Критерii оцiнювання випускноi роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерii оцiнювання випускноi роботи 

Оцінювання випускної роботи здійснюється в два етапи.

На першому етапі (описаному раніше) з текстом роботи ознайомлюється науковий керівник та рецензент. Вони дають їй попередню оцінку за такими критеріями:

– відповідність змісту обраній темі;

– наявність глибоко продуманої в усіх її складових частинах програми дослідження;

– ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури з проблеми дослідження;

– успішність виконання завдань роботи, глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу;

– відповідність вимогам щодо обсягів змістовних частин роботи;

- якість технічного оформлення роботи, охайність;

- вчасність подання роботи на кафедру (не пізніше ніж за один місяць до захисту).

На другому етапі робота оцінюється членами ДЕК.

При оцінюванні враховуються не тільки відгуки наукового керівника та рецензента, а й виступ студента на захисті, а саме:

- наскільки студент володіє матеріалом представленої роботи;

- наскільки він вміє викладати та відстоювати свої думки і висновки;

- наскільки організував свою доповідь (чи використовував під час захисту наочні матеріали – таблиці, схеми, додаткові матеріали тощо, які висвітлюють зміст виконаної роботи).

Робота оцінюється за чотирибальною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

1. Оцінка «відмінно» виставляється в тому разі, якщо:

- зміст роботи повно розкриває тему дослідження;

- робота містить ґрунтовний, критичний аналіз наукової літератури з відповідної проблеми, теоретичний матеріал органічно поєднано з практичним;

- робота побудована на основі продуманої і правильно оформленої програми дослідження;

- студент вільно володіє основними поняттями та теоретичними тенденціями з обраної теми;

- судження студента відзначаються оригінальністю, він продемонстрував високий рівень самостійності під час виконання випускної роботи;

- вчасно виконано всі етапи календарного плану, окресленого в ЗАВДАННІ;

- текст роботи викладено грамотно;

- робота оформлена згідно з вимогами нормоконтролю.

2. Оцінка «добре» ставиться за наявності незначних недоліків:

- недостатньо продуманих висновків;

- поодиноких випадків порушення логіки або стилістики викладення тексту роботи;

- невідповідність вимогам щодо обсягів змістовних частин роботи, перевантаженості тексту роботи цитатами;

- незначних неточностей перекладу, граматичних помилок, виправлень.

3. Оцінка «задовільно» виставляється за наявності значних недоліків:

- наявність методологічних помилок в розробленій програмі дослідження;

- тему проаналізовано поверхово, відсутній критичний аналіз наукової літератури з відповідної проблеми;

- теоретичний матеріал неорганічно поєднано з практичним;

- не дотримано вимоги нормо контролю щодо оформлення роботи;

- велика кількість граматичних та стилістичних помилок, виправлень.

4. Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо випускна робота не задовольняє зазначеним вимогам, а саме:

- зміст не відповідає темі роботи;

- відсутня практична частина;

- робота виконана на підставі лише одного (чи навіть декількох) підручника або навчального посібника;

- робота виконана не самостійно, є однаковою за змістом з іншою;

- наявні грубі порушення вимог щодо оформлення роботи;

- велика кількість стилістичних та граматичних помилок.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. - К.: Вища школа, 1997. - 271с.

2. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы: Учебное пособие. – М.: Рус. яз., 1991. – 201с.

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк: СПД ФО Сердюк В. І., 2005. – 448с.

4. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ: методическое пособие / Сост. И. Н. Кузнецов. – Мн.: Харвест, 1999. – 176с.

5. Положення про підготовку і захист магістерських робіт освітньої галузі "Державне управління" спеціальності "Державна служба". - К.: Головдержслужба України, 2002.

6. Програма підготовки магістрів державної служби. - К.: Головдержслужба - Тасіз, 2000. - 142с.

7. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: Знання, 2005. - 309с.

8. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295с.

9. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упор. С. В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184с.

 

 

Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.006 с.)