ТОП 10:

Напрями вдосконалення інформатизації податкової системи УкраїниІнформатизація податкової служби є складником Національ­ної програми інформатизації України. Тому при вирішенні будь-яких питань, що стосуються цієї проблеми, слід дотримуватись принципів сумісності об'єктів інформатизації ДПАУ та інших ор­ганів державного управління. Крім того, повинні враховуватися угоди України із зарубіжними країнами, особливо з країнами СНД, з питань оподаткування, а також враховуватись досвід ін­ших країн в сфері інформатизації податкових служб.

До пріоритетних напрямків вдосконалення інформатизації ДПСУ України на даному етапі слід віднести:

§ Створення і розвиток програмно-апаратних комплексів для забезпечення автоматизованих аналітичних систем центрального і обласного рівнів ДПСУ.

§ Створення і розвиток корпоративного комп’ютерно – телекомунікаційного середовища, що об’єднує усі рівні.

§ Збільшення АРМ у районних ДПІ, створення локальних мереж для забезпечення ефективної взаємодії.

§ Створення і розвиток типового математичного забезпечення, для розв’язання функціональних задач ДПСУ обласного та районного рівнів.

§ Впровадження новітніх методів, засобів, технологій для автоматичного виявлення прихованих неплатників і тіньових елементів, підвищення ефективності оперативно – розшукової роботи.

§ Підготовка та перепідготовка кадрів.

Основні завдання, вирішення яких покладається на автомати­зовану інформаційно аналітичну систему, такі:

§ підвищення оперативності, достовірності та якості інформації, яка використовується для прийняття рішень та забезпечення конт­ролю за повним та своєчасним надходженням коштів до бюджетів;

§ істотне підвищення продуктивності праці службовців дер­жавних податкових адміністрацій внаслідок використання сучас­них інформаційних технологій у роботі податкових служб на кож­ному з етапів: від введення первинних документів до аналітичної обробки інформації;

§ аналіз економічного стану підприємств, регіонів, галузей у різних аспектах для вироблення науково обгрунтованих рішень з питань податкової політики, розробки рекомендацій для створення передумов для залучення «тіньового» грошового обороту до офіційного;

§ створення баз знань та даних на центральному і обласному рівнях і забезпечення оперативного обміну інформацією по між­відомчих системах зв'язку з митними, фінансовими органами, органами державної влади, статистики, іншими міністерствами та відомствами з метою посилення фіскально-регулювальної функ­ції ДПCУ;

§ реалізація принципово нової технології взаємодії між плат­никами податків та податковою адміністрацією — «електронної звітності», що дозволить суттєво знизити витрати на перевірку звітних документів платників податків, значною мірою скоротить витрати часу платників податків на взаємодію з податковою ад­міністрацією, а також дозволить сформувати бази даних для ана­лізу господарської діяльності.

Для вирішення широкого спектра проблем податкової діяль­ності необхідно вжити певних заходів щодо реформування галу­зевої інформатики:

§ з метою забезпечення податкових службовців інформацією,якість якої адекватна складності розв'язуваних задач, створити набазі сучасних технологій розподіленої бази даних Центральну базу даних (ЦБД) з можливістю постійного віддаленого доступу до ЦБД з ДПА районного рівня для оперативного отримання інфор­мації за кожним із зареєстрованих платників;

§ провести істотну «математизацію» аналітичної діяльності різ­них підрозділів податкових адміністрацій всіх рівнів, насамперед щодо діяльності центрального апарату, з широким використанням в аналітичних задачах сучасних методів математичної статистики;

§ з метою переходу від одноманітного уніфікованого принци­пу аналізу та формування керуючих впливів до диференційова­ного, згідно з особливостями економіки та «податкових парамет­рів» даної області, створити «інформаційні портрети» областей і регіонів, визначити впливові «податкові параметри»;

§ розробити технологію нагромадження динаміки змін подат­кових показників (звітність) та впровадити адекватні методи їх аналізу;

§ ввести принцип обґрунтування розробки і впровадження за­вдань статистичних звітів та аналізу з метою оцінювання їх доці­льності та очікуваних економічних результатів;

§ вирішити проблему ефективної інформаційної підтримки ді­яльності податкової поліції, яка є важливою ланкою податкової служби, з урахуванням специфіки оперативної роботи, з макси­мальним задоволенням жорстких вимог до якості та режимів функціонування інформаційної системи ДПА (швидкодія, ступе­ні захисту інформації і т. ін.);

§ розробити й упровадити різноманітні засоби інформатики для спілкування та виховання податкової дисципліни платників.

Оскільки обсяги статичної, умовно-статичної та динамічної інформації значні, необхідно опрацювати:

• рівні деталізації даних для кожного зі структурних рівнів ДПА: район, область, держава;

• принципи побудови розподіленої інформаційної бази подат­кової служби.

Одна з основних проблем ефективного використання електрон­ного документообороту - відсутність стандартизованого поняття електронного документа, стандартів і технологій обертання елект­ронних документів. Ця сфера потребує докладного опрацювання. Результатом має бути комплекс стандартів і технологій, прийнятий до використання відомствами та платниками, що забезпечить пере­хід до безпаперових технологій електронного документообороту.

Тема 7. Інформаційні системи у страхуванніПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.007 с.)