ТОП 10:

Під дивідендною політикою розуміється сукупність використовуваних товариством принципів і методів виплати дивідендів відповідно до його економічних цілей у певний період.Кращою вважається така дивідендна політика, яка максимізує ринкову вартість акцій компанії і приваблює інвесторів. Важливо здійснювати стабільні дивідендні виплати акціонерам, з одного боку, і, з іншого, підтримувати стабільний фінансовий стан компанії.

Сукупний доход акціонерів складається з приросту курсової вартості акцій і суми отриманих дивідендів.

Існує п'ять основних методів сплати дивідендів:

1) остаточний;

2) постійного розміру дивідендів;

3) стійкого приросту дивідендів;

4) постійного коефіцієнта виплат;

5) постійної і змінної частини дивіденда.

1. Основне правило – максимальне використання нерозподіленого прибутку як джерела фінансування. Тобто прибуток насамперед використовується на капітальні вкладення, а залишок – на виплату дивідендів.

2. Основне правило – зберігання стабільного розміру дивідендів (ставки прибутковості на вкладений капітал).

Ставка прибутковості = Дивіденди/Акціонерний капітал * 100 = const

3. Основне правило – зберігання заявленого темпу росту дивідендів. Наприклад, 10% кожний наступний рік.

4. Основне правило – зберігання встановлених пропорцій розподілу прибутку між акціонерами і товариством. Тобто, встановлений коефіцієнт виплат = const, наприклад, 50%. Таким чином, маса дивіденда = нерозподілений прибуток * коефіцієнт виплат.

5. Основне правило – регулярність виплат стабільних невисоких дивідендів “+” додаткові суми у разі отримання значної суми прибутку.

Задачі:

Задача 1

Акція компанії коштує 100 грн. Очікується, що за чергової виплати дивідендів буде сплачено 10 грн. на акцію. Якою є поточна вартість акції, якщо швидкість зростання дивідендів становитиме 7% на рік? Інвестор очікує доходності в розмірі 25 %. Чи є акція недооціненою, чи переоціненою?

 

Задача 2

Пропонується для продажу акція вартістю 290 грн. Відомо, що дивіденд на акцію зростає щорічно на 10%. Нині він становить 15 грн. Чи вигідно купувати акцію, якщо інвестор очікує доходності на рівні 20%?

 

Задача 3

На привілейовану акцію номіналом 100 грн. обіцяно щорічні дивіденди у розмірі 19% капіталу. Якою буде вартість привілейованої акції, якщо ринкова норма доходності становить 12%?

Задача 4

Акцію придбано за 50 грн.; очікуваний дивіденд наступного року передбачається у розмірі 2 грн. Потім дивіденд зростатиме щорічно на 10%. Якою нормою доходності керувався інвестор, приймаючи рішення про купівлю акції?

Задача 5

Компанія не сплачувала дивідендів поточного року, але наступного планує їх виплатити в розмірі 6 грн. на акцію. Надалі очікується постійне зростання дивідендів з темпом 5%. Якою є нинішня вартість акції, якщо ставка дисконту дорівнює 15%?

 

Задача 6

Компанія отримала прибуток у розмірі 400 000 грн. і розглядає варіанти реінвестування прибутку, що, як очікується, дасть такі результати:

Варіанти Частка прибутку, що реінвестується, % Темп зростання прибутку, %
А Б В

Акціонери вимагають такої доходності (зростання доходності пов’язане зі зростанням ризику за збільшення обсягів інвестування): варіант А – 14%; Б – 15%; В = 16%. Яка політика реінвестування прибутку буде найоптимальнішою?

 

Задача 7

Прибуток акціонерного товариства, що спрямовується на виплату дивідендів, становить 1200 тис. грн. Загальна номінальна вартість акцій – 5000 тис. грн., у тому числі 500 тис. грн. – привілейованих. Дивіденди за привілейованими акціями встановлено у розмірі 30% до їх номінальної вартості. Визначити розмір дивідендів за звичайними акціями.

 

Задача 8

Розрахувати поточну вартість підприємства у післяпрогнозний (після складання прогнозу) період, використовуючи модель Гордона, якщо грошові потоки у післяпрогнозному періоді дорівнюватимуть 900 млн. грн., очікуваний довгостроковий темп зростання становитиме 2%. Ставка дисконтування – 18% річних.

 

Задача 9

У кінці кожного з наступних 4 років компанія планує сплачувати дивіденди у розмірі 2 грн.; 1,5 грн.; 2,5 грн.; 3,5 грн. Яку ціну Ви готові заплатити за акцію цієї компанії, якщо очікується, що надалі дивіденди будуть зростати на 5% щорічно, а необхідна ставка доходу складає 19%?

Задача 10

Визначити дійсну вартість акцій за наступних умов. Товариство планує сплатити дивіденди у розрахунку на 1 акцію: за підсумком 1-го року – 10 грн., за підсумком 2-го року – 15 грн., за підсумком 3-го року – 20 грн. Норма доходності акцій визначена на рівні 14% .

Задача 11

Порівняти якість акцій двох АТ за наступних умов.

Акціонерне товариство Вартість емітованих акцій, грн. Сума заборгованості, грн.
А Б 200 000 270 000 Кредиторська заборгованість 100 000 Кредиторська заборгованість 50 000; прострочена позика банку 100 000

 

Задача 12

Визначити якість акцій за наступними даними.

Акціонерне товариство Максимальна ціна попиту, грн. Мінімальна ціна пропозиції, грн.
А Б 1,1 1,6 1,2 1,8

 

Задача 13

Ви купували акцію за ціною 23 грн. і плануєте отримати через рік дивіденди у сумі 1,24 грн., які у майбутньому будуть зростати при постійному темпі на 8% на рік. Визначити очікуваний рівень прибутковості інвестицій в акції.

 

Задача 14

Акція придбана за ціною 100 грн. Останні дивіденди, що сплатило товариство, дорівнювали 3,5 грн. Інвестор бажає, щоб прибутковість інвестицій в акції склала 15%. Яким повинно бути щорічне зростання дивідендів, щоб забезпечити визначену доходність?

 

Задача 15

Портфель інвестора складається з акцій Х. Інвестор, проаналізувавши перспективи розвитку компанії, дійшов висновку, що дивіденди по акціях будуть зростати при постійному темпі у 5% на рік. Останній дивіденд по акціях компанії склав 2,85 грн. на акцію. Поточна ціна акції складає 30 грн. Визначити рівень доходності акцій, на який сподівається інвестор.

Задача 16

Поточна ціна акцій компанії 36 грн., а її останній дивіденд 2,4 грн. Необхідний рівень доходності 12%. Якщо очікується постійне зростання дивідендів при незмінному рівні доходності, якою буде ціна акції через 5 років, якщо припустити, що очікуваний рівень зростання дивідендів дорівнює очікуваному темпу росту ціни на акцію.

Задача 17

На привілейовану акцію номіналом 100 грн. обіцяно щорічні дивіденди у розмірі 19% капіталу. Якою буде вартість привілейованої акції, якщо ринкова норма доходності становить 12%?

Задача 18

Акцію придбано за 50 грн.; очікуваний дивіденд наступного року передбачається у розмірі 2 грн. Потім дивіденд зростатиме щорічно на 10% Якою нормою доходності керувався інвестор, приймаючи рішення про купівлю акції?

Задача 19

Компанія не сплачувала дивідендів поточного року, але наступного планує їх виплатити в розмірі 6 грн. на акцію. Надалі очікується постійне зростання дивідендів з темпом 5%. Якою є нинішня вартість, якщо ставка дисконту дорівнює 15%?

Задача 20

Корпорація Х є швидкозростаючою. Очікується зростання прибутку і дивідендів на рівні 15% протягом наступних двох років, 13% на третій рік та надалі при постійному темпі у 6%. Останній дивіденд корпорації склав 1,15 грн., а необхідний рівень прибутковості акцій дорівнює 12%. Розрахувати вартість корпорації сьогодні.

 

Задача 21

Акція була придбана за ціною 20 000 грн. і через рік продана за 30 000 грн. За час володіння акцією було отримано дивіденди у сумі 5 000 грн. Визначити ефективність вкладень в акцію.

 

Задача 22

Розрахувати коефіцієнт виплат дивідендів за методами:

а)остаточним;

б)постійного розміру дивідендів;

в) постійного коефіцієнта виплат;

г) стійкого приросту дивідендів;

д) постійної та змінної частини дивіденду.

а) Розрахунок коефіцієнта виплат за остаточним методом

 

Показники Рік 1 Рік 2
1. Обсяг капіталовкладень АТ, грн. 2. Залучення коштів: - власних (випуск нових акцій), грн. - позичкових (облігації, кредити), грн. 3. Нерозподілений прибуток, грн. 4. Усього джерел ресурсів, грн. 5. Чистий залишок нерозподіленого прибутку, що використовується на виплату дивідендів, грн.        
Коефіцієнт виплати дивідендів    

 

 

б) Розрахунок коефіцієнта виплат за методом постійного розміру дивідендів

Показники Рік 1 Рік 2 Рік 3
1. Акціонерний капітал, грн. 2. Нерозподілений прибуток, грн. 3. Маса дивіденду, грн. 4. Ставка доходу на сплачений капітал, %      
Коефіцієнт виплат дивідендів      

 

в) Розрахунок коефіцієнта виплат за методом стійкого приросту дивідендів

 

Показники Рік 1 Рік 2 Рік 3
1. Акціонерний капітал, грн. 2. Нерозподілений прибуток, грн. 3. Встановлений щорічний приріст дивідендів, % 4. Маса дивіденду, грн. 5. Ставка доходу на сплачений капітал, %          
Коефіцієнт виплат      

г) Розрахунок коефіцієнта виплат за методом постійного коефіцієнта виплат

Показники Рік 1 Рік 2 Рік 3
1. Акціонерний капітал, грн. 2. Нерозподілений прибуток, грн. 3. Встановлений коефіцієнт виплат дивідендів, % 4. Маса дивіденду, грн.    
Ставка доходу на сплачений капітал      

 

д) Розрахунок коефіцієнта виплат за методом постійної та змінної частини дивіденду

 

Показники Рік 1 Рік 2 Рік 3
1. Акціонерний капітал, грн. 2. Нерозподілений прибуток, грн. 3. Встановлена ставка доходу на сплачений капітал (постійна частина дивіденду), % 4. Постійна частина маси дивіденду, грн. 5. Додатковий дивіденд        
Коефіцієнт виплат      

 

Практичне заняття 5 (2 год)

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

 

Мета:з’ясувати причини появи та розвитку похідних цінних паперів

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати: причини появи похідних фінансових інструментів, характерні ознаки та класифікація деривативів, Форвардні та ф’ючерсні контракти. Роль розрахунково-клірингової палати у ф’ючерсній торгівлі, Опціони та їх особливості. Свопи як різновид строкових угод. Депозитарні розписки.

2) вміти:розвязувати задачи з теми.

 

Література для підготовки до заняття:

1. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Тривола, 1995, стр. 15-29; 50-65.

2. Колб У. Финансовые деривативы.- М.: Филинъ, стр. 105-131; 168-178.

3. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”, 2004. – с. 126- 134.

4. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія.-К.: КНЕУ, 2001.

5. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с. 237- 266.

6. Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Мо­нографія.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 454 с.

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. 90-166.

8. Правила випуску та обігу фондових деривативів (рішення ДКЦПФР від 24.06.97 р. №13)

Приклад розвязання задачи:

Курс акцій складає 100 грн. Гравець, який розраховує на збільшення курсу акцій, покупає опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 120 грн., заплативши при цьому премію 30 грн. за акцію. Визначити результати згоди, якщо по закінченні терміну опціону акцій склав: а) 200 грн.; б) 110 грн.

 

А). Якщо курс акцій складає 200 грн., покупець опціону реалізує своє право на покупку. При цьому його прибуток на одну акцію складає 200 – 120 – 30 = 50 грн.

Якщо продавець не матиме акції на момент представлення йому вимог на продаж, він повинен буде купити їх за ціною 200 грн. і продавати їх держателю опціону по 120 грн. З урахуванням отриманої премії його збитки складуть 50 грн. на акцію.

Якщо продавець опціону матиме акції на момент представлення йому вимог, його збитки будуть пов’язані з недоотриманням прибутку, оскільки він повинен буде продавати акції за ціною нижче ринкової.

Б). Якщо курс акції склав 110 грн., держателю опціону буде невигідно його реалізувати і він відмовиться від свого права. При цьому його збитки і, відповідно, прибуток продавця опціону дорівнюватимуть розміру виплаченої премії – 30 грн. на акцію.

Задачі:

Задача 1

Інвестор купив опціон на покупку з ціною виконання 35,0 дол., премія 0,6 дол. Визначте прибутки (збитки) покупця за умови, що поточна ціна акції напередодні строку закінчення договору складатиме:
а) 38 дол.;

б) 33,5 дол.;

в) 35,00 дол.

Задача 2

Інвестор купив опціон на продаж з ціною виконання 35,0 дол., премія 2,5 дол. Визначте прибутки (збитки) покупця за умови, що поточна ціна акції напередодні строку закінчення договору складатиме:
а) 38 дол.;
б) 33,5 дол.;
в) 35,00 дол.

Задача 3

Страхова асоціація купила форвардний контракт на облігації, коли їх курс становив 950 грош. од. При закритті позиції курс знизився до 930 грош. од. Визначте, що отримає інвестор — виграш чи збитки.

Задача 4

Інвестиційна компанія продала ф’ючерс на казначейські векселі при курсі спот 93,26 грош. од. При закритті позиції курс був 93,9 грош. од. Визначте, що отримав інвестор — прибуток чи збитки.

Практичне заняття 6 (2 год)

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позичок

 

Мета:з’ясувати сутність грошового ринку як складової фінансового ринку

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати:склад субєктів грошового ринку, особливості його функціонування, функції та інструменти грошового ринку.

2) вміти:

– відповідати на проблемні питання теми:

1. Сформулюйте сутність грошового ринку.

2. Перерахуйте основні інститути грошового ринку.

3. Яку роль відіграє грошовий ринок в економіці?

4. Назвіть інструменти грошового ринку.

5. Дайте визначення облікового ринку.

6. Чому облікові ставки облікового ринку визначаються ставкою центрального банку?

7. Що включається в інституціональну структуру облікового ринку?

8. Назвіть цінні папери, які обертаються на обліковому ринку.

9. Яке місце обліковий ринок займає в ринковій економіці?

10. В якій формі залучаються і розміщуються вільні ресурси кредитних інститутів на міжбанківському ринку?

11. Чому комерційні банки використовують у своїй діяльності міжбанківські депозити?

12. Яку роль у становленні ринкової економіки України відіграють кошти міжбанківського ринку?

13. Як пов’язані поточна ставка по міжбанківському кредиту і облікова ставка конкретного банку по представлених позиках?

розвязувати задачі з теми.

 

Література для підготовки до заняття:

1. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”, 2004. – с. 45- 82.

2. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с. 142- 171.

3. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, с.410-428.

4. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. 42- 48, 190-196, 209- 224, 452 - 461.

Методичні вказівки:

Вексель – це письмове безумовне зобов’язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідному місці.

На відміну від боргових розписок векселі мають можливість вільно обертатися – за допомогою передатного запису вони можуть переходити від однієї особи до іншої. Ця можливість забезпечує векселям можливість:

а) виступати способом кредитування;

б) прискорювати розрахунки між суб'єктами господарювання;

в) виступати інструментом оформлення взаємної заборгованості контрагентів;

г) заміняти ланцюжок бартерних операцій.

Основними функціями, що виконують векселі в економіці, є:

1) кредитна функція. Постачальник у рахунок майбутнього платежу за свою продукцію (послуги) бере з покупця вексель, тобто боргове зобов'язання оплатити поставлений товар у визначений термін;

2) платіжна функція. Вексель може виступати засобом платежу. Як платіжний засіб вексель дозволяє одержати гроші, не чекаючи строку платежу, вказаного у векселі.

Отже, векселі функціонують в обігу як розрахунковий засіб, боргове зобов’язання та як різновид цінних паперів, що має значні переваги над паперовими грішми. Ці особливості накладають специфічний відбиток на сферу обігу векселів порівняно з іншими цінними паперами. Зокрема, векселі не знецінюються, в обігу перебувають визначений час,скорочують потреби в готівці, зменшують витрати грошового обороту і прискорюють його.

Розвиток кредитних інститутів обумовлений можливістю негайного обертання боргових зобов’язань на гроші, що передбачає, у свою чергу, переказ даних зобов’язань третім особам у простій та надійній формі. Вексель, що відповідає саме цим вимогам, є зручним інструментом для руху кредитів.

Облік векселів

Облік або дисконт векселів полягає у тому, що банк, з огляду на вексель, терміново платить його вартість пред'явнику, а платіж одержує лише з настанням зазначеного у векселі терміну.

Сукупність операцій комерційних банків з обліку і переобліку векселів у ринковій економіці утворює обліковий (дисконтний) ринок. Ведучі позиції на цьому ринку належать НБУ. Тільки НБУ шляхом переобліку векселів, що надійшли до комерційних банків, може здійснювати рефінансування цих банків.

Облік векселів - це покупка комерційним банком, іншою кредитною установою чи спеціалізованим брокером векселів до настання термінів платежу по них.

При обліку векселів відбувається процес авансування грошей власнику векселя, за що справедливо з нього стягується визначена плата, що називається обліковим відсотком. Ставка облікового відсотка - це розмір відсоткової знижки з номінальної вартості векселя, що комерційний банк стягує на свою користь з пред'явника векселя при його обліку до настання терміну платежу. Слово "дисконт" означає "знижка". Її сума розраховується на підставі облікової ставки і розміру, встановленого банком за згодою з векселеутримувачем.

Нарахування суми дисконту здійснюється за такою формулою:

 

де Нв- номінальна вартість векселя;

t - термін у днях до платежу;

і – дисконтна (облікова) ставка;

Т – термін, на який виписаний вексель.

 

Розмір дисконтної ставки (дисконту) є для банку ціною придбання векселя. Її банк визначає самостійно і диференційовано щодо кожного конкретного випадку. На її розмір впливають такі фактори як термін платежу за векселем, ставка по кредитах на грошовому ринку, репутація та фінансова стійкість платника, тощо. Відсоткова ставка включається до загальної вексельної суми і, якщо не зазначена інша дата, то розраховується, починаючи з дня складання переказного векселя.

Задачі:

Задача 1

Боргове зобов’язання (вексель) номіналом 400 тис. грн. підлягає погашенню через 90 днів. Власник векселя здійснив його облік у банку за 15 днів до настання строку за обліковою ставкою 45 %. Визначити суму, що отримає власник векселя за умови його обліку, та суму дисконту банку.

Задача 2

Визначити суму дисконту банку за наступних умов. Вексель номіналом 500 тис. грн., строком обігу – 90 днів був наданий до обліку за 30 днів до встановленого строку. Банк погодився здійснити облік векселя за ставкою 30% річних.

Практичне заняття 7 (2 год)

Тема 10. Валютний ринок

Мета:з’ясувати сутність валютного ринку як складової фінансового ринку

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати:.сутність та функції валютного ринку, види валютних ринків, валютний курс. Пряме та непряме котирування. Види операцій на валютних ринках.

2) вміти:

– відповідати на проблемны питання теми:

1. Чим обумовлена необхідність купівлі-продажу валют?

2. Назвіть основні міжнародні валютні ринки.

3. Від чого залежить стан міжнародних розрахунків?

4. Які форми міжнародних розрахунків найбільш вигодні експортерам і чому?

5. Що таке котировка валют?

–-розвязувати задачі.

Література для підготовки до заняття:

1. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”, 2004. – с. 83- 101.

2. Міжнародні фінанси: Підручник/ О.І. Рогач, А.С.Філіпенко та ін., за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. - с.123-137.

3. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с. 172- 197.

4. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. 462-496.

Задачі:

Задача 1

Визначити крос-курс гривні до російського рубля, коли відомо, що один долар дорівнює 5,03 грн. і 30,5 руб.

Задача 2

Визначити прибуток, який отримає банк, якщо пряма котировка фунтів стерлінгів (Вашингтон на Лондон) – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 – 1,6863 дол., курс покупця – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 дол., а курс продавця – 1 фунт стерлінгів = 1,6863 дол.

 

Семінарське заняття 2 ( 2 год)

Тема 11-12. Фондова біржа та біржові операції. Фундаментальний та технічний аналіз.

Мета:з’ясувати основи функціонування фондової біржі, зміст фундаментального і технічного аналізу

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати:функції фондової біржи,види біржового посередництва. Допуск цінних паперів до обігу на фондовій біржі. Види та характеристика біржових наказів. Методи визначення біржових цін.

Поняття, етапи та значення фундаментального аналізу для прийняття рішень на фінансовому ринку. Поняття, методи і значення технічного аналізу для прийняття рішень на фінансовому ринку.

2) вміти:відповідати на проблемни питання теми.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.034 с.)