Бланк завдання на кваліфікаційну роботу магістраМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бланк завдання на кваліфікаційну роботу магістра 

 

Запорізький національний технічний університет

Факультет Гуманітарно-правовий Кафедра Психології

Спеціальність: 8.040101 - Психологія

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри ______________С.В.Походенко

«_____» ___________ 20___ р.

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА

СТУДЕНТОВІ

 
(прізвище, ім'я, по батькові) 1. Тема роботи:_____________________________________________________________
затверджена наказом по університету від «_____»______________20____ р. № __________ 2. Термін здачі студентом закінченої роботи ___________________________________ 3. Вихідні дані до роботи:  
Мета роботи:
Об’єкт дослідження:
Предмет дослідження:
4. Перелік питань, які належить розробити:
Вступ: оцінювання сучасного стану проблеми, указання провідних вчених та спеціалістів у цій сфері, актуальність теми, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукове та практичне значення отриманих результатів.
РОЗДІЛ 1.
РОЗДІЛ 2.
РОЗДІЛ 3.
Висновки: Наукові та практичні результати стосовно:  

6. Консультації по роботі із зазначенням розділів, що стосуються їх

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання:___________________________________

Науковий керівник:______________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання:

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ за/п Назва етапів випускної роботи Термін виконання етапів роботи Відмітка про виконання
Вибір теми    
Складання робочого плану    
Підбір літератури та вивчення літературних джерел    
Складання плану дипломної роботи    
Виконання вступу    
Виконання розділу 1    
Виконання розділу 2    
Збирання емпіричного матеріалу    
Виконання розділу 3    
Формулювання висновків    
Оформлення роботи    
Отримання відгуку наукового керівника    
Подання роботи на кафедру на передзахист    
Попередній захист роботи на кафедрі    
Проходження нормоконтролю та отримання рецензії    
Подання остаточного варіанту роботи на кафедру    

Виконавець:_______________________

(підпис)

Науковий

керівник роботи:___________________

(підпис)

Приклад оформлення реферату

Для кваліфікаційної роботи бакалавра

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

Кваліфікаційна робота бакалавра: 108 с., 70 джерел, 8 табл., 5 рис., 2 додатки.

Об’єкт дослідження – сімейні стосунки.

Предмет дослідження – методи, якими можна досліджувати сімейні стосунки.

Мета дослідження – розробити та апробувати експрес-метод діагностики сімейних стосунків.

В роботі було проаналізовано стан методологічного та методичного арсеналу сучасної вітчизняної психології та, зокрема, сімейної психології, вивчено специфіку дослідження сімейних стосунків… Також було розроблено та проведено апробацію …

Методами дослідження стали аналіз наукової і методичної літератури, бесіда, психодіагностичні процедури, статистичний аналіз.

Наукова новизна роботи полягає в спробі виявити можливість використання графічних експрес-методів для дослідження сімейних стосунків.

Практичним значенням роботи є те, що її дані можуть бути використані в конкретній роботі практичного психолога в сфері сімейного консультування.

Сім’я, сімейні стосунки, графічні методи дослідження, експрес-метод діагностики

Приклад оформлення змісту

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП….............................................................................................
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АГРЕСІЇ...  
1.1. Визначення понять агресія і агресивність..................................
1.2. Причини агресивної поведінки та агресивності.........................
РОЗДІЛ 2 ПІДЛІТКОВА АГРЕСІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………………...    
2.1. Біологічні фактори виникнення агресії.......................................
2.2. Соціальні умови виникнення агресії...........................................
РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ...........  
3.1. Методика дослідження……………………….............................
3.2. Особливості агресивності сучасних підлітків............................
3.3. Методи профілактики і корекції агресивної поведінки підлітків….............................................................................................  
ВИСНОВКИ..........................................................................................
Список використаних джерел............................................
ДОДАТКИ…………………………………………………….............
Додаток А. Індивідуальна вікова динаміка рівня агресивностi дівчат......................................................................................................  
Додаток Б. Індивідуальна вікова динаміка рівня агресивності хлопців...................................................................................................  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.007 с.)