює інформаційне, програмне, технічне, організаційне та всі інші види забезпечення, вимоги системи до яких такі ж, як і в інших системах, що мають розгалужену структуру і кілька рівнів управління.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации/ под ред.проф.Рожнова В.С. – М.: Финансы и кредит, 1990. – 250 с.

2. Альтхаус М. Excel. Секреты и советы. – М.: БИНОМ, 1995.

3. Информационные системы в экономике/под ред.В.В.Дика. – М.: «Финансы и статистика», 1996. – 272 с.

4. Бушмин Е.В. Автоматизация процесса исполнения бюджета – порядок в работе финансового органа на долгосрочную перспективу//Финансы. – 2003. - №6. – с.8-11.

5. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навч. закладів/За ред. В.С. Пономаренка – К.: ВЦ «Академія», 2002

6. Карлберг Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel. – К.: Диалектика, 1997.

7. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. Посібник/ За заг.ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002.

8. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. – М.: «Финансы и статистика», 1994. – 312 с.

9. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі: Підручник/ За ред. Ю.С. Ковтанюка. – К.: Юніор,2003.

10. Липис А., Маршалл Т., Линкер Я. Электронные системы денежных расчетов. - М.: «Финансы и статистика», 1997.

11. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: «Академія», 2003. – 342 с.

12. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч.посібн.- К:Центр навчальної літератури, 2008. – 328 с.

13. Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчёты в Excel. – М.: «Филинъ», 1999.- 328 с.

14. Огданський Н. Электронное казначейство. Казначейское обслуживание местных бюджетов: методология, проблемы, способы решения, перспективы//Казна. – 2004. - №6. – с.6-9

15. Податки і бюджет: комп’ютерна технологія/під ред. А.І.Барикіна. – Львів, 1995. – 172 с.

16. Плужніков І.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування і планування бюджетної політики держави//Актуальні проблеми економіки. – 2002. -№9. – с.56-58

17. Рева Т.М. Податковий менеджмент. – К:Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с.

18. Рогач І.Ф., Сердюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – К.: КНУ, 2001. – 239 с.

19. Скрипкин К.Г. Финансовая інформатика. – М.: ТЕИС, 11997. – 160 с.

20. Смелянский Г.Л. Какая АСУ эффективней (руководителю по автоматизованым системам управления). – М.: Экономика,1988. – 304 с.

21. Фултон Дженифер. Microsoft Excel 2000. Короткие уроки – быстрые результаты. (Приёмы работы в Excel за 10 мин). – Москва – Скт.Петербург – Киев, «Вильямс», 2002. – 220 с.

22. Харвей Г. Excel 5.0 для чайников. – К.: Діалектика,1995.

23. Четыткин Б.М. Методы финансовых и комерческих расчётов. – М.: «Дело Лтд.», 1995. – 320 с.

24. Юрій С.І., Стоян В.І.,Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 818 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.004 с.)