ТОП 10:

Інформаційне забезпечення податкової роботиІнформаційне забезпечення АІС податкової служби — це стан­дартизовані та уніфіковані форми вхідної та вихідної документації, єдиний формалізований опис даних, єдина нормативно-довідкова інформація (НДІ), що включає систему класифікації і кодування, єдині інструкції та правила обробки інформації, єдина ієрархічна система банків даних та система їх захисту тощо.

Для забезпечення безпомилковості читання документів (коду­вання вхідної інформації), а також швидкісного введення інфор­мації з цих документів до баз даних та їх опрацювання були роз­роблені єдині загальнодержавні довідники (класифікатори), що і склали НДІ автоматизованої інформаційної системи податкової cлужби. Довідник, або класифікатор, — це документ, що являє собою зібрання кодів і найменувань класифікаційних об'єктів та їх угрупувань. Нормативно-довідкова інформація — це дані про роз­міри ставок та терміни сплати за кожним із видів податкових пла­тежів, відсоткову ставку НБУ, бюджетну класифікацію податків та зборів, перелік банківських установ, в яких перебувають розра­хункові рахунки платників, перелік платників податків, державних органів та ін.

Стандартизація та уніфікація форм документів, єдина НДІ та єдині правила обробки інформації є основою для створення єди­ного інформаційного простору податкової служби, що дає мож­ливість автоматизувати більш трудомісткі процеси щодо збору, обліку та обробки інформації. Усі довідники розробляються і під­тримуються в актуальному стані централізовано у ДПА України і разом з пакетами прикладних програм передаються на обласні та районні рівні.

Використання загальнодержавних довідників дало можливість обміну інформацією в електронному вигляді між податковими органами, банками, митними органами, казначейством, Держкомстатом, органами виконавчої влади усіх рівнів та дозволило здій­снювати проведення повномасштабного й ефективного контролю за достовірністю (якістю) інформації про об'єкти оподаткування.

Таким чином, інформаційне забезпечення податкової роботи включає методичні і інструкційні матеріали, єдину систему класифікації і кодування фінансової інформації, інформаційну базу (паперову і машинну). Включає:

1)Нормативно-довідкова інформація загальнодержавних та галузевих класифікаторів:

 • ЄДРПОУ;
 • Систему позначень адміністративно- територіальних одиниць СПАТО;
 • загальний класифікатор галузей народного господарства;
 • український класифікатор форм власності (УКФВ);
 • класифікатор організаційно-правових форм господарювання;
 • система позначення органів державного управління;
 • українська стандартна галузева класифікація;
 • українська бюджетна класифікація (УБК);
 • український класифікатор управлінських документів (УКУД);
 • класифікатор видів платників податків;
 • класифікатор банківських установ.

2) Нормативно-довідкові документи:

 • розміри ставок податків/зборів;
 • % ставка НБУ;
 • закони, зміни до них;
 • інформація (додаткова) про кожну ДПА, платників податків, банківські установи, де є розрахункові рахунки платників, бюджетні рахунки.

3) Вхідні документи - від джерела виникнення (платник, банк, фінансовий орган) – 28 шт.

(7 із банківських і 2 від фінансових органів).

4) Вихідні документи - що формуються в системі, програма «Клієнт – 3» (за формами звітності – для платників).

4. Зовнішні інформаційна зв’язки АІС „Податки ”

При формуванні ІС «Податки» виділяються наступні інформаційні взаємозв’язки :

а) в межах податкової системи між усіма рівнями ДПСУ (центральним, регіональним, місцевим);

б) взаємозв’язки з іншими органами фінансового і неіфнансового профілю (митними органами, фінансовими органами, банками, органами державної виконавчої влади на місцях, правоохоронними органами тощо).

Основними джерелами інформації для податкової роботи виступають: (1) платники податку (фізичні і юридичні особи); (2) банк; (3) фінансові органи (органи структури Мінфіну і Держказначейство – для бюджетних установ і організацій – платників податків).

Основними користувачами податкової інформації є: (1) платники податку (фізичні і юридичні особи); (2) органи ДПСУ всіх рівнів; (3) фінансові органи (органи структури Мінфіну і Держказначейство – для бюджетних установ і організацій – платників податків).

У випадках суттєвих правопорушень законодавства, наявності кримінальної чи іншої відповідальності Інформація може наватися також до арбітражного (господарського) суду та податкової поліції.

Крім того основними зовнішніми міжвідомчими інформаційними взаємозв’язками ДПСУ є взаємозв’язками з:

 • Міністерством фінанасів України (АСФР);
 • Держказначейством України (ІС «Казна»);
 • банківською системо (СЕП);
 • Державний комітет статистики (веде реєстр звітних статистичних одиниць – осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, держкласифікатор ЄДРПОУ);
 • Державна митна служба України (облік і проведення експортно/імпортних операцій);
 • Міністерство зовнішньо – економічних зв’язків (видача ліцензій у сфері ЗЕД на здійснення експортно-імпортних операцій);
 • Міністерство економіки України.

Інформаційні зв’язки при оподаткуванні фізичних і юридичнх осіб – платників податків.Згідно з загальним річним планом перевірок юридичних осіб, що затверджується ДПА України на основі загально­національного річного плану перевірок, служби податкової інспекції здійснюють документальну перевірку фінансової діяль­ності платників. Перевірка може бути плановою, тематичною, зустрічною і, як правило, комплексною. У результаті перевірки можуть бути виявлені порушення бухгалтерського обліку або по­даткового законодавства. Тоді складається акт і, як наслідок, - рішення, протокол і постанова про адміністративні та фінансові санкції та їх розміри. При виявленні порушень, що підпадають під дію Кримінального кодексу, до перевірки залучається податкова міліція. Якщо у результаті перевірки порушень не виявлено, то складається довідка про факт проведення перевірки. Урахування результатів перевірок (актів, рішень, протоколів, постанов, довідок), які проводяться управлінням документальних перевірок юридичних осіб, відділом валютного контролю у сфері зовнішньо-омічної діяльності (ЗЕД) та відповідними підрозділами податкової міліції, здійснюється за допомогою АРМ «Ауди». У результаті АРМ формує базу даних донарахованих сум за кожним платником та видом платежу, інформація якої є основою для проведення аналізу роботи інспекції та формування термінових, квартальних та загальних звітів. Інформація про донараховані суми податків із АРМ «Аудит» переноситься в картки особових рахунків платників АРМ «Облік податків та платежів».

Платників, що мають валютні операції, контролюють відділ контролю у сфері ЗЕД та підрозділ податкової міліції, які здійснюють перевірку валютних операцій. У своїй роботі ці підрозділи ви­користовують дані АРМ «Облік податків та платежів» та АРМ «Митниця». Інформаційно-довідкове АРМ «Митниця» дозволяє переглянути файли з інформацією про імпортні, експортні і бартерні операції, що здійснювались суб'єктами підприємницької діяльності відповідного регіону і були зафіксовані при перетині кордону за допомогою вантажно-митних декларацій.

Платників, які сплачують місцеві податки, контролює відділ місцевих податків і зборів. Для своєї роботи інформацію про стан платіжної дисципліни платника вони одержують за до­помогою АРМ «Облік податків та платежів», а при адміністру­ванні податку з транспортних засобів використовують АРМ «АВТО», призначене для обробки одержаного від МВС (МРЕО) інформаційного файлу про зареєстровані, перереєстровані, про­дані та інші транспортні засоби відповідного регіону.

Починаючи з 1996 року, для контролю за товарними та фінансовими потоками суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) в підрозділах податкової міліції впроваджено АРМ «КРП» ( контроль реалізованої продукції), відповідно до якого податкові органи районного рівня проводять збір інформації про реалізацію ліквідної продукції на визначених суб'єктах, що надходить до ДПА України. Накопичена інформація по СПД у відсортованому вигляді за назвами, кількістю, вартістю придбаної продукції повертається до податкової інспекції, що дає можливість накопичу­вати інформацію про отриману продукцію щодо конкретного суб’єкта підприємницької діяльності, використовувати її під час комплексних документальних перевірок, а також відслідковувати взаєморозрахунки з постачальниками під час перевірок.

Також розроблений алгоритм дій підрозділів податкової міліції при реалізації програми щодо виявлення та припинення діяльності фіктивних фірм. За допомогою АРМ «ФСПД» (фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності) в податковій службі організоване централізоване накопичення інформації що­до викритих і відпрацьованих ФСПД та забезпечене розсилання по регіонах даних, наявність яких необхідна для організації пе­ревірок їх легальних контрагентів.

З метою запобігання створення фіктивних підприємниць­ких структур на втрачені, викрадені або підроблені паспорти, за паспортами людей непрацездатного похилого віку, інвалідів то­що в податковій службі введено в експлуатацію АРМ «Паспорт» для створення та використання єдиного банку даних втрачених та викрадених паспортів. База даних заповнюється щомісяця. Ко­ли суб'єкт підприємницької діяльності стає на облік, проводить­ся пошук відомостей про керівників та засновників у базі даних втрачених та викрадених паспортів.

Інформація для центральної бази даних (ЦБД) по­тенційних платників податків формується в податкових інспекціях у відділах державного реєстру фізичних осіб за допо­могою АРМ «ДРФО» на підставі картки ф. № 1-ДР, заповненої та поданої фізичною особою. У результаті, кожному громадянину надається особистий номер (ідентифікаційний код), який фігу­рує в усіх фінансових документах, що і дозволяє автоматизова­ним способом вести облік одержаних доходів, нарахованих та сплачених податків кожної фізичної особи.

Запровадження ідентифікаційних номерів ДРФО дало мож­ливість розпочати процес розбудови єдиного інформаційного простору, який забезпечує одночасно не лише контроль повно­ти сплати податків фізичними особами, але і надання субсидій, соціальної допомоги тим, хто її дійсно потребує, нарахування пенсій тощо.

Реєстрація у податковій інспекції підприємця здійснюється підрозділом державного реєстру фізичних осіб за допомогою автоматизованої системи обліку платників та АРМ «Свідоцтво ПДВ фізичних осіб» згідно з поданими реєстраційними документами. У результаті реєстрації відкриваються картки особового ра­нку фізичної особи як платника відповідних податків, ведеться оперативний облік податків підприємців і фізичних осіб, які мають доходи не за місцем основної роботи і подали підсумкову річну декларацію про доходи.

Оперативний облік суб'єктів підприємницької діяльності ведеться за такими податками і зборами:

 • прибутковий податок;
 • податок на додану вартість;
 • акцизний збір;
 • торговий патент;
 • фіксований патент;
 • єдиний податок.

Підприємець, як суб'єкт підприємницької діяльності і юри­дична особа, усі необхідні звітні документи (незалежно від того, була діяльність чи ні) подає до канцелярії податкової інспекції для проходження реєстрації. Звітні документи реєструються за допомогою АРМ «Звіт» аналогічно юридич­ним особам.

Після реєстрації та проходження контролю звітні докумен­ти підприємців надходять у відділ оподатковування фізичних осіб, де за допомогою АРМ «Облік податків і платежів» викону­ються квартальні або річні розрахунки та нарахування прибутко­вого податку з послідовним друком повідомлень-квитанцій для його сплати. Усі інші податки нараховуються власне підприємця­ми та вводяться до АРМ «Облік податків і платежів» аналогічно технології обліку платежів юридичними особами.

Підприємці здійснюють сплату податків через банк при на­явності відкритого там рахунка. Інформація про сплачені податки надходить у податкову інспекцію до відділу обліку та звітності, а за допомогою АРМ «Облік податків і пла­тежі» здійснюється (не автоматично) рознесення платежів. Ана­логічно юридичним особам, при порушенні терміну сплати, авто­матично проводиться нарахування пені із відображенням суми пені в картці особового рахунку.

Облік донарахованих сум податків і фінансових санкцій, що зявились в результаті документальних перевірок діяльності підприємців та проведених перерахунків прибуткового податку громадянам за основним місцем роботи, здійснюється за допомогою АРМ «Аудит». Інформація про донараховані суми податків із АРМ «Аудит» автоматично інтегрується у картки особових рахунків платників-фізичних осіб АРМ «Облік податків і платежів».

СПД, які займаються торгівлею і мають торгові приміщен­ня (магазин, кіоск, кафе тощо), реєструють касові апарати ана­логічно юридичним особам.

На виконання ст. 4 та ст. 9 Закону України про Державний реєстр фізичних осіб та п. 2 Постанови КМУ "Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" від 6.11.97 № 1232 розроблено форму 1ДФ, де вказуються суми виплачених до­ходів і утриманих з них податків фізичної особи.

Ведення таких форм сприяє отриманню інформації про ре­альні надходження до бюджету України, забезпечує накопичення в центральній базі інформації про доходи, одержані фізичними особами протягом року з різних джерел, яка потім буде передава­тись до державних податкових органів за місцем постійного про­живання фізичних осіб в Україні, а які не мають постійного місця проживання в Україні - за місцем їх реєстрації.

Крім того, накопичена інформація з ф. 1ДФ надає мож­ливість контролювати зміни місця роботи, відслідковувати на­явність пільг у фізичних осіб за звітний квартал, більш широко виконувати контроль за повнотою подання інформації про всіх працюючих та порушників податкового законодавства (на пер­шому етапі - для виявлення осіб, які мають декілька основних місць роботи, а також для встановлення фактів порушення подат­кового законодавства).

Інформація про фізичних осіб необхідна багатьом службам та відомствам. Але відомості Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом і надаються іншим державним органам тільки відповідно до чинного законодавства. Інформація з Дер­жавного реєстру про фізичних осіб надається на письмові запити Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та інших державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Передання іншим міністерствам, відомствам, організаціям та установам інформації про платників податків в обсягах або фрагментах Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб або банку даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів заборо­няється.

На базі інформації ф.1ДФ впроваджується контроль до­стовірності поданих річних декларацій, перехресний контроль відповідних даних із різних документів (декількох основних місць роботи, надання пільг з податку тощо), формування довідкової інформації для надання субсидій та нарахування пенсій тощо.

Реєстрація фізичних осіб-платників земельного податку, нарахування цього податку та облік його сплати в податкових інспекціях здійснюється із застосуванням АРМ «Земля» відділом оподатковування фізичних осіб.

Для реєстрації громадян, які здійснюють несистематичний продаж виробленої, переробної та купленої продукції, речей, то­варів, використовується АРМ «Облік податку на промисел». За його допомогою проводяться контроль та аналіз несистематичної торгівлі фізичними особами, які не є суб'єктами підприємниць­кої діяльності, а здійснюють торгівлю не більше чотирьох разів протягом календарного року.

У картці особового рахунка платника за кожним видом пла­тежу зазначається вид проведеної операції та відображається інформація про нараховані, донараховані, реструктуризовані або відстрочені платежі, про їх сплату та суми пені у разі несвоєчас­ної сплати, про суми недоїмки або переплати із нарахованих, до­нарахованих, реструктуризованих або відстрочених платежів, про суми платежів, повернених з бюджету, тощо. Дані карток дають можливість переглянути усі інспектори, які працюють у сис­темі оподаткування юридичних осіб, використовуючи сітьовий варіанта АРМ «Облік податків та платежів», що має іншу назву - АРМ «ТАХ» (у минулому - АРМ «Держдоходи»). Завдяки наяв­ності комп'ютерної мережі список недоїмників може одержати кожний відділ, що супроводжує той або інший податок, працюю­чи на АРМ «Облік податків та платежів».

Зменшення недоїмки є одним з основних функціональних обов'язків відділу примусового стягнення податків. Відділ вико­ристовує для досягнення даної мети всі законодавчі методи. Крім того, цей відділ разом із сектором аналізу та прогнозування над­ходжень па підставі актуальної інформації баз даних шляхом уза­гальнення, зіставлення, а іноді і прямої телефонної розмови з платником проводить аналіз динаміки надходжень грошей до бю­джету, видів платежів, видів діяльності тощо для надання пропо­зицій та ефективного прийняття рішень щодо боротьби з не­доїмкою. При проведенні аналізу та прогнозування надходжень інспектори широко застосовують такі програмні засоби MS Office, як процесор електронних таблиць Ехсеl, реляційну СУБД Ассеss та текстовий процесор Word.

Згідно зі звітною документацією платник через банк спла­чує усі суми податків та відрахувань.

Інформація про сплату податків платниками з банків щод­ня по електронній пошті надходить у податкову інспекцію у відділ обліку та звітності, де за допомогою режиму Банк (він є складовою частиною АРМ «Облік податків та платежів») здійснюється автоматичне рознесення платежів до карток особо­вих рахунків платників. При порушенні терміну сплати прово­диться автоматизоване нарахування пені з відображенням цієї інформації в картці особового рахунка.

При наявності у платника торгової діяльності та торговель­ного приміщення платник обов’язково реєструє у ДПІ касовий апарат. Облік усіх касових апаратів як юридичних, так і фізичних осіб здійснюється за допомогою АРМ «Касові апарати», а також створюється актуальна база даних станів зареєстрованих касових апаратів на районному, обласному та центральному рівнях.

При наявності виду діяльності: оптової або роздрібної торгівлі, громадського харчування, обміну валют, грального бізнесу або побутових послуг - платник оформляє документи на придбання торгового патенту. За допомогою режиму Торгові па­тенти АРМ «Облік податків та платежів» виконується реєстрація торгового патенту, нараховуються суми до сплати за кожний місяць. Таким чином, створюється актуальна база даних усіх торгових патентів юридичних осіб.

Інформаційні зв'язки при складанні звітності податкових органів.В умовах постійних змін податкового законодавства і порядку сплати платежів у бюджет виникла необхідність ство­рення звітності, яка дозволяла б відображати всі зміни і здійсню­вати контроль за повнотою і своєчасністю нарахування та сплати платежів. Так з’явились звітні АРМ, за допомогою яких у відділах ДПІ формують звіти у вигляді електронного файла для передачі електронною поштою до ДПА обласного рівня, а потім в об’єднаному вигляді - до ДПА України.

Звіт - це узгоджена форма представлення інформації, що містить інформацію з бази даних та (або) результати її обробки. Сформований звіт можна переглядати на екрані, виводити у тек­стовий файл та друкувати на принтері.

На основі об’єднаних звітів у ДПА України формується інформаційна база даних для проведення аналізу того чи іншого аспекту діяльності податкової служби.

Типовими представниками таких баз даних є аналітичні інформаційні системи «Пільги» та «Галузь», які базуються на ви­користанні звітних інформаційних файлів:

(1) Аналітично-інформаційна система «Пільги»- складовими аналітично-інформаційної системи «Пільги» є АРМ «Форма №1ПП» (районного та обласного рівнів) і БД «Пільги» ДПА України. АРМ «Форма № 1ПП» призначене для рознесення звітів платників про суми отриманих пільг при оподаткуванні за формою № 1ПП, для формування бази даних при використанні пільг (БД «Пільги»), а також аналітичних звітів за різними формами. АРМ виконує такі функції: пошук платника, реєстрацію і введення форми №1ПП, формування звіту та інші.

(2) Аналітично-інформаційна система «Галузь»-головна мета створення аналітичної інформаційної системи «Галузь» - це про­ведення автоматизованим засобом аналізу інформації та прий­няття ефективних управлінських рішень щодо розвитку народ­ногосподарського комплексу України на основі мобілізації коштів до бюджету, забезпечення контролю та аналізу податкової активності в усіх галузях народного господарства України на всіх рівнях (місто, район, область, держава).

Аналітична інформаційна система «Галузь» функціонує на основі використання інформації таких баз даних ЦБД, як:

§ реєстри платників податків, юридичних і фізичних осіб;

§ загальнодержавна нормативно-довідкова інформація;

§ база даних про нараховані, донараховані (в результаті до­кументальних перевірок) суми податків, суми сплати, на­раховану та сплачену пеню, реструктуризовані суми по­датків та їх сплату, проведення взаємозаліків тощо.

На районному рівні щодекадно на 1, 11 і 21 числа місяця формуються звітні файли для системи «Галузь»; на обласному рівні здійснюється об'єднання всіх районних файлів, а на рівні ЦБД — обласних файлів.

На основі цієї інформації на центральному рівні працює ве­ликий програмний комплекс із аналізу стану мобілізації коштів до бюджету. Використовуються кількісний, порівняльний, струк­турний та інші методи аналізу. Аналіз платників податків (юри­дичних і фізичних осіб) проводиться за наступними кла­сифікаційними ознаками:

§ органами керування;

§ галузями і видами економічної діяльності;

§ територіальною приналежністю;

§ організаційно-правовою формою;

§ формою власності;

§ видом бюджету;

§ видами податків і відрахувань;

§ великими платниками податків тощо.

Тобто аналізуються найважливіші структурні елементи на­родногосподарського комплексу. Важливо, що аналіз динаміки вказаних елементів дозволяє будувати прогнозні висновки та го­тувати управлінські рішення на державному рівні.

Аналітична інформаційна система «Галузь» застосовує су­часні телекомунікаційні засоби та WEB-технології. Це дозволяє інтегрувати та координувати базові інформаційні потоки між районними, обласними та центральною ДПА. Наявна інфор­маційна база показників АІС «Галузь» центрального рівня та архіви обласного рівня задовольняють сектор інформаційних по­треб державних установ, керівництва ДПА, галузевих управлінь. Так, наприклад, на кожному засіданні Кабінету Міністрів аналізується інформаційний блок, що надається податковою службою, про стан розрахунків з бюджетом підприємствами відповідних галузей на відповідну дату.

Впровадження системи «Галузь» дало можливість розпоча­ти новий етап роботи з великими платниками податків. Підсисте­ма «Платник – ДПА» забезпечує електронний моніторинг діяль­ності та фінансово-економічного стану великих платників. Вони мають можливість завдяки забезпеченню інформаційними ком­плексами надавати звітні документи податковим органам безпо­середньо з офісів.

Аналітична інформаційна система «Галузь» - це система, на основі якої в перспективі будуть створюватись загальнодержавні системи контролю та управління товарним та грошовим обігом. Така система буде інтегрувати дані державних установ, плат­ників податків з метою реального контролю товарних і фінансо­вих потоків.Впровадження аналітичної інформаційної системи «Га­лузь» полягає у створенні унікального єдиного інформаційного середовища, потужних аналітичних засобів прийняття еко­номічних рішень: від окремого платника - до загальнодержавно­го рівня.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.012 с.)