КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАКРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Методичні вказівки щодо написання курсових робіт

Для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання

Спеціальності 6.030401 «Правознавство»

 

 

Суми-2012


Розробники: професор кафедри д.ю.н., професор Сухонос В.В.,

старший викладач к.ю.н. Клочко А.М.

 

Рецензенти :

 

 


В процесі вивчення курсу „Кримінальне право. Загальна частина” навчальним планом УАБС НБУ передбачено виконання та захист студентами денної та заочної форм навчання курсової роботи.

Курсова робота повинна бути виконана, оформлена та захищена згідно наступних методичних вимог.

 

Призначення курсової роботи

 

Курсова робота призначена для формування у студентів навичок до самостійного наукового процесу, підняття їх професійного та теоретичного рівня, ефективнішого засвоєння курсу „Кримінальне право. Загальна частина”.

Під час написання курсової роботи необхідно продемонструвати вміння працювати з літературою, аналізувати правозастосовчу практику та кримінально-правові джерела, робити обґрунтовані висновки.

Курсова робота повинна бути самостійним науковим дослідженням, свідчити про глибокі знання автора в певній галузі, давати уявлення про зазначену в її назві кримінально-правову проблему.

Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентами згідно номеру прізвища в списку студентів на підставі затвердженого кафедрою переліку тем курсових робіт. Обрана тема курсової роботи може бути уточнена викладачем, а в окремих випадках студент може самостійно сформулювати та запропонувати тему, якщо її немає в переліку. В цьому випадку він повинен обов’язково узгодити її з викладачем-науковим керівником та отримати на це його згоду.

Зміна обраної студентом теми забороняється,окрім виняткових випадків, зумовлених збігом обставин (зміна законодавства, тощо), за дозволом декана юридичного факультету.

Після вибору та реєстрації теми курсової роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо її виконання, приблизним планом роботи і списком рекомендованої літератури.

Підготовка курсової роботи

Зміст курсової роботи повинен відповідати обраній темі та складеному плану.

Курсова робота повинна мати таку структуру:

1) перелік умовних скорочень;

План (зміст), у структурі якого продставлено:

2) короткий вступ, в якому обґрунтовується актуальність та значення теми; говориться про стан розробки обраної проблеми; питання, які передбачається розглянути в роботі;

3) основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи;

4) висновки, що випливають з розгляду теми;

5) список використаних нормативних актів та літератури;

При написанні курсової роботи необхідно використовувати такі джерела:

1) Кримінальний кодекс України і інші нормативні акти;

2) науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України;

3) підручники з кримінального права;

4) спеціальну наукову літературу (монографічні та періодичні видання);

5) матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної (в тому числі і судової) практики;

6) інші джерела, необхідні в силу специфіки теми.

Перед початком написання курсової роботи необхідно уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів, книг, статей, інших джерел, зосереджуючи увагу на тій інформації, що є найбільш важливою при висвітленні відповідних питань теми.

Написання курсової роботи – це систематизований та такий, що відповідає її плану, грамотний та самостійний виклад студентом основних відомостей з теми.

При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суворій відповідності до встановлених стандартів. Запозичення тексту з чужих наукових творів без відповідного посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне за собою повернення курсової роботи для повторного виконання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером джерела, зазначеного у списку літератури в квадратних дужках (наприклад, [2-4], якщо автор посилається на джерела, наведені у списку літератури під номерами 2, 3, 4 або [9, с. 48], якщо автор посилається на сторінку 48 джерела під номером дев’ять .

Захист курсової роботи

 

Захист курсових робіт здійснюється згідно з графіками підготовленими кафедрою та затвердженими деканом.

Захист курсової роботи здійснюється комісії в складі наукового керівника (викладача) і іншого викладача кафедри.

Процедура захисту курсової роботи передбачає:

- виступ студента;

- відповіді студента на зауваження членів комісії у відгуку;

- запитання членів комісії до студента і його відповіді;

- оцінка курсової роботи з урахуванням її захисту.

Під час оцінювання курсової роботи враховується як її зміст, так і результати захисту. Захищені курсові роботи студентам не повертаються, а зберігаються на кафедрі або на факультеті.

Студенти, які не здали курсові роботи, чи не з’явились на їх захист в призначений термін, або отримали на захисті незадовільну оцінку, вважаються такими, що не виконали навчального Плану.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за стобальною системою. Підсумкова оцінка з курсової роботи виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

8. Виступ студента

 

Студент готує тези свого виступу чи повний його текст, як правило, заздалегідь. Термін виступу встановлюється в межах 7-10 хвилин. Текст виступу включає:

- обґрунтування студентом актуальності обраної ним теми курсової роботи;

- визначення об’єкта, предмета та мети дослідження;

- висвітлення найбільш важливих теоретичних і практичних проблем з теми роботи, визначення власної позиції щодо спірних питань;

- конкретні висновки, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства, поліпшення юридичної, економічної, соціальної, психологічної практики, подальших наукових досліджень з теми курсової роботи тощо.

 

Орієнтовна тематика курсових робіт:

№ за списком у академічному журналі № теми Назва теми
Тема1 Завдання, функціі та принципи кримінального права України.
Тема 2 Норми кримінального права.
Тема 3 Функції кримінального права
Тема 4 Зворотна дія кримінального законодавства у часі.
Тема 5 Дія кримінального законодавства у часі.
Тема 6 Поняття злочину та його склад.
Тема 7 Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Тема 8 Види складів злочинів.
Тема 9 Елементи і ознаки складу злочину.
Тема 10 Значення об'єкта злочину для характеристики суспільної небезпечності злочину та його кваліфікації.
Тема 11 Об’єктивна сторона злочину.
Тема 12 Суб'єкт злочину.
Тема 13 Стадії вчинення злочину.
Тема 14 Критерії та класифікація складів злочину.
Тема 15 Загальна характеристика обтяжуючих обставин.
Тема 16 Система та види покарань.
Тема 17 Співучасть у злочині.
Тема 18 Види співучасників за Кримінальним кодексом України.
Тема 19 Затримання особи, що вчинила злочин, його визначення та ознаки.
Тема 20 Необхідна оборона, її визначення та ознаки.
Тема 21 Передача особи на поруки: підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 22 Штраф як вид покарання.
Тема 23 Рецидив злочинів.
Тема 24 Сукупність злочинів.
Тема 25 Обставини, що виключають злочинність діяння.
Тема 26 Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 27 Підстави призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом.
Тема 28 Судимість.
Тема 29 Примусові заходи медичного характеру.
Тема 30 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Тема 31 Об’єкт злочину
Тема 32 Осудність та неосудність за кримінальним правом України
Тема 33 Вина в кримінальному праві
Тема 34 Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
Тема 35 Система покарань у кримінальному праві України

 

 

Приблизні плани до виконання курсових робіт
та деякі рекомендовані джерела до теми

Тема 12. Суб'єкт злочину

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження суб'єкту злочину
1.1. Поняття суб'єкта злочину, ознаки суб'єкту злочину
1.2. 1.3. Осудність як необхідна ознака суб'єкта злочину. Критерії неосудності
1.3. Обмежена осудність
1.4. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність
РОЗДІЛ 2. Особливі обставини визначення суб'єкта злочину
2.1 Спеціальний суб'єкт злочину
2.2.Особливості притягнення до кримінальної відповідальності обмежено осудних осіб
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:


1. Бараненко Д. Обмежена осудність за кримінальним законодавством України // Вісник прокуратури. – 2002. - №3.

2. Борисов В.І. Необережність та її види: Текст лекції. – Х.: Юрид.ін-т, 1991. – 21с.

3. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані спяніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

4. Куц В.М. Теоретико-прикладні аспекти проблеми суб’єкта злочину // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. – Вип. 1. – С. 17-23.

5. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини.–К.: Атіка, 2004.–216 с.

6. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

7. Ломако В.А. Зміст умислу і його види: Текст лекції. – Х.: Юрид. ін-т, 1991. – 15 с.
8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

9. Савченко А.В. Мотив і мотивізація злочину.- К: Атіка, 2002.- 144с.
10. Семенов С.А. Поняття спеціального суб’єкта злочину // Журнал російського права. – 1998. – № 7.

Тема 23. Рецидив злочинів

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження рецидивної злочинності
1.1. Поняття та види рецидиву злочину
1.2. Характеристика рецидивної злочинності
1.3. Особа рецидивістів та їх класифікація
РОЗДІЛ 2. Попередження рецидивної злочинності
2.1. Значення рецидиву в кримінально-правовій практиці та його кваліфікація
2.2. Причини та умови рецидивної злочинності
2.3. Запобігання та припинення рецидиву злочинів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

1. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х.: Право, 2000. – 128с.

2. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Мойсєєнко В.А. Кримінальне право України: Альбом схем: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Олан, 2003.- 403 c.

3. Зинченко И.А. Составные преступления. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 176с.

4. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

5. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

7. Кримінальне право України: Заг. Част.: Підручн. для студ. юрид. вузів і фак. / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X.: Право, 1997. – 368 с.

8. Матишевський П.С Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

10. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки; Постанова Пленуму верховного Суду України від 04.06.2010 року № 7.

Тема 28. Судимість

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ1. Поняття і правові наслідки судимості
1.1. Поняття судимості
1.2. Загально-правові наслідки судимості
1.3. Кримінально-правові наслідки судимості
РОЗДІЛ 2. Погашення і зняття судимості
2.1. Обчислення строків погашення судимості
2.2. Правила зняття судимості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

1. Голіна В.В. Судимість: Монографія // Ін-т вивч. проблем злочинності, Акад. прав. наук України. – Х.: Харків юрид., 2006. –383 с.

2. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

3. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

4. Кримінальне право України: Заг. Част.: Підручн. для студ. юрид. вузів і фак. / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X.: Право, 1997. – 368 с.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і факультетів / За ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.

7. Матишевський П.С Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

8. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І. І. Митрофанов ; наук. кер. С. А. Шалгунова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. – 488 с.

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

10. Про практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 13.

Тема 31. Об’єкт злочину

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.Поняття об’єкта злочину, його значення.

1.1. Проблема визначення об’єкта злочину в науці кримінального права.

1.2. Предмет злочину. Потерпілий від злочину.

РОЗДІЛ 2. Класифікація об’єктів злочину.

2.1. Класифікація об’єктів злочину: загальний, родовий, безпосередній.

2.2. Безпосередній об’єкт злочину. Ознаки основного і додаткового безпосередніх об’єктів у конкретних складах злочинів.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

1.Білоконєв В. Об’єкт злочину з позиції системного підходу // Юридичний вісник України. – 2003. – № 42. – С. 28-32.

2. Гавриш С. Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право и политика. – 2000. – № 11. – С. 4-15.

3. Емельянов В. П. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 7-11.

4. Ємельянов В.П. Класифікація об’єктів злочинів // Вісник НУВС. – 2002. –- № 9 (20). – С. 179-183.

5. Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А.А.Музика, Є.В.Лащук. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 192 с.

6. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: НОРМА, 2001.

7. Трубников В.М. Новый взгляд на объект преступления // Право і безпека. – 2002. – № 1. – С. 81–87.

8. Фесенко Є. Синергетика та суперечність ціннісної теорії об’єкта злочину // Юридичний вісник України. – 2004. – № 6. – С. 30-32.

9. Фесенко Є.В. Об’єкт злочину під кутом зору теорії цінностей і опонентів цієї концепції // Адвокат. – 2003. – № 6. – С. 9-12.

10. Фесенко С. Цінності як об’єкт злочину // Право України. – 1999. – № 6. – С. 75-78.

 

Питання до екзамену

1. Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства.

2. Кримінальне право та суміжні галузі права.

3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.

4. Структура закону про кримінальну відповідальність.

5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.

6. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх єдність та взаємозв’язок.

7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України громадянами України або особами без громадянства, що постійно проживають в Україні.

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні.

10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

12. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

13. Поняття злочину (формальне, матеріальне, формально-матеріальне, їх сутність).

14. Ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.

15. Класифікація злочинів.

16. Поняття кримінальної відповідальності.

17. Підстави кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

18. Поняття складу злочину та його ознаки.

19. Співвідношення злочину і складу злочину.

20. Види складів злочину.

21. Кваліфікація злочинів.

22. Поняття об’єкту злочину. Дискусія відносно об’єкту злочину у науці кримінального права.

23. Поняття предмету злочину та його місце у структурі складу злочину.

24. Класифікація (види) об’єктів злочину.

25. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.

26. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

27. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення (злочини з матеріальними та формальними складами).

28. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення.

29. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону.

30. Поняття суб’єкту злочину. Види суб`єктів злочину.

31. Поняття неосудності, її критерії . Наслідки визнання особи неосудною.

32. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння, та її обґрунтування.

33. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

34. Поняття і значення вини в кримінальному праві. Форми вини у кримінальному праві, їх значення.

35. Умисел та його види.

36. Відмежування прямого умислу від непрямого. Особливості умислу в злочинах з формальним складом.

37. Необережність та її види.

38. Злочинна самовпевненість: її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

39. Злочинна недбалість: її об’єктивний та суб’єктивний критерії, їх значення.

40. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації злочину.

41. Мотив та мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

42. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від злочинної недбалості.

43. Юридична помилка, її значення для кримінальної відповідальності.

44. Фактична помилка, її види та значення для кримінальної відповідальності.

45. Поняття та види стадій вчинення злочину.

46. Готування до злочину та його види.

47. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Відповідальність за готування до злочину.

48. Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

49. Види замаху на злочин (закінчений та незакінчений). Непридатний замах та його види.

50. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним та усіченим складом.

51. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину.

52. Відповідальність за готування до злочину та замах на злочин.

53. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки.

54. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину.

55. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

56. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині.

57. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників злочину.

58. Спільність участі осіб у вчиненні злочину (зміст ознаки).

59. Форми співучасті.

60. Види співучасників та їх визначення у КК України.

61. Виконавці та співвиконавці злочину.

62. Організатор злочину.

63. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання.

64. Пособник злочину. Відмінність пособництва від підбурювання.

65. Підстави та межі відповідальності співучасників.

66. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.

67. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. Посередня винність (виконання) як спеціальні питання відповідальності за співучасть.

68. Провокація злочину як спеціальне питання відповідальності за співучасть.

69. Ексцес виконавця. Види ексцесу.

70. Невдале підбурювання та пособництво і безнаслідкова співучасть як спеціальні питання відповідальності за співучасть.

71. Добровільна відмова співучасників. Відповідальність при добровільній відмові співучасників.

72. Поняття і види причетності до злочину (переховування, неповідомлення, потурання). Відповідальність за причетність до злочину.

73. Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів.

74. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

75. Поняття сукупності злочинів та її ознаки.

76. Види сукупності злочинів.

77. Повторність як вид множинності злочинів. Види повторності.

78. Відмежування повторності від суміжних з нею понять.

79. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види.

80. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

81. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

82. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки.

83. Перевищення меж необхідної оборони.

84. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

85. Поняття та підстави затримання особи, що вчинила злочин. Ознаки правомірного затримання.

86. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.

87. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони та затримання злочинця.

88. Фізичний або психічний примус.

89. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

90. Діяння, пов’язане з ризиком.

91. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

92. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.

93. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

94. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

95. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям.

96. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

97. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим.

98. Поняття покарання та його ознаки.

99. Мета покарання та її ознаки.

100. Поняття системи покарань за кримінальним правом. Система покарань за чинним законодавством про кримінальну відповідальність.

101. Види покарань за кримінальним правом.

102. Довічне позбавлення волі.

103. Позбавлення волі: поняття та зміст. Види та строки.

104. Виправні роботи як вид покарання.

105. Громадські роботи як вид покарання.

106. Поняття та зміст позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

107. Штраф як вид покарання.

108. Арешт як вид покарання.

109. Конфіскація майна: поняття, зміст та її види.

110. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів: зміст, умови та порядок застосування.

111. Загальні засади призначення покарання.

112. Обставини, які пом’якшують покарання.

113. Обставини, які обтяжують покарання.

114. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

115. Призначення покарання за сукупністю вироків.

116. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

117. Поняття звільнення від покарання та його відбування.

118. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням та його підстави.

119. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Застосування додаткових покарань у разі такого звільнення.

120. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.

121. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

122. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

123. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

124. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання.

125. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

126. Звільнення від покарання за хворобою.

127. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акту про помилування.

128. Судимість, її правові наслідки, строки погашення та зняття судимості.

129. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

130. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 


Додаток 1

Зразок титульної сторінки курсової роботи.

 

Форма № Н-6.01

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

кафедра кримінально-правових дисциплін

 

КУРСОВА РОБОТА

з кримінального права

(назва дисципліни)

на тему:___________________________________________________

__________________________________________________________

 

  Студента (ки) ___ курсу ________ групи напряму підготовки 6.030401 спеціальності «Правознавство» __________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ ____________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   Національна шкала __________________ Кількість балів: ____Оцінка: ECTS ____

 

Члени комісії    
  (підпис) (прізвище та ініціали)
     
  (підпис) (прізвище та ініціали)
     
  (підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Суми - 20 __рік


Додаток 2

  ¯20мм   30мм ® 10мм     ­20см

Додаток 3

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

Студента__________________________________________________

Шифр__________ група______курс______юридичного факультету

Курсова робота з кримінального права

Тема:_____________________________________________________

 

Рецензент_________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

Зміст рецензії

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцінка за перевірку

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.185.54 (0.04 с.)