ТОП 10:

Література для підготовки до заняття1. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”, 2004. – с. 150- 158.

2. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с. 267- 302.

3. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, с.452-470.

4. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. 385-415.

5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: 1998, с.150-179.

6. Дегтярьова Н. В.Теоретичні засади інвестування на ринку цінних паперів // Ринок цінних паперів України. –2002. – № 9-10. – С.33-39.

7. Дорси Т. Метод графического анализа „крестики нолики” важнейший метод для прогнозирования и отслеживания поведения рыночных цен. Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2001.

8. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”, 2004. – с. 135- 151.

9. Моррис Г.Л. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.

10. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с.106-119.

11. Технический аналіз: курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.

12. Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. - 2005 р. - № 11. – С. 53-57.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

МОДУЛЬ 1 (аудиторна робота) Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
МОДУЛЬ 2 (самостійна та індивідуальна робота) Самостійна робота
Індивідуальна робота
Сума

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Визначення показника за державною шкалою Визначення показника за шкалою ЕСТS Оцінка за 100-бальною шкалою ЕСТS оцінка
Відмінно Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100 A
Добре Дуже добре – вище середнього рівня із кількома помилками 82-89 B
Добре – взагалі вірна робота з певною кількістю грубих помилок 75-81 C
Задовільно Задовільно – зі значною кількістю недоліків 67-74 D
Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-66 E
Незадовільно Незадовільно – з можливістю повторного складання 35-59 FX
Незадовільно – з обов’язковим повторним курсом < 35 F

Нарахування балів на семінарських і практичних заняттях

Номер та назва теми Номер заняття за робочою програмою Кількість балів за тему Кількість балів за заняття
1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
2. Регулювання фінансового ринку
3. Фінансові посередники - -
4. Процентні ставки та їх структура
5. Ризик та ціна капіталу
6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів
7. Ринок пайових цінних паперів
8. Ринок похідних фінансових інструментів
9. Грошовий ринок та ринок банківських позичок
10. Валютний ринок
11. Фондова біржа та біржові операції
12. Фундаментальний та технічний аналіз

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінювання знань студентів в процесі проведення семінарських та практичних занять здійснюється за двома напрямками:

1. Усна відповідь на основні питання теми:

«Відмінно» – питання розкрито повно, розкрити всі основні категорії – 2 бала;

«Добре» – питання розкрито повно, не володіє основними категоріями в повній мірі – 1,5 бала;

«Задовільно» – питання і зміст категорій розкрито не повністю – 0,5-1 бал;

«Незадовільно» - питання не розкрито, категорії не пояснені – 0 балів.

2. Розв’язання задач на практичному занятті:

«Відмінно» – методика розв’язання задачі наведено письмово під час відповіді з використанням та поясненням всіх формул – 2 бала;

«Добре» –– задача розв’язана вірно, однак допущені неточності 1,5 бала;

«Задовільно» –задача розв’язана вірно, однак не наведені формули та відсутні пояснення – 0,5-1 бал;

«Незадовільно» - розв’язок задачі відсутній – 0 балів.

ЛИТЕРАТУРА

Основна:Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.006 с.)