Тема 3. Методологічні аспекти ситуаційного підходу в менеджментіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Методологічні аспекти ситуаційного підходу в менеджментіПитання теми для самостійного вивчення

1.Теорія ігор як метод обґрунтування рішень в умовах невизначеності ситуацій.

2.Порівняльна характеристика методів виявлення факторів впливу на ситуацію: „мозкова атака” і метод анкетування в два тури.

3.Методи вирішення ситуації

 

Теми рефератів

1.Теорія ігор як метод обґрунтування рішень в умовах невизначеності .

2.”Мозкова атака” як метод проведення експертизи в організаціях.

3.Аналіз використання ситуаційних моделей організаціями у сучасному менеджменті.

4.Використання тієї чи іншої моделі ситуаційного менеджменту на основі виявлення проблемних зон.

5. Моделі поведінки менеджера при прийнятті бізнес-рішень

6.Прогнозування в ситуаційному менеджменті як спосіб передбачення проблемних ситуацій на підприємстві

7.Застосування методів вирішення ситуації (на прикладі)

8.Аналіз ситуацій у взаємовідносинах між суб’єктом і об’єктом управління

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте моделі поведінки менеджера при прийнятті бізнес-рішень

2. Сутність теорії ігор.

3. Характерні ситуації у взаємовідносинах „суб’єкт – об’єкт”.

4. Приведіть коефіцієнт ефективності управління соціотехнічними системами.

5. Охарактеризуйте методи виявлення факторів впливу на ситуацію: „мозкова атака”, метод анкетування в два тури, метод факторного аналізу, метод багатомірного шкалування.

6. В чому сутність підходу до ситуаційного аналізу К.Койна і С.Субраманьяма ?

7. В чому сутність прогнозування в ситуаційному менеджменті?

8. Охарактеризуйте методи прогнозування

9. Назвіть і охарактеризуйте методи вирішення ситуації. Зробіть їх порівняльний аналіз

 

Практичне завдання для самоконтролю

1.Наведіть приклад окремої ситуації, яка слалася в організації і прийміть рішення за допомогою інструментарію теорії ігор.

 

Тема 4. Методика ситуаційного аналізу та декомпозиція процесу діагностики ситуацій.

Питання теми для самостійного вивчення

1.Управлінське дослідження як форма діагностики стану підприємства.

2. Методи аналізу ситуацій

 

Теми рефератів

1. Планування організаційних змін з використанням технологій ситуаційного аналізу.

2.Роль ситуаційного аналізу при проведенні адекватної оцінки потенціалу організації.

3.Бенчмаркінг як спосіб виявлення конкретних проблемних галузей в організації бізнесу.

4.Факторний аналіз в системі ситуаційного менеджменту.

5.Ситуаційний аналіз в управлінні підприємствами малого бізнесу.

6.Впровадження контролінгу як спосіб оптимізації прибутку підприємства

7.Застосування ситуаційного аналізу в практичній діяльності підприємств.

8.Впровадження сучасних ситуаційних технологій ситуаційного аналізу в організаціях різної спрямованості.

9.Використання ситуаційного аналізу при підготовці, прийнятті, реалізації управлінського рішення в сучасних умовах ринкової економіки.

10.Ситуаційний аналіз як засіб контролю в менеджменті.

11.Роль ситуаційного аналізу в формуванні системи ситуаційного менеджменту в організаціях.

12. Особливості використання методу „мозкової атаки” в організаціях України.

13.Анкетування, як один з розповсюджених методів отримання інформації про розвиток ситуації.

14.Сучасні методи отримання інформації про становище підприємства.

Запитання до самоконтролю

1. Назвіть етапи проведення експрес-діагностики фінансового стану фірми

a. Поняття ситуаційного аналізу

b. На які категорії поділяються об’єкти ситуаційного аналізу?

c. Які фактори впливають на вибір точки ситуаційного аналізу?

d. Етапи проведення ситуаційного аналізу

e. Які способи збору фактичного матеріалу для проведення ситуаційного аналізу Ви знаєте?

f. При яких ситуаціях доцільно застосовувати послуги консультантів?

g. Сутність метода анкетування

h. Факторний аналіз в системі ситуаційного менеджменту

i. Які методи аналізу ситуацій Вам ще відомі?

Завдання для самоконтролю

1.Складіть структурно-логічну схему проведення діагностики проблемної ситуації на підприємстві.

2.Проведіть діагностику конкретної ситуації на за допомогою методу факторного аналізу.

 

МОДУЛЬ 2

Тема 5. Управління стратегічними ситуаціями

Питання теми для самостійного вивчення

1.Назвіть основні причини, що стримують розвиток малого бізнесу в Україні.

2. Процес оцінки стратегічної ситуації в організації

Теми рефератів

1. Аналіз залежності стилю прийняття рішень від ситуації на підприємствах України.

2. Використання факторів, які пов‘язані з керівником, підлеглими, задачами, оточенням підприємства для визначення ситуації.

3. Визначення основних підходів до управління за „слабкими сигналами”

4. Практика використання реактивного менеджменту

5. Управління у умовах стратегічних несподіванок

6. Організацій управління за контрольними точками

7.Оцінка стратегічної ситуації в організації

Запитання для самоконтролю

 

1. Управління за слабкими сигналами

2. Сутність і зміст реактивного менеджменту

3. Управління в умовах стратегічних несподіванок

4. Організація управління за контрольними точками

5. Назвіть основні причини, що ускладнюють розвиток малого бізнесу

6. В чому полягає сутність ризик-менеджменту?

7. Назвіть складові схеми аналізу стратегічної ситуації

8. Що представляє собою карта стратегічних груп М.Портера ?

9. Як використовується метод SWOT-аналізу для ефективної конкурентної боротьби?

10. Як взаємопов”язані між собою контроль і ситуаційний аналіз?

11. Дайте узагальнену характеристику проблемних ситуацій організації та ведення бізнесу

 

Завдання для самоконтролю:

1. Визначте місце ситуаційного аналізу при виявленні типових помилок в бізнес-плануванні.

2.Визначте різні проблемні ситуації на різних ділянках процесу функціонування підприємства і розробіть рекомендації для їх усунення.

 

Тема 6. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

Питання теми для самостійного вивчення

 

  1. Визначення основних методів і техніки управління, які повинен застосовувати менеджер в поточній роботі.
  2. Управління ризиками в проблемних ситуаціях

 

Теми рефератів

1. Обставини виникнення невизначеностей при прийнятті управлінських рішень.

2. Технологія прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

3. Інжиніринг і реінжиніринг бізнесу

4. Застосування методу „сценаріїв майбутнього” в практичній діяльності підприємства.

5. 5.Впровадження контролінгу як спосіб оптимізації прибутку підприємства

6. Аналіз факторів подолання кризових ситуацій в організаціях.

7. Аналіз управлінських ризиків і можливості оцінки ризику

8. 8.Управління управлінськими ризиками

9. 9.Поведінка керівників в ситуаціях ризику

 

Запитання для самоконтролю

1.Назвіть причини виникнення невизначеностей при реалізації управлінських рішень.

2.Визначте основні характеристики інформації.

3.Зміст управлінських ризиків.

4.Охарактеризуйте зміст структури системи контролю за ризиками.

5.Дайте поняття інжинірингу і ре інжинірингу

6.Що таке бізнес-процес

7.Назвіть основні етапи реінжинірингу

 

 

Запитання до самоконтролю

  1. Охарактеризуйте психологію поведінки менеджерів в ситуаціях ризику

 

Тема 7. Управління персоналом в проблемних ситуаціях

Питання теми для самостійного вивчення

1.Характеристика методу картографії конфлікту.

2.Аналіз проблем, які виникають при формуванні команд співробітників-однодумців.

3.Поведінка керівника в проблемних ситуаціях

 

Теми рефератів

 

1. Залежність ефективності роботи організації від рівня конфліктності в ній.

2. Діяльність керівництва з попередження конфліктів в організації.

3. Стилі і методи управління підлеглими в конфліктних ситуаціях.

4. Способи і методи визначення причин конфліктної поведінки.

5. Ефективне використання стилів управління сучасними керівниками організацій.

6.Аналіз залежності стилю прийняття рішень від ситуації на підприємствах України.

7.Використання факторів, які пов‘язані з керівником, підлеглими, задачами, оточенням підприємствами для визначення ситуації.

8.Аналіз використання ефективних стилів лідерства у залежності від досвіду та стажу роботи керівника.

9.Узгодженість цілей та вимог працівників підприємства для ефективної роботи організації.

10.Прийоми дій менеджера при використанні різних стилів лідерства.

11.Аналіз та оцінка портрету керівника та його підлеглих.

12.Аналіз організації групової роботи керівниками підприємств.

13.Формування високоефективного трудового колективу в організації.

14.Аналіз та оцінка портрету керівника та його підлеглих.

15.Аналіз поведінки керівника сучасної організації на прикладі підприємств України та світу.

16.Проблема залучення підлеглих до управління підприємством в сучасних умовах розвитку ринку.

17.Ефективне використання стилів управління сучасними керівниками організацій.

 

Запитання для самоконтролю

1. Ситуаційне управління і кадрова політика.

2. Поняття конфліктів і їх місце в суспільному житті.

3. Основні причини виникнення міжособистісних конфліктів.

4. Рекомендації щодо усунення конфліктних ситуацій в організації.

5. Метод картографії конфлікту.

6. Методи управління конфліктами.

7. Методи впливу на підлеглих як основа ситуаційного менеджменту.

8. Поведінка керівника в проблемних ситуаціяхПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)