Строки здачі роботи, рецензування роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Строки здачі роботи, рецензування роботиКурсова робота представляється та здається студентами на кафедру не пізніше місця до початку екзаменаційної сесії.

Курсова робота, що надійшла на кафедру, реєструється та передається на рецензування науковому керівникові. Він знайомиться з роботою, визначає її науковий рівень, дотримання вимог до оформлення, дає письмовий відгук на курсову роботу та допускає її до захисту або повертає для доопрацювання та усунення недоліків. Аркуш рецензії на курсову роботу підшивається другим після титульного аркушу, нумерація на ньому не проставляється (див. Додаток 3). Наступний аркуш роботи (“ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ” або “ЗМІСТ”) нумерується другим номером.

У рецензії науковий керівник дає стислу характеристику роботи, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обгрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення курсової роботи.

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:

1) відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

2) безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

3) логічні помилки, невміння виокремити головне;

4) невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;

5) переписування матеріалу з друкованих видань;

6) недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.

У разі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований варіант разом із рецензією подати науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається та готується до захисту курсової роботи.

Критеріями позитивної оцінки курсової роботи є:

1) ступінь розробки теми;

2) повнота охоплення літератури стосовно до теми;

3) використання спеціальної літератури, нормативних актів, юридичної практики (у тому числі практики судів та слідчих органів);

4) творчий підхід до написання курсової роботи;

5) правильність та наукова обґрунтованість висновків;

6) самостійність викладання;

7) стиль викладання;

8) дотримання даних методичних рекомендацій.

Для підготовки студента до захисту йому напередодні видається відрецензована курсова робота. Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням курсової роботи, студенти можуть отримати безпосередньо у наукового керівника (викладача).

 

6. До захисту не допускаються і повертаються студенту для повторного виконання курсові роботи у випадках:

Надання курсової роботи, викладеної неграмотно, брудно, без полів, чи з неприпустимими скороченнями слів, виконана шляхом ксерокопіювання.

Курсова робота виконана на основі застарілого (відміненого, зміненого) кримінального законодавства або законодавства інших держав.

При виконанні роботи використаний лише науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України або навчальний посібник чи підручник.

Робота виконана без урахування постанов Пленуму Верховного Суду України щодо питань, які розглядаються.

Відсутній аналіз прикладу з матеріалів судової (або слідчої) практики.

Відсутній вступ, висновки, посилання на використані джерела.

Курсова робота не відповідає вищезазначеним загальним вимогам, або виконана не самостійно.

 

Захист курсової роботи

 

Захист курсових робіт здійснюється згідно з графіками підготовленими кафедрою та затвердженими деканом.

Захист курсової роботи здійснюється комісії в складі наукового керівника (викладача) і іншого викладача кафедри.

Процедура захисту курсової роботи передбачає:

- виступ студента;

- відповіді студента на зауваження членів комісії у відгуку;

- запитання членів комісії до студента і його відповіді;

- оцінка курсової роботи з урахуванням її захисту.

Під час оцінювання курсової роботи враховується як її зміст, так і результати захисту. Захищені курсові роботи студентам не повертаються, а зберігаються на кафедрі або на факультеті.

Студенти, які не здали курсові роботи, чи не з’явились на їх захист в призначений термін, або отримали на захисті незадовільну оцінку, вважаються такими, що не виконали навчального Плану.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за стобальною системою. Підсумкова оцінка з курсової роботи виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

8. Виступ студента

 

Студент готує тези свого виступу чи повний його текст, як правило, заздалегідь. Термін виступу встановлюється в межах 7-10 хвилин. Текст виступу включає:

- обґрунтування студентом актуальності обраної ним теми курсової роботи;

- визначення об’єкта, предмета та мети дослідження;

- висвітлення найбільш важливих теоретичних і практичних проблем з теми роботи, визначення власної позиції щодо спірних питань;

- конкретні висновки, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства, поліпшення юридичної, економічної, соціальної, психологічної практики, подальших наукових досліджень з теми курсової роботи тощо.

 

Орієнтовна тематика курсових робіт:

№ за списком у академічному журналі № теми Назва теми
Тема1 Завдання, функціі та принципи кримінального права України.
Тема 2 Норми кримінального права.
Тема 3 Функції кримінального права
Тема 4 Зворотна дія кримінального законодавства у часі.
Тема 5 Дія кримінального законодавства у часі.
Тема 6 Поняття злочину та його склад.
Тема 7 Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Тема 8 Види складів злочинів.
Тема 9 Елементи і ознаки складу злочину.
Тема 10 Значення об'єкта злочину для характеристики суспільної небезпечності злочину та його кваліфікації.
Тема 11 Об’єктивна сторона злочину.
Тема 12 Суб'єкт злочину.
Тема 13 Стадії вчинення злочину.
Тема 14 Критерії та класифікація складів злочину.
Тема 15 Загальна характеристика обтяжуючих обставин.
Тема 16 Система та види покарань.
Тема 17 Співучасть у злочині.
Тема 18 Види співучасників за Кримінальним кодексом України.
Тема 19 Затримання особи, що вчинила злочин, його визначення та ознаки.
Тема 20 Необхідна оборона, її визначення та ознаки.
Тема 21 Передача особи на поруки: підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 22 Штраф як вид покарання.
Тема 23 Рецидив злочинів.
Тема 24 Сукупність злочинів.
Тема 25 Обставини, що виключають злочинність діяння.
Тема 26 Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 27 Підстави призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом.
Тема 28 Судимість.
Тема 29 Примусові заходи медичного характеру.
Тема 30 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Тема 31 Об’єкт злочину
Тема 32 Осудність та неосудність за кримінальним правом України
Тема 33 Вина в кримінальному праві
Тема 34 Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
Тема 35 Система покарань у кримінальному праві України

 

 

Приблизні плани до виконання курсових робіт
та деякі рекомендовані джерела до темиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.014 с.)