Тема 2. Ситуаційні перемінні та ситуаційні теорії лідерстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Ситуаційні перемінні та ситуаційні теорії лідерстваМета:навчитися визначати внутрішні та зовнішні змінні ситуації, розглянути як вони впливають на організацію. Охарактеризувати та зрівняти ситуаційні моделі лідерства у менеджменті.

План

1. Визначення змінних ситуації і їхній вплив на організацію.

2.Внутрішні змінні – як ситуаційні фактори усередині організації. Взаємозв’язок внутрішніх змінних.

3.Зовнішні змінні і їх вплив на організацію.

4.Фактори прямого і другорядного впливу.

5.Безпосереднє оточення організації як складова зовнішнього середовища.

6.Характеристика факторів ситуації.

7.Залежність стилів та методів керівництва від конкретної ситуації.

8.Ситуаційна модель управління Ф.Фідлера.

9.Ситуаційна модель лідерства, розроблена Т. Мітчеллом і Р. Хаусом.

10. Теорія життєвого циклу П.Херсі і К. Бланшара.

11.Модель прийняття рішень керівником Врума-Йєттона.

12.Порівняльна характеристика ситуаційних моделей лідерства в менеджменті. 13.Теорія „Z” управління організацією Вільяма Оучі

14.Вимоги до особистості менеджера.

 

Тестові завдання

 

1. Аналіз споживачів (попиту) здійснюється за такими основними параметрами:

а) наявність багатих споживачів та їх роль;

б) кількість і концентрація споживачів;

в) еластичність попиту за ціною;

г) характер споживання і «витрати конверсії»;

д) мотивація придбання.

 

2. При аналізі зовнішнього середовища розвиток ринку оцінюється за такими параметрами:

а) загальна кон'юнктура ринку;

б) обсяг і темпи зростання (скорочення) ринку;

в) обсяг і темпи зростання (скорочення) сегментів (щодо інтересів фірми);

г) рівень цін;

д) перспективи появи нових ринків / сегментів.

3. Найважливішими керованими перемінними в організації є:

а) працівники фірми

б) мета і завдання організації

в) структура фірми

г) культура й імідж фірми

д) ресурси фірми

 

4. Реакція компанії на зовнішні і внутрішні збурювання може привести до

а) творчих явищ

б) стабілізації виробництва

в) руйнування системи

г) появи нових виробництв

д) переходу фірми в новий кількісний стан

 

5. Яка з перелічених програм спрямована на внутрішнє середовище:

а) розробка нових технологій виробництва

б) з’ясування впливу на діяльність організації прийняття нового Господарського кодексу

 

6. Слабкими сторонами організації є:

а) конкурентні недоліки

б) швидкість зростання ринку

в) зростання продажу замінюю чого продукту

 

7. Ситуаційна модель управління Мітчела і Хауса містить наступні варіанти поведінки лідера:

а) Директивне лідерство

б) підтримуюче лідерство

в) Лідерство, орієнтоване на досягнення

г) Лідерство, що бере участь

д) Лідерство, що використовує делегуючий стиль

є) всі відповіді правильні

 

8. Теорія життєвого циклу Херсі і Бланшарда передбачає

а) вікову зрілість

б) професійну зрілість

в) психологічну зрілість

г) духовну зрілість

д) всі відповіді правильні

 

9. Делегуючий лідерський стиль застосовується:

а) коли люди не здатні і не бажають працювати

б) коли люди можуть і хочуть працювати

в) коли люди можуть, але на бажають працювати

 

10. Зовнішнє оточення фірми є:

а) джерелом загроз для існування фірми

б) джерелом можливостей реалізації устремлінь фірми

в) джерелом напрямку діяльності організації

г) джерелом знань про його потреби

д) постачальником ресурсів для фірми

 

Практичні завдання

Завдання №1. Заповніть таблицю за результатами проведеного аналізу факторів зовнішнього середовища організації

Група факторів Прояв фактору Можливі відповідні дії підприємства
Економічні    
Політичні    
Правові    
Технологічні    
Соціальні    

Завдання№2. Заповнити таблицю за результатами проведеного аналізу факторів внутрішнього середовища організації (з розгорнутою характеристикою сильних і слабких сторін)

 

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА

Аспект середовища Сильні сторони (перелік) Слабкі сторони (перелік)
1.Операційна система    
2. Персонал    
З.НДПКР    
4. Маркетинг    
5. Менеджмент    
6. Фінанси    

Теми рефератів

1.Вплив ситуаційних змінних на діяльність підприємства ( на прикладі...).

2.Порівняльна характеристика ситуаційних моделей лідерства в менеджменті.

3.Вплив державних органів управління на діяльність організацій з різними формами власності.

4.Можливості впливу підприємства на своє оточення.

5.Особливості дослідження середовища господарської орга­нізації підприємствами України.

6.Використання ситуаційних перемінних для покращення управління підприємствами України.

7.Використання внутрішніх ситуаційних змінних в управлінні підприємствами на Україні.

8.Аналіз діяльності, поведінки та можливостей людей як центрального фактору ситуаційного менеджменту.

9.Взаємний зв‘язок та взаємний вплив чинників зовнішнього середовища та організації.

10.Ситуаційні підходи до ситуаційного лідерства.

11.Аналіз використання ситуаційних моделей лідерства організаціями у сучасному менеджменті.

12.Аналіз поведінки керівника сучасної організації на прикладі підприємств України та світу.

13.Проблема залучення підлеглих до управління підприємством в сучасних

умовах розвитку ринку.

14.Аналіз використання ефективних стилів лідерства у залежності від досвіду та стажу роботи керівника.

15.Узгодженість цілей та вимог працівників підприємства для ефективної роботи організації.

16.Прийоми дій менеджера при використанні різних стилів лідерства.

Запитання для самоконтролю

1. Вплив ситуаційних змінних на діяльність підприємства.

2. Порівняльна характеристика ситуаційних моделей лідерства в менеджменті.

3. Назвіть і охарактеризуйте внутрішні змінні фактори.

4. Зовнішні змінні і їх вплив на організацію.

5. Що включає в себе безпосереднє оточення організації?

6. Охарактеризуйте ситуаційну модель управління Ф.Фідлера.

7. Визначте особливості ситуаційної моделі лідерства Т.Мітчела і Р. Хауса „шлях-мета”.

8. Дайте характеристику теорії життєвого циклу П.Херсі і К.Бланшара.

9. Модель дерева рішень Врума-Йєттона.

10. В чому особливості теорії „Z” В.Оучі?

Рекомендована література

Основна література:

1. Василенко В.О., Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник / В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

2. Виханский О.С. Учебные конкретные ситуации. Кн. 1: Ситуационное обучение менеджменту / О.С. Виханский, А.И. Наумов, А.М. Зобов. – М.: НФПК-ГАУ, 1997. – 346 с.

3. Локтионов М.В. Системный подход в менеджменте / М.В. Локтионов. – М: Генезис, 2000.–288 с.

4. Федулова Л.І.Ситуаційний менеджмент: науково-методологічний підхід / Л.І. Федулова, Г.І. Фролова. – К.: Науковий світ, 2002. – 34 с.

5. Фролова Г.І. Ситуаційний підхід до управління підприємствами: Монографія / Г.І. Фролова. - Дніпропетровськ: „ПОРОГИ”, 2005. – 141 с.

Додаткова література:

1. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О’Доннел. – М.: Прогресс, 1981. – 420 с.

2. Поспелов Д.А. Большие системы ситуационного управления / Д.А. Поспелов. – М.: Знание, 1975.

Тема 3. Методологічні аспекти ситуаційного підходу в менеджменті

Мета:навчитися використовувати імовірносні методи для визначення випадкових факторів та розглянути методи виявлення впливу на ситуацію.

План

2. Імовірнісні методи для визначення випадкових факторів. Моделі поведінки при прийнятті бізнес-рішень.

2.Прогнозування в ситуаційному менеджменті.

3.Характерні ситуації у взаємовідносинах „суб’єкт -об’єкт”. Коефіцієнт ефективності управління соціотехнічними системами.

3.Методи виявлення впливу на ситуацію: „мозкова атака”, метод

анкетування в два тури, метод факторного аналізу, метод

багатомірного шкалування.

4.Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Підхід до

ситуаційного аналізу К.Койна і С.Субраманьяма.

5. Методи вирішення ситуацій

Тестові завдання

 

1. Згідно ситуаційної моделі прийняття рішень Врума-Йєттона-Яго автократичним стилем керівництва ( А1) є стиль, коли:

а) керівник сам приймає рішення, використовуючи при цьому інформацію, яка є у нього на даний час;

б) керівник залучає підлеглих тільки на етапі збору інформації, а розробку рішення і його прийняття здійснює сам.

 

2. При застосуванні метода виявлення факторів впливу на ситуацію „мозкова атака” береться до уваги:

а)колективна точка зору;

б)індивідуальне рішення

3. При аналізі макрооточення організації передбачається проведення аналізу:

а) конкурентів

б) організаційної структури

в) перемінних правового регулювання

4. Ситуаційне мислення передбачає:

а) надання рекомендацій, яки слід керувати в конкретних ситуаціях

б) уміння вірно оцінювати управлінсько-виробничі ситуації та знаходити виходи із них

 

5. Сильними сторонами організації є:

а) розвинена система збуту

б) відкриття власного магазину

6. Процес прийняття рішень може мати :

а) носити інтуїтивний характер

б) бути заснований на судженнях

в) ризиковий характер

г) носити раціональний підхід

д) аналоговий характер

 

7. Прийняття ситуаційного рішення за допомогою теорії ігор передбачає в наявності:

а) двох учасників виконання операції

б) трьох учасників

в) п”яти учасників

г) будь-яку кількість учасників

 

8) Факторами, що впливають на процес прийняття рішень у проблемних ситуаціях є:

а) структура особистості ОПР

б) вплив зовнішнього середовища

в) соціальна група

г) фактори невизначеності

д) ринкова ситуація

є) будь-які фактори впливу на ОПР

 

9) На другому рівні невизначеності згідно теорії Койна і Субраманьяма

а) необхідно розробити сценарії розвитку організації

б) прийняти традиційні рішення

в) необхідно застосувати теорії якісних ігор

 

10) Метод анкетування у два тури це:

а) прилюдне генерування ідей, їхнє обговорення, оцінка і розробка колективної точки зору;

б) закритий засіб обговорення проблеми, який виключає можливий тиск збоку опонентів

Практичні завдання:

Завдання 1.За допомогою теорії ігор проаналізуйте ситуацію, коли між „нашою” фірмою і фірмою-конкурентом існують важливі залежності у виборі цінової стратегії

Завдання 2. Характеристика методів виявлення факторів впливу на ситуацію: „мозкова атака”, метод анкетування в два тури, метод факторного аналізу, метод багатомірного шкалування.

Ситуаційна задача

Після розпаду Радянського Союзу, Севастопольський морський завод (СМЗ) втратив свого найбільш важливого замовника – Військово-морський флот і, як наслідок, ринок СМЗ різко скоротився; завод припинив працювати на повну потужність. Для вирішення такої ситуації, керівництво заводу почало пошук нових можливостей та послуг: робоча група провела аналіз широкомасштабного маркетингового дослідження та визначила, що існує великий попит на портові послуги, а саме – на перевантаження металу. В результаті, в 1993 році було прийнято рішення розпочати новий вид діяльності – стивирдорні роботи та зосередити діяльність на невеликих клієнтах, використовуючи збиткові технології та обладнання СМЗ, створити порт Авліта. Результатом таких дій став бурхливий розвиток стивирдорної компанії Авліта: до 1998 року порт перевантажив 141000 т вантажів на 41 кораблі, а в перші сім місяців 1999 року – 155000 т на 33 кораблях; створені додаткові робочі місця; судна, які заходять в порт, є додатковими замовленнями для основної діяльності заводу – судноремонту .

1.Які методи, на вашу думку, були застосовані на підприємстві для визначення „вузьких місць” у виробництві і сталості підприємства в цілому?

2. Чи можна назвати керівництво підприємства стратегом, який вміло пристосувався до ситуації, яка склалася для підприємства ?

Теми рефератів

1.Теорія ігор як метод обґрунтування рішень в умовах невизначеності .

2.”Мозкова атака” як метод проведення експертизи в організаціях.

3.Аналіз використання ситуаційних моделей організаціями у сучасному менеджменті.

4.Використання тієї чи іншої моделі ситуаційного менеджменту на основі виявлення проблемних зон.

5. Моделі поведінки менеджера при прийнятті бізнес-рішень

6.Прогнозування в ситуаційному менеджменті як спосіб передбачення проблемних ситуацій на підприємстві

7.Застосування методів вирішення ситуації (на прикладі)

8.Аналіз ситуацій у взаємовідносинах між суб’єктом і об’єктом управління

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте моделі поведінки менеджера при прийнятті бізнес-рішень

2. Сутність теорії ігор.

3. Характерні ситуації у взаємовідносинах „суб’єкт – об’єкт”.

4. Приведіть коефіцієнт ефективності управління соціотехнічними системами.

5. Охарактеризуйте методи виявлення факторів впливу на ситуацію: „мозкова атака”, метод анкетування в два тури, метод факторного аналізу, метод багатомірного шкалування.

6. В чому сутність підходу до ситуаційного аналізу К.Койна і С.Субраманьяма ?

7. В чому сутність прогнозування в ситуаційному менеджменті?

8. Охарактеризуйте методи прогнозування

9. Назвіть і охарактеризуйте методи вирішення ситуації. Зробіть їх порівняльний аналіз

 

 

Рекомендована література

Основна література:

1. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А.С. Вартанов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 78 с.

2. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. Вид. 2-ге / В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

3. Федулова Л.І. Ситуаційний менеджмент: науково-метологічний підхід / Л.І. Федулова, Г.І. Фролова. – К.: Наук.світ, 2002. – 34 с.

4. Фролова Г.І. Ситуаційний підхід до управління підприємствами: Монографія / Г.І. Фролова. - Дніпропетровськ: „ПОРОГИ”, 2005. – 141 с.

Додаткова література:

1. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко,В.А. Кредісов. – К.: Знання, КОО, 1999. – 556 с.

2. Кузнецов Ю. Развитие методологии менеджмента / Ю. Кузнецов// Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 78-85.

3. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів / Н.П. Тернавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.019 с.)