ТОП 10:

Тема 14: Призначення покарання1. Дайте відповідь на питання:

правова природа загальних засад призначення покарання;

врахування судом ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання;

правила призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом;

призначення покарання за сукупністю злочинів у порядку, передбаченому ст.70 КК України;

призначення покарання за сукупністю вироків у порядку, передбаченому ст. 71 КК України;

як вирішується питання при призначенні покарання за сукупністю злочинів (вироків) при наявності однорідних та різнорідних основних і додаткових видів покарань?

2. Проаналізуйте та законспектуйте наступні постанови Пленуму Верховного Суду України:

Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова Пленуму Верховного суду України № 7 від 24.10.2003р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: постанова Пленуму Верховного суду України № 15 від 28.12.96р. із змінами і доповненнями від 26.12.2003р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

1. Прочитайте і законспектуйте такі джерела:

Обставини, які пом’якшують покарання за кримінальним правом України: Монографія / Нікіфорова Т.І., Харків, 2009. -208 с.

 

Тема 15: Звільнення від покарання і його відбування. Погашення та знаття судимості

1. Дайте відповідь на питання:

звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування;

умовне та безумовне звільнення від покарання та його види;

звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності;

правова природа судимості;

обчислення строків погашення судимості;

порядок зняття судимості.

2. Проаналізуйте та законспектуйте наступні постанови Пленуму Верховного Суду України:

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 26.04.2002р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: постанова Пленуму Верховного суду України № 8 від 28.09.73р. із змінами і доповненнями 4.06.93р., 3.12.97р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості: постанова Пленуму Верховного суду України №16 від 26.12.2003р. // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

 

Тема 16: Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

1. Дайте відповідь на питання:

підстави встановлення в КК України віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність;

підстави встановлення особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх;

питання осудності та неосудності неповнолітніх в теорії кримінального права;

підстави застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх;

порядок застосування примусових заходів виховного характеру;

спеціальні навчально-виховні установи для дітей і підлітків;

2. Проаналізуйте та законспектуйте наступні постанови Пленуму Верховного Суду України:

Про практику застосування судами України законодавства про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 5 // Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – 463с.

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 15.05.2006р. // Вісник Верховного суджу України. – 2006. – №7 (71). – С. 11

3. Прочитайте і законспектуйте такі джерела:

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 240с.

Яцун О. Особливості врахування особи неповнолітнього при призначенні покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 11.

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Поняття, предмет і метод кримінального права.

2. Завдання кримінального права України.

3. Кримінальне право і суміжні галузі права.

4. Система кримінального права України.

5. Принципи кримінального права України.

6. Становлення і розвиток кримінального законодавства України.

7. Кримінальний закон як джерело кримінального права.

8. Система і загальна характеристика чинного кримінального кодексу України.

9. Поняття, структура і види кримінально-правових норм.

10. Чинність кримінального закону в просторі.

11. Чинність кримінального закону щодо осіб.

12. Чинність кримінального закону у часі.

13. Поняття та види тлумачення кримінального закону.

14. Поняття злочину.

15. Ознаки злочину.

16. Поняття і ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину.

17. Класифікація злочинів.

18. Поняття і види стадій вчинення злочину.

19. Поняття закінченого та незакінченого злочину.

20. Кримінальна відповідальність за готування до злочину.

21. Поняття та види замаху на злочин.

22. Поняття та кримінально-правове значення добровільної відмови від вчинення злочину.

23. Поняття кримінальних правовідносин.

24. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності.

25. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

26. Межі кримінальної відповідальності.

27. Підстава кримінальної відповідальності.

28. Поняття і значення складу злочину.

29. Співвідношення понять “злочин” і “склад злочину”.

30. Елементи і ознаки складу злочину.

31. Класифікація складів злочину.

32. Поняття кваліфікації злочинів.

33. Види кваліфікації злочинів

34. Принципи кваліфікації злочинів.

 

Змістовий модуль 2

1. Поняття і значення об’єкта злочину.

2. Класифікація об’єктів злочину.

3. Загальний об’єкт злочину і його значення.

4. Родовий об’єкт злочину і його значення.

5. Безпосередній об’єкт злочину і його значення.

6. Поняття предмета злочину, його відмінність від об’єкта злочину, знарядь і засобів вчинення злочину.

7. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину.

8. Суспільно небезпечне діяння як основна ознака об’єктивної сторони складу злочину.

9. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття і види.

10. Причинний зв’язок між суспільно-небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками.

11. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину: спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину.

12. Поняття і ознаки суб’єкта злочину.

13. Поняття та види спеціального суб’єкта злочину.

14. Фізична особа як суб’єкт злочину.

15. Вік як ознака суб’єкта злочину.

16. Осудність як ознака суб’єкта злочину.

17. Поняття і критерії неосудності.

18. Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності.

19. Поняття, мета примусових заходів медичного характеру та особи, до яких вони застосовуються.

20. Види примусових заходів медичного характеру.

21. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння.

22. Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину.

23. Поняття та форми вини.

24. Поняття та види умислу.

25. Поняття та види необережності.

26. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості.

27. Складна (подвійна) форма вини.

28. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони: мотив і мета злочину, емоційний стан.

29. Помилка в кримінальному праві та її вплив на кримінальну відповідальність.

 

Змістовий модуль 3

1. Поняття співучасті у злочині.

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті у злочині

3. Види співучасників

4. Форми співучасті

5. Кримінальна відповідальність співучасників.

6. Невдала співучасть

7. Ексцес виконавця

8. Посереднє виконавство

9. Співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом

10. Добровільна відмова співучасників від вчинення злочину

11. Відмінність співучасті від причетності до злочину

12. Поняття та види одиничних злочинів.

13. Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова характеристика.

14. Поняття повторності злочинів.

15. Види повторності злочинів.

16. Поняття сукупність злочинів.

17. Види сукупності злочинів.

18. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм.

19. Поняття та види рецидиву злочинів

20. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

21. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

22. Кримінально-правове значення обставин, що виключають злочинність діяння.

23. Поняття та ознаки необхідної оборони.

24. Поняття та ознаки уявної оборони.

25. Перевищення меж необхідної оборони.

26. Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки, перевищення меж затримання.

27. Фізичний або психічний примус.

28. Поняття та ознаки крайньої необхідності.

29. Перевищення меж крайньої необхідності.

30. Відмежування необхідної оборони та крайньої необхідності.

31. Виконання наказу або розпорядження.

32. Діяння, пов’язане з ризиком

33. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

34. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. Відмежування звільнення від кримінальної відповідальності від суміжних правових інститутів.

35. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

36. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим.

37. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.

38. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.

39. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Незастосування давності до окремих категорій злочинів.

40. Амністія і помилування.

 

Змістовий модуль 4

1. Поняття і ознаки покарання.

2. Мета покарання.

3. Поняття, ознаки і значення системи покарань. Класифікація покарань.

4. Штраф як вид покарання.

5. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу як вид покарання.

6. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання.

7. Громадські роботи як вид покарання.

8. Виправні роботи як вид покарання.

9. Службові обмеження для військовослужбовців як вид покарання.

10. Конфіскація майна як вид покарання. Відмінність конфіскації як виду покарання від спеціальної конфіскації.

11. Арешт як вид покарання.

12. Обмеження волі як вид покарання.

13. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання.

14. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання.

15. Довічне позбавлення волі як вид покарання.

16. Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст.

17. Обставини, що пом’якшують покарання.

18. Обставини, що обтяжують покарання.

19. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

20. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за даний злочин.

21. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

22. Призначення покарання за сукупністю вироків.

23. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.

24. Обчислення строків покарання.

25. Поняття і юридична природа звільнення від покарання та його відбування.

26. Види звільнень від покарання та його відбування.

27. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності.

28. Звільнення від відбування покарання з випробуванням Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

29. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

30. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

31. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

32. Звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

33. Звільнення від покарання за хворобою.

34. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акта про помилування.

35. Умови, порядок і правові наслідки звільнення від покарання та його відбування.

36. Поняття і правове значення судимості. Виникнення і припинення судимості.

37. Поняття і умови погашення судимості. Дострокове зняття судимості.

38. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

39. Особливості застосування до неповнолітніх покарання.

40. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання.

41. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного покарання.

42. Особливості припинення судимості у неповнолітніх.

Приклади тестових завдань

1. Що означає часова юрисдикція:

а) поширення кримінального закону в межах певної території та щодо певного кола осіб;

б) тривалість дії кримінального закону в межах певного часового інтервалу;

в) тривалість дії кримінального закону в межах певного часового інтервалу та поширення кримінального закону в межах певної території та щодо певного кола осіб.

2. Який зміст інтелектуального моменту злочинної самовпевненості:

а) особа передбачає настання наслідків;

б) особа передбачає можливість настання наслідків;

в) особа не передбачає настання наслідків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.011 с.)