ТОП 10:

А. законодавчі та нормативні акти1. Конституція України // Закони України в 12 томах. ВРУ, т. 10 , с. 5-40.

2. Про господарські товариства // Закон України від 19 вересня 1991 року №1576-ХП.//Закони України в 12 томах, т.2, с.189-212.

3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) / Закон України від 15.03.2001 р. №2299-ІІІ / Цінні папери України, 2001. - №18 – с.11-22.

4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Закон України від 12.08.2001р. № 9742 - Офіційний вісник України, 2001.

5. Про обіг векселів в Україні / Закон України від 5.04.2001 р. №2374-ІІІ / Цінні папери України, 2001. - №21 – с.9-28.

6. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 року №872-ХП.//Урядовий кур’єр від 17січня 2001 року.

7. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року

8. Про приватизаційні папери / Закон України від 6 березня 1992 року // Закони України в 12 томах, т.3, с.132-136.

9. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України //Постанова ВРУ від 22.09.95 №342/95- ВР// Відомості ВРУ №33 від 15.08.1995р.

10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Закон України від 30 жовтня 1996 року №448/96-ВР.//Закони України в 12 томах, т.11, с.177-188.

11. Про Національну депозитарну систему України та особливості електронного обігу цінних паперів // Закон України від 10 грудня 1997 року №710/ВР //Відомості ВРУ №15 1997р., с 67.

12. Про кредитні спілки // Закон України від 20.12.2001 р.

13. Про недержавні пенсійні фонди // Закон України від 10.07.2003 р.

14. Про систему валютного регулювання і валютного контролю// Декрет Кабінету міністрів Українивід 19.02.1993 р.

15. Правила випуску і обігу фондових деривативів // затв. Рішенням ДКЦПФР від 24 червня 1997 р. №13

16. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів // затв. Рішенням ДК з ЦП та ФР №49/60 від 14.03.2001 р.

17. Про затвердження змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів // затв. Рішенням ДК з ЦП та ФР № 202 від 02.07.2002 р.

18. Про затвердження Положення про глобальний сертифікат (тимчасовий глобальний сертифікат) // рішення від 12.02.98 №25.

19. Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду // Рішення ДКЦПФР від 13.04. 2005р.

20. Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій // Рішення ДКЦПФР від 30.12. 1998р., зміни від 14.07.05. №398.

21. Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції/ Рішення ДКЦПФР від 08.01. 2002р. зміни та доповнення від 06.08.04р., 30.08.05р.

 

Б. Посібники та монографії

1. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие – М.:1998.- 348 с.

2. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004.

3. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник.- К.:Каравелла, Львів: ”Новий світ – 2000”, 2002.- 304 с.

4. Мендрул О.Г., Павленко І.А.Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник - К.:КНЕУ,2000.

5. Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.- К.: Киевское инвестиционное агенство, 1997, стр. 169-175.

6. Міжнародні фінанси: Підручник/ О.І. Рогач, А.С.Філіпенко та ін., за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. -784с.

7. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник._- К.: КНЕУ, 1999.

8. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.

9. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

10. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах.М.: Финстатинформ, 1993.

2. Биржевое дело: Учебник. / Ред. Галанов В.А. и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.

3. Боди З., Мертон Р. Финансы.: Пер. с англ. : Уч. пос. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 592 с.

4. Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються // Финанси України. – 2005. – № 1 , С. 70-76.

5. Гоффе В. Зарубіжний досвід правового регулювання оперцій на ринку деривативів // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5-6. – С.45-52.

6. Дегтярьова Н. В. Значення гіпотези ефективного ринку // Ринок цінних паперів України. –2002. – №5-6. – С.21-25.

7. Дегтярьова Н. В., Виходцев О.Г. Ефективний ринок цінних паперів// Ринок цінних паперів України. –2002. – №1-2.- С.12-18.

8. Дегтярьова Н. В.Теоретичні засади інвестування на ринку цінних паперів // Ринок цінних паперів України. –2002. – № 9-10. – С.33-39.

9. Деривативы: курс для начинающих: пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

10. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч.посібник. – К.: Майстер-Клас, 2005. – 191 с.

11. Дорси Т. Метод графического анализа „крестики нолики” важнейший метод для прогнозирования и отслеживания поведения рыночных цен. Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2001.

12. Іваницька О.М.Фінансові ринки: Навч. посібник – К.:УАДУ,1999.

13. Концепція регулювання фінансового ринку України (проект) / Цінні папери України, № 1 – 10 січня 2002 р.

14. Меркулов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям.- М.: Инфра-М., 1996

15. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.-М: Перспектива,1995

16. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. - М.:Экзамен,2000.

17. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Экзамен, 2000. – 768 с.

18. Михальський В.В. Роль фінансового ринку в економічному розвитку реального сектора вітчизняної економіки: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2005.-293 с.

19. Моррис Г.Л. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.

20. Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий ринок: світовий досвід і України: Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів. – К.: Укр. агенство фінансового розвитку, 2002. – 250 с.

21. Павлов В.І. та ін. Цінні папери в Україні: Навч.посібник – 2-е вид. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

22. Примостка Л. Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи // Ринок цінних паперів України – 2004 –№5-6– С.21-24.

23. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія.-К.: КНЕУ, 2001.

24. Програма розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки / Цінні папери України, № 52 – 28 грудня 2000р.

25. Ревуцька Н. Сучасні похідні інструменти на фінансовому ринку // Цінні папери України, № 25 (313), 24 червня 2004 р. – С.16-17.

26. Рейтингування акціонерних товариств в Україні: Посібник / Мартинов О.Л., Прилипко С.І. , ред. Щелкунов В.І. – К.: Наукова думка, 2005. – 172с.

27. Рынок облигаций. Курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 336 с.

28. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие / Ред. Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 399 с.

29. Сіржук Р. Активізація ринку корпоративних облігацій. // Цінні папери України, № 27 – 17 липня 2003р.,С.10.

30. Словник-довідник фінансового ринку / Уклад. Фещенко В.В. – К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2005. – 321 с.

31. Сохацька О.М Біржова справа: Підручник. –Тернопіль, Карт-бланш, 2003. – 602 с.

32. Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Мо­нографія.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 454 с.

33. Технический аналіз: курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.

34. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями:Монографія / За наук. ред. В.Федосова. – К.: КНЕУ,2002. – 387 с.

35. Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. - 2005 р. - № 11. – С. 53-57.

36. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 1997.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.006 с.)