Преамбула. Шо визначає закон «Про охорону праці»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Преамбула. Шо визначає закон «Про охорону праці»ЗАКОН

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Преамбула. Шо визначає закон «Про охорону праці»

- основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці --Регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

- встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Ст..1.Охорона праці - це

Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Ст..1.Згідно з даним Законом, роботодавець – це

- власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання.

- фізична особа, яка використовує найману працю.

Ст..1.Згідно з даним Законом, працівник – це

Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Ст..2.На кого поширюється дія Закону "Про охорону праці"?

На всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Ст..3.З яких документів складається законодавство про охорону праці?

Закон України "Про охорону праці".

Кодекс законів про працю України.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Ст..3.Які норми застосовуються, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці?

Норми міжнародного договору.

Ст..4.На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

Пріоритет життя і здоров'я працівників. Повна відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці. Комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля.

Ст..4.На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.

Ст..4.На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

Використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству.

Інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Ст..18.Як часто працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці?

Щороку.

Ст..18.Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці...

Один раз на три роки.

Ст..18.У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці вони повинні... У місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Ст22.В який термін з моменту закінчення розслідування роботодавець повинен видати потерпілому або іншій заінтересованій особі один примірник акта розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії?

Не пізніше трьох днів.

Ст..22.Хто вирішує питання у разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом?

Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці.

Ст..23.Кого зобов'язаний інформувати роботодавець про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог?

Працівників.

Осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

Ст..23.Про що роботодавець зобов'язаний інформувати працівників та Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

Про стан охорони праці на підприємстві.

Про причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві і про заходи, яких вжито для їх усунення.

Про заходи, яких вжито для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

Ст..43.За що, згідно з даним Законом, органи державного нагляду за охороною праці можуть притягати до сплати штрафу юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю?

За порушення законодавства про охорону праці.

За невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

ЗАКОН

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Преамбула. Шо визначає закон «Про охорону праці»

- основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці --Регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

- встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Ст..1.Охорона праці - це

Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.039 с.)