Приклади оформлення структурних елементів випускної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади оформлення структурних елементів випускної роботиЗразок титульного листа

Кваліфікаційної роботи бакалавра

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

«До захисту допущена»

зав. кафедри психології,

к. психол. наук, доцент

__________________С.В.Походенко

«_____» _________________20___р.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

 

 

Спеціальність: 6.030102 - Психологія

 

Виконав:______________________________М.А. Сердюк

 

Науковий керівник:

канд. політичних наук, доцент____________М.С. Хрустальова

 

Нормоконтролер:_______________________А.В.Репецька

 

Запоріжжя

20___

Зразок титульного листа

дипломної роботи (для спеціаліста)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

«До захисту допущена»

зав. кафедри психології,

к. психол. наук, доцент

____________С.В.Походенко

«_____» _________________20___р.

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

 

 

Спеціальність: 7.040101 - Психологія

 

Виконав:______________________________М.А. Сердюк

 

Науковий керівник:

канд. політичних наук, доцент____________М.С. Хрустальова

 

Нормоконтролер:_______________________А.В.Репецька

 

 

Запоріжжя

20___

Зразок титульного листа

Кваліфікаційної роботи магістра

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

«До захисту допущена»

зав. кафедри психології,

к. психол. наук, доцент

____________С.В.Походенко

«_____» _________________20___р.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

 

 

Спеціальність: 8.040101 - Психологія

 

Виконав:______________________________М.А. Сердюк

 

Науковий керівник:

канд. політ. наук, доцент_________________М.С. Хрустальова

 

Нормоконтролер:________________________А.В.Репецька

 

Запоріжжя

20___

Бланк завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра

Запорізький національний технічний університет

Факультет Гуманітарно-правовий Кафедра Психології

Спеціальність: 6.030102 - Психологія

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри

___________С. В. Походенко

«___»____________ 20___р

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

СТУДЕНТОВІ

 
(прізвище, ім'я, по батькові) 1.Тема роботи:________________________________________________
затверджена наказом по університету від «______»_______________20____ р. № __________ 2. Термін здачі студентом закінченої роботи ______________________ 3. Вихідні дані до роботи:  
Мета роботи:
Об’єкт дослідження:
Предмет дослідження:
4. Перелік питань, які належить розробити:
Вступ: оцінювання сучасного стану проблеми, указання провідних вчених та спеціалістів у цій сфері, актуальність теми, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукове та практичне значення отриманих результатів.
РОЗДІЛ 1.
РОЗДІЛ 2.
Висновки: Наукові та практичні результати стосовно:  

 

6. Консультації по роботі із зазначенням розділів, що стосуються їх

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       

 

7. Дата видачі завдання:___________________________

Науковий керівник:______________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання:

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ за/п Назва етапів випускної роботи Термін виконання етапів роботи Відмітка про виконання
Вибір теми    
Складання робочого плану    
Підбір літератури та вивчення літературних джерел    
Складання плану дипломної роботи    
Виконання вступу    
Виконання розділу 1    
Збирання емпіричного матеріалу    
Виконання розділу 2    
Формулювання висновків    
Оформлення роботи    
Отримання відгуку наукового керівника    
Подання роботи на кафедру на передзахист    
Попередній захист роботи на кафедрі    
Проходження нормоконтролю та отримання рецензії    
Подання остаточного варіанту роботи на кафедру    

 

Виконавець:_______________________

(підпис)

 

Науковий

керівник роботи:___________________

(підпис)

Бланк завдання на дипломну роботу (для спеціаліста)

 

 

Запорізький національний технічний університет

Факультет Гуманітарно-правовий Кафедра Психології

Спеціальність: 7.040101 - Психологія

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри ______________С.В.Походенко

«_____» ___________ 20___ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

СТУДЕНТОВІ

 
(прізвище, ім'я, по батькові) 1. Тема роботи:________________________________________________________
затверджена наказом по університету від «_____»______________20____ р. № __________ 2. Термін здачі студентом закінченої роботи ___________________________________ 3. Вихідні дані до роботи:  
Мета роботи:
Об’єкт дослідження:
Предмет дослідження:
4. Перелік питань, які належить розробити:
Вступ: оцінювання сучасного стану проблеми, указання провідних вчених та спеціалістів у цій сфері, актуальність теми, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукове та практичне значення отриманих результатів.
РОЗДІЛ 1.  
РОЗДІЛ 2.  
РОЗДІЛ 3.  
Висновки: Наукові та практичні результати стосовно:  

6. Консультації по роботі із зазначенням розділів, що стосуються їх

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання:___________________________________

Науковий керівник:______________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання:

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ за/п Назва етапів випускної роботи Термін виконання етапів роботи Відмітка про виконання
Вибір теми    
Складання робочого плану    
Підбір літератури та вивчення літературних джерел    
Складання плану дипломної роботи    
Виконання вступу    
Виконання розділу 1    
Виконання розділу 2    
Збирання емпіричного матеріалу    
Виконання розділу 3    
Формулювання висновків    
Оформлення роботи    
Отримання відгуку наукового керівника    
Подання роботи на кафедру на передзахист    
Попередній захист роботи на кафедрі    
Проходження нормоконтролю та отримання рецензії    
Подання остаточного варіанту роботи на кафедру    

Виконавець:_______________________

(підпис)

Науковий

керівник роботи:___________________

(підпис)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.005 с.)