ТОП 10:

Семінарське заняття ( 4 год.)1.Смертність у демографічному вимірі.

2. Причини смертності.

3.Вимірювання смертності.

4. Динаміка смертності в Україні.

Теми рефератів

1 . Смертність і тривалість життя населення України.

2. Смертність населення України: проблеми і перспективи.

3. Смертність, демографічне поняття, показники.

Контрольні запитання

1. Що таке смертність як демографічна категорія?

2. Які існують причини смертності?

3. У яких показниках вимірюється смертність?

4. Якою є динаміка смертності у світі та в Україні?

 


Запитання для самостійного опрацювання:

1.Перехід від традиційного до сучасного типу смертності.

2. Визначення життєвого потенціалу покоління.

3. Джерела вивчення смертності.

4. Проблема малюкової смертності в Україні.

5.Тривалість життя.

6. Вимірювання смертності : загальні, вікові, стандартизовані коефіцієнти смертності.

7. Таблиці смертності та середньої тривалості життя.

Тести

1.Чи залежить величина загального коефіцієнта смертності від статево-вікового складу населення?

а) Так.

б) Ні.

2.Які з перерахованих пунктів є факторами рівня смертності?

а) рівень життя населення;

б) ефективність охорони здоров’я;

в) санітарна культура;

г) якість довкілля;

д) всі перераховані;

е) жодної вірної відповіді.

3.Відношення числа народжених до числа померлих за певний період часу називають:

а) індексом життєвості;

б) коефіцієнтом Покровського;

в) природним рухом населення;

г) індексом виживання.

4.Збільшення дитячої смертності - це:

а) демографічна подія;

б) демографічний стан;

в) демографічний процес;

г) демографічне явище.

Література:

1. Демографический энциклопедический словарь.- М.,1985.

2. Дорошенко Л. С. Демографія. - К., 2005.

3. Либанова Э.М. Продолжительность жизни населения. – К.,1991.

4. Медков В. М. Демография. - Ростов н /Д, 2002.

5. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

6. Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: Артек, 1996.

7. Прибиткова І. М. Час жити і час помирати // філософська і соціологічна думка. – 1989. - №12.

Заняття 8. ШЛЮБ І СІМ’Я

Семінарське заняття (4 год.)

1. Шлюб та сім’я у демографічному аспекті.

2. Шлюбна та статева поведінка, зміни у шлюбній поведінці в процесі переходу до сучасного типу відтворення населення.

3. Сім’я та її життєвий цикл.

4. Головні процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.

5. Динаміка шлюбів в Україні.

6. Сімейна політика.

Теми рефератів

1. Сімейна структура населення.

2. Демографічний аналіз шлюбності і розлучень.

3. Сучасні тенденції демографічного розвитку сім’ї.

4. Динаміка шлюбності в Україні.

5. Сім’я як найважливіша соціальна інституція відтворення населення.

6. Сучасна сім’я та її проблеми.

7. Сімейний склад населення за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

5. Сучасні тенденції розвитку сімей у розвинених країнах.

 

Контрольні запитання і завдання

1.Сім’я та її життєвий цикл.

2.Поняття шлюбу, шлюбності, шлюбної поведінки, шлюбного стану.

3. Функції сім’ї.

4. Типи сімей.

5. Сімейний склад населення.

6. Склад сім’ї.

7. Процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.

 

Завдання для самостійного опрацювання

1.Шлюбна поведінка, зміни в шлюбній поведінці.

2. Шлюбність як процес створення шлюбних (подружніх) пар населення.

3. Шлюбний ринок.

4. Овдовіння, розлучення.

5. Сучасне шлюбно-сімейне законодавство.

Тести

 

1.Сімейний склад населення - це:

а) сімейна структура;

б) розподіл населення за чисельністю, складом і типами сімей;

в) розподіл членів сім’ї за соціально-економічними ознаками;

г) усе вірно.

2.Загальний коефіцієнт шлюбності означає:

а) відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення в цей період;

б) число шлюбів, зареєстрованих у цей період;

в) число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розрахунку на 1000 жителів;

г) співвідношення числа зареєстрованих шлюбів за два суміжних періоди (роки).

3.Предметом вивчення сім’ї демографією є:

а) шлюбність;

б) розвиток сім’ї;

в) міжособистісні стосунки в сім’ї;

г) проблеми виховання та становище дитини в сім’ї.

4.Термін “планування сім’ї” означає:

а) діяльність державних і недержавних організацій щодо створення сприятливих умов для реалізації відповідального батьківства;

б) прийняття подружжям добровільних рішень щодо кількості дітей у сім’ї;

в) регулювання структури населення;

г) усе вірно.

5.Сімейний склад населення визначають розподілом людей

за:

а) величиною та типами сімей;

б) демографічними ознаками;

в) соціально-економічними ознаками;

г) усе неправильно.

6.Репродуктивна поведінка індивіда - це система дій щодо народження дитини:

а) так;

б) ні.

7.Демографія досліджує такі функції сім’ї:

а) рекреативну;

б) репродуктивну;

в) виховну;

г) господарсько-економічну.

8.Сім’ї поділяють на такі типи:

а) повні та неповні;

б) прості та складні;

в) нуклеарні;

г) усе правильно.

9.Шлюбна поведінка - це поведінка людей у зв’язку з:

а) укладанням шлюбу;

б) народженням дитини;

в) припиненням шлюбу;

г) усе правильно.

10.Поняття “шлюб” і “сім’я” тотожні:

а) так;

б) ні.

11. Мала група людей, пов’язаних між собою спільним проживанням, кровною спорідненістю та свояцтвом, а також спільним бюджетом в демографічній статистиці визначається як:

а) хатнє господарство;

б) сім’я;

в) когорта.

12. Сім’я, яка складена з однієї подружньої пари з дітьми або без них в демографії визначається як:

а) неповна;

б) повна;

в) складна;

г) нуклеарна.

13.Яка форма шлюбних союзів є найпоширенішою у суспільстві?

а) Полігінія.

б) Моногамія.

в) Полігамія.

14. Полігінія – це:

а) форма групового шлюбу, за якої чоловік перебуває водночас у кількох шлюбних союзах з різними жінками;

б) форма групового шлюбу, за якої жінка може перебувати водночас у кількох шлюбних союзах з різними чоловіками.

в) повторні шлюби чоловіків і жінок після розлучення.

15.За умов малодітності народження дітей пов’язане передусім:

а) з соціальними мотивами;

б) з психологічними мотивами;

в) з економічними мотивами.

16.Дайте визначення терміну „шлюбне коло”?

а) шлюб між одним чоловіком і декількома жінками;

б) сукупність можливих шлюбних партнерів;

в) серійна моногамія;

г) шлюбні союзи, які не оформлені відповідно до закону;

д) шлюб однієї жінки з кільком чоловіками.

17.Різновидом якого типу шлюбності є консесуальні шлюби?

а) архетипу.

б) брадиційного.

в) сучасного.

18.Що таке нуклеаризація?

а) розпад сімей в результаті смерті одного з членів подружжя;

б) створення нової простої сім’ї;

в) процес збільшення кількості простих сімей;

г) міграція дорослих подружніх дітей з батьківських сімей;

19.Коефіцієнт шлюбності означає:

а) відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення за цей період;

б) число шлюбів, зареєстрованих за певний період;

в) число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розрахунку на 1000 жителів;

г) співвідношення зареєстрованих шлюбів за два суміжних періоди (роки).

Література

1.Антонов А. И., Медков В. М., Нетрусов М. А. Демография семьи – проблемы моделирования семейного цикла жизни // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. – 1997. - №2.

2. Антонов А. И., Борисов В. А. Кризис семьи и пути его преодоления. - М., 1990.

3. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. - М.,1989.

4. Зверева Н. В. Экономический подход в исследовании семьи в современных условиях // Вест. Моск. ун-та. -Сер. 6. - Экономика. - 1994. - № 6.

5. Медков В. М. Демография. Для студентов вузов. - Ростов н/Д, 2002.

6. Народонаселение: Энцикл. слов. - М., 1994.

7. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К., 1995.

8.Развод: демографический аспект: Сборник статей / Под ред. А. Г. Волкова, Л. Е. Дареко. – М., 1979.

9. Рябов І. Сім’я та відтворення населення в Україні // Економіка України. - 1998. - № 4.

10. Семья на пороге третьего тысячелетия. – М., 1995.- 124с.

11. Синельников А. Б. Краткий демографический словарь. – М., 1996.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.012 с.)