Особливості індуктивного і дедуктивного методів пізнання .Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості індуктивного і дедуктивного методів пізнання .Філософія Дж. Берклі.

Критикуючи філософську позицію Дж. Локка,Дж Берклі(1685 -1753) стверджував, що не лише "вторинні" й "первинні" якості речей мають суб'єктивний статус. У цьому аспекті всі якості речей "вторинні" тому, що їх сприймає людина. В дусі радикального сенсуалізму (від лат. відчуття; позиція, яка ставить усе знання в залежність від чуття та відчуття) Дж. Берклі вирішував найперші питання філософії: він стверджував, що лише чуття можуть незаперечно засвідчувати факт існування будь-чого; звідси його теза "Esse est регсірГ -"Бути-значить бути сприйнятим ". Він визнавав існування світу у трьох випадках:

♦ коли цей світ сприймає "я";

♦ коли його сприймає "хтось";

♦ коли він існує у розумі Бога як сукупність "ідей ", що становлять єдино можливу основу появи людських відчуттів.

Отже, за Берклі, існує лише те, що сприймають органи чуття; це і є позиція радикального сенсуалізму.

Філософські ідеї Д. Юма .

Проведений послідовно сенсуалізм приводить не тільки до соліпсизму, а й до скептицизму, який у добу Нового часу репрезентував англійський філософ Д. Юм (1711- 1776).

Д. Юм спрямовував свої міркування також на підвалини людського знання і вважав, що вони існують у двох формах:

* у формі чіткого та виразного знання;

• у формі непевного, туманного знання.

Юм вважав, що людина має справу не із зовнішнім світом, а з потоком своїх відчуттів і уявлень. "Нам нічого не відомо про світ, що нас оточує,"- підкреслював філософ. Ми всього лише з'єднуємо або роз'єднуємо наші враження і тим самим нібито конструюємо з них світ. Діяльність розуму не виходить за межі оманливої видимості речей. І в силу цього світ для людини залишається непізнаним.

Проблема пізнання у філософії І. Канта .

 

З іншим варіантом агностицизму ми зустрічаємось у філософії І.Канта - мислителя в формальному розумінні менш послідовного, але за сутністю більш глибокого. Він визнавав існування речей поза свідомістю, називаючи їх "речами-в-собі". Цей термін вказував не лише на незалежне існування речей, а й на їх принципове непізнання. "Речі-в-собі" викликають) нашу чуттєвість, здійснюючи хаос відчуттів, ми ж упорядковуємо відчуття, формуючи світ нашого досвіду через притаманні свідомості форми сприйняття - "простір", "час" - а також за допомогою ряду розсудкових категорій, що виконують синтезуючу роль по відношенню до чуттєвого матеріалу. Ці форми сприйняття та категорії трактуються Кантом як апріорні, тобто такі, що існували й існують до досвіду й роблять його можливим. Таким чином, світ, що сприймається нами за дійсний, є лише продуктом конструктивної діяльності свідомості, а реальний світ - світ "речей-в-собі" - залишається для нас недоступним, недосяжним. Підкреслюючи значення активності нашої свідомості й прагнучи дослідити її форми, Кант, водночас, відокремив суб'єкт від об'єкта пізнання, тому й в теорії пізнання це призвело до агностицизму.

Агностицизм — в общем виде, это мировоззрение, утверждающее, что окружающий мир невозможно познать объективно. Проще говоря, агностики отрицают существование какой-либо Абсолютной Истины, Которую Ты, Жалкий Грешник, Должен Принять Или Сгореть На Костре Праведном. В теории, это означает отказ от участия в Специальной Олимпиаде — раз истина у каждого своя, зачем пытаться навязать её другим?

Етика І. Канта .

Моральная теория Иммануила Канта не допускает исключений из реализации закона, которые были бы обусловлены неблагоприятными обстоятельствами. Лжесвидетельство не должно быть услышано. Однако нравственный закон не принуждает к тому, чтобы героические свершения проводились, невзирая на неблагоприятные последствия или невозможность их реализации. Когда сам Кант был призван к тому, чтобы прекратить заниматься критикой религии, потому что этого требует нравственный закон, он подчинился и обязался не читать лекций о религии.

По И. Канту, лишь одно чувство не нарушает нравственной ценности поведения – это чувство уважения к закону, ибо оно относится к общей нравственной ценности.Этика И. Канта содержит рассуждения о свободе человека. Свобода проявляется также в способности деятельности относительно природы.В природе все происходит согласно закону причинности, а потому и наше поведение должно быть подчинено этому закону, поскольку оно воздействует на природу. В то же время моральная теория И. Канта основана на свободе человека. В заключении к «Основаниям метафизики нравов» И. Кант решает эту антиномию таким образом, что применяет к ней различие между «вещами в себе» и явлениями, которое он вводит в «Критике чистого разума». С одной стороны, наше я как «вещь в себе» принадлежит к «интеллигибельному» миру, который открывается нам нравственным поведением.С другой стороны, мы как «представители чувственного мира» принадлежим к миру явлений. Из этого примера можно сказать, что И. Кант решает проблемы своей этической философии при помощи достижений теоретической философии. В действительности обе этические работы И. Канта основаны на предпосылке, что путем рефлексии нравственного поведения мы приходим к определенным заключениям, к которым нельзя прийти при помощи одной лишь теории.Это относится и к свободе, которая остается недоказуемой для «Критики чистого разума» (возможная «каузальность через свободу» является недоказанной, потому что это утверждение является одним из членов антиномии), тогда как в этических трактатах И. Кант доказывает свободу как условие нравственного закона, который мы осознаем.

56. " Вчення про науку " І.Г. Фіхте .

В течение всей своей философской деятельности Фихте проповедовал практическуюфилософию

. Выступая против созерцательности, он писал о назначении человека, который мыслитпо-философски: "Не знание само по себе, но деяние, сообразное своему знанию, есть твоеназначение...

Фихте стремился создать свою систему философии в духе Канта. Свой вариант

Критическойфилософии он назвал «учением о науке» (наукоучением).Главной задачей той практической философии, которую он проповедовал в "наукоучении", считал выяснение условий, при которых возможна человеческая свобода . Но моральная воля,согласно Фихте, возможна лишь тогда, когда человеческая деятельность опирается на строгуюнаучную систему. Поэтому следует выяснить вопрос о том, что делает науку наукой . Отсюда и возникает наукоучение, т.е. учение о науке. Каждая наука имеет в своей основе основныеположения, которые не являются безусловными и обосновываются другими источниками, а ненаукой.

Философия же - это "наука о науке", она рассматривает такие основоположения,которые едины для всех наук . Началом "критической философии", по Фихте, выступает мыслящееЯ, из которого можно вывести все содержание мышления и чувственности. "В том и состоит, - пишет он, - сущность критической философии, что в ней устанавливается некоторое абсолютное Я как нечто совершенно безусловное и ничем высшим не определимое"

 

57. Філософія " тотожності " Ф.В.Й. Шеллінга .

 

Шеллінг вважав, що вихідним пунктом для знання та виявлення будь-якої реальності є Я, яке себе усвідомлює. Будь-які кроки такого самоусвідомлення постануть як єдність, тотожність об'єкта та суб'єкта. Останні завжди співвідносні; сказавши "об'єкт ", ми неодмінно маємо на увазі, що таким він є для когось, тобто для суб'єкта, і навпаки. Водночас вони є сторонами розуму, що усвідомлює себе, який лише один може бути початком як знання, так і реальності. Отже, такий розум є єдністю дії та споглядання, але це вже не окремий індивідуальний розум, а всезагальний світовий.

Шеллінг робить висновок, що необмежені, довільні прояви Я мають більш цілісний, більш синтетичний характер. Тому мистецтво перевершує науку: "Таким чином постулюється наявність... водночас як свідомої, так і несвідомої діяльності. Такою діяльністю може бути лише естетична діяльність"; митець діє вільно, але не, бездумно.

Філософія Дж. Берклі.

Критикуючи філософську позицію Дж. Локка,Дж Берклі(1685 -1753) стверджував, що не лише "вторинні" й "первинні" якості речей мають суб'єктивний статус. У цьому аспекті всі якості речей "вторинні" тому, що їх сприймає людина. В дусі радикального сенсуалізму (від лат. відчуття; позиція, яка ставить усе знання в залежність від чуття та відчуття) Дж. Берклі вирішував найперші питання філософії: він стверджував, що лише чуття можуть незаперечно засвідчувати факт існування будь-чого; звідси його теза "Esse est регсірГ -"Бути-значить бути сприйнятим ". Він визнавав існування світу у трьох випадках:

♦ коли цей світ сприймає "я";

♦ коли його сприймає "хтось";

♦ коли він існує у розумі Бога як сукупність "ідей ", що становлять єдино можливу основу появи людських відчуттів.

Отже, за Берклі, існує лише те, що сприймають органи чуття; це і є позиція радикального сенсуалізму.

Філософські ідеї Д. Юма .

Проведений послідовно сенсуалізм приводить не тільки до соліпсизму, а й до скептицизму, який у добу Нового часу репрезентував англійський філософ Д. Юм (1711- 1776).

Д. Юм спрямовував свої міркування також на підвалини людського знання і вважав, що вони існують у двох формах:

* у формі чіткого та виразного знання;

• у формі непевного, туманного знання.

Юм вважав, що людина має справу не із зовнішнім світом, а з потоком своїх відчуттів і уявлень. "Нам нічого не відомо про світ, що нас оточує,"- підкреслював філософ. Ми всього лише з'єднуємо або роз'єднуємо наші враження і тим самим нібито конструюємо з них світ. Діяльність розуму не виходить за межі оманливої видимості речей. І в силу цього світ для людини залишається непізнаним.

Особливості індуктивного і дедуктивного методів пізнання .

Раціональні судження традиційно ділять на дедуктивні та індуктивні. Питання про використання індукції та дедукції в якості методів пізнання обговорювався впродовж всієї історії філософії. На відміну від аналізу і синтезу ці методи часто протиставлялися один одному і розглядалися у відриві один від одного і від інших засобів пізнання.
У широкому сенсі слова, індукція, це форма мислення, виробляє загальні судження про одиничні об'єктах; це спосіб руху думки від окремого до загального, від знання менш універсального до знання більш універсального (шлях пізнання «знизу вгору»).

Індукція являє собою умовивід, в якому висновок не випливає логічно з посилок, і істинність посилок не гарантує істинність висновку. З істинних посилок індукція дає розподіл усіх ув'язнення. Індукція характерна для досвідчених наук, дає можливість побудови гіпотез, не дає достовірного знання, наводить на думку.
Говорячи про індукції, зазвичай розрізняють індукцію як метод дослідного (наукового) пізнання та індукцію як висновок, як специфічний тип міркування. Як метод наукового пізнання, індукція являє собою формулювання логічного умовиводу шляхом узагальнення даних спостереження та експерименту. З точки зору пізнавальних завдань розрізняють ще індукцію як метод відкриття нового знання і індукцію як метод обгрунтування гіпотез і теорій.
Велику роль індукція відіграє в емпіричному (дослідному) пізнанні. Тут вона виступає:
· Одним з методів освіти емпіричних понять;
· Основою побудови природних класифікацій;
· Одним з методів відкриття причинно-наслідкових закономірностей і гіпотез;
· Одним з методів підтвердження і обгрунтування емпіричних законів.
Індукція широко використовується в науці. З її допомогою побудовані всі найважливіші природні класифікації в ботаніці, зоології, географії, астрономії і т.д. Відкриті Іоганном Кеплером закони руху планет були отримані за допомогою індукції на основі аналізу астрономічних спостережень Тихо Браге. У свою чергу, кеплеровском закони послужили індуктивним підставою при створенні механіки Ньютона (яка стала в наслідок зразком використання дедукції). Розрізняють декілька видів індукції:
1. Перелічувальні або загальна індукція.
2. Елімінатівная індукція (від латинського eliminatio - виняток, видалення), що містить в собі різні схеми встановлення причинно-наслідкових зв'язків.
3. Індукція як зворотна дедукція (рух думки від наслідків до підстав).

Дедукція - метод наукового пізнання, який полягає в переході від деяких загальних посилок до приватних результатами-наслідків. Дедукція виводить загальні теореми, спеціальні висновки з досвідчених наук. Дає достовірне знання, якщо вірна посилка. Дедуктивний метод дослідження, полягає в наступному: для того, щоб отримати нове знання про предмет або групі однорідних предметів, треба, по-перше знайти найближчий рід, до якого входять ці предмети, і, по-друге, застосувати до них відповідний закон, властивий всьому даного роду предметів; перехід від знання більш загальних положень до знання менш загальних положень.
У цілому дедукція як метод пізнання виходить з вже пізнаних законів і принципів. Тому метод дедукції не дозволяє отримати змістовно нового знання. Дедукція є лише спосіб логічного розгортання системи положень на базі вихідного знання, спосіб виявлення конкретного змісту загальноприйнятих посилок.
Аристотель під дедукцією розумів докази, що використовують силогізми. Звеличував дедукцію великий французький учений Рене Декарт. Він протиставляв її інтуїції. На його думку, інтуїція безпосередньо вбачає істину, а за допомогою дедукції істина осягається опосередковано, тобто шляхом міркування. Чітка інтуїція та необхідна дедукція ось шлях пізнання істини, по Декарту. Він же глибоко розробляв дедуктивно-математичний метод в дослідженні питань природознавства. Для раціонального способу дослідження Декарт сформулював чотири основні правила, т.зв. «Правила для керівництва розуму»:
1. Істинно те, що є ясним і виразним.
2. Складне необхідно ділити на приватні, прості проблеми.
3. До невідомого і недоведеного йти від відомого і доведеного.
4. Вести логічні міркування послідовно, без пропусків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.008 с.)