ТОП 10:

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівцяПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ

«ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ»

 

Умань – 2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ

«ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ»

 

 

для студентів-економістів

усіх форм навчання

Затверджено на засідання кафедри

економічної теорії

Протокол №1 від 28.08 2012 р.

 

Умань – 2013


Укладач:

Фицик Л. А., к. і .н., доц. кафедри економічної теорії Уманського національного університету садівництва

 

Відповідальна за випуск завідувач кафедри економічної теорії В. С. Костюк, канд. екон. наук, зав. кафедри економічної теорії Уманського національного університету садівництва

Рецензент:

Бечко П. К., к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії (протокол № 1 від 28.08.2012 р.

 

Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією факультету економіки і підприємництва, протокол № 1 від 04.09.2012 р.

 


ПЕРЕДМОВА

 

Демографія – наука про закономірності відтворення населення в суспільно-історичній зумовленості цього процесу. Відтворення генерацій людей завжди детерміноване практикою суспільного розвитку, тому демографія, використовуючи весь доступний сьогодні арсенал методологічних і методичних засобів, вивчає відтворювальний процес у рамках системи «людина-суспільство».

Зміст і структура курсу «Основи демографії» відображає теоретичний і практичний досвід, нагромаджений під час комплексного дослідження народонаселення багатьма суспільними й гуманітарними науками. У ньому розглядаються загальні питання теорії та історії демографії, методологічні принципи й методи вивчення демографічний процесів, відтворення населення й конкретні демографічні процеси.

У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти методикою і методологією демографічного аналізу, навчитися використовувати сучасні методи наукового дослідження в процесі вивчення демографічних процесів,

Метоювивчення курсу єсприяння здобуттю студентами знань про закономірності відтворення населення у суспільно-економічній зумовленості цього процесу, розкриття шляхів використання отриманих знань для вирішення проблем суспільного розвитку.

Мета викладача– відобразити сучасний стан наукових знань про демографію, виявити перспективні напрями їх розвитку, спираючись не тільки на предметний, скільки на проблемний підхід до вивчення відтворення й розвитку народонаселення, навчити працювати студентів з науковою та науково-популярною літературою для аналізу демографічної і статистичної інформації.

 

Головними завданнями курсу є:

· розуміння студентами демографії як системи знань низки суспільних і природничих наук;

· розуміння завдань демографічної науки у загальній суспільній системі;

· оволодіння основними поняттями і термінами соціальної демографії;

· знання загальних принципів та технології досліджень у галузі демографії.

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Основи демографії», основні поняття, принципи та методи демографії, джерела вивчення народонаселення, головні принципи формування різних типів відтворення населення, специфічні риси демографічного відтворення в окремих країнах, методологічні засади та методи демографічного аналізу, кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів, загальні тенденції розвитку населення, рушійні сили цього процесу,

Крім того, студент повинен знати сутність таких навчальних елементів: предмет і методи дослідження демографії, джерела даних про населення і демографічні процеси, чисельність населення та його склад, смертність і тривалість життя, народжуваність і репродуктивна поведінка, шлюбність і розлучуваність, відтворення населення, математичні моделі населення, міграції населення, демографічне прогнозування, демографічна політика.

Підготовлений фахівець повинен уміти:

· володіти методами збору, оцінювання та аналізу інформації про демографічні процеси;

· аналізувати процеси міграції населення;

· вивчати демографічну поведінку та спосіб життя населення;

· оцінювати динаміку народжуваності і репродуктивної поведінки;

· аналізувати смертність і тривалість життя в Україні;

· проводити пошук інформації, що стосується демографічних аспектів розвитку держави,

· давати характеристику демографічним проблемам та пропонувати шляхи їх вирішення, обґрунтовувати власну думку.

· визначати проблеми розвитку й відтворення народонаселення;

· аналізувати статистичну інформацію про демографічні процеси й структури, їх регіональні відмінності;

Курс «Основи демографії» студенти вивчають в наступному порядку:

- прослуховування лекцій;

- самостійна робота по вивченню предмета та підготовка до семінарських занять;

- семінарські заняття;

- написання рефератів з обраної теми з доповіддю в групі;

- написання модульних контрольних робіт;

- підготовка творчого завдання:

- здача заліку.

Як підсумок роботи на семінарських заняттях студенти повинні отримати оцінку роботи в аудиторії (від 0 до 70 балів). Модульні, контрольні, практичні роботи, творчі завдання оцінюються від 0 до 10 балів кожна.

У методичних матеріалах до кожної з тем пропонуються тести, запитання для самостійного вивчення, тематитика рефератів, рекомендована література.

Формами самостійної роботи студентів є:

· опрацювання лекційного матеріалу;

· самостійне вивчення тем курсу і окремих питань на основі навчальної літератури, монографій, наукових статей, законодавчих та нормативних актів;

· підготовка до семінарських занять та письмових контрольних робіт;

· підготовка рефератів та наукових доповідей на студентські наукові конференції;

· підготовка до диспутів;

· підготовка до заліку.

 

Форми контролю самостійної роботи студентів:

· опитування на семінарських заняттях, індивідуальних консультаціях та співбесідах;

· підготовка практичних завдань тарозв’язання задач;

· проведення контрольних та навчальних тестів;

· проведення письмових контрольних робіт;

· виступи з реферативними повідомленнями та їх оцінка;

· проведення колоквіумів та брифінгів;

· поточна атестація успішності.

 

Змістовий модуль 1

Питання для співбесіди

 

1. Демографія як галузь знань про населення.

1. Теоретичні аспекти вивчення народонаселення.

2. Історія розвитку демографічної науки.

3. Цілі, задачі, методи демографи.

4. Об'єкт та предмет демографії як науки.

5. Зв'язок демографії з іншими науками.

 

Тематика рефератів:

1. Система знань про населення та її структура.

2.Народонаселення – центральна категорія системи знань про народонаселення.

3. Теоретичні засади демографічної політики.

 

Контрольні запитання і завдання

 

І .Хто перший поставив питання про відтворення населення як предмет демографії"?

2. Кому належить авторство терміна "демографія"? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки ?

3. Методи інших наук, що використовують в демографічних дослідженнях.

4. В чому полягають основні відмінності вузького і широкого значення демографії як науки?

5 .В чому полягає відмінність між демографією і наукою про населення?

6. Який критерій відмінностей демографічних і недемографічних структур населення? Які структури єдемографічними?

7. Які основні напрямки взаємодії демографії з іншими науками?

8. Найвідоміші вчені, що внесли найбільший вклад в становлення та розвиток демографії як науки.

Питання для самостійного опрацювання

1.Як здійснюються прикладні демографічні дослідження?

2.Головні поняття та категорії демографії.

3.У чому суть соціально-демографічного прогнозування?

4.Назвіть науки й наукові напрями, які вивчають народонаселення, їх завдання й предметні царини.

 

Практичні завдання

 

Завдання 1.

 

В словник демографічних термінів виписати наступні категорії, поняття: Народонаселення (населення), рух населення, природний рух населення, міграційний рух населення, соціальний рух населення, відтворення населення, демографія, об'єкт демографії, предмет демографії, демографічна подія, демографічний процес, демографічна ситуація, демографічний вибух, демографічна криза, демографічна революція.

 

Завдання 2.

Підготувати додаткову інформацію «Роль Організації Об'єднаних Націй у вирішені демографічних проблем світу».

 

Тести:

1.Поняття “загальна теорія народонаселення” означає:

а) окрему науку;

б) систему наукових знань;

в) теоретичні положення демографії;

г) закони розвитку населення.

2.Соціальний рух (соціальна мобільність) означає перехід індивіда:

а) з однієї соціальної групи до іншої;

б) з однієї професійної групи до іншої;

в) з однієї вікової групи до іншої.

3.Поняття “відтворення населення” означає:

а) сукупність усіх видів руху населення;

б) перевищення народжуваності над смертністю;

в) демографічне явище;

г) усе правильно.

4.Якість населення характеризують:

а) рівнем народжуваності;

б) освітнім рівнем;

в) міграційним рухом;

г) етнічною належністю.

5.Сукупність населення, яке формувалося на певній території протягом століть, називають:

а) аборигени;

б) автохтонне населення;

в) корінне населення;

г) усе правильно.

6.Природний рух населення - це:

а) сукупність народжень і смертей, які змінюють чисельність населення;

б) народження, смерті, шлюби, розлучення;

в) рух, що регулюють ззовні.

7.Систему наукових знань, яка дає цілісне уявлення про народонаселення, називають:

а) теоретичною демографією;

б) системою демографічних наук;

в) загальною теорією народонаселення;

г) демографією.

8.Які різновиди руху населення розрізняють в демографії:

а) природний, механічний та соціальний;

б) відтворювальний та просторовий;

в) все вказане є правильним.

9. Де і коли було засновано перший у світі науковий Інститут демографії?

а) в Україні в 1919 р.

б) в Японії в 1939 р.

в) в Римі в 1957 р.

10.Демографічний процес - це

а) значна зміна в чисельності й структурі населення або в демографічних процесах, яка справляє істотний вплив на характер зміни одних генерацій людей іншими;

б) послідовність однойменних подій у житті людей, яка має значення для зміни їх генерацій.

в) подія, яка відбувається з окремою людиною і яка має значення для зміни генерацій людей, зміни чисельності й структури населення, подружніх пар і сімей.

11. Назвіть вид руху населення, що пов’язаний зі зміною місця проживання індивідів:

а) природний;

б) соціальний;

в) механічний.

12.Реальну генерацію утворюють люди, що є

а) ровесниками;

б) сучасниками різного віку.

13.Система взаємопов’язаних дій або вчинків, спрямованих на зміну або збереження демографічного стану суб’єкта це:

а) демографічна установка;

б) демографічна поведінка;

в) демографічна мотивація.

14.Стан демографічних процесів, складу й розміщення населення в якийсь певний час визначається як:

а) демографічна явище;

б) демографічна ситуація;

в) демографічна криза.

15.Родоначальником науки “Демографія” вважають:

а) англійського статистика та демографа Дж. Граунта;

б) французького демографа А. Ландрі;

в) німецького демографа В. Лексиса;

г) англійського вченого К. Морріса.

 

Література

1. Боярский А. Я., Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. - М., 1980.

2. Демография: учебное пособие / Под ред. проф. В . Г. Глушковой. - М., 2004. - 304 с.

3. К. 1. Муромцева. Демографія: Навчальний посібник.- Київ.: Кондор, 2009.- 300 с.

З. Медков В. М. Основи демографии: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 2003. - 448 с,

4. Стеценко С. Г. Демографічна статистика: Підручник. -К., 2005. - 415 с.

5. Народонаселение. Энциклопедический словарь. - М, 1994. - С. 22-23.

Література

1.Багалей Д. И., Миллер Д. Б. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1805) : в 2-х томах. – Харьков, 1905-1912.

2. Перковский А. Л. Дореволюционная демография на Украине // Серия «Народонаселение». Вып.32. Прошлое и настоящее демографии. – М., 1970. – С.23-32.

3. Перковский А. Л. Развитие демографии как науки // Становление и развитие советской экономической науки на Украине (1917-1937 гг.). – К., 1983. – С.245-259.

4. Перковский А. Л. Формирование демографической мысли на Украине в XVIII в. // Проблемы исторической демографи в СССР : Сборник научных трудов. – К., 1980. – С.34-40.

5. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К.: Артек, 1996.

Література

1.Борисов В. А. Демография. – М.,2002.

2. Буржуа-Пиша Ж. Стабильное, полустабильное населениеи потенциал роста / Демографические модели. - М.,1977.

3.Брут С. И. Население мира: Энциклопедический справочник. – М.,1981.

1. Бутов В. И. Демография. - Ростов н/Д, 2003.

4. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. - М.,1989.

5. Венецкий И. Г. Математические методы в демографии. - М., 1971.

6. Демографічний довідник. – К., 2002.

7. Демография. Современное состояние и перспективы развития / Под ред. Д. И. Валентея. - М., 1997.

8. Дорошенко Л. С. Демографія. - К., 2005.

9. Медков В. М. Демография. - Ростов н/Д, 2002.

10. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

11. Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: Артек, 1996.

 

Тема 4. Джерела інформації про населення та демографічні процеси

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.

2.Форми обліку населення.

2.1. Пробні переписи населення.

2.2. Обстеження населення та їх класифікація.

2.3. Поточний облік природного руху населення.

2.4. Поточний облік міграції.

2.5. Реєстри населення, їх можливості, переваги і недоліки.

3.Переписи населення в сучасному світі.

3.1. Основні принципи проведення перепису населення.

3.2. Організація перепису.

3.3. Програма перепису.

 

Теми рефератів

 

1. Переписи населення України.

2. Соціально-демографічне обстеження населення.

3. Поточний облік демографічних подій.

3. Етапи становлення та розвитку переписів населення.

 

Контрольні запитання і завдання

1. Роль інформації про населення.

2. Класифікація демографічної інформації.

3. Переписи населення, їхні цілі й основні принципи проведення.

4. Перший Всеукраїнський перепис населення 5 грудня 2001 року та його значення.

5. З якою метою складаються реєстри населення?

6. Для чого проводяться вибіркові обстеження населення?

7. Яка мета анамнестичних обстежень? Приведіть їх приклади.

Запитання для самостійного опрацюваня

1. Поточний статистичний облік природного руху населення.

2. Обліки населення в країнах стародавнього світу.

3. Методологія та організація переписів населення.

4. Поточний облік демографічних подій як джерело інформації про населення.

5. Категорії населення, їх врахування під час проведення переписів.


Тести

 

1.Наявне населення - це сукупність людей, які:

а) проживають на певній території;

б) перебувають на певній території на момент перепису;

в) тимчасово перебувають на певній території;

г) постійно проживають на певній території або перебувають

тут тимчасово.

2.За мірою охоплення виокремлюють такі види демографіч-

ної інформації:

а) про населення світу;

б) про чисельність і склад населення на певну дату;

в) інформація про населення міст і селищ;

г) ретроспективні.

3.За повнотою і вірогідністю джерела демографічної інфор-

мації поділяють на:

а) первинні;

б) вторинні;

в) поточні;

г) спеціальні.

4.Перший перепис населення було здійснено:

а) в 1790 р. у США;

б) в 1870 р. у Франції;

в) в 1801 р. у Великій Британії;

г) в 1805 р. у Данії та Норвегії.

5.Перший Всесоюзний перепис населення було здійснено:

а) 17 грудня 1926 р.;

б) у березні 1923 р.;

в) 17 січня 1939 р.;

г) 28 серпня 1920 р.

6.Всеукраїнський перепис населення було проведено станом на:

а) 1 січня 2001 р.;

б) 5 грудня 2001 р.;

в) 10 липня 2000 р.;

г) 5 грудня 2000 р.

7. Проведення пробних переписів – це:

а) перевірка головного перепису;

б) підготовка до головного перепису;

в) підсумок головного перепису;

г) заміна головного перепису.

8. Анамнестичне обстеження відносять до форми обліку демографічної інформації – це:

а) пробний перепис населення;

б) разове обстеження для отримання даних;

в) одномоментні обстеження населення для встановлення інтенсивної динаміки та перебігу демографічних проблем;

г) поіменний і регулярно поновлюваний облік мешканців, що використовується для реєстру населення.

9.Хто має право заповнювати переписні листи при проведенні перепису населення?

а) люди з Комітету охорони здоров’я;

б) обліковці;

в) Верховна Рада;

г) всі, хто побажає.

10.Коли відбувся Перший Всезагальний перепис населення Росії?

а) 1937;

б) 1939;

в) 1897;

г) 1905.

Література

1. Боярский А. Я. Переписи населения в капиталистических странах. - М.,1938.

2. Брук С. И. Население мира. Этнографический справочник. - М.,1981.

3. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. - М.,1989.

4. Всеукраїнський перепис населення: методологія та організація. Навч. посіб. - К., 2001.

5. Газулов А. И. Переписи населения земного шара.- М.,1970.

6. Демографический энциклопедический словарь.- М.,1985.

7. Дорошенко Л. С. Демографія. - К., 2005.

8. Медков В. М. Демография. - Ростов н/Д, 2002.

9. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

10. Національнийсклад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. - К., 2003.

11. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К., 1995.

8. Статево-віковийсклад населення України за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. - К., 2003.

 

Тести

 

1.Зростання великих міст зумовлюють:

а) міграція населення;

б) природний рух населення;

в) підвищення народжуваності;

г) віковий склад мігрантів.

2.Демографічна криза виявляється:

а) у значному погіршенні розвитку населення, яке зумовлює депопуляція;

б) в абсолютному скороченні чисельності населення;

в) у старінні населення;

г) усе неправильно.

3.Уперше поняття “демографічної революції” було введено:

а) французьким ученим А. Ландрі;

б) російським демографом А. Квашою;

в) російським демографом Д. Валентеєм;

г) американським ученим К. Беккером.

4.Основними характеристиками сучасного типу відтворення населення є:

а) висока смертність;

б) коротка середня тривалість майбутнього життя новонароджених;

в) низька смертність;

г) низька народжуваність.

5.Якість населення характеризують такими критеріями:

а) стан здоров’я;

б) рівень освіти;

в) територіальна структура;

г) шлюбність.

6.Поняття “демографічний вибух” означає:

а) швидке зростання населення світу;

б) значне збільшення народжуваності;

в) зміни якісних характеристик населення;

г) усе правильно.

7.“Індекс розвитку людського потенціалу” охоплює такі складові:

а) середня тривалість життя;

б) рівень освіти дорослого населення;

в) рівень зайнятості;

г) соціальний стан.

8.Вікова структура населення може бути таких типів:

а) регресивного;

б) функціонального;

в) стаціонарного;

г) динамічного.

9.Ким була розроблена концепція демографічного переходу?

а) А. Ландрі;

б) А. Вишневським;

в) Томпсоном;

г) В. Борисовим.

10.Назвіть особливості, що притаманні традиційному типу відтворення населення:

а) низька смертність, низький рівень народжуваності, велика середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення;

б) висока смертність, високий рівень народжуваності, коротка середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення.

11.Прискорення зростання кількості населення зумовлюється:

а) демографічним переходом;

б) демографічним вибухом;

в) старінням населення.

12.На якій стадії демографічного переходу за Е. Россетом можлива депопуляція?

а) перша;

б) друга;

в) третя;

г) четверта;

д) п’ята.

13.Скільки демографічних революцій пережило людство в процесі еволюції демографічних відносин?

а) 5;

б) 2;

в) 1.

14.Закону повільної зміни поколінь відповідає:

а) традиційний тип відтворення населення;

б) сучасний тип відтворення населення;

г) все сказане правильне.

15. Яка якісна стадія характерна для першої фази демографічної революції?

а) Переворот у смертності.;

б) Переворот у народжуваності;

в) Правильною є відповідь а) і б).

16.Процес збільшення частки літніх і старих людей у загальній чисельності населення має назву:

а) деградація;

б) старішання;

в) регрес;

г) депопуляція.

17.Старішання „згори” є результатом

а) зниження смертності в похилому віці за відносно повільного зростання кількості дітей;

б) поступового зниження кількості дітей в наслідок скорочення народжуваності;

в) зростання рівня народжуваності та середньої тривалості життя.

18.Згідно з типологією ООН населення, для якого коефіцієнт старіння становить 7 % і більше називають:

а) молодим;

б) на порозі старості;

в) старим.

19.Яка стадія демографічної динаміки характерна для України?

а) зростання;

б) стагнація;

в) депопуляція.

 

Література

1. Афанасьев И. Кем будут управлять украинские лидеры в ХХІ веке? // Персонал. - 2001. - № 2.

1.Боярский А. Л. Население мира и методы его изучения. – М.,1975.

2. Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество. – М.,1982.

3. Курило І. О. Про демоекономічну оцінку трудового потенціалу населення та деякі проблеми його відтворення в сучасних умовах // Зайнятість та ринок праці. - Вип. 7. - К., 1998.

4. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

5. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К., 1995.

6. Стешенко В. С., Рудницкий О. Демографічні перспективи України до 2026 року. - К., 1999.

 

Змістовнй модуль 2

Тести

1. Коефіцієнт народжуваності - це:

а) чисельність народжених за рік;

б) різниця між кількістю народжених за поточний та попередній роки;

в) чисельність народжених за рік у розрахунку на 1000 жителів;

г) відношення кількості народжених за рік до чисельності населення у країні (місті, області, районі тощо).

2 .Кількісне мірило заміщення материнської генерації дочірньою, що показує кількість дівчат, які народжені жінкою за весь період і які дожили до того віку, в якому була жінка під час народження кожної з цих дівчат - це

а) режим відтворення;

б) брутто-коефіцієнт;

в) нетто-коефіцієнт;

г) кумулятивний коефіцієнт народжуваності.

3 .Коефіцієнт демографічного навантаження показує:

а) яку кількість дітей та осіб старшого віку „утримує” кожна тисяча покоління батьків;

б) яка кількість осіб досягла та перетнула поріг старості у загальній чисельності населення;

в) яке кількісне співвідношення осіб жіночої і чоловічої статі в розрахунку на 1000 осіб.

4. Що являє собою біологічну здатність жінки, чоловіка або шлюбної пари до зачаття і народження живих дітей?

а) народжуваність.

б) репродуктивна поведінка.

в) плідність.

г) відтворення.

 

5. Найважливіший демографічний чинник народжуваності, формування сімей та зміни сімейної структури населення це:

а) розлучуваність;

б) шлюбність;

в) овдовіння;

г) плідність.

6. Обов’язкова умова репродуктивної поведінки – це:

а) безпліддя;

б) біологічне та фізіологічне здоров’я;

в) плідність;

г) наявність репродуктивних установок.

7. Який віковий інтервал вважається репродуктивним для жінок?

а) 16-40 років:

б) 15-49 років;

в) 21-50 років;

г) 21-60 років;

д) 25-45 років.

8. Системи дій та відносин, які опосередковують народження або відмову від народження дитини у шлюбі або поза шлюбом називається:

а) репродуктивною мотивацією;

б) статевим дозріванням;

в) репродуктивною поведінкою;

г) статевою поведінкою.

9.Що означає буква „N” у формулі розрахунку спеціального коефіцієнта народжуваності F= ?

а) абсолютне число народжених;

б) середня кількість народжених дітей;

в) загальна чисельність населення;

г) загальний коефіцієнт народжуваності.

Література

1.Антонов А.И. , Медков В. М. Социология рождаемости. - М., 1980.

2. Борисов Л. А. Перспективы рождаемости. - М.,1976.

3.Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: Артек, 1996.

Теми рефератів

1 . Смертність і тривалість життя населення України.

2. Смертність населення України: проблеми і перспективи.

3. Смертність, демографічне поняття, показники.

Контрольні запитання

1. Що таке смертність як демографічна категорія?

2. Які існують причини смертності?

3. У яких показниках вимірюється смертність?

4. Якою є динаміка смертності у світі та в Україні?

 


Запитання для самостійного опрацювання:

1.Перехід від традиційного до сучасного типу смертності.

2. Визначення життєвого потенціалу покоління.

3. Джерела вивчення смертності.

4. Проблема малюкової смертності в Україні.

5.Тривалість життя.

6. Вимірювання смертності : загальні, вікові, стандартизовані коефіцієнти смертності.

7. Таблиці смертності та середньої тривалості життя.

Тести

1.Чи залежить величина загального коефіцієнта смертності від статево-вікового складу населення?

а) Так.

б) Ні.

2.Які з перерахованих пунктів є факторами рівня смертності?

а) рівень життя населення;

б) ефективність охорони здоров’я;

в) санітарна культура;

г) якість довкілля;

д) всі перераховані;

е) жодної вірної відповіді.

3.Відношення числа народжених до числа померлих за певний період часу називають:

а) індексом життєвості;

б) коефіцієнтом Покровського;

в) природним рухом населення;

г) індексом виживання.

4.Збільшення дитячої смертності - це:

а) демографічна подія;

б) демографічний стан;

в) демографічний процес;

г) демографічне явище.

Література:

1. Демографический энциклопедический словарь.- М.,1985.

2. Дорошенко Л. С. Демографія. - К., 2005.

3. Либанова Э.М. Продолжительность жизни населения. – К.,1991.

4. Медков В. М. Демография. - Ростов н /Д, 2002.

5. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

6. Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: Артек, 1996.

7. Прибиткова І. М. Час жити і час помирати // філософська і соціологічна думка. – 1989. - №12.

Заняття 8. ШЛЮБ І СІМ’Я

Теми рефератів

1. Сімейна структура населення.

2. Демографічний аналіз шлюбності і розлучень.

3. Сучасні тенденції демографічного розвитку сім’ї.

4. Динаміка шлюбності в Україні.

5. Сім’я як найважливіша соціальна інституція відтворення населення.

6. Сучасна сім’я та її проблеми.

7. Сімейний склад населення за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

5. Сучасні тенденції розвитку сімей у розвинених країнах.

 

Контрольні запитання і завдання

1.Сім’я та її життєвий цикл.

2.Поняття шлюбу, шлюбності, шлюбної поведінки, шлюбного стану.

3. Функції сім’ї.

4. Типи сімей.

5. Сімейний склад населення.

6. Склад сім’ї.

7. Процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.

 

Завдання для самостійного опрацювання

1.Шлюбна поведінка, зміни в шлюбній поведінці.

2. Шлюбність як процес створення шлюбних (подружніх) пар населення.

3. Шлюбний ринок.

4. Овдовіння, розлучення.

5. Сучасне шлюбно-сімейне законодавство.

Тести

 

1.Сімейний склад населення - це:

а) сімейна структура;

б) розподіл населення за чисельністю, складом і типами сімей;

в) розподіл членів сім’ї за соціально-економічними ознаками;

г) усе вірно.

2.Загальний коефіцієнт шлюбності означає:

а) відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення в цей період;

б) число шлюбів, зареєстрованих у цей період;

в) число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розрахунку на 1000 жителів;

г) співвідношення числа зареєстрованих шлюбів за два суміжних періоди (роки).

3.Предметом вивчення сім’ї демографією є:

а) шлюбність;

б) розвиток сім’ї;

в) міжособистісні стосунки в сім’ї;

г) проблеми виховання та становище дитини в сім’ї.

4.Термін “планування сім’ї” означає:

а) діяльність державних і недержавних організацій щодо створення сприятливих умов для реалізації відповідального батьківства;

б) прийняття подружжям добровільних рішень щодо кількості дітей у сім’ї;

в) регулювання структури населення;

г) усе вірно.

5.Сімейний склад населення визначають розподілом людей

за:

а) величиною та типами сімей;

б) демографічними ознаками;

в) соціально-економічними ознаками;

г) усе неправильно.

6.Репродуктивна поведінка індивіда - це система дій щодо народження дитини:

а) так;

б) ні.

7.Демографія досліджує такі функції сім’ї:

а) рекреативну;

б) репродуктивну;

в) виховну;

г) господарсько-економічну.

8.Сім’ї поділяють на такі типи:

а) повні та неповні;

б) прості та складні;

в) нуклеарні;

г) усе правильно.

9.Шлюбна поведінка - це поведінка людей у зв’язку з:

а) укладанням шлюбу;

б) народженням дитини;

в) припиненням шлюбу;

г) усе правильно.

10.Поняття “шлюб” і “сім’я” тотожні:

а) так;

б) ні.

11. Мала група людей, пов’язаних між собою спільним проживанням, кровною спорідненістю та свояцтвом, а також спільним бюджетом в демографічній статистиці визначається як:

а) хатнє господарство;

б) сім’я;

в) когорта.

12. Сім’я, яка складена з однієї подружньої пари з дітьми або без них в демографії визначається як:

а) неповна;

б) повна;

в) складна;

г) нуклеарна.

13.Яка форма шлюбних союзів є найпоширенішою у суспільстві?

а) Полігінія.

б) Моногамія.

в) Полігамія.

14. Полігінія – це:

а) форма групового шлюбу, за якої чоловік перебуває водночас у кількох шлюбних союзах з різними жінками;

б) форма групового шлюбу, за якої жінка може перебувати водночас у кількох шлюбних союзах з різними чоловіками.

в) повторні шлюби чоловіків і жінок після розлучення.

15.За умов малодітності народження дітей пов’язане передусім:

а) з соціальними мотивами;

б) з психологічними мотивами;

в) з економічними мотивами.

16.Дайте визначення терміну „шлюбне коло”?

а) шлюб між одним чоловіком і декількома жінками;

б) сукупність можливих шлюбних партнерів;

в) серійна моногамія;

г) шлюбні союзи, які не оформлені відповідно до закону;

д) шлюб однієї жінки з кільком чоловіками.

17.Різновидом якого типу шлюбності є консесуальні шлюби?

а) архетипу.

б) брадиційного.

в) сучасного.

18.Що таке нуклеаризація?

а) розпад сімей в результаті смерті одного з членів подружжя;

б) створення нової простої сім’ї;

в) процес збільшення кількості простих сімей;

г) міграція дорослих подружніх дітей з батьківських сімей;

19.Коефіцієнт шлюбності означає:

а) відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення за цей період;

б) число шлюбів, зареєстрованих за певний період;

в) число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розрахунку на 1000 жителів;

г) співвідношення зареєстрованих шлюбів за два суміжних періоди (роки).

Література

1.Антонов А. И., Медков В. М., Нетрусов М. А. Демография семьи – проблемы моделирования семейного цикла жизни // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. – 1997. - №2.

2. Антонов А. И., Борисов В. А. Кризис семьи и пути его преодоления. - М., 1990.

3. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. - М.,1989.

4. Зверева Н. В. Экономический подход в исследовании семьи в современных условиях // Вест. Моск. ун-та. -Сер. 6. - Экономика. - 1994. - № 6.

5. Медков В. М. Демография. Для студентов вузов. - Ростов н/Д, 2002.

6. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

7. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К., 1995.

8.Развод: демографический аспект: Сборник статей / Под ред. А. Г. Волкова, Л. Е. Дареко. – М., 1979.

9. Рябов І. Сім’я та відтворення населення в Україні // Економіка України. - 1998. - № 4.

10. Семья на пороге третьего тысячелетия. – М., 1995.- 124с.

11. Синельников А. Б. Краткий демографический словарь. – М., 1996.

Задача 1.

В області середньорічна чисельність населення становить 347286 осіб. За рік прибуло 2023 осіб, вибуло – 2188 осіб.

Визначити сальдо міграції, валову міграцію, коефіцієнти ін-

тенсивності міграції.

Задача 2.

З однієї області в інші виїхало 11758 осіб, з інших областей прибуло 9622 особи.

Визначити коефіцієнт ефективності міжрайонного обміну для області.

Запитання для самостійного опрацювання:

1. Міграційні когорти та міграційні потоки.

2. Диференційна міграція.

3. Вимірювання міграцій населення.

5. Особливості внутрішньої міграції в Україні.

6. Еміграція та імміграція.

7. Особливості міграційних процесів за кордоном.

8. Міграції населення в розвинених країнах.

9. Міграції населення в країнах, що розвиваються.

10. Міграції населення України в різні періоди соціально-економічного розвитку.

11. Роль імміграції в стабілізації демографічної ситуації.

12. Соціальні та економічні наслідки міграції в країнах-екс-

портерах та країнах-імпортерах робочої сили.

 

Тести

1.Коефіцієнт імміграції - це:

а) чисельність іммігрантів, які прибули в країну за певний період;

б) відношення числа іммігрантів, які прибули в країну, до середньої чисельності населення цієї країни за певний період (рік);

в) співвідношення чисельності іммігрантів, які прибули в країну, за два суміжних періоди (роки);

г) відношення числа іммігрантів, які прибули в країну в звітному періоді, до числа емігрантів, які вибули з цієї країни за той самий період часу.

2.За формою міграційний рух може бути:

а) організованим;

б) епізодичним;

в) етнічним;

г) внутрішнім.

3.Епізодичні міграції порівняно з іншими видами є:

а) визначальними;

б) рівнозначними;

в) несуттєвими;

г) усе неправильно.

4.Одним з перших дослідників міграційних процесів є:

а) англійський учений Є. Г. Равенштейн;

б) французький демограф А. Ландрі;

в) російський демограф Д. Валентей;

г) німецький демограф В. ЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.114 с.)