ТОП 10:

Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформаціїУмовно ПСУ можна поділити на дві складові:

1) податкова система держави – сукупність усіх встановлених в державі податків, зборів і обов’язкових платежів;

2) державна податкова служба України (ДПСУ)– уповноважений орган державної влади, на який покладено функції контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків, зборів і обов’язкових платежів.

Саме на ДПСУ покладено організацію податкової роботи, яка полягає в обліку платників податків, контролю та адмініструванні податкових платежів. ДПСУ включає близько 650 поадктових адміністрацій та інспекцій регіонів (районні, міські, обласні) та обслуговує понад 600 тис. платників податків - юридичних осіб та понад 20 млн. платників - фізичних осіб.

Організаційно-інформаційна структура податкової служби України побудована за трирівневою ієрархічною системою:

1) центральний ріень – Державна податкова адміністрація України;

2) регіональний рівень – обласні державні податкові адміністрації;

3) місцевий рівень – районні, міжрайонні та міські податкові інспекції.

На районному рівні готується оперативна інформація, яка є пер­винною інформацію, що часто поновлюється. Оперативна інфор­мація — основа в інформаційній ієрархії автоматизованих систем. Обробка оперативної інформації являє собою роботу, пов'язану зі збором, контролем і первинною обробкою даних, формуванням нових документів, довідок, звітів. Тому найбільше інформаційне навантаження в роботі податкових органів покладено на нижній рівень — районні та міські ДПІ. Саме на цьому рівні виникає первинна інфор­мація, пов'язана з безпосередньою роботою з платниками податків (юридичними та фізичними особами). Автоматизація збору та об­робки інформації на робочих місцях забезпечує повноту, точність і актуальність документів, прискорює їх підготовку, а використання спеціального програмного забезпечення сприяє росту продуктив­ності праці. У результаті з ДПІ до обласної ДПА надходять файли, в яких згідно зі строками надання розміщена регламентна звітна інформація про платників, стан податкових платежів, виконання платіжної дисципліни тощо, а також інформація щодо неформалізованих запитів.

На обласному рівні шляхом узагальнення оперативної інфор­мації формується тактична інформація для аналізу та відпрацю­вання різних варіантів щодо надходження коштів до бюджету. Тут накопичуються дані, які надходять із ДШ, компонуються в цілому за ДПА обласного рівня і передаються до ДПА України.

Стратегічна інформація утворюється в результаті опрацюван­ня в ДПА України оперативної і тактичної інформації, що містить відомості, звіти, прогнози. На її основі органи законодавчої та ви­конавчої влади можуть оцінювати виконання доходної частини бюджету України і приймати обґрунтовані та ефективні рішення, а також робити висновки про те, як працюють Закони за кожним із податків, прогнозувати та підтримувати стратегію напрямів розви­тку податкової служби України.

Контроль за повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів фізичних і юридичних осіб здійснюється під час перевірки безпосередньо на підприємствах, та на підставі банківської документації що надходить(копії платіжних доручень, що підтверджують сплату податків, виписок з банку тощо). Він здійснюється завдяки веденню оперативного бухгалтерського обліку нарахувань і надходжень кожного виду податку в цілому по ДПІ та в розрізі кожного платника. Ведення обліку ведуть ДПІ всіх рівнів, де безпосередньо перебуває на обліку платник. Вищі податкові органи ведуть облік в цілому по областях та державі.

Облік податків, зборів сум надходжень та фінансових санкцій ведеться згідно з класифікацією доходів і видатків бюджету. Для забезпечення правильного зарахування податкові органи подають до кредитних установ (банків) перелік платників, перелік сплачуваних ними податків із вказівкою до якого бюджету і на які підрозділи класифікації вони зараховуються. Для ведення обліку розроблено ряд форм облікової звітності і документації.

За податками з юридичних осіб щороку відкриваються особові рахунки - на кожне підприємство і за кожним видом податків окремо. Ведуться також зведені реєстри надходжень платежів до бюджету (щодня конкретними сумами про фактичні надходження на підставі документів банків). На підставі даних реєстрів формуються звіти про фактичні надходження та про недоїмки.

З точки зору обробки інформації ДПСУ характеризується:

§ розгалуженою структурою;

§ територіальною віддаленістю об’єктів керування;

§ розвинутою телефонною і локальною обчислювальними мережами;

§ широким використанням ПК;

§ великою кількістю документації;

§ великими обсягами інформації.

Критерії до функцій ДПСУ, які підлягають автоматизації:

§ можливість формалізації процесу (визначання вхідної/ вихідної інформації; алгоритму формування);

§ періодичність та витрати часу на виконання відповідної функції;

§ обсяги даних;

§ вимоги до оперативних даних.

Приклади операцій технічних процедур податкової роботи, що підлягають автоматизації:

§ перевірка правильності числових розрахунків бухгалтерської звітності (контрольна перевірка);

§ ведення списків платників у кожному підрозділі;

§ ведення журналів перевірок (документальних та камеральних);

§ обробка платіжних документів та занесення інформації до облікових документів (журнал недоїмки, особовий рахунок, реєстр надходжень і виплат);

§ формування статистичних звітних даних про результати діяльності ДПІ.

 

2. Характеристика ІС „Податки ”

Інформаційна система податкової служби — це система з вели­кими потоками інформації та великою їх розгалуженістю, з вели­кою кількістю типів документів різної складності. Їх швидкий по­шук та систематизацію може забезпечити тільки автоматизована інформаційна система.

АІС податкової служби — це комп'ютерна мережа з організаці­єю автоматизованих робочих місць (АРМ) податкових інспекторів. Для забезпечення відповідності програмного комплексу обліку і звітності нормам чинного законодавства проекти АІС підлягають обов'язковому тестуванню у ДПА України з залученням спеціаліс­тів, що безпосередньо обслуговують платників податків.

Обов'язковою вимогою до проектів АІС обліку і звітності в ор­ганах державної податкової служби є захист, архівування та збере­ження даних, відстеження по кожному податковому зобов'язанню та податковому боргу історій їх виникнення, забезпечення кодуван­ня кожної операції і можливості доступу до баз даних, у тому числі минулих звітних періодів (тільки в режимі перегляду).

У податковій службі у 1991 р. з’явилася перша версія автома­тизованого робочого місця податкового інспектора відділу облі­ку та звітності — «Держдоходи». За його допомогою були усуне­ні основні недоліки ручного оперативного обліку податків. Потім з'явилися нові АРМ, у результаті об’єднання яких була створена автоматизована інформаційна система податкової служби.

АРМ — це сукупність програмно-технічних засобів та проб­лемно-орієнтованих комплексів, які використовуються з метою суттєвого підвищення ефективності процесу інформаційного за­безпечення діяльності податкового інспектора, наприклад, реє­страція інформації, її обробка та систематизація.

Після реєстрації у виконавчому комітеті та Мінстаті платник реєструється у податковій інспекції в управлінні обліку платників, подаючи для цього усі реєстраційні документи. Реєстрація здій­снюється за допомогою АРМ «Облік платників» та АРМ «Реєстра­ція платників ПДВ», у результаті якої всі інформаційні відомості надходять до бази даних АІС податкової інспекції з наступною пе­редачею цих даних до центральної бази даних (ЦБД) ДПА України (через обласну ДПА), а саме: до Державного реєстру юридичних осіб, Державного реєстру платників ПДВ.

Отримавши в податковій інспекції довідку про реєстрацію, платник відкриває рахунок у банку. Протягом трьох робочих днів з цього моменту з банку до ДПІ електронною поштою надходять відомості про відкриття (або закриття) рахунка.

У результаті реєстрації платника в податковій інспекції відкри­вається картка особистого рахунка (КОР) за кожним видом пла­тежу.

Проблемним питанням у відносинах платника податків з подат­ковою службою є подання звітів та їх реєстрація, особливо у пері­оди пікових навантажень, проведення контролю та аналізу звітних документів податковими органами. Щоб налагодити швидку реє­страцію податкових звітів, їх контроль та аналіз, концепція розви­тку податкової служби України визначила такі шляхи:

§ подання звітів у електронному вигляді;

§ впровадження програмних комплексів, які забезпечують опе­ративність прийняття звітності, автоматизовану її обробку, універсалізацію технологічного процесу використання у ро­боті даних із звітних документів платників податків та вста­новлення жорсткого контролю за термінами їх подання.

ДПА України проводить роботу щодо розробки та впроваджен­ня програмного комплексу з формування усіх податкових звітів у електронному вигляді. Формування електронної звітності плат­никами здійснюється з використанням спеціальних програмних засобів, які складаються з двох частин:

(1) клієнтської - за допомогою якої платник «готує» електронний звіт,

(2)інспекторської - яка «при­ймає» наданий звіт, виконує необхідний контроль інформації та пе­редає ці дані для обробки до інших функціональних АРМ.

Переда­ча податкових звітів у електронному вигляді (електронна звітність) відбувається через подання до районної ДПІ дискети або електро­нного файлу за допомогою електронної пошти разом з підписаними паперовими копіями.

Програмний комплекс клієнтської частини надає платнику можливість:

§ генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські форми відповідно до чинного законодавства;

§ перевіряти в автоматизованому режимі заповнення звітних форм, фіксуючи помилки окремим протоколом;

§ захищати дані, що передаються до податкових органів, від не­санкціонованого доступу та коригування електронного звіту шляхом «електронного підпису» платника;

§ накопичувати і використовувати дані електронних звітів;

§ друкувати форми електронних звітів — отримувати обов'язкові паперові копії звітних форм.

Щодо програмного комплексу інспекторської частини, то він за­безпечує:

§ оперативність приймання звітності;

§ автоматизовану обробку звітності;

§ універсалізацію технологічного процесу використання даних звітних документів платників податків;встановлення жорсткого контролю за термінами їх подання.

За його допомогою реалізована мета автоматизування таких операцій:

§ реєстрування форм звітності платників податків;

§ ведення нарахованих сум податків за зареєстрованими форма­ми звітності:

§ введення даних за поданими формами звітності платників по­датків;

§ контроль даних форми звітності на етапі їх вводу;

§ пакетний контроль усіх поданих форм;

§ ведення реєстрів поданих та неподаних документів;

§ ведення реєстрів нарахованих сум податків;

§ ведення реєстрів контролю форм звітності.

Результатом експлуатації АРМ «Звіт» є база даних усіх звітних показників, яка використовується при формуванні поточних звітів та проведенні інформаційного аналізу звітної інформації. Інформація про нараховані суми податків, після успішного за­вершення автоматизованого контролю, автоматично переноситься в картки особистих рахунків платників, в інформаційні файли баз даних.

Практика показує, що приймання звітності на електронних но­сіях дає можливість скоротити кількість робочих місць із прийому звітності, зменшити час обробки та підвищити достовірність отри­маної інформації.

Таким чином, за організаційно-системного підходу ІС «Податки» включає:

1) функціональні підсистеми;

2) комплекси задач;

3) задачі і функції підрозділів ДПСУ у вигляді систем взаємопов’язаних АРМ елементів.

Функції ІС «Податки»:

  • облік платників на підставі статутних документів;
  • збір інформації про відкриття розрахункових рахунків в банках платниками;
  • отримання інформації про внесення та виключення платників з Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій (ЄДРПОУ);
  • збір інформації про економічну діяльність підприємств на підставі бухгалтерської звітності;
  • оперативне отримання даних про надходження грошових коштів про сплату податків;
  • проведення перевірок правильності сплати згідно планів перевірок та за замовленням;
  • формування звітності для органів ДПСУ вищого рівня;
  • економічний аналіз діяльності податкової адміністрації та стану обслуговувального регіону, території.

Система зв’язку між всіма рівнями базується на застосуванні технології Е-mail. У системі функціонує Державний реєстр фізичних осіб платників податків, яким надається індетифікаційний номер. Розроблено понад 50 АРМ, що здійснюють обліково-розрахункові функції; створено локальні мережі АРМ в областях.

ІС «Податки» забезпечує вдосконалення оперативності роботи; підвищення достовірності даних обліку та ефективності контролю; комплексний аналіз; певне і своєчасне інформування; скорочення паперового документообороту; швидкість і якість прийняття рішень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.01 с.)