Види видань за інформаційними знаками 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види видань за інформаційними знаками6.1. Текстове видання - видання, більшу частину обсягу якого займає
словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або матема­
тичних) чи змішаний текст.

Примітка. Текстові видання, у яких використано декілька мов, назива­ються багатомовними.

6.2. Нотне видання - видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків.

6.3. Картографічне видання - видання картографічного твору.

Примітка. Під картографічним твором слід розуміти картографічне зображен­ня, що відтворює у картографічній проекції зменшене узагальнене зображення по­верхні Землі або іншого об'єкта у певній системі умовних позначень з розташова­ними на ній об'єктами реальної дійсності.

6.4. Образотворче видання - видання живописних, графічних, скульп­
турних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших
графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо.

Види видань за матеріальною конструкцією

7.1. Книжкове видання — видання у вигляді блока скріплених у корінці
аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі.

Примітка. Під аркушем друкованого матеріалу розуміють аркуш паперу чи синтетичного замінника, картону, тканини, поверхня якого містить відбиток.

7.2. Журнальне видання - видання у вигляді блока скріплених у ко­
рінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладин­
ці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного пері­
одичного видання.

Примітка. Встановлені формати - це прийняті для певного виду видання (газети, журналу) розміри, регламентовані нормативними документами.

 

 


 

132 Додаток 1

7.3. Аркушев<і видання - видання у вигляді одного чи декількох ар­кушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.

7.4. Газетне видання - видання у вигляді одного чи декількох арку­шів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосо­ване до специфіки даного періодичного видання.

Примітка. У випадках скріплення аркушів друкованого матеріалу використо­вується термін "газетно-журінальне видання".

7.5. Буклет - видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріа­лу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів.

7.6. Карткове видання - видання у вигляді картки встановленого фо­рмату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності.

7.7. Плакат - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друко­ваного матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування.

7.8. Поштова картка - карткове видання, надруковане з одного чи з обох боків.

7.9. Комплектне видання - сукупність видань, зібраних до папки, фу­тляра, бандеролі чи укладених в обкладинку.

7.10. Книжка-іграшка - видання особливих конструктивних форм,
призначене для розумового та естетичного розвитку дітей.

Примітка. Розрізняють такі види книжок-іграшок: книжка-ширмочка, книжка-вертушка, книжка з ігровим задумом, книжка-панорама, книжка-витів-ка, книжка-фігура.

8. Види видань заобсягом

8.1. Книга - книжкове видання обсягом понад 48 сторінок.

8.2. Брошура - книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.

8.3. Листівка - аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок.

9. Види видань за складом основного тексту

9.1. Моновидання - видання, що містить один твір.

9.2. Збірник - видання, що містить ряд творів.

Примітка. Залежно під періодичності, розрізняють неперіодичний, періодич­ний та продовжуваний збірник;.

10. Видивидань за періодичністю

10.1. Неперіодичне видання - видання, що виходить одноразово і про­довження якого не передбачене.

10.2. Серійне видання - видання, що виходить протягом часу, трива­лість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи дато­ваними випусками (томами) з постійною спільною назвою.

10.3. Періодичне видання - видання, що виходить через певні про­міжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і на­зву нумерованих чи датованих, однотипно оформлених випусків, які не повторюються за змістом.

Примітка. За місцем випуску і сферою розповсюдження розрізняють місцеві (у межах однієї області, міста, одного чи декількох районів, підприємства, установи, го­сподарства або навчального закладу), регіональні, автономної республіки Крим, зага­льнодержавні періодичні видання, а також такі, що розповсюджуються за кордоном.

10.4. Продовжуване видання [видання, що продовжується] - видання,
що виходить через заздалегідь новизначені проміжки часу, у міру нако­
пичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, непо­
вторюваними за змістом, однотипно оформленими, зі спільною назвою.


Види видань за структурою

11.1.Серія - видання, однотипно оформлене, що включає сукупність
томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким
признач«нням.

Примітка 1. Серія може бути неперіодичною, періодичною та продовжуваною.

Примітна 2. Періодична або продовжувана серія складається з нумерованих чи датованих випусків.

Примітка 3. Неперіодичні видання утворюють відкриту серію, якщо трива­лість її виходу і кількість випусків заздалегідь не встановлені, та закриту серію чи "бібліотеку", якщо її вихід обмежений певним часом і кількістю видань.

Примітка 4. Частина серії, що має більш вузьке читацьке та цільове при­значення або певну тематику, а таколі власну, відмінну від серійної, назву, нази­вається підсерією.

11.2. Однотомне видання, однотомник - неперіодичне видання, випу­щене в одному томі.

11.3. Багатотомне видання, багатотомник - неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням.

11.4. Зібрання творів - однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому.

11.5. Вибрані твори - однотомне чи багатотомне видання, що містить частину найзначніших, відібраних за певними засадами творів одного чи декількох авторів.

12. Види неперіодичних виданьза інформаційними ознаками

12.1. Монографія - наукове книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам.

12.2. Автореферат дисертації - наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобут­тя наукового ступеня.

12.3. Препринт - наукове видання з матеріалами попереднього характе­ру, які публікуються до виходу у світ видання, у якому вони маготь бути зміщені.

12.4. Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з'їзду, симпо­зіуму) - науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього харак­теру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікова­них до початку конференції.

12.5. Матеріали конференції (з'їзду, симпозіуму) - неперіодичний збір­ник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень.

І 2.6. Збірник наукових праць - збірник матеріалів досліджень, вико­наних у наукових установах, навчальних закладах чи товариствах.

12.7. Статут - офіційне видання зведення правил, які регулюють
принципи організації та порядок діяльності.

12.8. Інструкція - офіційне чи нормативне виробничо-практичне ви-
і.ііпія правил регулювання виробничої та суспільної діяльності або кори-

і'ушіння виробами і (чи) послугами.

12.9. Стандарт - нормативне виробничо-практичне видання зкомплек­
си норм, правил та вимог щодо об'єкта стандартизації, встановлених та
игпіерджених у відповідності з чинним законодавством.

11римітка. Стандарти ґрунтуються на узагальнених досягненнях науки, тех­нік u практичного досвіду і спрямовані на досягнення оптимальної користі для ,і ні 'іі.ства.

12.10. Прейскурант - нормативне виробничо-практичне і (чи) довідко-
г видання систематизованого переліку матеріалів, виробів, обладнання,


Додаток 1

виробничих операцій, послуг із зазначенням витрат праці та цін, а шко­ли їхніх коротких характеристик.

12.11. Паспорт - виробничо-практичне видання основних відомостей щодо устаткування, приладів чи речей господарського вжитку.

12.12. Посібник - видання, призначене на допомогу в практичній дія­льності чи оволодінні навчальною дисципліною.

12.13. Наочний посібник - видання, зміст якого передається, в основ­ному, зображувальними засобами.

12.14. Практичний посібник - виробничо-практичне видання, призна­чене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу.

12.15. Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке.

12.16. Навчальний наочний посібник - навчальне образотворче видан­ня матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.

12.17. Навчально-методичний посібник - навчальне видання з мето­дики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з ме­тодики виховання.

 

12.18. Практичний порадник - видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками.

12.19. Підручник - навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке.

12.20. Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх, істори­чних та інших творів чи уривків з них, які є об'єктом вивчення.

12.21. Методичні рекомендації [методичні вказівки] - навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу або пи­тання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

12.22. Курс лекцій - навчальне видання повного викладу тем навча­льної дисципліни, визначених програмою.

 

12.23. Текст лекцій — навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни.

12.24. Конспект лекцій - навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.

12.25. Навчальна програма - навчальне видання, що визначає
зміст,обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної
дисципліни чи її розділу.

12.26. Практикум - навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок.

12.27. Словник - довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

12.28. Енциклопедія - довідкове видання зведення основних відомос­тей з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладе­них у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в сис­тематичному порядку.

Примітка. Розрізняють: універсальну (загальну), спеціалізовану (галузеву), ре­гіональну (універсальну або спеціалізовану) енциклопедії.

12.29. Енциклопедичний словник - енциклопедія, статті якої викладе­ні у стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв.

12.30. Мовний словник - словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою (інпіими) мовою (мовами).


12.31. Тлумачний словник - мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.

12.32. Термінологічний словник - словник термінів та визначень пев­ної галузі знання.

12.33. Розмовник - популярний чи мовний словник загальнопобутової лексики, фразеології, що служить посібником зі спілкування.

12.34. Довідник - довідкове видання прикладного характеру, побудо­ване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

Примітка 1. За цільовим призначенням розрізняють: науковий, громадсько-політичний, виробничо-практичний, навчальний, популярний, побутовий та ніші довідники.

Примітка 2. За характером інформації можна виділити такі довідники: ста­тистичний, біографічний, бібліографічний тощо.

12.35. Путівник - довідкове чи рекламне видання відомостей щодо
певного географічного пункту, культурно-освітньої установи: чи заходу.

Примітка. Ці матеріали розташовують у порядку, зручному для одержання необхідної інформації під час відвідання чи огляду.

12.36. Проспект - довідкове та (чи) рекламне видання систематизова­ного переліку послуг, предметів чи опису однієї речі, що призначені для випуску, продажу чи показу, а також видання з описом діяльності під­приємства, організації чи установи.

12.37. Каталог - нормативне виробничо-практичне довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого переліку наявних речей і послуг.

Примітка. Розрізняють такі види каталогів: видавничий, каталог виставки, музейний, номенклатурний, промисловий тощо.

12.38. Альбом - книжкове або комплектне аркушеве образотворче ви­дання, що має або не має пояснювальний текст.

12.39. Атлас - альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного використання.

13.38. Афіша (оголошення) - рекламне або довідкове аркушеве видан­ня з інформацією щодо певного культурного заходу (події), призначене для розклеювання.

12.38. Інформаційний листок - реферативне неперіодичне видання ві­домостей щодо передового виробничого досвіду або науково-технічного досягнення.

 

12.42. Документально-художнє видання - літературно-художнє видан­ня, основою якого є документи, опис реальних подій або фактів діяльнос­ті історичної особи.

12.43. Науково-художнє видання - літературно-художнє видання, осно­вою якого є опис наукових фактів та фактів з історії науки.

12.44. Альманах - збірник літературно-художніх та (чи) науково-по­пулярних творів, об'єднаних за певною ознакою.

Примітка 1. Альманах може бути адресований дорослим читачам або дітям. Примітка 2. Альманах може бути періодичним, неперіодичним і продовжуваним.

12.45. Антологія - неперіодичний збірник вибраних літературно-ху­
дожніх творів чи уривків із них.

13. Види періодичних і продовжуваних видань 13.1.Газета - періодичне газетне видання з постійною назвою, що ви­ходить через певні, короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію і матеріали з актуальних громадсько-політичних,


Додаток 1

наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фото­графії та рекламу.

Примітка 1. Газета може випускатися також протягом короткого часу, обме­женого періодом проведення певного заходу, конференції, фестивалю, тощо.

Примітка 2. Газета може мати додаток чи додатки у вигляді окремих газет­них випусків і у вигляді газетно-журнальних видань, які мають самостійну назву, а також платівок, дискет, магнітофонних плівок, інших носіїв візуальної інформації.

13.2. Громадсько-політична газета - газета, яка систематично висві­тлює питання внутрішньої та зовнішньої політики держави та міжнаро­дного життя.

13.3. Спеціалізована газета - газета, яка систематично висвітлює ок­ремі проблеми громадського життя, науки, техніки, культури та інших галузей діяльності і призначена певним категоріям читачів.

Примітка. За тематичною спрямованістю, цільовим і читацьким призначенням спеціалізовані газети розрізняють: з питань економіки та медичні, спортивні, з питань культури, літератури, мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей та юнацтва.

13.4. Спеціальний газетний випуск - газетне видання, підготовлене з якоїсь нагоди виїзною або громадською редакцією основної газети з ме­тою оперативного донесення необхідної інформації читачеві, що мас на­зву основного видання і виходить протягом обмеженого часу із зазначен­ням поточного і валового номерів, року і дати.

13.5. Журнал [часопис] - періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та ін­ших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії.

Примітка. Журнал може мати додаток чи додатки у вигляді періодичних чи продовжуваних видань, а також платівок, дискет, магнітофонних стрічок, інших носіїв аудіовізуальної інформації.

13.6. Громадсько-політичний журнал — періодичне журнальне видання
зі статтями та матеріалами актуальної громадсько-політичної тематики.

Примітка 1. Громадсько-політичний л«урнал може містити сатиричні й гумо­ристичні твори, матеріали галузевого та науково популярного характеру.

Примітка 2. Залежно від читацької адреси громадсько-політичний журнал може бути призначений молоді, жінкам, спеціальним категоріям читачів.

13.7. Науковий журнал - періодичне журнальне видання статей та ма­
теріалів з теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикла­
дного характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі науки.

Примітка 1. Залежно від цільового призначення наукові журнали поділяють на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні.

Примітка 2. Науково-практичний журнал, який містить статті, матеріали, ре­ферати з технічних наук, називається науково-технічним журналом.

13.8. Науково-популярний журнал - періодичне журнальне видання ста­тей та матеріалів з основ наукових знань з популярними відомостями щодо теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузях науки, куль­тури, практичної діяльності, що служить поширенню знань та сам:оосвіти.

13.9. Виробничо-практичний журнал - періодичне журнальне видання статей та матеріалів з технології, техніки, економіки, організації вироб­ництва або практичної діяльності з методичними розробками, призначене працівникам певної галузі.


13.10. Популярний журнал - періодичне журнальне видання статей та матеріалів з різноманітних питань - культури, спорту, побуту тощо, при­значене широкому колу читачів.

13.11. Літературно-художній журнал - періодичне журнальне видання творів художньої літератури, а також публіцистичних та критичних ста­тей і матеріалів.

 

13.12. Реферативний журнал - періодичне реферативне видання, офі­ційно зареєстроване як журнал.

13.13. Бюлетень - періодичне або продовжуване видання, що випуска­ється оперативно, має ознаки журнального і або газетного видання, міс­тить матеріали організації, яка його видає.

Примітка 1. Періодичні бюлетені, як правило, мають постійну рубрикацію. Примітка 2. В окремих випадках бюлетені можуть випускатися протягом ко­роткого часу, обмеженого періодом проведення певного заходу.

13.14. Нормативний бюлетень - бюлетень матеріалів нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видається, як правило, державним органом.

13.15. Довідковий бюлетень - бюлетень довідкових матеріалів, розта­шованих у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку.

13.16. Рекламний бюлетень - бюлетень викладених у привабливій фо­рмі відомостей щодо виробів, послуг, заходів з метою створення попиту.

13.17. Бюлетень-хроніка - бюлетень повідомлень щодо діяльності
установи, яка його видає.

13.18. Бюлетень-таблиця - бюлетень фактичних даних цифрового чи іншого характеру, відображених у вигляді таблиці.

13.19. Статистичний бюлетень — бюлетень-таблиця, змістом якої є опе­ративні статистичні дані, що характеризують певну сферу життя та діяль­ності суспільства.

13.20. Календар - періодичне довідкове видання з послідовним перелі­ком днів тижнів, місяців даного року, а також з іншими відомостями рі­зного характеру.

Примітка. Календарі можуть бути щорічними, щомісячними, щотижневими.

13.21. Табель-калєндар - аркушеве видання календаря-щорічника з переліком днів року, розташованих за місяцями у вигляді таблиці.

13.22. Відривний [перекидний] календар - настінний (настільний) ка-лендар-щорічник, в якому для кожного дня чи тижня, місяця відведено окремі аркуші, що відривають (перекидають).

13.23. Календар книжкового типу - календар-щорічник, який випус­кається у вигляді книжкового видання, з матеріалами, підібраними від­повідно до певної тематики і призначений певним категоріям читачів.

13.24. Календар знаменних дат - календар-щорічник (щоквартальник, щомісячник, щотижневик) з вибірковим переліком днів року, пов'язаних з певними пам'ятними подіями та відомостями щодо цих подій.

13.25. Експрес-інформація — періодичне реферативне видання розши­рених та зведених рефератів найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних документів, призначене для оперативного інформування фахівців.


138 Додаток 1

Абетковий покажчик українських термінів


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 33; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.019 с.)