ТОП 10:

Заняття 9. Міграції населенняСемінарське заняття (4 год.)

1. Міграції як різновид руху населення.

2. Класифікація міграцій. Трудові міграції. Внутрішні та зовнішні міграції.

3. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

4. Приживаність мігрантів як остання стадія міграційного процесу.

5. Взаємозв’язок міграцій та відтворення населення. Вимірювання міграцій.

Теми рефератів:

1. Міграція як просторова самоорганізація населення.

2. Трудова міграція в Україні на сучасному етапі.

3. Міграції в Україні.

4. Міграції в Черкаській області.

5. Причини та наслідки міграцій.

6. Міграції та відтворення населення.

Контрольні запитання і завдання

1.Сутність міграцій. Підходи до їх класифікацій.

2.Стадії процесу міграції.

3. Етапи розвитку міграцій населення.

4. Вплив міграцій на демографічну ситуацію.

5. Вплив міграцій на ринок праці.

6. Причини міграцій.

 

Задача 1.

В області середньорічна чисельність населення становить 347286 осіб. За рік прибуло 2023 осіб, вибуло – 2188 осіб.

Визначити сальдо міграції, валову міграцію, коефіцієнти ін-

тенсивності міграції.

Задача 2.

З однієї області в інші виїхало 11758 осіб, з інших областей прибуло 9622 особи.

Визначити коефіцієнт ефективності міжрайонного обміну для області.

Запитання для самостійного опрацювання:

1. Міграційні когорти та міграційні потоки.

2. Диференційна міграція.

3. Вимірювання міграцій населення.

5. Особливості внутрішньої міграції в Україні.

6. Еміграція та імміграція.

7. Особливості міграційних процесів за кордоном.

8. Міграції населення в розвинених країнах.

9. Міграції населення в країнах, що розвиваються.

10. Міграції населення України в різні періоди соціально-економічного розвитку.

11. Роль імміграції в стабілізації демографічної ситуації.

12. Соціальні та економічні наслідки міграції в країнах-екс-

портерах та країнах-імпортерах робочої сили.

 

Тести

1.Коефіцієнт імміграції - це:

а) чисельність іммігрантів, які прибули в країну за певний період;

б) відношення числа іммігрантів, які прибули в країну, до середньої чисельності населення цієї країни за певний період (рік);

в) співвідношення чисельності іммігрантів, які прибули в країну, за два суміжних періоди (роки);

г) відношення числа іммігрантів, які прибули в країну в звітному періоді, до числа емігрантів, які вибули з цієї країни за той самий період часу.

2.За формою міграційний рух може бути:

а) організованим;

б) епізодичним;

в) етнічним;

г) внутрішнім.

3.Епізодичні міграції порівняно з іншими видами є:

а) визначальними;

б) рівнозначними;

в) несуттєвими;

г) усе неправильно.

4.Одним з перших дослідників міграційних процесів є:

а) англійський учений Є. Г. Равенштейн;

б) французький демограф А. Ландрі;

в) російський демограф Д. Валентей;

г) німецький демограф В. Лексис.

5.Демографічна наука в розвитку міграцій населення виді-

ляє таку кількість етапів:

а) п’ять;

б) три;

в) два;

г) усе невірно.

6.В останні роки динаміку міграційного руху населення Ук-

раїни визначають:

а) збереженням значної величини від’ємного сальдо;

б) зміною від’ємного сальдо додатнім;

в) істотним зменшенням величини від’ємного сальдо;

г) збереженням додатного сальдо.

7.Причинами міграцій є:

а) політичні;

б) економічні;

в) релігійні;

г) етнічні.

8.Основними причинами вимушеної міграції є:

а) культурні;

б) економічні;

в) політичні;

г) екологічні.

9.У науковому аналізі процес міграції поділяють на:

а) три стадії;

б) чотири стадії;

в) два етапи;

г) усе невірно.

10.Прибуття іммігрантів на ринку праці:

а) ускладнює ситуацію;

б) зменшує напругу;

в) нічого не змінює.

11.Для країни-експортера міграція робочої сили має:

а) негативні наслідки;

б) позитивні наслідки;

в) негативні і позитивні наслідки.

12.Як називаються масові міжпоселенні щоденні переміщення населення від місць проживання до місць прикладання праці та у зворотній бік:

а) сезонні міграції;

б) маятникові переміщення;

в) епізодичні міграції;

г) міжобласні міграції;

д) індивідуальні переміщення.

13.Трудові маятникові міграції сприяють:

а) оптимізації демографічної ситуації;

б) розвитку депопуляції.

14.Сальдо міграції являє собою:

а) різницю між кількістю вибуттів за межі території розселення і кількістю прибуттів з-за меж цієї території за певний період;

б) суму кількостей вибуттів за межі території розселення і прибуттів з-за меж цієї території за певний період;

в) відношення загальної кількості міграційних переміщень до чисельності населення певної території.

 

Література

1. Демография: учебное пособие / Под ред. проф. В.Г.Глушковой. - М., 2004. - 304 с.

2. Курс демографии. Учебник // Под. ред. А.Я.Боярского. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1985.

3. Міґраційні процеси в сучасному світі: світовий, реґіональний та націо-нальний виміри. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. - К.: Довіра, 1998.

4. Міграційніпроцеси в сучасному світі. Світовий, регіональний та національний виміри / За ред. Ю. Римаренка. - К.,1998.

5. Медков В.М. Основи демографии: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 2003. - 448 с.

6. Муромцева . Демографія: Навчальний посібник.-Київ. Кондор, 2009.-300с.

Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

7. Основи державної міграційної політики України. - К.,1994.

8. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К., 1998.

9.Стеценко С'.Г. Демографічна статистика: Підручник. - К., 2005. - 415 с.

10. Стасюк М., Крюковський В. Вплив міграційних процесів на основні демографічні показники в Україні // Україна: аспекти праці. - 2004. - №5. –-С.40-45.

11. Современнаядемография / Под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ионцева. - М., 1995.

 

 

Теми рефератів з дисципліни “Основи демографії”

1.Трансформація демографічних процесів.

2.Особливості демографічної ситуації в сучасній Україні.

3.Вплив демографічної кризи в Україні на стабільність пенсійної системи.

4.Демографічна криза в Україні.

5.Смертність та тривалість життя населення України.

6.Народжуваність в Україні: динаміка, проблеми та перспективи.

7.Відтворення населення та демографічна політика в Україні.

8.Міграція населення: причини, наслідки, політика.

9.Переписи населення від сивої давнини до наших днів.

10.Демографічні перспективи України.

11.Демографічне становище в Черкаській області.

12.Соціально-демографічні аспекти розвитку народонаселення регіонів.

13.Історія демографічної думки в Україні.

14.Тенденції народжуваності в Україні та нові підходи до демографічної політики.

15.Смертність населення в Україні: проблеми та перспективи.

16.Міграційна ситуація в Україні.

17.Перспективи демографічного розвитку України:

18.Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах ринкової економіки.

19.Структурні зрушення у сільській поселенській мережі України.

20.Соціально-демографічне у сільського населення і трудового потенціалу аграрної сфери.

21.Сучасні форми та особливості української трудової еміграції.

22.Соціально-економічні аспекти тимчасової трудової міграції з України до Росії.

23.Економічно активне населення України: соціально-демографічний портрет.

24.Проблеми майнового розшарування населення України.

25.Особливості процесів маргіналізації населення України.

26.Віково-статевий склад населення України.

27.Сімейна структура населення України.

28.Регіональна демографічна політика: підходи та напрями удосконалення.

29.Соціально-економічні передумови активізації демографічного розвитку регіону.

30.Демографічна політика підтримки молодих сімей.

31.Стан здоров’я населення та демографічна ситуація: регіональні аспекти.

32.Актуальні проблеми шлюбності та розлучуваності.

33.Вплив міграційних процесів на основні демографічні показники в Україні.

34.Вплив демографічних процесів на сучасний розвиток сфери зайнятості.

35. Трудовий потенціал населення регіонів України: демографічний та працересурсний вимір.

36.Відтворення трудового потенціалу села.

37.Міграційні процеси великих міст.

38.Складові змін кількості населення.

39.Смертність та середня тривалість життя населення в Україні.

40.Постаріння населення регіону як фактор формування трудового потенціалу.

41.Демографічні аспекти розвитку системи пенсійного забезпечення.

42.Кризовий стан системи охорони здоров’я як чинник негативних демографічних тенденцій.

43.Умови життя сімей та їх вплив на здоров’я і дітність.

44.Соціально-економічна ситуація як детермінанта демографічного розвитку.

45.Материнська захворюваність і смертність.

46.Вплив несприятливої екологічної ситуації на демографічний розвиток.

47.Концепції ролі демографічного чинника.

48.Соціально-економічна ситуація як чинник механічного руху.

49.Соціальні групи і рух населення.

50.Теорії стаціонарного і стабільного населення.

51.Світовий досвід обліку природного руху населення.

52.Житлова політика як складова демографічної політики.

53.Регіональна політика захисту дітей-сиріт, дітей з багатодітних та неблагополучних сімей.

54.Охорона материнства та дитинства: валеологічні та соціально-економічні аспекти.

55. Регіональна політика підтримки молодих сімей.

56. Міграція в системі відтворення в транскордонному регіоні.

57.Українська зовнішня трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу.

58.Проблеми регулювання та координації трудових міграційних процесів.

59.Соціальна стратифікація в Україні.

60.Зміни якості населення України.

61.Етнічна структура населення: сучасний стан та тенденції зміни.

62.Еволюція демографічних процесів.

63.Перший Всеукраїнський перепис населення.

64.Історія переписів населення світу.

65.Ретроспективні демографічні дослідження.

66.Стратегічні пріоритети подолання демографічної кризи в Україні.

67.Демографічна статистика в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

68.Нелегальна міграція: проблеми та підходи до вирішення.

69.Демографічні чинники бідності.

70. Сучасна демографічна політика в Україні.

Питання для підсумкового контролю і самоконтролю

 

1.Демографія - центральна частина системи знань про народонаселення.

2.Практичне значення демографії.

3.Місце демографії в структурі системи демографічних наук.

4.Різновиди руху населення. Дві точки зору на предмет демографії.

5.Методи демографічного дослідження та мова демографії.

6.Місце демографії в системі наук.

7.Історичні аспекти розвитку демографії. Розвиток демографічної думки в Україні

8.Прикладні демографічні дослідження.

9.Сучасний стан демографічних досліджень в Україні.

10.Соціально-демографічне прогнозування.

11.Політика в галузі народонаселення: поняття, визначення, концепції.

12.Заходи демографічної політики.

13.Демографічна політика в Україні.

14.Демографічна політика в країнах світу.

15.Загальні показники чисельності населення.

16.Віково-статевий склад населення.

17.Типи вікової структури населення

18.Особливості побудови статево-вікової піраміди і напрями її аналізу.

19.Соціально-економічна структура населення.

20.Сімейна структура населення.

21.Типи сімейних організацій.

22.Етнічна структура.

23.Розселення населення.

24.Особливості урбанізації в Україні.

25.Характеристика динаміки чисельності та основних змін у складі населення України в перехідний період.

26.Проблеми майнового розшарування населення України. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.

27.Історія переписів населення.

28.Пробні переписи населення та їх завдання, мікропереписи населення.

29.Обстеження населення та їх класифікація, анамнестичне обстеження населення.

30.Поточний облік демографічних подій.

31.Поточний облік міграції населення.

32.Регістри населення, їх можливості, переваги і недоліки.

33.Переписи населення у сучасному світі.

34.Основні принципи проведення перепису населення.

35.Організація та програма перепису.

36.Спостереження природного руху в Україні.

37.Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій.

38.Модифікації концепції демографічного переходу та їх зміст.

39.Історичні типи відтворення населення.

40.Традиційний тип відтворення населення.

41.Сучасний (раціональний) тип відтворення населення.

42.Демографічні революції та їх зміст.

43.Демографічний вибух: причини та наслідки.

44.Демографічне старішання – об’єктивний, історично зумовлений процес.

45.Поняття режиму відтворення населення. Нетто-коефіцієнт та брутто-коефіцієнт відтворення населення.

46.Демографічні перспективи України.

47.Народжуваність у демографічному вимірі.

48.Плідність як біологічне підґрунтя народжуваності.

49.Продуктивність шлюбу.

50.Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

51.Потреба в дітях як соціальна потреба особистості.

52.Внутрішньосімейне регулювання народжуваності. Перехід до малодітності.

53.Планування сім’ї та світовий демографічний вибух.

54.Вимірювання народжуваності.

55.Таблиці народжуваності.

56.Соціально-економічні передумови формування народжуваності.

57.Динаміка народжуваності в Україні.

58.Особливості диференціації народжуваності в різних соціально-економічних групах населення

59.Смертність у демографічному вимірі.

60.Екзогенні та ендогенні причини смертності.

61.Перехід до сучасного типу смертності.

62.Тривалість життя.

63.Структура смертності за причинами смерті.

64.Вимірювання смертності.

65.Таблиці смертності та середньої тривалості життя.

66.Динаміка смертності в Україні.

67.Постаріння населення та його роль у формуванні трудового потенціалу

68.Шлюб та сім’я у демографічному аспекті.

69.Шлюбна та статева поведінка, зміни у шлюбній поведінці в процесі переходу до сучасного типу відтворення населення.

70.Припинення шлюбу: овдовіння та розлученість.

71.Сім'я та її життєвий цикл.

72.Сім'я та хатнє господарство.

73.Головні процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.

74.Демографічний аналіз шлюбності та розлучуваності.

75.Сімейна політика.

76.Міграція як різновид руху населення.

77.Класифікація міграцій.

78.Міграційні потоки та міграційні когорти.

79.Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

80.Міграції як просторова самоорганізація населення.

81.Приживаність новоселів, адаптація переселенців, облаштування переселенців.

82.Міграції та відтворення населення.

83.Специфіку трудових міграцій та їх вплив на відтворення населення.

84.Вимірювання міграцій населення.

85.Характеристика міграційної ситуації в Україні.

86.Міграційна політика: сутність, принципи та фактори впливу.

87.Фактори формування, функціонування і прогнозування міграційної політики в Україні.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає виконання дослідження. Зокрема, студентам пропонується виконати дослідження на одну із тем:

1. Сучасна демографічна ситуація в країні (регіоні, області, районі).

2. Аналіз динаміки показників відтворення населення країни (регіону, області, району).

3. Охарактеризувати розвиток демографічної думки в Україні.

4. Розкрити особливості урбанізації в Україні.

5. Окреслити проблеми майнового розшарування населення України.

6. Дослідити історію переписів населення світу.

7. Розкрити демографічні перспективи України.

8. Визначити особливості диференціації народжуваності.

9. Охарактеризувати постаріння населення та визначити його роль у формуванні трудового потенціалу

10. Проаналізувати процеси, що впливають на розвиток сім’ї.

11. Розкрити специфіку трудових міграцій та визначити їх вплив на відтворення населення.

Рекомендована література

Базова

 

1.Прибиткова І.М. Основи демографії. - К.: АртЕК, 1995.

2.Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006.

3.Корж О.В. Курс лекцій з демографії. - Тернопіль: Інфотехцентр, 1998.

Допоміжна

 

1.Борисов В. А. Демография. - М.: Изд. дом NOTA BENE, 2001.

2.Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. - М., 1986.

3.Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии: Учебник. - М., 1989.

4.Вандескрик К. Демографический аналіз /Пер. с фр. Н. Калмыковой. - М.:Академический Проект; Гаудеамус, 2005.

5.Влах М. Географія населення: Словник-довідник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

6.Головні напрямки демографічної політики України// http://www.niss.gov.ua/book/otch/roz21.htm

7.Гудзеляк І.І. Географія населення: Навч. посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

8.Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. / Е.М.Лібанова та ін.; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. - К., 2003.

9.Демографічна криза в Україні: Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / В. Стешенко (ред.). - К.: НАН України. Інститут економіки, 2001.

10.Демографічні перспективи України до 2026 року / В. Стешенко, О. Рудницький та ін. - К., 1999.

11.Демографічні чинники бідності. - К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. - К., 2008.

12.Демографический энциклопедический словарь. - М., 1985.

13.Демография и статистика населения: Учебник // И.И. Елисеева, Э.К. Васильева, М.А. Клупт и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006.

14.Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демогеографія. Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2002.

15.Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / За ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф., Е. М.Лібанової - К.: Український центр соціальних реформ, 2006.

16.Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 рр.

17.Курс демографии. Учебник // Под. ред. А.Я.Боярского. - 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1985.

18.Міґраційні процеси в сучасному світі: світовий, реґіональний та націо-нальний виміри. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. - К.: Довіра, 1998.

19.Население мира: Демографический справочник / Сост. В. Борисов. - М.: Мысль, 1989.

20.Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. –-К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2009.

21.Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. - К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2008.

22.Народонаселение стран мира: Справочник / Вед. Урланис Б., Борисов В. - М., 1983.

23.Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Г. Меликьян. - М.: БРЭ, 1994.

24.Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти. - К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2007.

25.Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегія. - К., 1998.

26.Рівень життя населення України. - К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2008.

27.Современная демография // Под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ионцева. - М., 1995.

28.Соціально-економічна географія України // За ред. О.І.Шаблія. - Львів: Світ, 2000.

29.Старостенко Г.Г. Методологія і практика досліждень відтворення населення України (регіональний аспект) - К.: УФЕІ, 1997. - 270 с.

30.Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник. - К.: Вища школа, 2005.

31.Стефановський А.І. Компонентний аналіз середньої тривалості життя населення / НАН України, Інститут економки. - К., 2001.

32.Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. - Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001.

33.Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

34.Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні.Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2009. - К.: АДЕФ-Україна, 2008.

35.Хомра А.У. Воспроизводство населения: территориально-организационный аспект. - К.: Наукова думка, 1990.

36.Хомра А. У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. - К., 1979.

 


Інформаційні ресурси

 

1.Демографічний щорічник України. Статистичний збірник.

2.Демографія та соціальна економіка. Журнал.

3.www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України

4.www.ukrcensus.gov.ua – результати Першого Всеукраїнського перепису населення України 2001 р.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.031 с.)