ТОП 10:

Форма підсумкового контролю – залік
Змістовий модуль 1

Теорія та історія демографії

Заняття 1. Теоретичні основи демографії

Семінарське заняття (2 год.)

1. Демографія – центральна частина системи знань про народонаселення.

2. Структура системи демографічних наук.

3. Різновиди руху населення.

4. Методи та мова демографії.

5. Місце демографії в системі наук.

 

Питання для співбесіди

 

1. Демографія як галузь знань про населення.

1. Теоретичні аспекти вивчення народонаселення.

2. Історія розвитку демографічної науки.

3. Цілі, задачі, методи демографи.

4. Об'єкт та предмет демографії як науки.

5. Зв'язок демографії з іншими науками.

 

Тематика рефератів:

1. Система знань про населення та її структура.

2.Народонаселення – центральна категорія системи знань про народонаселення.

3. Теоретичні засади демографічної політики.

 

Контрольні запитання і завдання

 

І .Хто перший поставив питання про відтворення населення як предмет демографії"?

2. Кому належить авторство терміна "демографія"? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки ?

3. Методи інших наук, що використовують в демографічних дослідженнях.

4. В чому полягають основні відмінності вузького і широкого значення демографії як науки?

5 .В чому полягає відмінність між демографією і наукою про населення?

6. Який критерій відмінностей демографічних і недемографічних структур населення? Які структури єдемографічними?

7. Які основні напрямки взаємодії демографії з іншими науками?

8. Найвідоміші вчені, що внесли найбільший вклад в становлення та розвиток демографії як науки.

Питання для самостійного опрацювання

1.Як здійснюються прикладні демографічні дослідження?

2.Головні поняття та категорії демографії.

3.У чому суть соціально-демографічного прогнозування?

4.Назвіть науки й наукові напрями, які вивчають народонаселення, їх завдання й предметні царини.

 

Практичні завдання

 

Завдання 1.

 

В словник демографічних термінів виписати наступні категорії, поняття: Народонаселення (населення), рух населення, природний рух населення, міграційний рух населення, соціальний рух населення, відтворення населення, демографія, об'єкт демографії, предмет демографії, демографічна подія, демографічний процес, демографічна ситуація, демографічний вибух, демографічна криза, демографічна революція.

 

Завдання 2.

Підготувати додаткову інформацію «Роль Організації Об'єднаних Націй у вирішені демографічних проблем світу».

 

Тести:

1.Поняття “загальна теорія народонаселення” означає:

а) окрему науку;

б) систему наукових знань;

в) теоретичні положення демографії;

г) закони розвитку населення.

2.Соціальний рух (соціальна мобільність) означає перехід індивіда:

а) з однієї соціальної групи до іншої;

б) з однієї професійної групи до іншої;

в) з однієї вікової групи до іншої.

3.Поняття “відтворення населення” означає:

а) сукупність усіх видів руху населення;

б) перевищення народжуваності над смертністю;

в) демографічне явище;

г) усе правильно.

4.Якість населення характеризують:

а) рівнем народжуваності;

б) освітнім рівнем;

в) міграційним рухом;

г) етнічною належністю.

5.Сукупність населення, яке формувалося на певній території протягом століть, називають:

а) аборигени;

б) автохтонне населення;

в) корінне населення;

г) усе правильно.

6.Природний рух населення - це:

а) сукупність народжень і смертей, які змінюють чисельність населення;

б) народження, смерті, шлюби, розлучення;

в) рух, що регулюють ззовні.

7.Систему наукових знань, яка дає цілісне уявлення про народонаселення, називають:

а) теоретичною демографією;

б) системою демографічних наук;

в) загальною теорією народонаселення;

г) демографією.

8.Які різновиди руху населення розрізняють в демографії:

а) природний, механічний та соціальний;

б) відтворювальний та просторовий;

в) все вказане є правильним.

9. Де і коли було засновано перший у світі науковий Інститут демографії?

а) в Україні в 1919 р.

б) в Японії в 1939 р.

в) в Римі в 1957 р.

10.Демографічний процес - це

а) значна зміна в чисельності й структурі населення або в демографічних процесах, яка справляє істотний вплив на характер зміни одних генерацій людей іншими;

б) послідовність однойменних подій у житті людей, яка має значення для зміни їх генерацій.

в) подія, яка відбувається з окремою людиною і яка має значення для зміни генерацій людей, зміни чисельності й структури населення, подружніх пар і сімей.

11. Назвіть вид руху населення, що пов’язаний зі зміною місця проживання індивідів:

а) природний;

б) соціальний;

в) механічний.

12.Реальну генерацію утворюють люди, що є

а) ровесниками;

б) сучасниками різного віку.

13.Система взаємопов’язаних дій або вчинків, спрямованих на зміну або збереження демографічного стану суб’єкта це:

а) демографічна установка;

б) демографічна поведінка;

в) демографічна мотивація.

14.Стан демографічних процесів, складу й розміщення населення в якийсь певний час визначається як:

а) демографічна явище;

б) демографічна ситуація;

в) демографічна криза.

15.Родоначальником науки “Демографія” вважають:

а) англійського статистика та демографа Дж. Граунта;

б) французького демографа А. Ландрі;

в) німецького демографа В. Лексиса;

г) англійського вченого К. Морріса.

 

Література

1. Боярский А. Я., Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. - М., 1980.

2. Демография: учебное пособие / Под ред. проф. В . Г. Глушковой. - М., 2004. - 304 с.

3. К. 1. Муромцева. Демографія: Навчальний посібник.- Київ.: Кондор, 2009.- 300 с.

З. Медков В. М. Основи демографии: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 2003. - 448 с,

4. Стеценко С. Г. Демографічна статистика: Підручник. -К., 2005. - 415 с.

5. Народонаселение. Энциклопедический словарь. - М, 1994. - С. 22-23.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.005 с.)