Тема 34. Добровільна відмова від доведення злочину до кінцяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 34. Добровільна відмова від доведення злочину до кінцяПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття добровільної відмови від вчиненя злочину, її ознаки.

1.1. законодавче визначення поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки та значення.

1.2. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова.

РОЗДІЛ 2.Правові наслідки добровільної відмови від злочину.

2.1. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. Кримінально-правові наслідки добровільної відмови та дійового каяття.

2.2. Особливості добровільної відмови при співучасті у злочині.

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Література до теми:

1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К., 2004.

2. Горжей В.Я. Деятельное раскаяние: проблеми правоприменения. – Российский следователь. – 2003. – № 4.

3. Житний О.О. Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2001. – № 14. – С. 27-32.

4. Житный А. Деятельное раскаяние. Сравнительный анализ законодательства Беларуси, России и Украины // Рос. юстиция. – 2002. – № 10. – С. 55-56.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

6. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

7. Проблемы и виды дифференциации уголовной ответственности. – Екатеринбург, 1992.

8. Тихий В.П. Питання застосування норм Кримінального кодексу України щодо стадій злочину // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. − № 1. − С. 69-73.

9. Уголовное право Украины: Общая часть / Отв. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Атика, 2002. – 448 с.

10. Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении: Практическое пособие / Под общ. ред. С.П. Щерба. – М.: Изд-во „Спарк”, 1997.

Тема 35. Система покарань у кримінальному праві України

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття, ознаки й значення системи покарань.

1.1. Системи покарань в історії кримінального права та в чинному кримінальному законодавстві України.

1.2. Проблеми вдосконалення системи покарань.

РОЗДІЛ 2. Класифікація (види) покарань.

2.1. Основні покарання.

2.2. Додаткові покарання.

2.3. Покарання, що можуть застосовуватись як основні так і як додаткові.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Література до теми:

1. Климюк О.Ф. Система кримінальних покарань: питання гуманізації в світлі вимог міжнародного права // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1998. – С. 389-392.

2. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

3. Мартиросян А.В. Загальні поняття, види покарання за кримінальним правом Німеччини і місце штрафу в системі кримінально-правових заходів // Одеського ін-ту внутр. справ. – 1999. – № 4. – С. 146-148.

4. Меркулова В.О. Роль міжнародних організацій щодо визначення ефективної системи заходів кримінально-правового впливу на правопорушників // Вісник Одеського інституту внутр. справ. – 2000. – № 1. – С. 163-168.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

6. Павленко В. Громадські роботи в системі покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення // Право України. – 2003. – № 11. – С. 97-101.

7. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) // Право України. – 2003. – № 9. – С. 118-120.

8. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіка-математичних методів). – К.: АртЕк, 1997.

9. Чернов А.Д. Эффективность российской системы уголовных наказаний и предупреждение преступлений. – М., 1999.

10. Юшкин С.В. Новое, или „хорошо забытое старое”, в российском уголовном праве: система наказуемости как категория уголовного права и ее соотношение с системой наказаний // Российский следователь. – 2001. – № 6. – С. 24-28.

 


Питання до екзамену

1. Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства.

2. Кримінальне право та суміжні галузі права.

3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.

4. Структура закону про кримінальну відповідальність.

5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.

6. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх єдність та взаємозв’язок.

7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України громадянами України або особами без громадянства, що постійно проживають в Україні.

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні.

10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

12. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

13. Поняття злочину (формальне, матеріальне, формально-матеріальне, їх сутність).

14. Ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.

15. Класифікація злочинів.

16. Поняття кримінальної відповідальності.

17. Підстави кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

18. Поняття складу злочину та його ознаки.

19. Співвідношення злочину і складу злочину.

20. Види складів злочину.

21. Кваліфікація злочинів.

22. Поняття об’єкту злочину. Дискусія відносно об’єкту злочину у науці кримінального права.

23. Поняття предмету злочину та його місце у структурі складу злочину.

24. Класифікація (види) об’єктів злочину.

25. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.

26. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

27. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення (злочини з матеріальними та формальними складами).

28. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення.

29. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону.

30. Поняття суб’єкту злочину. Види суб`єктів злочину.

31. Поняття неосудності, її критерії . Наслідки визнання особи неосудною.

32. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння, та її обґрунтування.

33. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

34. Поняття і значення вини в кримінальному праві. Форми вини у кримінальному праві, їх значення.

35. Умисел та його види.

36. Відмежування прямого умислу від непрямого. Особливості умислу в злочинах з формальним складом.

37. Необережність та її види.

38. Злочинна самовпевненість: її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

39. Злочинна недбалість: її об’єктивний та суб’єктивний критерії, їх значення.

40. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації злочину.

41. Мотив та мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

42. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від злочинної недбалості.

43. Юридична помилка, її значення для кримінальної відповідальності.

44. Фактична помилка, її види та значення для кримінальної відповідальності.

45. Поняття та види стадій вчинення злочину.

46. Готування до злочину та його види.

47. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Відповідальність за готування до злочину.

48. Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

49. Види замаху на злочин (закінчений та незакінчений). Непридатний замах та його види.

50. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним та усіченим складом.

51. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину.

52. Відповідальність за готування до злочину та замах на злочин.

53. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки.

54. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину.

55. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

56. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині.

57. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників злочину.

58. Спільність участі осіб у вчиненні злочину (зміст ознаки).

59. Форми співучасті.

60. Види співучасників та їх визначення у КК України.

61. Виконавці та співвиконавці злочину.

62. Організатор злочину.

63. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання.

64. Пособник злочину. Відмінність пособництва від підбурювання.

65. Підстави та межі відповідальності співучасників.

66. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.

67. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. Посередня винність (виконання) як спеціальні питання відповідальності за співучасть.

68. Провокація злочину як спеціальне питання відповідальності за співучасть.

69. Ексцес виконавця. Види ексцесу.

70. Невдале підбурювання та пособництво і безнаслідкова співучасть як спеціальні питання відповідальності за співучасть.

71. Добровільна відмова співучасників. Відповідальність при добровільній відмові співучасників.

72. Поняття і види причетності до злочину (переховування, неповідомлення, потурання). Відповідальність за причетність до злочину.

73. Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів.

74. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

75. Поняття сукупності злочинів та її ознаки.

76. Види сукупності злочинів.

77. Повторність як вид множинності злочинів. Види повторності.

78. Відмежування повторності від суміжних з нею понять.

79. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види.

80. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

81. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

82. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки.

83. Перевищення меж необхідної оборони.

84. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

85. Поняття та підстави затримання особи, що вчинила злочин. Ознаки правомірного затримання.

86. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.

87. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони та затримання злочинця.

88. Фізичний або психічний примус.

89. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

90. Діяння, пов’язане з ризиком.

91. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

92. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.

93. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

94. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

95. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям.

96. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

97. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим.

98. Поняття покарання та його ознаки.

99. Мета покарання та її ознаки.

100. Поняття системи покарань за кримінальним правом. Система покарань за чинним законодавством про кримінальну відповідальність.

101. Види покарань за кримінальним правом.

102. Довічне позбавлення волі.

103. Позбавлення волі: поняття та зміст. Види та строки.

104. Виправні роботи як вид покарання.

105. Громадські роботи як вид покарання.

106. Поняття та зміст позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

107. Штраф як вид покарання.

108. Арешт як вид покарання.

109. Конфіскація майна: поняття, зміст та її види.

110. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів: зміст, умови та порядок застосування.

111. Загальні засади призначення покарання.

112. Обставини, які пом’якшують покарання.

113. Обставини, які обтяжують покарання.

114. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

115. Призначення покарання за сукупністю вироків.

116. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

117. Поняття звільнення від покарання та його відбування.

118. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням та його підстави.

119. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі такого звільнення.

120. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.

121. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

122. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

123. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

124. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання.

125. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

126. Звільнення від покарання за хворобою.

127. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акту про помилування.

128. Судимість, її правові наслідки, строки погашення та зняття судимості.

129. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

130. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 


Додаток 1

Зразок титульної сторінки курсової роботи.

 

Форма № Н-6.01

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

кафедра кримінально-правових дисциплін

 

КУРСОВА РОБОТА

з кримінального права

(назва дисципліни)

на тему:___________________________________________________

__________________________________________________________

 

  Студента (ки) ___ курсу ________ групи напряму підготовки 6.030401 спеціальності «Правознавство» __________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ ____________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   Національна шкала __________________ Кількість балів: ____Оцінка: ECTS ____

 

Члени комісії    
  (підпис) (прізвище та ініціали)
     
  (підпис) (прізвище та ініціали)
     
  (підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Суми - 20 __рік


Додаток 2

  ¯20мм   30мм ® 10мм     ­20см

Додаток 3

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

Студента__________________________________________________

Шифр__________ група______курс______юридичного факультету

Курсова робота з кримінального права

Тема:_____________________________________________________

 

Рецензент_________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

Зміст рецензії

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцінка за перевірку

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.017 с.)