ТОП 10:

Заняття 5. Відтворення населення та його історичні типиСемінарське заняття (2 год.)

1. Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій.

2. Архетип, традиційний, сучасний типи відтворення населення.

3. Демографічні революції та їх зміст.

4. Демографічний перехід, його фази.

5. Демографічне постарішання як необоротний процес. Кількісне визначення постарішання за шкалою ООН.

Теми рефератів:

1 .Основні типи відтворення населення та їх характеристика.

2. Демографічний вибух: причини та наслідки.

3. Демографічне постарішання як об’єктивний, історично зумовлений процес.

4. Демографічна ситуація в в Україні на сучасному етапі.

5. Демографічна ситуація в Індії.

6. Демографічна ситуація в Китаї.

7. Сучасна демографічна ситуація в розвинутих країнах.

Контрольні запитання і завдання

1. Поясніть зміст категорії «відтворення населення». Які існують його основні типи?

1. Режим відтворення населення як демографічна категорія. Нетто- і брутто-коефіцієнти відтворення.

3. Які особливості мав демографічний перехід у країнах світу?

4. Чим відрізняються поняття «типу» та «режим» відтворення населення.

5. Які Вам відомі концепції демографічного переходу, який їх зміст?

Запитання для самостійного опрацювання:

1. Найважливіші тенденції динаміки чисельності населення світу та окремих країн.

2. Проблема якості населення в соціально-економічному розвитку.

3. Сутність “індексу розвитку людського потенціалу” та підходи до його визначення.

4. Основні ознаки сучасної демографічної ситуації в Україні.

5. Регіональні відмінності динаміки кількості населення.

6. Демографічна криза: сутність, причини, шляхи подолання.

7. Проблеми якості населення в демографічній науці.

 

Тести

 

1.Зростання великих міст зумовлюють:

а) міграція населення;

б) природний рух населення;

в) підвищення народжуваності;

г) віковий склад мігрантів.

2.Демографічна криза виявляється:

а) у значному погіршенні розвитку населення, яке зумовлює депопуляція;

б) в абсолютному скороченні чисельності населення;

в) у старінні населення;

г) усе неправильно.

3.Уперше поняття “демографічної революції” було введено:

а) французьким ученим А. Ландрі;

б) російським демографом А. Квашою;

в) російським демографом Д. Валентеєм;

г) американським ученим К. Беккером.

4.Основними характеристиками сучасного типу відтворення населення є:

а) висока смертність;

б) коротка середня тривалість майбутнього життя новонароджених;

в) низька смертність;

г) низька народжуваність.

5.Якість населення характеризують такими критеріями:

а) стан здоров’я;

б) рівень освіти;

в) територіальна структура;

г) шлюбність.

6.Поняття “демографічний вибух” означає:

а) швидке зростання населення світу;

б) значне збільшення народжуваності;

в) зміни якісних характеристик населення;

г) усе правильно.

7.“Індекс розвитку людського потенціалу” охоплює такі складові:

а) середня тривалість життя;

б) рівень освіти дорослого населення;

в) рівень зайнятості;

г) соціальний стан.

8.Вікова структура населення може бути таких типів:

а) регресивного;

б) функціонального;

в) стаціонарного;

г) динамічного.

9.Ким була розроблена концепція демографічного переходу?

а) А. Ландрі;

б) А. Вишневським;

в) Томпсоном;

г) В. Борисовим.

10.Назвіть особливості, що притаманні традиційному типу відтворення населення:

а) низька смертність, низький рівень народжуваності, велика середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення;

б) висока смертність, високий рівень народжуваності, коротка середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення.

11.Прискорення зростання кількості населення зумовлюється:

а) демографічним переходом;

б) демографічним вибухом;

в) старінням населення.

12.На якій стадії демографічного переходу за Е. Россетом можлива депопуляція?

а) перша;

б) друга;

в) третя;

г) четверта;

д) п’ята.

13.Скільки демографічних революцій пережило людство в процесі еволюції демографічних відносин?

а) 5;

б) 2;

в) 1.

14.Закону повільної зміни поколінь відповідає:

а) традиційний тип відтворення населення;

б) сучасний тип відтворення населення;

г) все сказане правильне.

15. Яка якісна стадія характерна для першої фази демографічної революції?

а) Переворот у смертності.;

б) Переворот у народжуваності;

в) Правильною є відповідь а) і б).

16.Процес збільшення частки літніх і старих людей у загальній чисельності населення має назву:

а) деградація;

б) старішання;

в) регрес;

г) депопуляція.

17.Старішання „згори” є результатом

а) зниження смертності в похилому віці за відносно повільного зростання кількості дітей;

б) поступового зниження кількості дітей в наслідок скорочення народжуваності;

в) зростання рівня народжуваності та середньої тривалості життя.

18.Згідно з типологією ООН населення, для якого коефіцієнт старіння становить 7 % і більше називають:

а) молодим;

б) на порозі старості;

в) старим.

19.Яка стадія демографічної динаміки характерна для України?

а) зростання;

б) стагнація;

в) депопуляція.

 

Література

1. Афанасьев И. Кем будут управлять украинские лидеры в ХХІ веке? // Персонал. - 2001. - № 2.

1.Боярский А. Л. Население мира и методы его изучения. – М.,1975.

2. Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество. – М.,1982.

3. Курило І. О. Про демоекономічну оцінку трудового потенціалу населення та деякі проблеми його відтворення в сучасних умовах // Зайнятість та ринок праці. - Вип. 7. - К., 1998.

4. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

5. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К., 1995.

6. Стешенко В. С., Рудницкий О. Демографічні перспективи України до 2026 року. - К., 1999.

 

Змістовнй модуль 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.005 с.)