Тема 26. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 26. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальностіПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст
1.1. Аналіз правових підстав та порядку звільнення від кримінальної відповідальності

1.2. Визначення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
РОЗДІЛ 2. Види звільнення від кримінальної відповідальності
2.1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
2.2. Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим
2.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
2.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки
2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Література до теми:

1. Аликперов Х.Д. Преступность и компромис. – Баку, 1992.

2. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К., 2004.

3. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 152 с.

4. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. - № 26. –С. 23-28.

5. Житний О.О. Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2001. – № 14.

6. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

7. Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. – Саратов, 1994.

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

9. Півненко В.П. Звільнення від кримінальної відповідальності: проблеми теорії і практики // Юридичний журнал. – 2004. – № 5.

10. Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении: Практическое пособие / Под общ. ред. С.П. Щерба. – М., 1997.

Тема 27. Підстави призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Розвиток положень щодо призначення більш м'якого покарання в історії вітчиз-няного кримінального права
1.1. Загальні засади та принципи призначення покарання
1.2. Кримінально-правове значення положень щодо призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом
РОЗДІЛ 2. Порядок і принципи призначення покарання більш м'якого ніж передбачено законом
2.1. Підстави для призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом
2.2. Порядок призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

1. Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 119.

2. Богатирьов І. Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теоретичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 6. – С. 84-87.

3. Валиев С.А. Личность виновного и ее исследование при назначении наказания // Известия высших учебных заведений. Правоведение (г. Санкт-Петербург). – 2002. –№ 4. – С. 153-165.

4. Горелик А.С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров. – Красноярск, 1991.

5. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

6. Мясников О. Индивидуализация наказания с учетом смягчающих обстоятельств // Российский экономический журнал. – 2002. – № 8. – С. 61-62.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

8. Непомнящая Т. Мера наказания: понятие и критерии ее определения судом // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 41-42.

9. Уголовное наказание: (Моногр. исслед).–К., Донецк, 1997.–314 с.

10. Уголовное право Украины: Общая часть / Отв. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Атика, 2002. – 448 с.

Тема 28. Судимість

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ1. Поняття і правові наслідки судимості
1.1. Поняття судимості
1.2. Загально-правові наслідки судимості
1.3. Кримінально-правові наслідки судимості
РОЗДІЛ 2. Погашення і зняття судимості
2.1. Обчислення строків погашення судимості
2.2. Правила зняття судимості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

1. Голіна В.В. Судимість: Монографія // Ін-т вивч. проблем злочинності, Акад. прав. наук України. – Х.: Харків юрид., 2006. –383 с.

2. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

3. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

4. Кримінальне право України: Заг. Част.: Підручн. для студ. юрид. вузів і фак. / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X.: Право, 1997. – 368 с.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і факультетів / За ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.

7. Матишевський П.С Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

8. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І. І. Митрофанов ; наук. кер. С. А. Шалгунова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. – 488 с.

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

10. Про практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 13.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.004 с.)