ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. СковородиІнститут післядипломної освіти

Кафедра наукових основ управління та психології

 

Методичні рекомендації

до самостійної та індивідуальної роботи слухачів з навчальної дисципліни «Сучасні виховні технології»

 

Харків–2010
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема для самостійної роботи Кільк. год. Форма. контр. Де перевіряється
1. Дати визначення понять «виховна система школи» і «система виховної роботи». З’ясувати спільні й відмітні ознаки Заповнення таблиці Семінарське заняття №1
2. Сутність, структура виховної системи класу    
3. Виховні системи навчальних закладів зарубіжжя: школа С. Френе, школа В. Караковського, школа О. Тубельського Виступ Практичне заняття №2
4. Опрацювання текстів лекцій Поточне тестування Поточне тестування з тем № 1,2,3,4,5
5. Концепція національного виховання: мета, завдання, зміст, принципи виховання Поточне тестування Поточне тестування з теми № 2
6. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді: мета, завдання, зміст, методи і форми виховання    
7. Етнопедагогіка, козацька педагогіка: сутність, значення    
8. Технологія педагогічної підтримки школярів: мета, етапи педпідтримки, моделі тьюторів; технологія саморозвитку М. Монтессорі; Вальдорфська педагогіка Поточне тестування, виступ Поточне тестування з теми № 3, семінарське заняття №2
9. Виховні системи шкіл Харківщини    
10. Підготовка до практичних занять Виступи Сем.-практ. заняття № 1-2
11. Підготовка до підсумкового контролю із залікового модулю Виконання комплексної контр. роботи Підсумковий контроль
12. Робота над виконанням ІНДЗ Виступ-захист ІНДЗ Презентація ІНДЗ
Всього годин:

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

 

  Тема Кільк. годин Види індивідуальної роботи Тематика індивідуальної роботи
Змістовий модуль 1 Тема 1 Консультування з виконання навчального проекту Аналіз стану розвитку виховної системи навчального закладу, класу
Тема 2 Консультування з написання рефератів   Українська етнопедагогіка, козацька педагогіка
Тема 3 Консультування з написання рефератів Використання ігрових технологій у виховній діяльності
Всього годин:
Змістовий модуль 2 Тема 4 Консультування з виконання навчального проекту     Розробка моделі виховної системи навчального закладу
Тема 5 Співбесіда Кращий досвід створення виховних систем навчальних закладів зарубіжжя
Всього годин:
РАЗОМ:

 


Алгоритм підготовки доповіді (виступу) до семінарського (практичного) заняття

1. Оцініть актуальність теми Вашої доповіді на фоні інших можливих доповідей.

2. Сформулюйте мету доповіді та завдання.

3. Спрогнозуйте можливу реакцію аудиторії на Вашу доповідь.

4. Сформулюйте назву доповіді.

5. Оберіть кульмінаційний момент майбутнього виступу.

6. Складіть план виступу.

7. Напишіть текст доповіді або розширені тези.

8. Розбийте матеріал доповіді за часом.

9. Визначте можливість та необхідність використання наочних засобів.

10. Підготуйте наочні засоби.

11. Оберіть стиль (жанр) виступу.

12. Оберіть спосіб початку доповіді.

13. У разі необхідності відрепетируйте свій виступ.

 


Блок самоконтролю

Питання для самоперевірки та роздумів:

· У чому полягають тотожні та відмітні ознаки системи виховної роботи навчального закладу та виховної системи школи?

· У чому специфіка школи як виховної системи?

· Чи завжди виховна система школи є системою, що здатна до саморозвитку?

· Які умови необхідні для ефективного саморозвитку виховної системи школи?

· Що дає педагогам-практикам аналіз досвіду конкретних виховних систем?

· Як досвід авторських шкіл збагачує теорію педагогіки?

· Які приклади виховних систем Харківщини Ви могли б навести?

· Які ідеї виховних систем минулого, на Ваш погляд, залишаються актуальними і на сьогодні? Чому?

· Чи можливо в школах, де застосовуються ідеї вільного виховання, використовувати різні типи педагогічного керівництва та спілкування або необхідною умовою Ви вважаєте використання тільки демократичного стилю спілкування?

· Які б показники та критерії розвитку виховної системи освітньої установи Ви могли запропонувати?

· Чи можливо застосування готової моделі виховної системи однієї школи в іншому навчальному закладі? Аргументуйте відповідь.

· Чи згодні Ви з думкою К. Д. Ушинського стосовно того, що передається не досвід, а ідея досвіду, що досвід створюється власними зусиллями колективу однодумців у єдності теорії та практики?


Спеціальні словники та енциклопедії, якими можна скористуватися під час вивчення залікового модулю «Сучасні виховні технології»

1. Вульфов Б.З. Словарь педагогических ситуаций: Учимся воспитанию. – М., 2001.

2. Гамезо М.В., Степаносова А.В., Хализева Л.М. Словарь-справочник по педагогической психологии. – М., 2001.

3. Детство: краткий словарь-справочник / Под ред. А.А. Лиханова, Е.М. Рыбинского. – М., 1996.

4. Кашкаров С.Н. Адаптированный педагогический словарь. – М.: Гуманитарная гимназия №1504, 1995.

5. Краткий справочник по педагогической технологии / Под ред. Н.Е. Щурковой. – М., 1993.

6. Овчаренко В.И. Психолого-аналитический глоссарий. – Минск, 1994.

7. Педагогическая энциклопедия: В 4 т. – М., 1964-1968.

8. Российская педагогическая энциклопедия. – М., Т.1 – 1993, Т.2 – 1999.

9. Российский энциклопедический словарь: В 2 т. – М., 2001.

10. Селиванова Л.Н. Словарь-справочник основных понятий теории воспитательных систем. – М., 2001.


Література для організації тренінгів та практикумів

Слухачам дані книги допоможуть скласти особистісну й професійно-педагогічну програму самовдосконалення і самоактуалізації та втілити її в життя в особистісному тренінгу та під час роботи з дітьми. У перелічених книгах містяться проблемні питання й завдання, педагогічні завдання й ситуації, тести, опис різноманітних методик тощо.

1. Альманах психологических тестов. – М., 1995.

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогический практикум: В кн.: Педагогика. – М., 2001. – Гл. 7.

3. Бородулина Н.Ф. и др. Тренинг общения «Групповые дискуссии». – Ульяновск, 1996.

4. Игры: обучение, тренинг, досуг / Под ред. В.В. Петрусинского. – М., 1994.

5. Казанский О.А. Игры в самих себя. – М., 1994.

6. Кан- Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения. – М., 1990.

7. Коротов В.М. Введение в педагогику. – М., 1999 (в конце каждой главы).

8. Лещинский В.М., Кульневич С.В. Учимся управлять собой и детьми. Педагогический практикум. – М., 1995.

9. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – М., 1999.

10. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач. – М., 1997.

11. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. – М., 1998.

12. Фопель К. Как научить детей сотрудничать: В 4 ч. – М., 1997-1999.

 

 


Матеріал для самостійної роботи для опанування змісту навчальної дисципліни «Сучасні виховні технології»

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.009 с.)