ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»

 

Дипломна робота

 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за основами спеціальності 8.09010303 «Садово-паркове-господарство»

кваліфікація «Спеціаліст садово-паркового господарства»

 

Науковий керівник_________________ к. с.-г. н., доцент Ю.А. Величко

 

Консультанти з питань:

охорони праці ________________ к. с.-г. н., доцент Ю. І. Накльока

економіки ______________________ к. е. н., доцент Л. А. Пархоменко

 

 

Умань2014

 
Уманський національний університет садівництва

Факультет лісового і садово-паркового господарства

Кафедра садово-паркового господарства

Спеціальність 7. 09010303 –

«Садово-паркове господарство»

 

«Затверджую»

Зав. кафедри ____________В.В. Поліщук

«____»________________________201__ р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

студентці 51 - СПС групи Хамходері Ірині Петрівні

1. Тема дипломної роботи: «Озеленення дитячого садочка № 3 «Софійка».

Затверджена наказом ректора від «_____»_________________20___ р. №____

2. Термін здачі студентом остаточної роботи на кафедру «___»_______20__ р.

3. Вихідні дані: планові документи, грунтово-кліматичні умови регіону

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються в роботі): огляд літератури, аналіз об’єкту озеленення, результати досліджень, охорона праці, кошторис.

5. Перелік графічних матеріалів: ситуаційний, генеральний та дендрологічний план, посадкове креслення.

6. Керівник дипломної роботи____________________ Ю.А. Величко

7. Дата видачі завдання «_____»_________________20__ р.

8. Завдання прийняла до виконання ____________ І.П. Хамходера

Дата отримання «_____»_________________20__ р.

 

 
РЕФЕРАТ

Структура та обсяг. Дипломну роботу викладено на 90 сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків та додатків. Текст містить 10 таблиць, 6 рисунків та 2 схеми, додатки викладено нга 10 сторінках. Бібліографічний перелік використаних джерел літератури містить 63 найменування.

Метою дипломної роботи є розробка пропозицій щодо озеленення території дошкільного дитячого закладу з метою підвищення естетичності, декоративності та функціональності даної території.

Для досягнення зазначеної мети та написання дипломної роботи проведено аналіз літературних джерел; аналіз існуючої ситуації на території проектування та зроблено інвентаризацію існуючих насаджень, на основі чого зроблені пропозиції; запропоновано асортимент рослин для створення насаджень, описано агротехніку створення зелених насаджень та догляд за рослинами. Представлений календарний план робіт, ситуаційний, генеральний плани ділянки, а також дендрологічний план та посадкове креслення.

Практичне значення одержаних результатів. На основі аналізу території ДНЗ подані пропозиції щодо її озеленення: підібрано асортимент декоративних рослин та квітів згідно з існуючими вимогами.

Ключові слова: дитячий садок, озеленення, благоустрій території, декоративні рослини.

 

 

 
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ…….……………………………………….
  1.1. Значення зелених насаджень в житті людини …………………
  1.2. Принципи озеленення дитячих навчальних закладів ……..
  1.3. Благоустрій та формування зелених насаджень на території дитячих садочків ……………………………………………………
РОЗДЛ 2 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТА ОЗЕЛЕНЕННЯ……………………………………………………….
  2.1. Характеристика природно-кліматичних умов району об’єкту проектування ……………………………………….……………..
  2.2. Загальний аналіз об’єкта озеленення ………………………….
  2.3. Інвентаризація та аналіз насаджень на території дитячого садка..
РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ ДИТЯЧОГО САДКА………………………………………………………………..
  3.1. Асортимент рослин для оформленння території дитячих установ …………………………………………………… ………
  3.2. Формування насаджень…………………………………….
  3.3. Еколого-біологічні особливості рослин, використаних для озеленення території дитячого садка ………………………………
  3.4. Агротехнічні засоби створення насаджень та догляду за садово-парковим об’єктом…………………………………………………
  3.5. Захист рослин……………………………………………….
РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ТА ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕК ПІД ЧАС ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА…..……….………….
РОЗДІЛ 5 КОШТОРИС ОРІЄНТОВНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»………………………………………………………
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………

 

 
ВСТУП

 

 

У наш час все більш актуальне значення приймають заходи покращення стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення міст і населених пунктів.

Озелененню та благоустрою території дошкільних навчальних закладів потрібно надавати особливого значення, тому що зелені насадження відіграють тут не тільки санітарно-гігієнічну і архітектурно-планувальну роль, а також мають і навчально-виховне значення.

Естетичне і емоційне значення зелених насаджень обумовлене можливістю з їхньою допомогою чергувати враження від навколишнього простору, вводити в урбанізоване середовище природні елементи.

Озеленення дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) призначене для навчально-виховних цілей, фізичного розвитку і відпочинку дітей. Архітектурно-планувальне рішення, благоустрій та обладнання ділянок закладу повинні якомога більше відповідати своєму основному призначенню.

Велике навчально-виховне значення має наявність дослідно-практичної активно-пізнавальної роботи вихованців на свіжому повітрі. Упорядкована ділянка садочка сприяє повноцінному відпочинку, прищеплює любов до природи, розвиває дбайливе ставилення до зелених насаджень, привчає до охайності та порядку. Велике значення для гармонійного розвитку мають вправи на ігрових майданчиках.

На ділянці дошкільного закладу діти одержують уявлення про живу природу. Тому вона потребує максимального озеленення (до 80% території), за винятком тих частин, що мають спеціальне покриття доріжок, алей, проїздів, окремих ділянок спортивних та ігрових майданчиків.

Площу озеленення ділянки складають навчально-дослідна зона, захисні зелені смуги по периметру ділянки, а також газони.

Актуальність роботи полягає у розробці проектних пропозицій озеленення території ДНЗ на основі сучасних досліджень науковців.

Метою дипломної роботи є розробка проектних пропозицій озеленення території дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу № 3 міста Умані Черкаської області для підвищення естетичності, декоративності та функціональності подвір’я.

Завданням дипломної роботи є вирішення наступних питань:

- аналіз літературних джерел щодо озеленення навчальньних закладів;

- аналіз природних умов району;

- аналіз існуючочого стану насаджень та благоустрою території;

- розроблення проектних пропозицій озеленення та благоустрою;

- підбір агротехнічних заходів створення зелених насаджень і догляду за ними;

- розрахувати кошторис витрат на проведення робіт.

Об’єктом проектування є дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 3 «Софійка» Уманської міської ради Черкаської області.

Предметом озеленення є територія ДНЗ.

Впровадження та апробація дипломної роботи здійснювалось у процесі виконання роботи. Результати проекту доповідались на науковому гуртку кафедри садово-паркового господарства факультету лісового і садово-паркового господарства та були опубліковані в збірниках тез наукових досліджень Уманського національного університету садівництва.

 

 

 
РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Формування насаджень

 

 

Основними напрямками вдосконалення досліджуваного об’єкту є:

- створення нових декоративних насаджень;

- організація благоустрою території .

Планування озеленення здійснюємо за допомогою застосування різних типів і форм рослинних насаджень:

- груп — окремих самостійних композицій дерев і чагарників;·

- солітерів — одиничних посадок;

- газонів — відкритих просторів, покритих трав'янистою рослинністю;

- квітковим оформленням ділянки: влаштування клумби.

Асортимент рослин підбираємо у відповідності до грунтово-кліматичних умов району, а також враховуючи специфіку ділянки [4].

Намагаємося збагатити кольорову гаму насаджень шляхом введення декоративно квітучих чагарників та декоративних сортів деревних рослин [2].

З північного боку території на вільній від насаджень ділянці варто покращити газонове покриття, організувати ігрові майданчики та створити рядові посадки ліщини деревовидної (Corylus colurna L.), котра створить затишок від можливих вітрів (з боку поля УНУС) (додаток В), захищаючи від сонця та не створюючи надмірного затінення.

З переду споруди садочку (між її крилами) доцільно покращити композицію квітника.

Із південної сторони, справа від входу, пропонуємо удосконалити газон, висадити декілька кущів ялівця козацького та ліщини; біля забору — висадити клен гостролистий, який прикриватиме недоліки ландшафту. Зелений колір цієї композиції заспокійливо діятиме на дітлахів, а ялівець козацький надаватиме привабливого вигляду ландшафту навіть взимку [7].

Ділянку навпроти споруди садочку довершуємо, висаджуючи один клен гостролистий (Acer platanoides L.) та ряд із 14 дерев туї західної (Thuja occidentalis L.) (по внутрішній стороні) (дод. Г). Останні також добавлятимуть пейзажу колориту в осінньо-зимній період.

В східній частині території, за-для відмежування господарської площі від ігрової, висаджуємо клен (Acer platanoides L.) (1 дерево) та ряд із 7 кущів спіреї японської (Spirea japonika «Gold Flame») (дод. Д). Крім того, благоприємного заспокійливого тону цій ділянці додасть розміщення (між існуючим рядком грабу (Carpinus betulus L.)) декількох берез (Betula pendula «Pendula»).

У таблиці 3.2 наводиться асортимент дерев, кущів та квітів які планується використати для озеленення дошкільного навчального закладу № 3 міста Умані.

Таблиця 3.2.

Асортимент деревних рослин використаних в озелененні

Латинська назва Українська назва Кількість, шт.
Aser platanoides «Royal Red» Spirea japonika «Gold Flame» Betula pendula «Pendula» Hydrangea arborescens L. Kerria japonica L. Corylus colurna L. Juniperus sabina «Blue Danube» Thuja occidentalis L. Callistephus chinensis (L.) Nees. Tagetes patula L. Paeonia L. Клен гостролистий Спірея японська Береза бородавчаста Гортензія деревовидна Керія японська Ліщина деревовижна Ялівець козацький Туя західна Айстра китайська Чорнобривці відхилені Півонія трав’яниста

Для квіткового оформлення рекомендуємо використовувати ще такі види однорічних квітів: цинія (Zínnia L.), ромашка лікарська (Matricaria recutita L.), санвіталія розпростерта (S. procumbens Lam.), скабіоза темно-пурпурна (S. atropurpurea L.), флокс (Phlox), алісум (Alyssum), тагетес тонколистий (Tagetes angustifolia), арабіс війчатолистий (Arabis blepharophylla).

У дошкільних закладах квітники планують з урахуванням багатьох вимог, але основними серед них є дві:

1) вони не повинні розмішуватися безпосередньо на групових або загальних дитячих майданчиках. Їх доцільно розташовувати біля доріжок, входів до приміщень, господарських споруд та в якості розмежування функціональних зон;

2) квітування має тривати протягом усього вегетаційного періоду. Досягти цього можна завдяки квітково-декоративним рослинам.

Квіткове оформлення території представлене клумбою, яку влаштовуємо біля будівлі. В центрі висаджуємо три кущі півонії трав’янистої (Paeonia L.), периметр обсаджуємо чорнобривцями відхиленими (Tagetes patula L.), а середину — айстрою китайською (Callistephus chinensis L.). Квітники беззаперечно є одним з головних засобів декоративного оформлення території. Квіти та квітники додають особливої привабливості об´єкту. Вони повинні бути підпорядковані єдиному художньому задуму і пов’язані з характером планування ділянки, розташуванням груп дерев та кущів [6]. Квіткове оформлення кожної ділянки повинно бути декоративним і справляти цілісне враження за весь вегетаційний період — з ранньої весни до пізньої осені. Це досягається такою організацією посадок багаторічників у квітниках і змішаних групах, при якій замість відцвілих рослин поруч зацвітають інші, причому переважаюче забарвлення в різних місцях ділянки змінюється упродовж року [38].

Велике значення при складанні асортименту рослин мають їх декоративні якості: загальний вигляд, висота, форма, забарвлення суцвіть та листя, рясність і період цвітіння тощо. Підбирати і розміщувати рослини треба так, щоб декоративні якості кожної з них були виявлені якнайкраще [39]. Підбір забарвлення рослин повинен забезпечити виявлення і гармонійне поєднання деталей квітника при більш чіткому виділенні головних його елементів. Лише у рідких випадках квітковий масив являє собою однорідну за кольором поверхню [12].

Варто відмітити, що крім наукових, існують і нормативні вимоги до озеленення дитячих садочків, які ми обов’язково враховуємо.

Відповідно до п. 4.6. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я від 19 червня 1996 р. № 173, розташування та орієнтація основних функціональних приміщень дитячих дошкільних закладів і територій дитячих ігрових майданчиків повинні забезпечувати нормативну тригодинну інсоляцію на добу. В п. 6.2. зазначених правил передбачено, що рівень озеленення дитячих дошкільних закладів має складати не менше 80 % території. Одночасно, в літературі інколи помилково вказується 50-60 %

На території (з північної, західної сторін) влаштовуємо звичайний садово-парковий газон. Він буде використовуватися як покриття гральних майданчиків. Адже, майданчики для дітей ясельного віку обов’язково повинні мати трав'яне покриття; і лише майданчики для дошкільників — частково трав'яне і частково (не більше 60 м) ґрунтове покриття з домішками твердих дрібнозернистих місцевих будівельних матеріалів, які дозволені до використання Міністерством охорони здоров’я України. Спосіб створення газону — посів насіння газонних трав, використовуючи травосуміш [40].

Для створення звичайного садово-паркового газону використаємо травосуміш компанії "DLF TRIFOLIUM" (Данія).

Газонна трава Johnsons General Purpose (універсальна):

- Вівсяниця червона, комутата РАЙМОНД/КАПРІЧІО/КАЗАНОВА – 15%;

- Вівсяниця червона, рубра ДІЄГО/МАКСІМА1/МІСТИК (Festuca rubra rubra) - 35%;

- Тонконіг лучний ДЖЕРОНІМО/КОМПАКТ/ЕВОРА (Poa pratensis L.) - 10%;

- Вівсяниця червона, дуриускул НОРДІК/РІДУ/ТРІАНА/БОРНІТО/ДУМ С - 5%;

- Райграс пасовищний КАПРІ//МОНДІАЛ/ПОНДЕРОЗА (Lolium perenne L.) - 35%.

Дану травосуміш викоритсовують для створення газону в садах, парках, на присадибних ділянках та для озеленення доріг.

 

 

КОШТОРИС ОРІЄНТОВНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»

Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона містить такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат [57].

Калькуляція орієнтовних витрат при озелененні дитячого садочка складається з розрахунків які наводяться в окремих таблицях. Розрахунок вартості запроектованих робіт з озеленення дошкільного навчального закладу, проводимо відповідно до наступних пунктів:

- складання балансу території об’єкта озеленення;

- розрахунок кількості та вартості садивного матеріалу для покращення озеленення об’єкта;

- розрахунок потреби і кількості допоміжних матеріалів для облаштування дитячого садочка;

- кошторисна вартість робіт з озеленення об`єкта.

Розрахунки показників вартості створення різних видів зелених насаджень здійснені з урахуванням рекомендованих норм кількості, якості і вікових кондицій посадкового матеріалу, а також балансу території об'єкту озеленення [56].

Для того, щоб розрахувати вартість орієнтовних витрат, насамперед потрібно скласти баланс території зимового саду, тобто визначити площі елементів озеленення. Розглянемо баланс території дошкільного навчального закладу в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

ВИСНОВКИ

1. Аналіз території дитячого садка № 3 «Софійка» в м. Умань Черкаської області показав, що територія поділена на три площадки для ігор різних вікових груп, які обладнані ігровими снарядами; озеленення території знаходиться в задовільному стані та потребує реконструкції.

2. Реконструкція озелененя території дитячого садочку № 3 «Софійка» міста Умані Черкаської області полягатиме в створення нових декоративних насаджень. Для озеленення території дитячого навчального закладу підібрано такий асортимент рослин: клен гостролистий (Acer platanoides L.); береза бородавчаста (Betula pendula L.); ліщина деревовидна (Corylus colurna L.); туя західна (Thja occidentlis. L.); гортензія деревовидна (Hydrangea arborescens L.); спірея японська (Spirea japonika L); керія японська (Kerria japonika L.); та ялівець козацький (Juniperus sabina L.).

3. Проектні пропозиції щодо озеленення території дитячого садочку № 3 «Софійка» включають наступні композиції у змішаному стилі: клумби, рядові та групові насадження деревних і кущових рослин.

4. Загальна вартість проекту озеленення та благоустрою дитячого садка № 3 «Софійка» в м. Умань Черкаської області становить 30112,40грн.. Найбільші витрати припадають на витрати на проведення робіт з озеленення та благоустрою – 17344,40 грн., а також на закупівлю садивного матеріалу – 10580,00грн..

 

 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агафонов Н.В. Декоративное садоводство / Н.В. Агафонов, И.А. Иванова, Е.В. Мамонов. — М.: Колос, 2000. — 320 с.

2. Аксенова Н.А. Деревья для садоводства и озеленения / Н.А.Аксенова, Л.А. Фролова. — М.:МГУ,1989. — 155с.

3. 3. Астахова О.В. Сад вашей мечты / О.В. Астахова, Т.М. Крупа, М.Г. Череватенко. — Харьков, Константа, 2007. — 320с.

4. Анисимова Л.Б. Экологический мониторинг зеленых насаждений как условие устойчивого развития урбоэкосистемы // Проблемы озеленения крупных городов: Материали 10-й конференции. – М., 2007. – С. 82-83.

5. Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев: формы, методы, уход / Г. Бельц. – М., 2007. — 126 с.

6. Белочкина Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина. – Харьков: Фолио, 2006. – 317 с.

7. Билибина А.В. Декоративные теневыносливые растения садов и парков. / А.В. Билибина. — М.: МГУ, 1990. – 90с.

8. Білоус В. І. Декоративне садівництво / В. І. Білоус. — Умань, 2005. — 296 с.

9. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво / В. І. Білоус. // Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. – К.: Наук. світ, 2001. – 299 с.

10. Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. — М.: Агропром-издат, 1988. — 233 с.

11. Бородич Л.В. Метод оцінки ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст: автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня. — Полтава, Слово, 2009. — 19 с.

12. Бриджуотер Аллан и Джилл. Ландшафтный дизайн / А. и Д. Бриджуотер – Харьков-Белгород, 2010. – 112 с.

13. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів: Державні будівельні норми України (ДБН В.2.2-4-97). – Київ, 199 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://specteh.dn.ua/images/stories/normativnye_dokumenty/dbn_v.2.2-4-97.budinki_sporudi_dityach.pdf

14. Бунин В.А. Цветоводство: практикум / В.А. Бунин. — Львов: Вища школа, 1987. — 96 с.

15. Голованов А.И. Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев. — М.: Колос, 2006. — 216 с.

16. Гринік Г.М. Охорона праці / Г.М.Гринік та ін. //. К.: Урожай, 1994. ‑. 271 с.

17. Гудак В.А. Ландшафний дизайн сучасного природного навколишнього середовища // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2008. – № 11. – С. 46-55.

18. Декоративные растения / Рук. Авт. Кол. В.Ф. Лапчик. — К.: Выща школа, 1981. — 232 с.

19. Древесные растения в озеленении населенных пунктов восточного района Южного берега Крыма / И.Л. Потапенко, С.И. Кузнецов // Інтродукція рослин. – 2009. – № 1. – С. 63-67.

20. Ельшин И.М. Строителю об охране окружающей среды / И.М. Ельшин. – М.: Стройиздат, 1989. – с. 130.

21. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре / Е.В. Забелина. — М.: Архитектура-С, 2005. — 160 с.

22. Залесская Л.С. Курс ландшафтной архитектуры / Л.С. Залесская. — М.: Стройиздат, 1964. — 184 с.

23. Заячук В.Я. Дендрологія / В.Я. Заячук. — Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.

24. Иванова З.Я. Декоративные древесные растения (деревья, кустарники, лианы) и способы их размножения / З.Я. Иванова, А.А. Перепадин. — Симферополь: Таврия, 2003. — 208 с.

25. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія [Текст]: навч. Посібник / О.А. Калініченко. — К.: Вища школа, 2003. — 199 с. : ил.

26. Кирильчик Л.А. Декоративные растения и композиции / Л.А. Кирильчик. — Минск: Полымя, 1981 . — 105 с.

27. Клименко О.М., Хомич Н.Р. Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращання // Збірник матеріалів МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.com.ua/content/suchasnii-ekologichnii-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-mista-rivne-ta-prirodookh

28. Ковальський Л.Н. Архитектура учебно-воспитательных зданий. / Л.Н. Ковальский. — К.: «Будивэльнык», 1983. — 143 с.

29. Колесников А.И. Декоративная дендрология. — М.: Гос. Изд.-во лит-ры по строительству, архитектуре, 1960. — 672 с.

30. Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура. / Под ред. Родичкина И.Д. — К.: Будівельник, 1990 — 336с.

31. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна / Н.Я. Крижановская. — Харьков: Константа, 2002. — 214 с.

32. Куницкая В. Растения и их применение. История и современность / В. Куницкая, М. Жиак. ­ Варшава: Медицина, 1992. – 212 с.

33. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. — Львів: Світ, 2005. — 456 с.

34. Левон Ф.М. Створення зелених насаджень в умовах урбанізованого середовища: вимоги, лімітуючі чинники, шляхи оптимізації // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 157-162.

35. Лук’янова Л. Етико-естетичний компонент екологічної освіти // Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць / Редкол.: І.А. Зязюн (голова), В.О. Радкевич, Р.Т. Шмагало та ін. – Київ; Черкаси: видавництво «Ченкаський ЦНТІ», 2005. – Вип. 3. – С. 72-81.

36. Машинский В.А. Проектирование озеленения жилых районов / В.А. Машинский., Е.Г. Злогина. – М.: Стройиздат, 1978. – 84 с.

37. Немова Е. М. Дизайн садового участка / Е.М. Немова. – М.: Фитон+, 2008. – 192 с.

38. Никитский Ю.И. Приемы цветочного оформления / Ю.И.Никитский, Г.К. Тавлинова. — М.: Россельхозиздат, 1985. — 235 с.

39. Олексійченко Н.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Реконструкція і реставрація СПО» / Н.О. Олексійченко – 2010.

40. Піхалов О.В. Роль зелених насаджень в урбогенних умовах м. Києва // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник / - К., НАУ. – 2010. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Prms/2010_3/index.htm

41. Поліщук О.П. Художня культура України на межі тисячоліть: виклики і перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2011. – Вип. 2. – С. 18-23.

42. Приходченко А.А, Іванченко А.В. Екологічна психологія – проблеми та перспективи // Збірник матеріалів МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.com.ua/content/suchasnii-ekologichnii-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-mista-rivne-ta-prirodookh

43. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49. – Ст. 259.

44. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 476.

45. Романча Л.В. Озеленение села. / Л.В. Романча. — К.: Урожай, 1989, — 184 с.

46. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков / Л.И. Рубцов. — М.: Изд-во лит. По строительству, 1964. — 234 с.

47. Серіков Я.О. Про охорону праці / Я.О. Сєріков. – Х.: ХНАМГ, 2007.‑ 227 с.

48. Соботович А.Л. Видовий склад трав’янистих рослин фітоценозів в умовах різного рекреаційного навантаження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_147/zmist.html

49. Совгіра С.В. Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні [Електронний ресурс] / [Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Люленко С.О, Подзерей Р.В.] // Збірник наукових статей «ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю». – Вінниця, 2011. – Том.1. – С. 261-264.

50. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство / Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова.— М.: Колос, 2006. — 432 с.

51. Справочник цветовода (цветочно-декоративные растения открытого грунта) /И.Е. Ботяновский, Э.А. Бурова, Л.Ф. Грищик и др.; Под ред. А.Т. Федорука. — Мн.: Ураджай,1984. — 208с.,ил.

52. Стивен Бредли. Защита растений. – М.: «Кладезь-Букс», 2003. – 143 с.

53. Стольберг Ф.В. Экология города / Ф.В. Стольберг. – К., 2000. – 465 с.

54. Теодоровский В.С. Объекты ландшафтной архитектуры / В.С. Теодоровский, И.О. Боговая. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 210 с.

55. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство (посадки деревьев и кустарников в сложных екологических условиях) / В.С. Теодоронский. — М.: МГУ, 1999. — 91 с.

56. Теодоронський В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры: [учебник для студентов высш. учеб. заведений] / В.С. Теодоронський, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова; под. ред. В.С. Теодоронський. – 2-е узд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.

57. Турило А. М. Управління витратами підприємства / навч. посібн. // А. М Турило та ін. – К. Центр учбов. лі-ри, 2006. – 120 с.

58. Черняк В. Озеленення ділянки дошкільного навчального закладу / В. Черняк, О. Бочелюк. — Тернопіль: Богдан, 2010. — 392 с.

59. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения / В.М. Чупахин. — М.: Агропромиздат, 1987. — 168с.

60. Шевченко Л.С. Екологічні аспекти ландшафного дизайну міського середовища // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник / - К., НАУ. – 2010. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=284786

61. Шкварук Н. М. Природные условия Уманского района/ Н. М. Шкварук, С. Е. Сапатий // Сб. науч. трудов Уманского с.-х. ин-та. – К., 1960. – Вып. 12. – С. 89-100.

62. Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. — К.: Выща шк., 1990. — 287 с.

63. Янушкавічюс Л., Курдюк О.М. Карликові декоративні форми ялини звичайної (picea. abies (L.) karst.) для озеленення об’ємно обмежених територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і прородокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. – Вип. 2. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/8313/

 

 


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

 

Рис. А.1. Стилізовані скульптури

 

 

Рис. А.2. Дорожньо-стежкове покриття

Продовж. додатку А

 

 

Рис А. 3. Квітник біля фасаду будівлі

 

 

Рис. А. 4. Газонне покриття

 
Додаток Б

Ситуаційний план

 

 
Додаток В

Генеральний план

 

 
Додаток Г

Дендрологічний план

 

 
Додаток Д

Посадкове креслення

 

 
Додаток Е

Календарний план робіт

 

 
Додаток К

20300, м. Умань, Черкаська обл., вул.Київська, 12-а

тел. (047-44) 3-63-19, 3-61-11 факс. (047-44) 3-72-94

розсадник тел. (047-44) 3-98-42

e-mail: sofievka@ck.ukrtel.net

ПРАЙС-ЛИСТ

на садивний матеріал, що реалізується Національним дендрологічним парком "Софіївка" НАН України з 1 січня 2013р.

 

Назва рослин Приблизний розмір, см Ціна, грн.
Хвойні дерева та кущі (відкрита коренева система)
1.Біота східна Platycladys orientalis L. 150–180 100,00
2.Дугласія Pseudotsuga (Mirb.) 130–150 300,00
3.Модрина європейська( щеплена) звивиста Larix decidua "Tortuosa" Mill. 140–180 300,00
4.Модрина європейська( щеплена) плакуча Larix decidua‘Pendula’ Mill. 140–180 300,00
5.Модрина європейська( щеплена) куляста Larix decidua ‘Globosum’ Mill. 140–180 300,00
6.Туя західна ‘Ельвангера’ Thuja occidentalis’Ellwangeriana’ 30–50 100,00
7.Туя західна ’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 90–100 100,00
8.Туя західна’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 110–120 110,00
9.Туя західна’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 130–150 120,00
10.Туя західна’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 160–200 150,00
11.Туя західна ’Вересоподібна’ Thuja occidentalis’Ericoides’ 90–120 100,00
12.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 100–110 150,00
13.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 120–140 200,00
14.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 150–200 250,00
15.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 210–230 300,00
16.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 310–350 750,00
17.Туя західна вноверхівкова’(формована) Thuja occidentalis’Fastigiata’ 100–200 250,00
18.Туя західна ‘Kуляста’ Thuja occidentalis’Globosa’ 60-100 300,00
19.Туя західна ‘Kуляста’ Thuja occidentalis’Globosa’ 40–50 100,00
20.Туя західна ‘Kуляста’ Thuja occidentalis"Globosa" 20–30 50,00
21.Туя західна Вагнера Thuja occidentalis’Wagneriana’ 180–200 300,00
22.Ялина звичайна Picea abies(L.) Karst. 130–150 150,00
23.Ялина звичайна Picea abies(L.) Karst. 110–120 100.00
24.Ялина звичайна Picea abies(L.) Karst. 70–90 50,00
25.Ялина колюча Picea pungens “Coerulea” 120–140 500,00
26.Ялина колюча Picea pungens “Coerulea” 140–160 550,00
27.Ялівець звичайний ’Ірландський’ Juniperus communis ‘Hibernica’ 160–180 250,00
28.Ялівець звичайний ’Ірландський’ Juniperus communis ‘Hibernica’ 130–150 200,00
29.Ялівець звичайний ’Чашоподібний’ Juniperus communis ‘Cyathyformis’ 100–120 100,00
30.Ялівець звичайний ’Чашоподібний’ Juniperus communis ‘Cyathyformis’ 130 –150 150,00
31.Ялівець звичайний ’Шведський’ Juniperus communis ‘Suecica’ 180–200 250,00
32.Ялівець козацький, форми Tamariscifolia’, "Cupressifolia’, ’Arcadia’,’RockeriGem’ 40–60 50,00
33.Ялівець середній , форми Juniperusх media 40–60 50,00
34.Ялівець козацький, форма кіпарисолиста Juniperusх Sabina "Cupressifolia’ 40 –60 30,00
35.Ялиця біла Abies alba Mill. 80–100 100,00
36.Ялиця біла Abies alba Mill. 180–200 300,00
37.Модрина європейська Larix decidua Mill 200–250 150,00
38. Модрина європейська Larix decidua Mill 150–180 100,00
39.Сосна чорна Pinus nigra Arn. 50–80 50,00
40.Сосна чорна Pinus nigra Arn. 100–150

 
100,00Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.66.171 (0.036 с.)