ТОП 10:

Фінанси і кредит” ОКР «Бакалавр» 

 

МЕЛІТОПОЛЬ – 2011

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до підготовки та проведення практичних занять з дисципліни „ФІНАНСОВИЙ РИНОК” (для студентів факультету економіки та бізнесу денної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” ОКР «Бакалавр») / Укл. Якушева І.Є. – Мелітополь, ТДАТУ, 2011. – с. 58

 

 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту ТДАТУ Якушева І.Є.

 

 

Рецензенти:к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Сахно Л.А.

 

керуючий п’ятим Мелітопольським відділенням ЗРУ КБ «Приватбанк» Прудникова І.Я.

 

Затверджені на засіданні кафедри «Фінанси і кредит»

Протокол №____________________________

«______» ________________________2011 р.

Зав. кафедрою

к.е.н., доцент Яцух О.О.

 

Затверджені на засіданні Методичної комісії факультету економіки та бізнесу

 

Протокол №______________

«______» ______________________ 2011р.

Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять розроблені у відповідності із робочою програмою дисципліни “Фінансовий ринок”, що передбачена для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” ОКР «Бакалавр»

Методичні вказівки призначені для здійснення поточного контролю знань студенів в процесі вивчення дисципліни

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….4

Тематичний план курсу…………………………………………………….6

Основна частина……………………………………………………………12

Семінарське заняття 1. ……………………………………………………12

Практичне заняття 1………………………………………………………14

Практичне заняття 2………………………………………………………27

Практичне заняття 3………………………………………………………31

Практичне заняття 4………………………………………………………35

Практичне заняття 5………………………………………………………46

Практичне заняття 6………………………………………………………48

Практичне заняття 7……………………………………………………....51

Семінарське заняття 2…………………………………………………….52

Розподіл балів, що присвоюються студентам…………………………..53

Критерії оцінювання знань……………………………………………….54

Література…………………………………………………………………...55

ВСТУП

Мета вивчення дисципліни: формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку, отримання теоретичних знань з основних принципів організації і функціонування фінансового ринку, економічної сутності та призначення специфічних товарів, що обертаються на фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок щодо оцінки вартості фінансових інструментів і управління фінансовими інвестиціями в сучасних умовах (від розробників).

 

Предмет дисципліни: фінансовий ринок як економічний простір, де формуються і функціонують відносини купівлі-продажу фінансових інструментів, цінні папери як інструмент фінансового ринку (від розробників).

 

По вивченні курсу студент повинен знати: роль і місце фінансового ринку в системі економічних відносин; функції, товари і складові фінансового ринку; оцінку грошових потоків у часі; сутність та властивості цінних паперів, їх класифікацію; основи функціонування ринку цінних паперів та регулювання діяльності на фондовому ринку; способи отримання доходу по цінних паперах; сутність окремих видів цінних паперів, цілі випуску, класифікаційні ознаки, визначення вартості та доходу; сутність та особливості первинного і вторинного фондових ринків; правові засади діяльності фондової біржи; сутність, цілі та складові аналізу цінних паперів; принципи формування та керування портфелем цінних паперів, оцінку ризику інвестицій у цінні папери.

 

По вивченні курсу студент повинен вміти:здійснити оцінку вартості грошей за різними схемами нарахування відсотків та видами ставок; визначити основні параметри фінансової ренти; визначити вартість акцій, облігацій, векселів; визначити доход за різними видами цінних паперів; оцінити ризик та доходність окремих видів цінних паперів; визначити ризик та доходність портфеля цінних паперів.

 

До переліку взаємозв’язаних дисциплін віднесені:

Дисципліни, на які спирається вивчення даної дисципліни: макроекономіка; вища математика; гроші та кредит; банківські операції; інвестування; фінанси; фінанси підприємства.

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну: ринок фінансових послугПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.003 с.)