ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ УКРАЇНИДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

Київ – 2016ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Арбітр особа, призначена ФФУ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.
Визначений термін період дії дисциплінарної санкції, визначений конкретно при її застосуванні Органом
Відмова від участі в змаганнях   відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ФФУ або юридичної особи, в якому клуб був заявлений.
Відсторонення позбавлення права здійснювати конкретну діяльністю особою або організацією на підставі рішення Органу
Директор матчу, офіцер безпеки, спостерігач арбітражу   особи, призначені ФФУ, для виконання офіційних функцій з перевірки організації і проведення матчу, оцінки дій арбітрів
Дискримінація обмеження чи позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною приналежністю, статтю, політичними і релігійними переконаннями, або за іншими ознаками, що не мають правовстановлюючого значення
Дисциплінарний орган юридичної особи   постійно діючий орган колективного члена ФФУ, який у межах делегованих ФФУ повноважень, у якості органу першої інстанції, розглядає справи, що не пов’язані з діяльністю у професіональному футболі та не віднесені до виключної компетенції КДК ФФУ та Палати з вирішення спорів ФФУ
Дисциплінарні санкції заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень
Маніпулювання незаконне втручання з метою змінити результати або не допу- стити виконання встановлених процедур контролю за дотриман- ням антидопінгових правил
Неетична, некоректна, неспортивна поведінка поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних та інших осіб, що не відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.
Орган, Органи Органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ, дисциплінарні органи юридичних осіб, уповноважені розглядати справи та приймати рішення стосовно порушень норм статутних і регла- ментних документів та застосовувати дисциплінарні санкції відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ.
Офіційна особа     представники, які виконують офіційні функції від імені юридичних осіб, ФФУ, (УЄФА та ФІФА) у заходах, пов’язаних з футболом
Офіційна особа матчу арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, директор матчу, офіцер безпеки матчу, спостерігач арбітражу, та будь-які інші особи, призначені ФФУ або юридичною особою для виконання обов’язків у зв’язку з проведенням матчу
Провокаційні дії навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи(іб) з метою підштовхнути іншу особу на згубні вчинки або негативну реакцію.
Рапорт арбітра офіційний документ ФФУ, у якому арбітром записано учасників, зафіксовано остаточний результат, перебіг подій матчу і кваліфіковано ним дотримання учасниками та офіційними особами Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу
Рапорт директора матчу офіційний документ ФФУ, в якому директор матчу фіксує остаточний результат та оцінює організацію проведення матчу
Рапорт спостерігача арбітражу офіційний документ ФФУ, в якому спостерігач арбітражу оцінює роботу арбітрів
Расизм ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та продемонструвати соціальну і національну нерівність приналежністю людей до так званих «вищих» і «нижчих» рас
Спір спортивного характеру протиріччя або неузгодженість позицій між суб’єктами діяльності в футболі
Статутні і регламентні документи статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи юридичних осіб, ФФУ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані Міжнародною Радою футбольних асоціацій
ФФУ Громадська спілка «Федерація футболу України»
Юридичні особи, суб’єкти відповідальності асоціація, ліга, відомство, ФСТ, регіональна федерація – колективний член ФФУ, що організовує та проводить змагання з футболу або бере в них участь (далі по тексту – юридичні особи)

 

 


 

ЧАСТИНА ПЕРША. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА

Розділ I. Вступ

Стаття 1. Загальні положення

1.Дисциплінарні правила ФФУ (далі – Правила) слугують для реалізації цілей ФФУ, закріплених у Статуті ФФУ.

2.Правила містять матеріально-правові та формальні положення, що обумовлюють накладення дисциплінарних санкцій за порушення норм статутних і регламентних документів. Правила визначають та описують порушення, регулюють умови застосування санкцій, структуру та дії дисциплінарних органів, а також процедури, які повинні виконуватися такими органами.

3.Дія Правил поширюється на всі правовідносини, що безпосередньо пов’язані з діяльністю в футболі за нормами законодавства України, статутних і регламентних документів ФФУ, за винятком виключної компетенції УЄФА та ФІФА.

4.Правила є обов’язковими для виконання та мають однакову юридичну силу до:

4.1. членів ФФУ та офіційних осіб ФФУ;

4.2. клубів та їх офіційних осіб;

4.3. футболістів, тренерів та інших осіб, які задіяні або працюють у футболі;

4.4. вболівальників.

5.Юридичні особи (клуби, члени ФФУ) несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, тренерів, вболівальників, офіційних осіб та інших представників.

6.Всі особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов’язані виконувати рішення Органів.

7.Якщо в Правилах та інших статутних і регламентних документах відсутні положення, що регулюють спірні відносини, Органи приймають рішення за аналогією до норм ФФУ, УЄФА, ФІФА, Всесвітнього антидопінгового агентства, які безпосередньо регулюють спірні відносини, та згідно з принципами законності і справедливості.

8.Правила застосовуються тільки до подій, що мали місце після набуття Правилами чинності.

9.Чоловічий рід, що вживається в Правилах, однаково застосовується до жіночого роду.

10.Правила поширюються на всі відносини, до яких відноситься їх текст.


 

Розділ IІ. Порушення

Стаття 2. Види порушень

1.Порушенням є протиправна, неспортивна поведінка, що суперечить нормам статутних і регламентних документів ФФУ, УЄФА, ФІФА та законодавства України.

2.Видами порушень є:

1) порушення Правил гри;

2) недисциплінована поведінка футболістів:

3) бійка;

4) неспортивна поведінка команди;

5) агресивна поведінка;

6) демонстрація расистської, дискримінаційної, політично-екстремістської, образливої поведінки, що порушує регламентні правила проведення змагань, морально-етичні норми футбольного співтовариства та/або суспільства;

7) залякування (зазіхання на свободу особистості);

8) фальсифікація документів;

9) участь чи спроба взяти участь у корупції;

10) застосування допінгу;

11) порушення рішень та вимог Органів;

12) невиконання регламентних норм з організації та проведення матчів;

13) неналежна поведінка вболівальників;

14) маніпулювання результатами матчу;

15) використання спортивних заходів з неспортивною метою;

16) поведінка, яка шкодить репутації футболу та ФФУ;

17) невиконання вимог арбітра і/або директора матчу (спостерігача арбітражу, офіцера безпеки) ФФУ;

18) навмисна неявка або явка на гру із запізненням;

19) навмисні дії, які спричиняють припинення або відміну матчу;

20) будь-які інші вчинки, що можуть вплинути на хід і/або результат матчу;

21) невиконання зобов’язань, визначених трудовими договорами (контрактами) між юридичними та фізичними особами, які працюють або задіяні у футболі;

22) неправомірна участь у матчі незаявленого футболіста на підставі документів, що належать заявленому футболісту

23) інші порушення, передбачені текстом даних Правил, регламентними нормами УЄФА, ФІФА та положеннями регламентів Всеукраїнських змагань з футболу.

3.Спроба здійснити порушення прирівнюється до порушення з точки зору застосування дисциплінарних санкцій.

4.Часом порушення є безпосередній час вчинення порушення норм статутних і регламентних документів.

 

5.Особа, яка свідомо підбурює до порушення або виступає в ролі співучасника, підлягає дисциплінарній відповідальності.

 

Стаття 3. Вина

Дисциплінарні санкції застосовуються до порушників незалежно від того, здійснені вони навмисно чи з необережності. Форма та ступінь вини, якщо вони не становлять елемент складу певного порушення, враховуються при обранні виду дисциплінарної санкції.

 

Стаття 4. Повторність порушення

1.Повторністю порушення є вчинення такого ж і/або іншого схожого за природою дисциплінарного порушення, за який до особи застосовуються дисциплінарні санкції протягом:

1.1. одного року, якщо порушення стосується відстороенння від участі у змаганнях до двох матчів включно;

1.2. десяти років, якщо порушення стосується маніпулювання результатами матчів або будь-яких проявів корупції;

1.3. двох років, якщо порушення пов’язане з забезпечення порядку та безпеки під час проведення матчів;

1.4. трьох років для всіх інших видів порушень.

2.Повторність враховується як обтяжуюча обставина при застосуванні дисциплінарних санкцій.

 

Розділ III. Дисциплінарна санкція. Визначення та застосування

Стаття 5. Дисциплінарна санкція

1.Дисциплінарні санкції можуть застосовуватися за сукупністю.

2.Дисциплінарна санкція застосовується з урахуванням всіх обставин справи, зважаючи на тяжкість порушень, форму та ступінь вини (за винятком випадків відповідальності незалежно від вини), характеристику особи, до якої застосовується дисциплінарна санкція. Санкція має бути відповідною до протиправного вчинку і відповідати меті запобігання порушенням у майбутньому.

 

Стаття 6. Види дисциплінарних санкцій

1.Дисциплінарні санкції, загальні для юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні у футболі:

1.1. Попередження – письмове застереження, що застосовуються за нетяжке порушення, та містить нагадування про зміст порушення та можливість застосування тяжчого покарання у випадку його повторення.

1.2. Догана – викладене в письмовій формі засудження від імені футбольної спільноти неправомірної поведінки особи порушника.

1.3. Обов’язковий грошовий внесок у національній грошовій одиниці – гривні. Обов’язковий грошовий внесок може бути не меншим за 1000 гривень і не більшим за 500 000 гривень для клубів та юридичних осіб; не меншим за 500 гривень і не більшим за 250 000 гривень для фізичних осіб. Орган приймає рішення про умови та строки сплати обов’язкового грошового внеску.

1.4. Позбавлення титулу та/або нагороди – повернення порушником посвідчення та відповідних відзнак присвоєного титулу або отриманої грошової винагороди та нагородної атрибутики (медаль, кубок і т. ін.) та позбавлення його права використовувати титул.

2.Дисциплінарні санкції, що застосовуються виключно до фізичних осіб:

2.1. Попередження – (пункт 1.1. цієї статті).

2.2. Попередження до, під час та після матчу, яке супроводжується пред’явленням арбітром порушникові жовтої картки.

2.3. Вилучення – вимога арбітра до, під час та після матчу покинути футбольне поле і територію, що його безпосередньо оточує, включаючи лаву запасних. Вилучення футболіста супроводжується пред’явленням порушникові червоної картки, а для тренера (офіційної особи) відбувається в усній формі.

2.4. Відсторонення від матчів (від участі у змаганнях) – заборона брати участь у наступному матчі/матчах або змаганні та перебувати на території, що безпосередньо оточує футбольне поле.

2.5. Заборона входити до роздягальні та/або перебувати на лаві запасних.

2.6. Заборона відвідувати стадіон під час виступів на ньому команди порушника.

2.7. Заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.).

3.Дисциплінарні санкції, що застосовуються виключно до юридичних осіб:

3.1. Позбавлення клубу права реєструвати в ФФУ будь-яких нових футболістів протягом визначеного періоду.

3.2. Проведення матчу без вболівальників.

3.3. Проведення матчу із частково закритими секторами (трибунами).

3.4. Заборона використання стадіону – позбавлення клубу права приймати суперників на своєму стадіоні.

3.5. Анулювання результату матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки.

3.6. Виключення зі складу учасників змагань – позбавлення права брати участь у поточному та майбутньому змаганні.

3.7. Зарахування технічної поразки – технічна поразка в матчі зараховується з рахунком 3:0. Якщо різниця м’ячів більша або дорівнює трьом на користь команди, якій буде зараховано технічну перемогу, – рахунок матчу залишається незмінним.

3.8. Позбавлення турнірних очок – позбавлення визначеної Органом кількості турнірних очок в поточних або майбутніх змаганнях.

3.9. Переведення до нижчої ліги

3.10. Позбавлення статусу професіонального клубу.

3.11. Позбавлення атестату на право брати участь у змаганнях серед команд професіональних клубів (Додаток 1).

4.При прийнятті рішень щодо застосування дисциплінарних санкцій Органи також керуються Додатками 2 – 5 до Правил.

5.Дисциплінарні санкції можуть застосовуватись умовно. При призначенні умовного покарання Орган ураховує характер та ступінь небезпеки скоєного порушення, особу винного та обставини справи.

6.При застосуванні умовної дисциплінарної санкції Орган установлює випробувальний строк, протягом якого покарана особа повинна довести особистою поведінкою своє виправлення. Випробувальний строк не може бути меншим 3 (трьох) місяців та більшим 2 (двох) років.

7.Дисциплінарні санкції можуть застосовуватися у сукупності.

Стаття 7. Солідарна відповідальність асоціацій і клубів у формі грошових внесків

8.Юридичні особи, клуби несуть солідарну відповідальність за сплату обов’язкових грошових внесків, що накладаються на фізичних осіб, які перебувають з ними в правовідносинах. Той факт, що фізична особа вибула з організації, не звільняє юридичну особу, клуб від відповідальності.

Стаття 8. Відповідальність футболістів

1.За порушення норм статутних і регламентних документів у Всеукраїнських змаганнях з футболу та під час трудової діяльності в професіональному футболі

можливе застосування до футболістів дисциплінарних санкцій, визначених пунктами 1, 2 статті 8 та додатками 2–5 до Правил.

2.Органи зберігають за собою право застосовувати до футболістів дисциплінарні санкції відповідно до ст. 42 Правил.

 

Стаття 9. Позбавлення «Паспорта футболіста»

1.Футболіст може бути позбавлений «Паспорта футболіста» за рішенням Органу у випадках:

1.1. Серйозного порушення норм Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів.

1.2. Невиконання вимог статутних і регламентних документів.

1.3. Навмисного нанесення травми супернику, що призвела до втрати ним працездатності і професійної придатності.

1.4. Застосування фізичної сили, нецензурної лайки на адресу арбітрів, директора матчу, спостерігача арбітражу, офіцера безпеки матчу, представників команд, інших офіційних осіб, журналістів та вболівальників.

1.5. Відсторонення від участі в змаганнях терміном на 6 (шість) і більше місяців.

 

 

Стаття 10. Попередження, відсторонення та їх наслідки

1.Попередження та їх наслідки у вигляді відсторонення, отримані в матчах одних змагань, не переносяться до інших, якщо це не визначено Регламентом змагань або Органом не прийнято іншого рішення.

2.Два попередження (дві жовті картки), отримані під час одного матчу, призводять до вилучення (червона картка) та відповідно до автоматичного відсторонення від гри в наступному матчі. Два попередження (дві жовті картки), що тягнуть за собою вилучення – поглинаються вилученням (до обліку не беруться, а рахуються як одна червона картка).

3.За кожні 4 (чотири) жовті картки, отримані футболістом у матчах Всеукраїнських змагань з футболу, здійснюється відсторонення на 1 (один) матч. За кожні 2 (дві) жовті картки, отримані футболістом у різних матчах Кубку України з футболу, здійснюється відсторонення на 1 (один) матч.

4.Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, – зберігає чинність.

5.Якщо матч переграється, попередження, отримані в ньому футболістами, скасовуються.

6.Якщо матч не переграється, попередження, отримані в ньому футболістами, не скасовуються.

7.Попередження, отримані футболістами в матчі, де згодом зараховується поразка однієї з команд, не скасовуються.

8.Попередження та відсторонення за отримані жовті картки в матчах переносяться з одного кола змагань до іншого та втрачають силу після завершення сезону.

9.Попередження та відсторонення за жовті картки, отримані у ході одного сезону, не переносяться при переході футболіста з однієї асоціації (ліги), яка проводить змагання в Україні, до іншої.

 

Стаття 11. Вилучення та їх наслідки

1.Футболіст, який отримав пряму червону картку (за винятком позбавлення суперника очевидної гольової можливості та вилучення за дві жовті картки, отримані в одному матчі), не має права брати участі в офіційних матчах до рішення КДК ФФУ та закінчення терміну його відсторонення. Строк дії відсторонення футболіста від участі у змаганнях розпочинається з моменту вилучення футболіста з поля.

2.Вилучення автоматично призводить до відсторонення у наступному матчі, навіть якщо він згодом буде зупинений і/або відмінений. Орган може збільшити тривалість такого відсторонення.

3.Вилучений офіційний представник може передати свої повноваження особі, яка змінила його на лаві запасних. Проте цей офіційний представник не має права впливати на глядачів, футболістів та інших офіційних осіб матчу.

4.Пункт 2 цієї статті застосовується до всіх змагань ФФУ, крім матчу за Суперкубок України.

5.За рішенням Органу відсторонення може застосовуватися разом із санкцією до футболіста або клубу у вигляді обов’язкового грошового внеску.

Стаття 12. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов’язків

1.Термін відсторонення визначається кількістю матчів, днів або місяців.

2.Якщо термін відсторонення визначається кількістю матчів, то зараховуються тільки реально зіграні матчі. Якщо матч зупинено, відмінено або команді зараховано технічну поразку, відсторонення зараховується тільки тоді, якщо команда, у складі якої грає відсторонений футболіст, не несе відповідальності за події, що призвели до зупинки, відміни матчу або зарахування технічної поразки.

3.Відсторонення, накладене на футболіста/тренера стосується його як футболіста та тренера одночасно.

4.Офіційна особа, працівник/тренер клубу, відсторонений від виконання своїх обов’язків, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та контактувати зі своєю командою до та під час матчу.

5.Якщо футболіст, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати обов’язки офіційної особи клубу, будь-яка частина санкції, що залишилася, є обов’язковою для нього і на новій посаді.

6.Якщо відсторонення супроводжується застосуванням обов’язкового грошового внеску, воно подовжується до повної сплати обов’язкового грошового внеску.

7.Усі відсторонення, крім отриманих за жовті картки, не відбуті в поточному сезоні, переносяться до наступного сезону.

8.Відсторонення футболіста, отримані за рішенням КДК ФФУ, відбуваються в матчах команди, за яку заявлений футболіст.

9.Застосування та відбуття відсторонення футболістів у чемпіонатах U-21 та U-19 команд ПЛ відбувається та враховується окремо.

10.Усі відсторонення офіційних осіб, тренерів, футболістів діють незалежно від їх переходу до іншого клубу-учасника змагань ФФУ.

 

Стаття 13. Облік попереджень та вилучень

Облік попереджень та вилучень (жовтих і червоних карток) та інших дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром, ведеться у порядку, визначеному Регламентом змагань.

 

Стаття 14. Відповідальність юридичних осіб

1.За невиконання/порушення норм статутних і регламентних документів до клубів та юридичних осіб можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1, 3 статті 6 та Додатками 2-5.

2.Юридичні особи, клуби несуть відповідальність, незалежно від вини, за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, вболівальників та будь-яких інших осіб, які працюють до, під час та після матчу за дорученням колективного члена чи клубу.

3.Юридичні особи та клуби-господарі несуть відповідальність за громадський порядок і безпеку на стадіоні та прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону, до, під час та після матчу.

 

Стаття 15. Неналежна поведінка команд

1. Дисциплінарні санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску застосовуються до клубів, команди яких демонструють неналежну поведінку, а саме у випадках коли:

5 (п’ять) і більше футболістів однієї команди отримали санкції від арбітра в одному матчі, у тому числі згідно з пунктом 2 статті 10 у таких сумах:

1.1 Прем’єр ліга – 5 000 грн.;

1.2 U-21 – 2 000 грн.;

1.3 перша ліга – 2 000 грн.;

1.4 друга ліга, U-19 – 1 000 грн.

4 (чотири) і більше футболістів однієї команди отримали санкції від арбітра в одному матчі, у тому числі згідно з пунктом 2 статті 10, у змаганнях з футзалу, - обов’язковий грошовий внесок – 1 000 грн.

2. Кілька (група) футболістів або офіційних осіб команди, погрожували або залякували, або зазіхали на свободу особистості офіційних осіб матчу або інших осіб – обов’язковий грошовий внесок у розмірі не менше 50 000 грн.

3. За грубі, некоректні або безпідставні висловлювання офіційних осіб клубу на адресу арбітрів та/або спостерігачів арбітражу, директора матчу, офіцера бузпеки ФФУ стосовно проведеного матчу або на адресу інших офіційних осіб ФФУ, обов’язковий грошовий внесок у розмірі не менше 50 000 грн.

Стаття 16. Неналежна поведінка вболівальників

1.Клуб-господар несе відповідальність за забезпечення громадського порядку, безпеки та загальноприйнятних правил поведінки вболівальників до, під час і після матчу на стадіоні та прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону.

2.Клуб-гостей несе відповідальність за неналежну поведінку своїх вболівальників.

3.Відповідальність згідно пунктів 1 та 2 цієї статті також розповсюджується на матчі, які відбуваються на нейтральному полі, особливо в контексті фінальних змагань.

4.До клубів, вболівальники яких демонструють неналежну поведінку, на стадіоні та прилеглій до нього території, застосовуються дисциплінарні санкції, у випадках:

4.1. Грубих, неправомірних або масових дій вболівальників, що порушують загальноприйняті правила поведінки на стадіоні або прилеглій до нього території до, під час та після проведення матчу (ініціювання бійок, бійки, переміщення вболівальників між секторами стадіону тощо);

4.2. Зруйнування або пошкодження майна та обладнання стадіону та прилеглої до нього території до, під час та після матчу (будівель, споруд, автотранспортних засобів, індивідуальних місць для вболівальників, іншого майна стадіону, тощо);

4.3. Використання вболівальниками піротехнічних засобів та інших вогненебезпечних предметів до, під час та після проведення матчу (бенгальські вогні, петарди, файєра, димові пристрої, паління паперу, здійснення пострілів піротехнічними засобами, лазерні пристрої тощо);

4.4. Кидання на футбольне поле та в ігрову зону стадіону будь-яких предметів або піротехнічних засобів до, під час та після проведення матчу (пляшки, банки, запальнички, паперові стрічки, монети, тощо);

4.5. Здійснення скандувань образливого, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрація плакатів, банерів, прапорів, штандартів та інших носіїв образливого, расистського, дискримінаційного характеру до, під час та після проведення матчу.

5.Дисциплінарні санкції за порушення норм цієї статті визначені в додатку №2 до Дисциплінарних правил ФФУ.

 

Стаття 17. Відповідальність арбітрів

1.Комітет арбітрів застосовує дисциплінарні санкції до арбітра, асистентів арбітра та четвертого арбітра (далі – арбітр) аж до відсторонення від арбітражу змагань або відмови від його послуг.

2.У контексті проведення Всеукраїнських змагань з футболу до арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені підпунктами 1.1, 1.2 та 1.4 статті 6, а також додатково:

2.1. Тимчасове відсторонення від арбітражу.

2.2. Відсторонення від арбітражу на визначений термін або безстрокове відсторонення та/або відмови від його послуг.

3.Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог Регламентів:

3.1. Неприбуття на навчально-тренувальний збір, семінар, нараду без поважних причин перед початком спортивного сезону або весняної частини змагань – відсторонення від арбітражу матчів на визначений термін.

3.2. Невиконання встановлених Комітетом арбітрів ФФУ нормативів з фізичної і/або теоретичної підготовки спортивного сезону або весняної частини змагань – від відсторонення від арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу на визначений термін аж до відмови від його послуг.

3.3. Несвоєчасне (пізніше двох днів до початку матчу) повідомлення Комітету арбітрів або клубу підтвердження виконання призначення на матч:

3.3.1. вперше – попередження;

3.3.2. повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

3.3.3. у разі подальшого порушення – відсторонення від арбітражу на визначений термін;

3.4. Неприбуття на календарний матч без поважних причин – відсторонення від арбітражу на визначений термін.

3.5. Несвоєчасне відправлення Рапорту арбітра суб’єкту, визначеному Регламентом змагань або неохайне його оформлення:

3.5.1. вперше – попередження;

3.5.2. повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі, відповідній статусу арбітра;

3.6. Відсторонення від арбітражу всіх матчів на визначений термін, за:

3.6.1. упереджений арбітраж;

3.6.2. фальсифікацію записів у Рапорті арбітра про вилучення та попередження;

3.6.3. невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали місце до, під час та після матчу;

3.6.4. приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або вболівальників щодо арбітрів або інших осіб.

4.Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1. Порушення вимог Положення про основні умови діяльності арбітрів, асистентів арбітра, четвертого арбітра та спостерігачів арюітражу- відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на визначений термін.

4.2. Порушення морально-етичних норм щодо неприйнятної поведінки під час офіційних відряджень або повсякденному житті, що шкодить загальній підтримці іміджу та створенню атмосфери довіри до ФФУ – відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на визначений термін або безстрокове відсторонення.

4.3. Неетичне, некоректне ставлення до офіційних осіб матчу, футболістів, офіційних преставників або вболівальників – відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на визначений термін.

5.У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, можливе переведення до ліги, нижчої за рангом, на визначений термін.

6.Дисциплінарна санкція, яка застосована до арбітра, діє у відповідній частині змагань або наступному спортивному сезоні, якщо Комітет арбітрів не прийме інше рішення.

7.Комітет арбітрів може тимчасово утриматися від призначення арбітра для проведення матчів на період з’ясування обставин щодо допущених арбітром порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю арбітра.

8.Якщо арбітр не згоден з оцінкою спостерігача арбітражу за арбітраж матчу, він має право звернутися до Комітету арбітрів для перегляду та можливості зміни оцінки.

9.Рішення Комітету арбітрів може бути оскаржене у порядку, встановленому статтею 83 Правил, окрім питань, пов’язаних з методикою оцінювання арбітражу, трактуванням та застосуванням Правил гри.

 

Стаття 18. Відповідальність директорів матчу, спостерігачів арбітражу та офіцерів безпеки.

1.КДК ФФУ, Комітет арбітрів, Комітет з розвитку футболу в регіонах та Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань можуть застосовувати дисциплінарні санкції до директорів матчу, спостерігачів арбітражу та офіцерів безпеки ФФУ аж до відсторонення від проведення змагань або відмови від їх послуг за грубі порушення під час проведення матчів Всеукраїнських змагань, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з їхньою діяльністю. Рішення Комітетів вступають в силу з дати їх прийняття.

2.У контексті проведення Всеукраїнських змагань з футболу до директорів матчу, спостерігачів арбітражу та офіцерів безпеки ФФУ можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені підпунктами 1.1, 1.2 та 1.4 статті 6, а також додатково:

2.1. Тимчасвове відсторонення від виконання своїх функціональних обов’язків.

2.2. Безстрокове відсторонення або відмова від послуг.

3.Дисциплінарні санкції до директорів матчу, спостерігачів арбітражу та офіцерів безпеки ФФУ за:

3.1. неприбуття на навчально-практичний семінар, нараду або педагогічне тестування перед початком спортивного сезону або весняної частини змагань без поважних причин – відсторонення від виконання своїх функціональних обов’язків на визначений термін;

3.2. Запізнення на призначений матч без поважних причин:

3.2.1. вперше – відсторонення від виконання своїх функціональних обов’язків на 1 (один) матч;

3.2.2. повторне – відсторонення від виконання своїх функціональних обов’язків на визначений термін.

3.3. Неохайне заповнення офіційних звітних документів або несвоєчасне подання їх органам, визначених Регламентами змагань:

3.3.1. вперше – попередження;

3.3.2. повторно – відсторонення від виконання своїх функціональних обов’язків на визначений термін.

3.4. Відсторонення від виконання своїх функціональних обов’язків на визначений термін, за:

3.4.1. Упереджене виконання своїх функціональних обов’язків;

3.4.2. фальсифікацію або надання недостовірної інформації при заповнення офіційних звітних документів;

3.4.3. неприбуття на призначений матч без поважних причин;

3.5. Порушення морально-етичних норм щодо неприйнятної поведінки під час офіційних відряджень або повсякденному житті, що шкодить загальній підтримці іміджу та створенню атмосфери довіри до ФФУ – відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на визначений термін або безстрокове відсторонення.

3.6. Недотримання вимог регламентних документів щодо організації та проведення матчу – відсторонення від виконання функціональних обов’язків на визначений термін.

 

4.Комітет арбітрів, Комітет з розвитку футболу в регіонах та Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань можуть тимчасово утриматися від призначення на проведення матчів директорів матчу, спостерігача арбітражу та офіцерів безпеки ФФУ для з’ясування обставин щодо допущених порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з їх діяльністю.

5.Дисциплінарна санкція, застосована до директорів матчу, спостерігача арбітражу та офіцерів безпеки ФФУ, діє у відповідній частині змагань або наступному спортивному сезоні, якщо Орган чи Комітет не прийме інше рішення.

6.Рішення КДК ФФУ, Комітету арбітрів, Комітету з розвитку футболу в регіонах та Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань може бути оскаржене у порядку, встановленому статтею 83 Правил.

Стаття 19. Відповідальність посередників футболістів

1.До посередників або осіб, які представляють посередників юридичних осіб, які зловживають наданими їм правами або порушують будь- які зобов’язання, передбачені Регламентом ФФУ щодо діяльності посередників, можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені пунктом 1, 2 статті 6, а також додатково:

1.1. Призупинення дії Постійного посвідчення посередника.

1.2. Позбавлення Постійного посвідчення посередника.

1.3. Заборона посередницької діяльності.

Стаття 20. Маніпулювання результатами матчу

1.Маніпулюванням результатом матчу є:

1.1. Будь-який вплив або змова з метою змінити результат матчу.

1.2. Будь-які пропозиції щодо стимулювання команди, окремих або групи футболістів (представників клубу, команди) у будь-якій формі для досягнення результату за підсумками матчу в інтересах третьої сторони.

1.3. Надання особою, яка працює або задіяна у футболі, заяв та/або інших документів, зміст яких не відповідає реальному перебігу подій на стадіоні (футбольному полі) до, під час та після матчу.

1.4. Відсутність у діях футболістів команди ознак ведення чесної спортивної боротьби за принципами Fair Play.

2.До будь-якої особи, яка своїми діями впливає на результати матчу, застосовуються санкції, передбачені ст. 6 Правил.

3.Якщо футболіст або офіційна особа клуб впливають на результат матчу відповідно до пункту 2 цієї статті, до футболіста/офіційної особи та клубу застосовуються санкції, передбачені ст. 6 Правил.

Стаття 21. Корупція

1.Корупція визначається як:

1.1. Будь-яка пропозиція, обіцянка або надання невиправданої вигоди органу ФФУ, юридичній особі, клубові, офіційній особі матчу, футболістові, іншій особі, яка працює або задіяна у футболі, від свого імені або від імені третьої сторони.

1.2. Протиправне використання своїх повноважень.

1.3. Схиляння з використанням майнових стимулів до порушення норм статутних та регламентних документів і законодавства України з метою отримання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

2.За факти корупції до юридичних та інших осіб застосовуються дисциплінарні санкції визначені у статті 6 Правил.

3.Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

Стаття 22. Фальсифікація

1.Фальсифікація документа чи усна/письмова заява, яка не відповідає дійсності, а також їх використання в діяльності, пов’язаній з футболом, тягне за собою застосування санкцій, передбачений ст. 6 Правил.

2.Якщо порушник є офіційною особою, застосовується дисциплінарна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком не менше, ніж на 12 (дванадцять) місяців, а також сплати обов’язкового грошового внеску в сумі від 50 000 гривень.

3.Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.041 с.)