ТОП 10:

ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ І РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХЗАСОБІВ У ПІДРОЗДІЛІ

 

 

_______________________________________________ служба (орган управління)

_______________________________________________ військова частина (з’єднання, склад, база)

 

Почата »_____»___________20___р.

 

Закінчена »_____»___________20___р.

 

 

Найменування матеріальних коштів (індекс, № креслення) Сторінки книги Найменуван-ня матеріальних коштів (індекс, № креслення)     Сторінки книги   Найменуван-ня матеріаль-них коштів (індекс, № креслення)   Сторінки книги
початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі
                                   

 

 

(Ліва сторона)

_________________________________________________ найменування матеріальних засобів(індекс, № креслення)

 

Нормативний запас мінімальний ________ , максимальний__________

 

Дата запису   Найме-нування доку-менту № документу Дата документу   Постачаль-ник Прибуло Убуло   Перебуває   З них перебуває
на складі
Разом З них по категоріях Разом З них по категоріях
  І   ІІ   ІІІ   ІV   V   І   ІІ   ІІІ   ІV   V
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

(Права сторона)

 

Код номенклатури________ Одиниці виміру_________ Вміст дорогоцінних металів: ____________

Ціна за одиницю_________ __________________

__________________

__________________

( в підрозділах, військових частинах, об’єднаннях )
 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 27

1. Книга призначена для обліку наявності й руху озброєння, техніки, боєприпасів й інших категорийных і некатегорийных матеріальних засобів, а також бланків облікових документів строгого обліку в службі військової частини (з'єднання), на складі й в органі керування об'єднання (центра).

2. При оформленні книги, залежно від кількості передбачуваних записів, на кожне найменування матеріальних засобів ( у послідовності їхнього переліку по класифікаторі продукції) приділяється одна або кілька сторінок.

Кожному підзвітному підрозділу (військової частини, з'єднанню, складу, об'єднанню) приділяється особовий рахунок у декількох граф (починаючи з 20-й), з них одна графа для реквізиту «Усього» і необхідна кількість граф для реквізиту «З них по категоріях (сортам)».

При наявності великої кількості підрозділів (частин, з'єднань, складів, об'єднань) у книзі приділяються додаткові аркуші.

У книзі служби пального й мастильних матеріалів військової частини особовий рахунок на підрозділ повинен мати два графи: одну для обліку пального в кілограмах, другу - у літрах,

3. Первісні записи реквізитів-підстав у книзі виробляються на підставі первинних облікових документів або даних про залишки матеріальних засобів, узятих з попередньої книги, У випадку переносу залишків з попередньої книги, записуються: у графі 2- «Книга обліку», у графі 3 - її номер, у графі 4 - сторінка книги, у графі 5 - «Перенос залишку».

По некатегорийным матеріальних засобах реквізиту-підстави в графах 9-13 й 15-19 не записуються.

4. При русі матеріальних коштів усередині військової частини (з'єднання, складу, об'єднання) запису в графах 6, 7 не виробляються. У графах 8-13 повторюються попередні залишки; зміна залишків виробляється в особових рахунках тільки тих підрозділі (військових частин, з'єднань, відділів зберігання, складів, об'єднань), які по облікових документах є одержувачами (здавачами) або постачальниками.

5. При виготовленні бланків книг обліку автомобільної техніки замість реквізиту «Нормативний запас; мінімальний ___________, максимальний_____________» друкується реквізит «Згідно з штатом: усього __________; у тому числі: бойових __________, учбово-бойових _________,стройових ______________,транспортних ___________,навчальних ______________».

У книзі для обліку машин по групах їхньої експлуатації приділяються графи 20-24 (для бойових - графа 20, учбово-бойових -і графа 21, стройових - графа 22, транспортних - графа 23 і навчальних - графа 24), а для обліку машин за часом знаходження в експлуатації з моменту випуску заводом - графи 25-27 (до 5 років - графа 25, від 6 до 10 років - графа 26, від 11 і більше років - графа 27).

При обліку автомобільної техніки у військовій частині (з'єднанні) на кожен тип, найменування тамарку машини приділяється окрема сторінка в послідовності переліку марок машин, передбаченого в Повідомленні про наявність і технічний стан автомобільної техніки !.

При списанні автомобільної техніки в графі 5 робиться запис «Списане», а в графі 7 указується кількість техніки.

6. При обліку бронетанкової й автомобільної техніки в особовому рахунку підрозділу (військової частини, з'єднання, об'єднання) приділяється графа для реквізиту «Згідно з штатом(табелем)».

7. Облік матеріальних засобів по специфічних ознаках (рік виготовлення, рік видачі, ріст і т.д.) у книзі виробляється построчно після запису даних основної облікової операції. При цьому записуються: у графі 2 - заголовки рядків (наприклад, «у тому числі по роках виготовлення»), у графі 5 - окремими рядками стосовні до них реквізити-ознаки (наприклад, «1971 р.», «1972 р.»), а в 6-й і наступних графах - відповідні реквізити-підстави, що показують кількість матеріальних засобів (по кожній реквізиті-ознаці).

8. Облік бланків облікових документів строгого обліку в книзі ведеться по їхніх серіях і номерам. На кожну серію в графах, починаючи з 20-й, відкривається особовий рахунок. Номера книжок записуються построчно нижче записів кількості книжок кожної серії.

9. Оцінка про звірення записується в книзі черговим рядком. При цьому в графі 1 указується дата звірення, у графі 2 - робиться запис «Звірене», а під особовими рахунками розписуються особи, відповідальні за облік у підрозділах, на складі (у службах військових частин).

1 Форма Повідомлення встановлена наказом Міністра оборони СРСР 1964 року № 25.

 

 

Форма 28

КНИГА №__________

ОБЛІКУ ПО НОМЕРАХ І ЗАКРІПЛЕННЯ

ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКИ

 

 

______________________________________________________ служба (відділ зберігання)

______________________________________________________ військова частина (склад, база)

 

Почата »_____»___________20___р.

 

Закінчена »_____»___________20___р.

 

ЗМІСТ

Зразок озброєння (техніки) Сторінки книги Зразок озброєння (техніки) Сторінки книги
початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі
                       

 

 

(Ліва сторона) ________________________________________

зразок озброєння або техніки

 

№ зразку № формуляра (паспорта) Рік виготовлення Прибуло
заводський загально-військовий Дата № і дата документа
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 

 

(Права сторона)

Код номенклатури______________________________

 

Місцезнаходження № и дата приказу про закріплені Убуло
Дата № і дата документа
               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ФОРМИ 28

1. Книга призначена для обліку озброєння, техніки й політосвітнього майна по номерах, маркам і типам, а також обліку закріплення цих матеріальних засобів за підрозділами (відповідальними особами), Вона застосовується також для обліку пістолетів і револьверів, що перебувають на складі. Крім того, по книзі враховується виробниче встаткування складу об'єднання (центра).

2. Книга ведеться в службі й на складі військової частини, у службі ракетного з'єднання, у відділі зберігання й відділі головного механіка складу об'єднання (центра). При обмеженій номенклатурі книга може замінятися відомістю по тій же формі.

3. Книга ділиться на розділи по видах озброєння (техніки, майна). У розділі приділяється одна або кілька сторінок для кожного зразка озброєння (техніки, майна) і його модифікацій.

4. Первісні записи в книзі виробляються на підставі первинних облікових документів і наказів командирів військової частини (начальника складу).

5. При обліку пістолетів і револьверів на складі в графі 7 записуються номери сховища, стелажа і ящика; графа 8 не заповнюється.

 

 

Форма31

КНИГА №__________

ОБЛІКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКИ ПО НОМЕРАХ

І ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ

 

 

______________________________________________________ служба (орган управління)

______________________________________________________ військова частина (з’єднання, об’єднання, склад, база)

 

 

Почата »_____»___________20___р.

 

Закінчена »_____»___________20___р.

 

 

Основний зразок озброєння (техніки) Сторінки книги Основний зразок озброєння (техніки)     Сторінки книги   Основний зразок озброєння (техніки)   Сторінки книги
початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі початкова послі­дуючі
                                   

 

ЗМІСТ

 

 

(Ліва сторона) ______________________________________________________ найменування основного зразку озброєння або техніки (тип, марка, індекс)

 

Дата запису Найменування основних пристроїв, які входять до складу зразку і враховуються по номерах Номер Завод-виробник Дата виготов­лення № і серія формуляра (паспор-та) Прибуло Убуло Місцезна­ходження, № і дата при­казу про закріплені
заводський корпусу загальновійськовий Постачальник № і дата документа Одержувач № і дата документа
!2
                                                   
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Код номенклатури________________________ (Права сторона)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.025 с.)