Тема 4. Методика ситуаційного аналізу та декомпозиція процесу діагностики ситуаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Методика ситуаційного аналізу та декомпозиція процесу діагностики ситуаційМета:навчитися проводити експрес-діагностику фінансового стану фірми та розглянути метод анкетування як засіб отримання необхідної інформації.

План

1. Експрес-діагностика фінансового стану фірми

2.Ситуаційний аналіз як процес порівняння потенціалу суб’єкту з характеристиками зовнішнього середовища.

3.Структурно-логічна схема проведення діагностики проблемної ситуації на підприємстві.

4. Метод анкетування як засіб отримання необхідної інформації.

5. Роль факторного аналізу в ситуаційному менеджменті.

Тестові завдання

1.При проведенні діагностики проблемної ситуації на підприємстві першим етапом є:

а) вибір методів аналізу та створення інформаційної бази дослідження

б) попередній аналіз ситуації та складання плану аналітичної роботи

 

2. До внутрішніх факторів ситуації відносяться:

а) становище на ринку праці

б) перевантаження в роботі

в) відпустки

 

3. Діагностичні управлінські системи забезпечують функціонування підприємства :

а) не вимагаючи постійної уваги з боку менеджменту;

б) за умови неперервної участі менеджменту

 

4. Модель лідерства „шлях-ціль” розроблена :

а) Хаузом і Мітчелом

б) Херсеєм і Бланшардом

 

5. Авторитарний стиль управління передбачає:

а) зосередження всієї влади і відповідальності в руках лідера

б) делегування повноважень з удержанням ключових позицій у лідера

 

6. Ситуаційний підхід означає, що:

а) діяльність організації визначається внутрішніми та зовнішніми обставинами

б) організація розглядається як система із своїм входом, виходом та зворотними зв’язками

 

7. Визначте етапи роботи з аналізу ситуацій у необхідному порядку

- Попередній аналіз ситуації і складання плану аналітичної роботи

- Діагностика ситуації з використанням різних методів аналізу

- Вибір методів аналізу і складання плану аналітичної роботи

- Оцінка результативності аналізу і підготовка звіту

- Систематизація інформації про ситуацію і узагальнення результатів

 

8. Вставте необхідне визначення:

.... - це вимір характеристик підприємства і їх співставлення з характеристиками конкурентів.

9. Фактори, що впливають на вибір точки будь-якого ситуаційного аналізу:

а) наявність самої проблеми

б) ймовірні вимоги, обумовлені особливостями самої проблеми

в) відношення даної аналітичної роботи до робіт, які проводилися раніше, проводяться сьогодні або будуть замовлені в майбутньому

г) персональний склад учасників роботи

д) правильні відповіді б), в), г)

 

10. Інтерактивно використовувані і управлінські системи забезпечують функціонування підприємства :

а) не вимагаючи постійної уваги з боку менеджменту;

б) за умови неперервної участі менеджменту

 

Практичні завдання

Завдання 1. Розробити анкету для дослідження стану організаційної культури на виробничому підприємстві.

Завдання 2. Складіть структурно-логічну схему проведення діагностики проблемної ситуації на підприємстві.

Ситуаційна задача

Проведене соціологічне дослідження на декількох підприємствах, яке проводилося методом анкетування показало, що всі респонденти запропонували такі методи формування того типу культури, який робить організацію ефективною: зміна об’єктів та предметів уваги збоку керівництва; вибір стилю управління кризою та конфліктами; встановлення критеріїв стимулювання праці. Відносини між людьми в організаціях залишаються довірливими та значимими, але все ж цей показник не дуже високий: 70% респондентів влаштовують відносини за віком і статтю; за мудрістю та інтелектом – 63%, за отриманою підтримкою – 48%, а за статусом і владою – 35%. Одне з головних питань – існування об’єднуючої для усіх працівників політики підприємства, його філософії та місії. 43% респондентів відповіли, що таких об’єднуючих категорій немає, 30% сказали, що про це їм взагалі невідомо і, лише 19% дали стверджуючу відповідь. Для 88% опитуваних важливе значення має зовнішній вигляд, одяг, але усі респонденти відмітили, що створення свого іміджу стримується відсутністю коштів. 72% респондентів відмітили, що вони розвиваються на роботі як особистості; 18% - ні; 6% на це взагалі не звертають уваги, а 5% дали такі відповіді: проходить деградація і фахівця, і особистості; ніхто нікому не потрібний; головна причина деградації – економічні скрутності більшості підприємств.

1. Які висновки можна зробити за результатами опитування?

2. Які обставини визначать на сьогодні ситуацію на підприємстві і впливають на його якісні показники?

Теми рефератів

1. Планування організаційних змін з використанням технологій ситуаційного аналізу.

2.Роль ситуаційного аналізу при проведенні адекватної оцінки потенціалу організації.

3.Бенчмаркінг як спосіб виявлення конкретних проблемних галузей в організації бізнесу.

4.Факторний аналіз в системі ситуаційного менеджменту.

5.Ситуаційний аналіз в управлінні підприємствами малого бізнесу.

6.Впровадження контролінгу як спосіб оптимізації прибутку підприємства

7.Застосування ситуаційного аналізу в практичній діяльності підприємств.

8.Впровадження сучасних ситуаційних технологій ситуаційного аналізу в організаціях різної спрямованості.

9.Використання ситуаційного аналізу при підготовці, прийнятті, реалізації управлінського рішення в сучасних умовах ринкової економіки.

10.Ситуаційний аналіз як засіб контролю в менеджменті.

11.Роль ситуаційного аналізу в формуванні системи ситуаційного менеджменту в організаціях.

12. Особливості використання методу „мозкової атаки” в організаціях України.

13.Анкетування, як один з розповсюджених методів отримання інформації про розвиток ситуації.

14.Сучасні методи отримання інформації про становище підприємства.

Запитання до самоконтролю

1. Назвіть етапи проведення експрес-діагностики фінансового стану фірми

a. Поняття ситуаційного аналізу

b. На які категорії поділяються об’єкти ситуаційного аналізу?

c. Які фактори впливають на вибір точки ситуаційного аналізу?

d. Етапи проведення ситуаційного аналізу

e. Які способи збору фактичного матеріалу для проведення ситуаційного аналізу Ви знаєте?

f. При яких ситуаціях доцільно застосовувати послуги консультантів?

g. Сутність метода анкетування

h. Факторний аналіз в системі ситуаційного менеджменту

i. Які методи аналізу ситуацій Вам ще відомі?

Рекомендована література

Основна література:

1. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А.С. Вартанов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 78 с.

2. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. Вид. 2-ге / В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

3. Федулова Л.І. Ситуаційний менеджмент: науково-метологічний підхід / Л.І. Федулова, Г.І. Фролова. – К.: Наук.світ, 2002. – 34 с.

4. Фролова Г.І. Ситуаційний підхід до управління підприємствами: Монографія / Г.І. Фролова. - Дніпропетровськ: „ПОРОГИ”, 2005. – 141 с.

Додаткова література:

1. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко,В.А. Кредісов. – К.: Знання, КОО, 1999. – 556 с.

2. Кузнецов Ю. Развитие методологии менеджмента / Ю. Кузнецов// Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 78-85.

3. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів / Н.П. Тернавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

МОДУЛЬ №2

Тема 5. Управління стратегічними ситуаціями

Мета:розглянути управління стратегічними ситуаціями.

План

1.Управління за „слабкими сигналами”

2.Проблеми малого бізнесу як характеристика середовища.

3.Реактивний менеджмент

4. Управління в умовах стратегічних несподіванок

5.Організація управління за контрольними точками

5.Процес оцінки стратегічної ситуації в організації.

 

Тестові завдання

1. До втрат у підприємницькій діяльності відносять:

а)витрати, які можна заздалегідь передбачити

б) рух цін, що передбачається, податків

в)інфляцію

г)уповільнення підприємницької діяльності в порівнянні з планом

 

2. Завданням експрес-діагностики фінансової заможності фірми є:

а) огляд економічного стану

б) виконання „великих” статей бізнесу

в)аналіз причин коливань структури майна суміжних звітних періодів (попереднього і того, що проходить)

г) аналіз причин коливання балансових сум за окремими статтями

 

3. З боку пасиву балансу тривожними симптомами неспроможності фірми можуть бути:

а) нові кредитні рахунки

б) зменшення заборгованості фірми своїм постачальникам і кредиторам

в) збільшення заборгованості своїм постачальникам і кредиторам

г) явна заміна дебіторської заборгованості кредиторською

 

4. Процес аналізу стратегічної ситуації включає наступні етапи:

а) проектування сценарію розвитку організації;

б) реалізація стратегічного плану

в) збір інформації

г)аналіз відхилень

 

5. Який шлях виявлення проблеми фірми найкращий при обмеженості ресурсів?

а) аналіз результатів господарської діяльності фірми

б) експертне опитування керівників і фахівців

в) спостереження за виконанням управлінських функцій на фірмі за допомогою фахівців –консультантів

г) думка керівництва фірми

 

6. Які з перерахованих показань є самими небезпечними для фірми:

а) зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні фірми;

б)зниження рівня конкурентного статусу фірми

в) падіння попиту на товари фірми;

г) зниження платоспроможності фірми

Практичні завдання:

Завдання 1. Провести аналіз стратегічної ситуації в будівельній організації за допомогою складання профілю середовища організації, стратегічних груп М.Портера та СВОТ-аналізу

Завдання 2. Провести аналіз стратегічної ситуації машинобудівного підприємства за допомогою складання профілю середовища організації, стратегічних груп М.Портера та СВОТ-аналізу

Ситуаційна задача

На початку 1999 року 75% сегментів Дружківського метизного заводу практично всі операції здійснювало на бартерній основі. Перед підприємством постало завдання: вирішити дану ситуацію – знайти засоби заробляти „живі гроші” для виплати зарплатні, податків і оплати енергоносіїв. Більш детальний аналіз показав, що підприємство в значній мірі залежить від Укрзалізниці, монополіста, який нерегулярно купує продукцію заводу і рідко платить за нею готівкою. Тому постало завдання розвивати такі види діяльності, які приносили б готівку. Для цього був створений маркетинговий центр із співробітників компанії, який провів моніторинг статистичних даних про продаж іншого виду кріплення на Україні і в Росії, та завдяки отриманим запитам (через розміщення реклами про завод в бюлетені галузі: Укрметиз, АБС, Бюлетень JFJ), група створила список потенційних покупців, які зможуть купувати продукцію за готівку і не пов’язані із залізницею. Результатом таких дій було: дві великі оптові компанії в Москві і Ростові (Росія) стали постійними покупцями заводу; лише в третьому кварталі 1999 року було підписано 2547 замовлень; отримано пробне замовлення від великої американської компанії; на сьогодні Дружківський метизний завод своєчасно виплачує зарплатню, сплачує податки .

1.Які додаткові заходи можна застосувати для досягнення цілей підприємства більш ефективно?

 

Теми рефератів

1. Аналіз залежності стилю прийняття рішень від ситуації на підприємствах України.

2. Використання факторів, які пов‘язані з керівником, підлеглими, задачами, оточенням підприємства для визначення ситуації.

3. Визначення основних підходів до управління за „слабкими сигналами”

4. Практика використання реактивного менеджменту

5. Управління у умовах стратегічних несподіванок

6. Організацій управління за контрольними точками

7.Оцінка стратегічної ситуації в організації

 

Запитання для самоконтролю

 

1. Управління за слабкими сигналами

2. Сутність і зміст реактивного менеджменту

3. Управління в умовах стратегічних несподіванок

4. Організація управління за контрольними точками

5. Назвіть основні причини, що ускладнюють розвиток малого бізнесу

6. В чому полягає сутність ризик-менеджменту?

7. Назвіть складові схеми аналізу стратегічної ситуації

8. Що представляє собою карта стратегічних груп М.Портера ?

9. Як використовується метод SWOT-аналізу для ефективної конкурентної боротьби?

10. Як взаємопов”язані між собою контроль і ситуаційний аналіз?

11. Дайте узагальнену характеристику проблемних ситуацій організації та ведення бізнесу

Рекомендована література

Основна література:

1. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А.С. Вартанов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 78 с.

2. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. Вид. 2-ге / В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

3. Федулова Л.І. Ситуаційний менеджмент: науково-метологічний підхід / Л.І. Федулова, Г.І. Фролова. – К.: Наук.світ, 2002. – 34 с.

4. Фролова Г.І. Ситуаційний підхід до управління підприємствами: Монографія / Г.І. Фролова. - Дніпропетровськ: „ПОРОГИ”, 2005. – 141 с.

Додаткова література:

1. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко,В.А. Кредісов. – К.: Знання, КОО, 1999. – 556 с.

2. Кузнецов Ю. Развитие методологии менеджмента / Ю. Кузнецов// Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 78-85.

3. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів / Н.П. Тернавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)