ТОП 10:

Структура АСФР та характеристика її підсистемУправлінські процеси в системі фінансових органів являють собою складний комплекс розрахункових, облікових, контрольних, аналітичних та організаційних процедур, що спрямовані на реалізацію фінансово-бюджетного планування, обліку виконання бюджету і контролю виконання фінансових планів, аналізу фінансово-господарської діяльності міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ. Окремі процеси в деяких фінансових організаціях взаємопов’язані, а їх взаємодія визначає можливості технологічних рішень щодо реалізації тих чи інших функцій.

Організаційно методологія проектування АСФР базується на поступовому впровадженні автоматичних задач в існуючу систему обробки інформації. Структура АСФР дозволяє:

1) визначати порядок планування, розробки, впровадження окремих задач і їх комплексів;

2) розробляти і практично застосовувати необхідні методи їх автоматизації.

Організаційна структура АСФР являє собою сукупність підсистем (видів забезпечення):

§ ОЕЗ – організаційно-економічне забезпечення

§ ІЗ – інформаційне забезпечення

§ ПЗ – програмне забезпечення

§ ТЗ – технічне забезпечення

§ ОПЗ – організаційно-правове забезпечення

§ ТлЗ – технологічне забезпечення

§ КЗ – кадрове забезпечення

Організаційно-економічне забезпечення (ОЕЗ) – це сукупність заходів з удосконалення механізму і структури управління процедурами формування і виконання бюджету на основі застосування обчислювальної техніки, економіко-математичних методів і моделей.

Найважливішою складовою ОЕЗ АСФР є функціональна структура, що включає склад задач системи, комплекс її елементів, що відбиває структуру державного бюджету, етапи і стадії його складання, виконання, перелік розрахунків. В ній виділяють функціональні підсистеми – відносно самостійні частини системи, що характеризуються певним цільовим призначенням, підпорядкованістю, відокремленістю інформаційної бази, методичним спрямуванням розрахунків фінансових показників і спеціалізацією робіт апарату фінансового органу. Так, в рамках ОЕЗ виділяють 4 функціональні підсистеми:

(1) «Зведені розрахунки бюджету»

(2) «Державні доходи»

(3) «Фінанси галузей народного господарства»

(4) «Видатки бюджетних установ, закладів, організацій».

При цьому всі підсистеми взаємопов’язані за певним принципом бюджетної ієрархії (рис.5.2). «Зведені розрахунки бюджету» - головна підсистема АСФР, що здійснює зведене планування фінансів і загальний контроль за виконанням бюджету. На підставі даних підсистем «Державні доходи», «Фінанси галузей ннародного господарства», «Видатки бюджетних установ, закладів, організацій» складається проект бюджету, форми розділу затвердженого бюджету, здійснюється бухоблік його виконання; розробляється звіт з виконання; планування фінансів за джерелами надходження коштів, напрямів використання, фінансування і кредитування.

 

 

       
 
   
 

 


 
 


Рис. 5.2. Ієрархічний взаємозв’язок функціональних підсистем АСФР

 

Кожна з вищезазначених підсистем має цільове призначення, в рамках кожної здійснюється управлінський цикл, що реалізує в певній послідовності такі функції управління: облік, контроль, складання звітності, аналіз виконання плану, внесення змін до плану та планування. Таким чином, в кожній з підсистем існує певний ступінь деталізації, ідентифікуються зв’язки між елементами системи.

В кожній з підсистем виокремлюють відповідні функціональні блоки, що характеризують певні функції управління та послідовність виконання робіт. Вони також характеризують технологію робіт і дозволяють проектувати комплекси задач за однорідними блоками. Такий порядок робіт забезпечують наступні блоки:

1) «Облік, контроль і звітність»

2) «Аналіз»

3) «Зміна плану»

4) «Планування і прогнозування»

Кожний з блоків містить комплекс задач, що в сукупності характеризують функції фінансово-бюджетної роботи.

Інформаційне забезпечення (ІЗ) містить такі елементи:

(1) система показників – вона необхідна для планомірного формування бюджету, розподілу і перерозподілу частини національного доходу в 3-х напрямках: соціальному, міжгалузевому та територіальному. Фактично – система показників є основою для подальших елементів ІЗ;

(2) засоби формалізованого опису даних – використовуються для автоматичної обробки інформації з бюджетного планування; базується на положеннях Єдиної системи класифікації і кодування показників (комплекс класифікаторів) ЄСКК ТЕП;

(3) система документації – це комплекс взаємопов’язаних документів, що відповідають єдиним правилам і вимогам; містять інформацію про формування і виконання бюджету, планування видатків, ведення бухобліку, складання звітності бюджетних установ, підприємств і господарських організацій на базі засобів обчислювальної техніки.

В рамках АСФР виокремлюють 3 категорії документів залежно від їх функціонального призначення у процесі інформаційного забезпечення розрахунків за конкретними задачами:

1) управлінські документи – містять інформацію для розв’язавування конкретних задач на різноманітних рівнях системи; є сукупністю фінансових, планових, звітно-статистичних, розрахунково-грошових та інших документів, вибраних з відповідних уніфікованих систем документації (УСД), і містять достатній набір показників для реалізації задач АСФР;

2) уніфіковані форми вхідних і вихідних документів - масиви, скомплектовані залежно від мети їх використання, належності до конкретної задачі або комплексу задач, до підсистем або до всіх задач кожного структурного рівня АСФР (включаються лише затверджені форми, що мають коди державної чи відомчої реєстрації), з інструкціями щодо їх заповнення, що слугують підставою для створення документів першої категорії;

3) організаційно-методичні документи – регламентують розробку уніфікованих форм документів другої категорії за єдиними вимогами і правилами. Їх реєстрацію та ведення на всіх рівнях АСФР (включає державні стандарти, положення, інструкції);

(4) інформацій фонд - уся нагромаджена інформація, що характеризує стан та функціонування фінансової системи і фінансових органів держави; виокремлює ряд рівнів, що відповідає ієрархічній будові фінансових органів, які включають неавтоматизований і автоматизований фонди (інформаційна база АСФР, банк даних АСФР);

(5) система ведення - автоматизована система ведення класифікаторів, централізованого створення і ведення позначень і текстів всіх категорій класифікаторів для забезпечення різноманітних етапів технологічного процесу обробки даних у АСФР.

Програмне забезпечення (ПЗ) – комплекс програм і засобів програмування, технічна документація, що забезпечує виконання процедур технічної обробки даних. Створюється поетапно, а ступінь розвитку визначається складом технічних засобів, складом і змістом експлуатованих задач АСФР, ступенем розвитку решти забезпечувальних систем. Основною ж метою ПЗ є забезпечення ОЦ органів системи Мінфіну необхідними програмними засобами обробки інформації для розв’язання задач АСФР.

Технічне забезпечення (ТЗ) базується на обчислювальних засобах, засобах зв’язку і передавання даних. Інформаційний обчислювальний центр (ІОЦ) Мінфіну функціонує в інформаційних центрах усіх обласних фінансових угрупувань і більшості інформаційних пунктів районних фінансових відділів, що є структурами Мінфіну. В них встановлено кінцеву апаратуру мережі, що дозволяє органам обмінюватись даними між рівнями управління системи Мінфіну, іншими користувачами і постачальниками фінансової інформації (ІС «Податки», ІС Міністерства економіки України, ІС НБУ, ІС «Казна» Держказначейства і ін.)

Ведуться активні роботи із створення і впровадження групових і індивідуальних АРМ для фінансових працівників, об’єднаних у локальні і глобальні обчислювальні мережі, що забезпечить інтегровану обробку фінансової інформації, її гнучкість, інтегрованість, інтерактивність.

Технологічне забезпечення (ТлЗ) – це сукупність правил і засобів, що регламентують порядок, черговість і терміни виконання етапів технологічного процесу обробки даних АСФР, що базуються на єдиних технічних і програмно-математичних засобах.

Організаційно-правове забезпечення (ОПЗ) – сукупність нормативно-правових актів, інструкцій і положень, які регламентують правові стосунки в діяльності фінансових та інших органів управління в умовах функціонування АСФР.

Кадрове забезпечення (КЗ) – визначає функції працівників, структури спеціальностей і посад, необхідних для розробки, експлуатації та вдосконалення АСФР, засобів добору, призначення, підготовки і перепідготовки працівників системи Мінфіну.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.009 с.)