Інтернаціоналізація господарського життя як основа розвитку світового господарства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інтернаціоналізація господарського життя як основа розвитку світового господарства.Інтернаціоналізація бере свій відлік з моменту становлення великого машинного виробництва.

3 основних етапи:

І. кін. 18 – кін. 19 ст. Інт-ія ґрунтувалася на взаємодії національних господарств завдяки простій кооперації (формування найпростіших зовнішньоекономічних зв’язків).

- поширення торгівлі

- міграція населення

- збільшення товарної номенклатури в МТ

- збільшення кількості країн в МТ

Цей етап створив передумови виникнення світового госп-ва.

ІІ. Кін. 19 – сер. 20 ст. Хар-ка: розвиток складної кооперації. На її основі формується світове господарство. Формується міжнародний поділ праці в усіх формах його прояву (заг., частковий, одиничний). Нагромадження капіталу. Ривок інт-ії

ІІІ. Сер. 20 ст. і до сьогодення. Хар-ка: НТП. Інт-ія вир-ва охоплює всі системи госп-ва, всі галузі вир. і невир. сфер. Інт-ія об’єднує всі нац. економіки в єдине економічне ціле. Тому інт-ія визначається як системотвірний чинник світової економіки.

На цьому етапі інт-ія визначається як інт-ія госп. життя

Прояви інт. процесів:

зростання експ. квоти всіх країн світу. Поєднання протекціоністських і ліберальних методів регулювання в МТ

зовн. оборот ТНК у світовому ВВП

диференціація експорту та імпорту – зростання економічної безпеки

доручення до зовн.-ек. зв’язків малих і середніх фірм. Всі розвинені країни підтримують малий експортний бізнес

Дискурс синергізму.

Синергізм – певна дія для досягнення спільної цілі. Дискурс синергізму проявляється в тому ,що функції центру переходять від держави до групи держав . Риси цих держав:

розвинене ринкове господарство,домінуюче становище у світовій економіці ,зміщення центру ваги до сфери послуг,формування «нової економіки» - економіки знань, зміщення акцентів із забезпечення потреби виживання до питань максимізації якості життя.

Сформувалися наступні моделі економічних систем:

1. Рейнська модель капіталізму,що відображає особливості соціально спрямованої економіки країн Німеччини, Франції,Італії,Бенілюксу.

2. Скандинавська модель економіки (швеція,фінляндія,данія)

3. Південноєвропейські країни(греція ,іспанія ,португалія)

4. Особливості острівних країн Європи(Великобританія,Ірландія,Ісландія)

5. Економіка США і Канади.

У цілому синергічні економічні системи демонструють високу стабільність і поміркований динамізм ,що сприяє збереженню відносної рівноваги як у центрі так і у периферійних економіках.

Дискурс транзитивізму.

Трансформаційний дискурс-характерний для країн з перехідною економікою і включає в себе перехід до нових джерел і чинників розвитку,органічну взаємодію із зовнішнім середовищем,реструктуризацію соціальної політики,структурну перебудову економіки.

Ознаки перехідних економік:

1. Відносна тривалість трансформаційних процесів в економіці

2. Здійснення глибоких інституційних змін

3. Структурна перебудова економіки

4. Реструктуризація соціальної політики

5. Органічна взаємодія з зовнішнім економічним середовищем.

В аспекті цього дискурсу вирізняють два шляхи переходу до ринкової економіки :

1.шокова терапія- комплекс радикальних економічних реформ у короткий термін,,що вимагає згоди суспільства на проведення «болючих » заходів: моментальна лібералізація цін, скорочення грошової маси й приватизація збиткових державних підприємств

2.градуалізм- шляхи та закономірності поступового переходу економ системи до ринкової економіки шляхом поступових соціально економічних перетворень.

Постсоціалістичні країни під час трансформаційних перетворень керувались принципами Вашингтонського консенсусу,який включає набір з 10 рекомендацій:фінансова дисципліна,податкова реформа,пріоритет сусп. Витрат,фінансова лібералізація,лібералізація торгівлі,заохочення піі,приватизація,перегулювання,та ін..

Дискурс дивелопменталізму.

Дискурс дивелопменталізму- вид економ дискурсу пов’язаний з особливостями розгортання господарських процесів у країнах, що розвиваються; в основі – проблема розвитку і вибору шляху, що скорочує розрив між розвиненими країнами і країнами що розвиваються.

Спільні риси країн що розвиваються:

1. Низький рівень розвитку

2. Безробіття

3. Структура економіки визначається специфікою наявних факторів

4. Незадовільне медичне обслуговування

5. Нерозвиненість фінансових ринків

6. Макроекономічна нестабільність

7. Накопичення боргів

8. Високий рівень смертності

Дивелопменталізм ґрунтується на наступних принципах: Експортоорієнтована стратегія розвитку,Поліпшення умов міжнародної торгівлі,Регулювання демографічних процесів,Імпорт капіталу й технологій . Основною причиною повільних перетворень країн що розвиваються вважають чинник ментальності ,який має бути змінений на такий який сприятиме модернізації і активізації поступу.

20.Сутність та принципи ек.розвитку.

Розвиток-процес удоскон-ня тих чи інших елементів сусп-х відносин, або ек-х та соц сис-м, досягнення ними принципово нових якісних хар-к. Розвиток-процес глибокої модерніз-ї та трансформ-ї ек сис-м.2 позиції ЕР: 1) порівняння з ін категоріями; 2)висвітлення певних аспектів.Істор етапи ЕР:1)істор розвиток людини-сусп-во з технол. видобування;2) сусп-во з агроремісницькими технологіями;3) сусп-во з індустр-ми технологіями-розвиток машинного буд-ва;4) сусп-во з сервісними технологіями. Розвиток=еволюція, -зміни, які здійсн-ся на заг принципах і поступово; -обєктивний процес, який здійсн-ся сам по собі(«саморозвиток»); -теорія еволюцій вказує на напрямок. Еволюція(форма прояву)-зовн дії поверх.напрямку. Розвиток-внутр зміни, аж до глибин функц-ної перебудови. Р-к-процес, який можна регулювати. Р-к=прогрес(форма прояву)-тип та напрямок розвитку, для якого хар-рний перехід до більш вдосконал-го обєкту. Критерії прогресу:1) встановл певних форм, які дозвол-ть с-мі розвиватись;2)акцентується на людині (добробут, безпека).Регрес-більш низькі рівні розвитку. Р-к=модернізація(форма прояву)-процес оновлення традиц-х екон та сусп-х форм; -як елемент процесу; -технолог-нийи аспект. Особл-сті стану4 модернізації: 1)технол-нф перетворення;2)включ кр до світового глобал пероцесу;3) форми внутр передумов, впровадж суч технологій. Р-к=зростання(форма прояву)-передбачає якісні зміни; -кількісні збільшення (зрост-ня населення, багатства); -є складовою ек-го розвитку. Принципи ЕР: 1)початковий рівень країни;2) стан людського капіталу, його інтелектуало-місткість;3) внутр ендогенні умови госп-ня;4) зовн ендогенні умови госп-ня. Принципи ЕР(А.Сміт)61) природне право і урядова політика невтруч в приват ек-ні відносини;2) поділ праці в межах ринків;3)вільна зовн торгівля;4) викор-ня папер грошей та інституцій х їхнього впровадж в належних к-стях;5) нагромадження капіталу, зрост-ня прдукт-сті праці;6) спадна продукт-сть землеробства як межа земельної ренти та зростання;7) загроза зрост-ня населення внаслідок відсутн заміщення існ-чих ресурсів капіт-ми ресурсами та технологіями. 10 принципів ЕР(Менкью): 1) сусп-й вибір в умовах обмежених ресурсів;2) порівняння витрат і вигід альтернат-х варіантів дій;3) граничні блага мають перевищ-ти гран-ні витрати;4) б-я програму треба розглядати з т зору стимулів;5) спеціаліз-на та міжнар торгівля дозволять отримати країнам більший приріст продукту;6) фірми та дом-госп-ва існують на ринку на основі інфо на ціни та особист зацікавл-сть;7)держ втручання виправдане, коли воно забезп-є ефект-сть та соц рівність;8) здатність кр-ми виробляти тов іпослуги визнач-ся рівнем життя насел;9) зміна обсягу держ витрат, податків та к-сті грошей впливає на інфляцію, вир-во в короткострок періоді. Соц-ек-чні типи ЕР по досвіду європ розвин країн:1) відмежований роз-к: -спирається на динаміку вн ринку; -держ сектор відіграє допоміжну роль(Бельгія,Франція,Австрія);2) асоціативний або експорто-орієнт-й: -інтеграція в міжнар торгов звязки; -участь всієї ек-ки в міжнар звязках (Швейцарія); 3)асоціативно-дисоціативний розєднуєчий р-к: -спочатку розвив-ся експ сектор, потім заміщ-ся імпортні продукти нац-ми (Канада, Австралія); -більш високий рівень держ втручання. Тут виділ-ть 4 підтипи:а)країни, де переважають базові товари, і їх експортують; б)споч базові товари, але дуже швидко заповнюють переробл-ми сг товарами;с) сировина, перероблені і доповнені товари;д) послуги, транзитна торгівля, трансп-ні перевез-ня. 4) дисоціативний, держ-капрітальний р-к: -баз на внутр р-к; -високий р-к держ сектору; -сильна держ влада; 5)дисоціативно-держ-соціаліст-й р-к: -ізольовані кр(росія, китай, куба); 6)наздоганяючий р-к: -нові індустр-ні кр; -орієнтація на експорт; -утвердження позицій на світ ринку(тайланд); -повторення шляхів розвинених кр.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.016 с.)